Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współpraca Miasta Białegostoku z organizacjami pozarządowymi Anna Pawłowska – pełnomocnik Prezydenta Miasta Białegostoku ds. współpracy z organizacjami.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współpraca Miasta Białegostoku z organizacjami pozarządowymi Anna Pawłowska – pełnomocnik Prezydenta Miasta Białegostoku ds. współpracy z organizacjami."— Zapis prezentacji:

1 Współpraca Miasta Białegostoku z organizacjami pozarządowymi Anna Pawłowska – pełnomocnik Prezydenta Miasta Białegostoku ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 10 grudnia 2014 r.

2 Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi Podstawę współpracy samorządu i organizacji pozarządowych stanowi ustawa z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

3 Współpraca samorządu i organizacji pozarządowych wg Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych Płaszczyzna 1 współpraca w zakresie tworzenia polityk publicznych Płaszczyzna 2 współpraca w zakresie realizacji zadań publicznych Płaszczyzna 3 infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do aktywności społecznej

4 843 organizacji pozarządowych, w tym: 161 fundacji 493 stowarzyszeń z osobowością prawną 144 oddziałów stowarzyszeń bez osobowości prawnej 45 stowarzyszeń zwykłych + 195 organizacji sportowych w tym 104 organizacji o statusie organizacji pożytku publicznego Podmioty współpracy - trzeci sektor w Białymstoku

5 Rada Miasta Białystok Prezydent Miasta Białegostoku pełnomocnik Prezydenta Miasta Białegostoku ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi pracownicy departamentów merytorycznych Urzędu Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych Podmioty współpracy - samorząd Miasta Białegostoku

6 diagnozowanie lokalnych problemów i wyzwań przykłady: * aktywność Zespołu Konsultacyjnego ds. Organizacji Pozarządowych * „Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji” opracowana przez Fundację Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab Tworzenie polityk publicznych

7 wzajemne informowanie się o planach, zamierzeniach i kierunkach działań przykłady: * strona internetowa poświęcona konsultacjom społecznym: www.opinie.bialystok.pl * zakładka na portalu miejskim „organizacje pozarządowe” * elektroniczny mailing Tworzenie polityk publicznych

8 współtworzenie strategii i programów realizacji polityk publicznych oraz rozwiązań instytucjonalnych przykłady: * roczne programy współpracy, wieloletni program współpracy * Program Miasta Białegostoku Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji na lata 2014-2017 „Białystok dla Tolerancji” * Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2014-2015 * zasady korzystania przez organizacje pozarządowe z zasobów mienia komunalnego Tworzenie polityk publicznych

9 konsultowanie założeń projektów i aktów normatywnych niektóre formy: otwarte spotkania, konsultacje elektroniczne, Śniadania Obywatelskie, udział w Kawiarenkach Obywatelskich, future city game, sąd obywatelski, platforma konsultacyjna www.opinie.bialystok.pl, Zespół Konsultacyjny ds. Organizacji Pozarządowych, grupa robocza ds. budynku Św. Rocha 3 Tworzenie polityk publicznych

10 realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych * otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych * przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków organizacji pozarządowych o realizację zadań publicznych, w tym z pominięciem otwartego konkursu ofert * w 2013 roku udzielono 562 dotacji na łączną kwotę około 20 mln zł * coraz częściej stosowane umowy wieloletnie zapewniające mieszkańcom ciągłość dostępu do usług oraz zlecanie zadań przez powierzanie Realizacja zadań publicznych

11 współpraca niefinansowa * patronaty honorowe * wspólne zespoły tematyczne (Zespół Konsultacyjny ds. Organizacji Pozarządowych, komisje konkursowe oceniające wnioski złożone w ramach otwartych konkursów ofert, grupa robocza ds. budynku Św. Rocha 3) * udostępnianie zasobów rzeczowych i lokalowych (Miasto udostępnia lokale organizacjom na preferencyjnych warunkach, daje możliwość nieodpłatnego korzystania z pomieszczeń biurowych i szkoleniowych w Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych) * korzystanie z narzędzi promocji (kanał komunikacji – mailingi czyli wysyłanie codziennie poczty elektronicznej po 4-6 informacji dziennie, cykliczny program tv „Jasna Strona Miasta”) Realizacja zadań publicznych

12 partnerstwo projektowe na przykładzie projektu „Wspólnym głosem” Miasto Białystok partnerem projektu, lider: Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych szkolenia nt. konsultacji społecznych, ich form oraz trybu prowadzenia (12 szkoleń dla 174 uczestników – przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Białymstoku i jednostek organizacyjnych, radnych oraz przedstawicieli białostockich organizacji pozarządowych), 2 nowatorskie formy konsultacji społecznych: Future City Game na osiedlu Dziesięciny oraz sąd obywatelski, powstała platforma do konsultacji społecznych: www.opinie.bialystok.pl, 5 kawiarenek obywatelskich dotyczących ważnych problemów społecznych Miasta Białegostoku powstał międzysektorowy zespół – komisja dialogu społecznego ds. konsultacji społecznych, złożony z przedstawicieli Miasta Białystok, organizacji pozarządowych, radnych, który wypracował projekt regulaminu konsultacji społecznych Realizacja zadań publicznych

13 system wspierania inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych * baza organizacji pozarządowych na portalu miejskim * pełnomocnik Prezydenta * Zespół Konsultacyjny ds. Organizacji Pozarządowych * udostępnianie lokali, sprzętu biurowego i multimedialnego * lokale miejskie na preferencyjnych warunkach Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do aktywności społecznej

14 system wspierania inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych * wsparcie merytoryczne: szkolenia, indywidualne doradztwo * udostępnianie narzędzi promocyjnych (Jasna Strona Miasta) * strona internetowa * wspieranie wolontariatu (Społeczna Dusza, 8 Wspaniałych, konferencje z okazji Dnia Wolontariusza) Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do aktywności społecznej

15 wspieranie procesów integracji trzeciego sektora przykłady: * fora organizacji pozarządowych co 2 lata * spotkania wigilijne Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do aktywności społecznej

16 Urząd Miejski w Białymstoku Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych ul. Świętojańska 22/1 15-082 Białystok tel. (85) 732 82 20 e-mail: centrum@um.bialystok.pl www.bialystok.pl praca biura w godz. 8.00-16.00 Zapraszam do współpracy


Pobierz ppt "Współpraca Miasta Białegostoku z organizacjami pozarządowymi Anna Pawłowska – pełnomocnik Prezydenta Miasta Białegostoku ds. współpracy z organizacjami."

Podobne prezentacje


Reklamy Google