Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PIJ WOD Ę B Ę DZIESZ WIELKI Wykonane przez: Artur Bieszk i Jakub Kuku ł owicz kl.Va.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PIJ WOD Ę B Ę DZIESZ WIELKI Wykonane przez: Artur Bieszk i Jakub Kuku ł owicz kl.Va."— Zapis prezentacji:

1

2 PIJ WOD Ę B Ę DZIESZ WIELKI Wykonane przez: Artur Bieszk i Jakub Kuku ł owicz kl.Va

3

4

5 Odwodnienie Odwodnienie – stan, w którym zawarto ść wody w organizmie spada poni ż ej warto ś ci niezb ę dnej do jego prawid ł owego funkcjonowania. Stan odwodnienia zagra ż a ż yciu pacjenta, jest szczególnie niebezpieczny dla niemowl ą t, ma ł ych dzieci oraz ludzi starszych Bez wody cz ł owiek mo ż e prze ż y ć od 4 do maksymalnie 7 dni. D ł ugotrwa ł e odwodnienie prowadzi do utraty si ł y, os ł abienia odporno ś ci organizmu, utraty ś wiadomo ś ci, uszkodzenia organów wewn ę trznych, a nast ę pnie ś mierci Do najcz ęś ciej spotykanych przyczyn odwodnienia organizmu nale żą : biegunka, wymioty, przyjmowanie niedostatecznej ilo ś ci p ł ynów podczas choroby przebiegaj ą cej z podwy ż szon ą temperatur ą cia ł a, niewyrównanie strat wody poniesionych w czasie intensywnego uprawiania sportu oraz picie zbyt ma ł ej ilo ś ci wody przez pacjentów za ż ywaj ą cych leki diuretyczne Leczenie odwodnienia polega na podawaniu pacjentowi dodatkowej ilo ś ci wody w celu uzupe ł nienia strat oraz drobnych s ł onych przek ą sek, np.precelków

6 Woda Woda (tlenek wodoru, H 2 O) w stanie gazowym wod ę okre ś la si ę mianem pary wodnej, a w sta ł ym stanie skupienia – lodem. S ł owo woda jako nazwa zwi ą zku chemicznego mo ż e si ę odnosi ć do ka ż dego stanu skupienia. Woda jest bardzo dobrym rozpuszczalnikiem dla substancji polarnych. Wi ę kszo ść wyst ę puj ą cej na Ziemi wody jest „s ł ona” (oko ł o 97,38%), tzn. zawiera du ż o rozpuszczonych soli, g ł ównie chlorku sodu. W naturalnej wodzie rozpuszczone s ą gazy atmosferyczne, z których w najwi ę kszym st ęż eniu znajduje si ę dwutlenek w ę gla. Woda naturalna w wielu przypadkach przed zastosowaniem musi zosta ć uzdatniona. Proces uzdatniania wody dotyczy zarówno wody pitnej, jak i przemys ł owej.

7 Co posiada woda mineralna Woda mineralna – jej definicj ę okre ś lono na Mi ę dzynarodowym Kongresie Balneologicznym w Bad Nauheim w roku 1911 Jest to naturalna woda zawieraj ą ca co najmniej 1000 mg/dm³ rozpuszczonych sk ł adników sta ł ych w postaci jonów. Wody mineralne s ą wydobywane z g łę bokich warstw ziemi, dzi ę ki czemu s ą czyste i bogate w sk ł adniki od ż ywcze. Dost ę pne na rynku produkty ró ż ni ą si ę jednak zawarto ś ci ą sk ł adników mineralnych. Wyró ż niamy wody niskozmineralizowane (zawarto ść jonów 1500 mg/l).

8 Co znajdziemy w wodzie? Kationy (np. magnezowe, potasowe, sodowe, wapniowe czy ż elazawe), aniony (np. chlorkowe, fluorkowe, jodkowe, siarczanowe czy wodorow ę glanowe), a tak ż e dwutlenek w ę gla. Najwa ż niejsze sk ł adniki to jony magnezu i wapnia oraz wodorow ę glany – to na nie przede wszystkim powinni ś my zwróci ć uwag ę wybieraj ą c wod ę.

9 Jak wybra ć wod ę idealn ą ? Wybieraj ą c wod ę, musimy kierowa ć si ę potrzebami naszego organizmu. Nie ma jednego idealnego wyboru dla wszystkich – co innego b ę dzie dla nas istotne przy bólach mi ęś ni, a co innego przy problemach trawiennych lub du ż ej dawce wysi ł ku fizycznego. Dlatego obserwujmy swój organizm i korzystaj ą c z wiedzy dotycz ą cych mineralizacji i pierwiastków – uwa ż nie czytajmy etykiety.

10

11 Co daje picie Wody 1. powstrzymuje apetyt 2. poprawia trawienie 3. pobudza metabolizm 4. pomaga w odróżnieniu głodu od pragnienia 5. redukuje cholesterol 6. poprawia funkcjonowanie wątroby 7. wypłukuje z organizmu toksyny 8. pomaga w pozbyciu się problemów jelitowych 9. redukuje cellulit 10. pomaga w rzeźbieniu mięśni 11. nawilża skórę, przez co poprawia jej wygląd i elastyczność 12. dotlenia organizm 13. pomaga w dostarczaniu składników odżywczych do wszystkich narządów 14. reguluje temperaturę organizmu 15. zwalcza zmęczenie i dodaje energii 16. pomaga we wzroście czerwonych krwinek 17. poprawia „nasmarowanie” stawów 18. poprawia wydolność organizmu w czasie ćwiczeń 19. poprawia funkcjonowanie serca i minimalizuje ryzyko zawału o 41% 20. zmniejsza ryzyko zachorowania na raka okrężnicy o 45%, raka pęcherza o 50%

12 Podzia ł wód mineralnych ze wzgl ę du na sk ł ad chemiczny woda krzemowa – lecznicza, swoista, zawierająca co najmniej 100 mg/dm³ kwasu metakrzemowego woda kwasowęglowa – lecznicza, swoista, zawierająca od 250 mg/dm³ do 999 mg/dm³ wolnego CO2 woda jodkowa – lecznicza, swoista, zawierająca co najmniej 1,0 mg/dm³ jonu jodkowego woda glauberska – lecznicza, mineralna, siarczanowo-sodowa, woda fluorkowa – lecznicza, swoista, zawierająca co najmniej 1,0 mg/dm³ jonu fluorkowego (F-); woda chlorkowa – woda o składzie chemicznym z dominacją jonu chlorkowego (Cl-). woda bromkowa – lecznicza, swoista, zawierająca co najmniej 5 mg/dm³ jonu bromkowego (Br-); woda borowa – lecznicza, swoista, zawierająca co najmniej 5 mg/dm³ kwasu metaborowego woda arsenowa – lecznicza, swoista, o zawartości arsenu [As(III) lub As(V)] co najmniej 0,7 mg/dm³ woda manganowa – lecznicza, swoista, zawierająca co najmniej 1,0 mg/dm³ jonu manganawego (Mn2+); woda radoczynna – lecznicza, swoista, w której natężenie promieniowania jądrowego rozpuszczonych składników gazowych (głównie radonu) lub stałych (głównie radu) wynosi co najmniej 2 nCi/dm³; woda siarczanowa – woda o składzie chemicznym z dominacją jonu siarczanowego woda siarczkowa – lecznicza, swoista, zawierająca co najmniej 1 mg/dm³ siarki oznaczalnej jodometrycznie występującej w postaci siarkowodoru (H2S), jonu wodorosiarczkowego (HS-), wielosiarczków woda witriolowa – lecznicza, mineralna, siarczanowo-żelazista o bardzo niskim pH; woda żelazista – lecznicza, swoista, zawierająca co najmniej 10 mg/dm³ jonu żelazawego (Fe2+).

13 Źródła: 1.http://janzorawski.pl/2015/07/16/pij-wode-glupcze/ 2. http://blizejzrodel.pl/post/100581968219/pij-wode 3.http://www.polkomtel.com.pl/zaangazowanie_spoleczne/zaangazow anie_spoleczne/bezpieczenstwo/Porady/Woda/Default.aspx 4. http://jedzcozdrowe.blogspot.com/2013/06/pij-co-najmniej-15-2l- wody-dziennie.htmlhttp://blizejzrodel.pl/post/100581968219/pij-wodehttp://jedzcozdrowe.blogspot.com/2013/06/pij-co-najmniej-15-2l- wody-dziennie.html 5.http://www.watersystem.com.pl/system_uzdatniania_wody/klienci_i ndywidualni/ciekawostki_o_wodzie 6. http://wikipedia.plhttp://wikipedia.pl 7. http://www.polskawoda.pl/rodzaje-wod-mineralnych

14 Dzi ę kujemy za uwag ę


Pobierz ppt "PIJ WOD Ę B Ę DZIESZ WIELKI Wykonane przez: Artur Bieszk i Jakub Kuku ł owicz kl.Va."

Podobne prezentacje


Reklamy Google