Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO 1.Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę Stowarzyszenie Muzeum Jedwabnictwa Milanowskiego.. W dalszych postanowieniach regulaminu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO 1.Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę Stowarzyszenie Muzeum Jedwabnictwa Milanowskiego.. W dalszych postanowieniach regulaminu."— Zapis prezentacji:

1 REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO 1.Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę Stowarzyszenie Muzeum Jedwabnictwa Milanowskiego.. W dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem. 2.Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Polska. 3.Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Milanówek. 4.Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz Przedstawiciel Stowarzyszenia wybierany przez Zebranie Członków. 5.Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. 6.Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków. 7.Stowarzyszenie środki na swoją działalność uzyskuje ze składek członkowskich. 8.Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami. 9.Cele Stowarzyszenia to: 1.Propagowanie idei powstania Muzeum Jedwabnictwa 2.Zbieranie materiałów archiwalnych, przedmiotów,materiałów 3.Poszerzenie historii i wiedzy na temat jedwabnictwa 4.Pozyskiwanie sponsorów. 5.Współpraca z Instytucjami. 6.Integracja byłych pracowników. 7.Tworzenie projektów i wizji Muzeum. 10. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 1.Działania edukacyjne. 2.Wykłady, warsztaty, konferencje. 3.Publikacje. 4.Inicjatywy społeczne. 5.Spotkania promując.

2 11. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem. 12. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zebranie Członków uchwałą podjętą w ciągu 30 dni od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków. 13. Członek ma prawo: 1. Uczestniczyć w zebraniu członków. 2. Korzystać z symboli Stowarzyszenia. 14. Członek obowiązany jest do: 1. Uiszczać składki. 2. Przestrzegać regulaminu. 3. Dbać o dobre imię Stowarzyszenia. 15. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 1.Śmierci. 2.Rezygnacji. 3. Skazania prawomocnym wyrokiem Sądu za przestępstwo umyślne.

3 16. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna. 17. Władzami Stowarzyszenia są: 1. Zebranie Członków, 2. Przedstawiciel. 18. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2 osób. 19. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej. 20. Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania. 21. Zebranie Członków zwołuje przedstawiciel lub dwóch członków Stowarzyszenia. 22. Kadencja Przedstawiciela trwa 1 rok. Przedstawiciel może zostać odwołany przez Zebranie Członków, jeśli działa na szkodę stowarzyszenia bądź rażąco narusza jego interesy, większością zwykłą głosów, przy obecności co najmniej 2 członków. 23. Do zakresu działania Przedstawiciela należy: 1. Zaciąganie zobowiązań. 2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz. 24. Zebranie Członków większością zwykłą głosów przy obecności 2 osób może podjąć uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia. 25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.


Pobierz ppt "REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO 1.Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę Stowarzyszenie Muzeum Jedwabnictwa Milanowskiego.. W dalszych postanowieniach regulaminu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google