Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czy mamy prawo do czystego powietrza ? Małgorzata Smolak Czego jeszcze nie wiesz o smogu? - webinarium dla dziennikarzy 24/11/2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czy mamy prawo do czystego powietrza ? Małgorzata Smolak Czego jeszcze nie wiesz o smogu? - webinarium dla dziennikarzy 24/11/2015."— Zapis prezentacji:

1 Czy mamy prawo do czystego powietrza ? Małgorzata Smolak Czego jeszcze nie wiesz o smogu? - webinarium dla dziennikarzy 24/11/2015

2 Prawo do czystego powietrza Europejska konwencja praw człowieka – prawo do życia i prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego Dyrektywa 2008/50 CAFE – normy jakości powietrza Konstytucja RP – prawna ochrona życia, prawo do ochrony zdrowia, zapobieganie negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska i ochrona środowiska Prawo ochrony środowiska – normy jakości powietrza

3 Państwa członkowskie gwarantują, że poziom dwutlenku siarki, pyłu zawieszonego PM10, ołowiu i tlenku węgla w powietrzu nie przekracza wartości dopuszczalnych. Państwa Członkowskie podejmują wszelkie niezbędne środki, które nie pociągają za sobą niewspółmiernych kosztów, w celu zapewnienia, aby stężenia arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu nie przekraczały wartości docelowych. Samorząd województwa sporządza program ochrony powietrza dla stref, w których przekroczone są normy jakości powietrza. Obowiązki władz

4 Sejmik województwa może, w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi lub na środowisko, wprowadzić ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Sejmik województwa może określić: rodzaje paliw sposób lub cel wykorzystywania paliw jakość paliw parametry lub rozwiązania techniczne lub parametry emisji dla instalacji okres obowiązywania zakazów w ciągu roku „Ustawa antysmogowa” – Art 96 POŚ

5 Krakowska uchwała antysmogowa Stwierdzenie niewazności uchwały XLIV/703/13 Projekt - zakaz stosowania paliw stałych od 2019 r. Konsultacje społeczne

6 Skarga KE na Polskę? Uzasadniona opinia w związku przekroczeniami poziomu dopuszczalnego stężeń pyłu PM10 Norma obowiązująca od 2005 r. NIK – kara może sięgać 4 mld zł

7 Stwierdzenie nieważności uchwały dot. pobierania opłaty miejscowej w Wisle Pozew o zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych, spowodowane zanieczyszczonym powietrzem w Rybniku. Wyrok TS UE - ClientEarth vs. UK - Wyrok SN UK w sprawie naruszenia Dyrektywy CAFE Czyste powietrze w sądzie

8 Dziękuję Małgorzata Smolak Prawnik, Kierownik Zespołu Polska Energia msmolak@clientearth.org www.clientearth.org @ClientEarth


Pobierz ppt "Czy mamy prawo do czystego powietrza ? Małgorzata Smolak Czego jeszcze nie wiesz o smogu? - webinarium dla dziennikarzy 24/11/2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google