Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FAKTURA KORYGUJĄCA (1/3) W przypadku zaistnienia zmian w transakcji handlowej wystawiamy dokument, który nazywamy fakturą korygującą. Dokument ten może.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FAKTURA KORYGUJĄCA (1/3) W przypadku zaistnienia zmian w transakcji handlowej wystawiamy dokument, który nazywamy fakturą korygującą. Dokument ten może."— Zapis prezentacji:

1 FAKTURA KORYGUJĄCA (1/3) W przypadku zaistnienia zmian w transakcji handlowej wystawiamy dokument, który nazywamy fakturą korygującą. Dokument ten może wystawić tylko ta jednostka, która wystawiła pierwotną fakturę VAT, zaś otrzymać tylko ta, która otrzymała fakturę VAT podlegającą korekcie. Fakturę korygującą wystawia się w przypadku, gdy po wystawieniu faktury VAT: 1.udzielono rabatów, 2.dokonano zwrotu towarów do sprzedawcy oraz zwrotu nabywcy kwot nienale ż nych z tytu ł u (np. uznanych reklamacji, bonifikat, opustów itp.), 3. zwrotu zaliczek, przedp ł at, zadatków lub rat przez nabywc ę 4.podwy ż szenia ceny przez sprzedawc ę i nabywc ę po wystawieniu faktury VAT, 5.stwierdzonego b łę du rachunkowego.

2 a)numer kolejny oraz dat ę jej wystawienia, b)dane zawarte w fakturze VAT, której dotyczy faktura koryguj ą ca oraz nazw ę towaru lub us ł ugi, obj ę tych rabatem, c)kwot ę i rodzaj udzielonego rabatu, d)kwot ę zmniejszenia podatku nale ż nego, e)podpis osoby upowa ż nionej do wystawienia faktury koryguj ą cej, f)dat ę sprzeda ż y, sposób zap ł aty, termin zap ł aty, g)numer faktury VAT, której dotyczy korekta oraz dat ę jej wystawienia, h)tre ść korygowan ą, tre ść po korekcie, tytu ł korekty, i)czytelny podpis osoby uprawnionej do wystawienia i odebrania faktury VAT. W przypadku sytuacji pierwszej, drugiej lub trzeciej faktura korygująca powinna zawierać co najmniej: FAKTURA KORYGUJĄCA (2/3)

3 FAKTURA KORYGUJĄCA (3/3) W przypadku podwyższenia ceny, faktura korygująca powinna zawierać następujące elementy: a)numer kolejny oraz dat ę jej wystawienia, b)dane zawarte w fakturze VAT, której dotyczy faktura koryguj ą ca oraz nazw ę towaru lub us ł ugi, obj ę tych podwy ż szeniem ceny, c)kwot ę podwy ż szenia ceny bez podatku i podwy ż szenia podatku nale ż nego, d)czytelny podpis (imi ę i nazwisko) osoby uprawnionej do wystawienia i odebrania faktury VAT. Faktura korygująca wystawiona w przypadku pomyłek (stwierdzonego błędu rachunkowego) powinna zawierać kwoty podane w omyłkowej wysokości oraz kwoty w wysokości prawidłowej.

4 numer kolejny i dat ę jej wystawienia, imiona i nazwiska lub nazwy b ą d ź nazwy skrócone wystawcy noty i wystawcy faktury lub faktury koryguj ą cej oraz ich adresy i numery identyfikacji podatkowej, dane zawarte w fakturze, której dotyczy nota koryguj ą ca, wskazanie tre ś ci korygowanej informacji oraz tre ś ci prawid ł owej, czytelny podpis osoby uprawnionej do wystawienia noty koryguj ą cej lub imi ę i nazwisko oraz podpis tej osoby. NOTA KORYGUJĄCA Nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę lub fakturę korygującą, zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą, lub oznaczeniem towaru lub usługi wystawia notę korygującą. Nota korygująca przesyłana jest wystawcy faktury lub faktury korygującej wraz z kopią. Prawidłowo sporządzona nota korygująca powinna zawierać następujące elementy:

5 Fakturę korygującą wystawia sprzedawca Notę korygującą wystawia nabywca FAKTURA A NOTA KORYGUJĄCA


Pobierz ppt "FAKTURA KORYGUJĄCA (1/3) W przypadku zaistnienia zmian w transakcji handlowej wystawiamy dokument, który nazywamy fakturą korygującą. Dokument ten może."

Podobne prezentacje


Reklamy Google