Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

A document similar to a letter of intent (LOI) used by companies to communicate their intent to enter into a transaction with a foreign-based company.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "A document similar to a letter of intent (LOI) used by companies to communicate their intent to enter into a transaction with a foreign-based company."— Zapis prezentacji:

1

2 A document similar to a letter of intent (LOI) used by companies to communicate their intent to enter into a transaction with a foreign-based company and provide verification of purchasing terms, banking information, and company financials. Source: http://www.businessdictionary.com/definition/irrevocable- corporate-purchase-order-ICPO.html

3  Podstawowy dokument handlowy  Wystawia j ą sprzedaj ą cy/ wewn ą trzwspólnotowy dostawca/ eksporter za wykonanie us ł ugi lub towary  Odbiorc ą jest kupuj ą cy/wewn ą trzwspólnotowy nabywca/importer  Faktura zawiera: dat ę i miejsce wystawienia, nazwy i adresy stron, opis wys ł anego towaru, cechy jednostkowe towaru, dodatkowe koszty obci ąż aj ą ce nabywc ę, opusty, ostateczn ą sum ę faktury oraz sposób i termin zap ł aty, a tak ż e podpis wystawcy (za łą cznik 9,10)

4  Czasami, kiedy nie wystawiono jeszcze faktury handlowej, przy odprawie celnej mo ż na si ę pos ł u ż y ć faktur ą celn ą.

5  Dokument wystawiany przed faktycznym wykonaniem transakcji.  Nie jest faktur ą handlow ą, ale ma tre ść i uk ł ad bardzo do niej zbli ż ony, cho ć zawiera mniej szczegó ł ów  Mo ż e by ć potrzebna np. do uzyskania pozwole ń przewozu lub za ł atwienia formalno ś ci celnych

6  Potrzebna do celów transportowych  Sporz ą dzana, gdy szczegó ł owa charakterystyka towaru nie mie ś ci si ę na fakturze lub jako uzupe ł nienie informacji zawartych na fakturze  Wystawiana przez sprzedaj ą cego/ eksportera/ dostawc ę i zawiera nazw ę towaru, liczb ę opakowa ń danej pozycji towarowej/ mas ę netto i brutto ka ż dego opakowania i jego wymiary

7  Bezzwrotne korporacyjne zamówienie zakupu  Faktura handlowa  Faktura celna  Faktura proforma  Specyfikacja towarowa


Pobierz ppt "A document similar to a letter of intent (LOI) used by companies to communicate their intent to enter into a transaction with a foreign-based company."

Podobne prezentacje


Reklamy Google