Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NOWELIZACJA I. PRZEPISY ZMIENIAJĄCE ZAMIESZCZONE W INNEJ USTAWIE USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach. (...) Art. 37. W.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NOWELIZACJA I. PRZEPISY ZMIENIAJĄCE ZAMIESZCZONE W INNEJ USTAWIE USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach. (...) Art. 37. W."— Zapis prezentacji:

1 NOWELIZACJA I. PRZEPISY ZMIENIAJĄCE ZAMIESZCZONE W INNEJ USTAWIE USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach. (...) Art. 37. W ustawie z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153) w art. 165: 1) w ust. 1 skreśla się pkt 2 i 3, 2)dodaje się ust. 4 w brzmieniu: "4. Zasady i tryb finansowania z budżetu państwa kosztów świadczeń zdrowotnych związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych określają przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384)." II. ODRĘBNA USTAWĄ ZMIENIAJĄCĄ USTAWA z dnia 28 kwietnia 2003 r. zmieniająca ustawę o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Art. 1. W ustawie z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. Nr 28, poz. 153) w art. 165: 1) w ust. 1 uchyla się pkt 2 i 3; 2) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. Zasady i tryb finansowania z budżetu państwa kosztów świadczeń zdrowotnych związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych określają przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384).” Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2 USTAWA NOWELIZUJĄCA (budowa) USTAWA z dnia 28 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy – Prawo działalności gospodarczej. zmieniająca ustawę o partiach politycznych. Art. 1. W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. Nr 79, poz. 857) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 7... 2) w art. 12: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:... b) uchyla się ust. 2. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

3 NOWELIZACJA (§ 92) Jedną ustawą zmieniającą obejmuje się tylko jedną ustawę. Odstąpienie od tej zasady jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy miedzy zmienianymi ustawami występują niewątpliwe związki tematyczne lub do zrealizowania zamysłu prawodawcy jest niezbędne jednoczesne dokonanie zmian w kilku ustawach.

4 NOWELIZACJA USTAWA z dnia 19 grudnia 1975 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Art. 1. W ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59) wprowadza się następujące zmiany:... Art. 2. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231) wprowadza się następujące zmiany:... Art. 3. W ustawie z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania (Dz. U. Nr 32, poz. 160, z 1971 r. Nr 12, poz. 115 oraz z 1972 r. Nr 16, poz. 114) w art. 25:... Art. 4. W dekrecie z dnia 8 czerwca 1955 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 25, poz. 151, z 1956 r. Nr 41, poz. 189, z 1958 r. Nr 72, poz. 358 oraz z 1971 r. Nr 12, poz. 115) wprowadza się następujące zmiany:... ?

5 USTAWA NOWELIZUJĄCA (TYTUŁ) USTAWA z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustaw: o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, Prawo energetyczne, o partiach politycznych, o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych, o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej, Prawo telekomunikacyjne, o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe", o spółdzielniach mieszkaniowych, o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych, Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2006, o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych oraz o utracie mocy ustawy o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe.

6 NOWELIZACJA (TYTUŁ) § 96 ust. 2: Jeżeli jedną ustawą zmienia się wiele ustaw i wymienienie w tytule ustawy wszystkich zmienianych ustaw powodowałoby, że tytuł ustawy nowelizującej byłby rażąco długi, można wyjątkowo sformułować go przy użyciu zwrotu: 1. „ustawa o zmianie ustaw...” i podać ich wspólny przedmiot; 2. „ustawa o zmianie ustawy... (tytuł ustawy) oraz niektórych innych ustaw”, wymieniając tylko tytuł podstawowej ustawy nowelizowanej. W obu przypadkach w odnośniku do tytułu ustawy zmieniającej podaje się tytuły wszystkich zmienianych ustaw oraz oznaczenie dzienników urzędowych, w których zostały ogłoszone te ustawy i ich zmiany.

7 NOWELIZACJA (TYTUŁ) USTAWA z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw. 1) 1) 1) Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131); ustawa - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348); ustawa o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857); ustawa o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112)...

8 NOWELIZACJA (niepoprawna) Dz. U. 01.130.1452 USTAWA z dnia 18 września 2001 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. z dnia 15 listopada 2001 r.) Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. Nr 133, poz. 882, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255 i z 2001 r. Nr 98, poz. 1069 i 1070) wprowadza się następujące zmiany: (...) 4) w art. 8: a) w ust. 2 skreśla się wyrazy "obejmującego część lub cały obszar właściwości sądu rejonowego lub kilku sądów rejonowych", b) w ust. 4 po wyrazach "sądu apelacyjnego" dodaje się wyrazy "jeżeli w zakresie prowadzonych przez tego komornika egzekucji zaległość nie przekracza 6 miesięcy"; Art. 9. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

9 NOWELIZACJA (zasady) § 87 (!!!): Zmieniany przepis przytacza się w pełnym nowym brzmieniu, choćby: - zastępowano w nim, - dodawano albo - eliminowano tylko jeden wyraz!

10 NOWELIZACJA NIEPOPRAWNE ZASTĘPOWANIE WYRAZÓW: Art. 8. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27) wprowadza się następujące zmiany: 3) w art. 41: a) w ust. 4 w zdaniu pierwszym wyrazy „uzasadnione koszty prac geodezyjnych, ponosi Skarb Państwa” zastępuje się wyrazami „koszty uzasadnionych prac geodezyjnych, refunduje Skarb Państwa”,

11 NOWELIZACJA POPRAWNE ZASTĘPOWANIE WYRAZÓW: Art. 8. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27) wprowadza się następujące zmiany: 3) w art. 41: a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Koszty związane ze scaleniem i podziałem nieruchomości oraz z czynnościami związanymi z rozgraniczeniem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków, w tym również koszty uzasadnionych prac geodezyjnych refunduje Skarb Państwa. Jednakże gdy spółdzielnia nie wystąpi z wnioskiem lub nie podejmie czynności w terminie 10 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie, koszty te ponosi spółdzielnia.”

12 NOWELIZACJA ( § 88) WYJĄTEK - § 88: Jeżeli dane określenie, występujące w wielu przepisach zmienianej ustawy, zastępuje się w każdym z nich innym określeniem, zmiany tej dokonuje się, zamieszczając w ustawie zmieniającej przepis w brzmieniu: Użyte w art.... (lub w ustawie) w różnej liczbie i przypadku wyrazy „... ” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „... ”.

13 NOWELIZACJA (§ 88 - przykład) Art. 168. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509 oraz z 2002 r. Nr 19, poz.) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 21 w ust. 1 w pkt 77, w art. 30 w ust. 1 w pkt 5 i w art. 41 w ust. 6 użyte w różnych przypadkach wyrazy "Urząd Ochrony Państwa" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu";

14 NOWELIZACJA (§ 88 – przykład) Art. 58. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 115, poz. oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 6 w ust. 2 i 3, w art. 22 w ust. 1, w art. 31, w art. 31a w ust. 2, w art. 44 w ust. 5 oraz w art. 49 w ust. 3 wyrazy "Zarząd gminy" zastępuje się wyrazami "Wójt, burmistrz albo prezydent miasta";

15 NOWELIZACJA Art. 53. W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679, Nr 86, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 14 w ust. 5 wyrazy "zarząd gminy" zastępuje się wyrazami "wójta (burmistrza, prezydenta miasta)"; 2) w art. 21 w ust. 4 wyrazy "zarząd gminy" zastępuje się wyrazami "wójt (burmistrz, prezydent miasta)"; 3) w art. 35 w ust. 3 wyrazy "zarządu gminy" zastępuje się wyrazami "wójta (burmistrza, prezydenta miasta)";

16 NOWELIZACJA Art. 53. W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679, Nr 86, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253) użyte w art. 14 w ust. 5, w art. 21 w ust. 4, w art. 35 w ust. 3 w różnej liczbie i przypadku wyrazy „zarząd gminy” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „wójt (burmistrz, prezydent miasta”.

17 NOWELIZACJA DODAWANIE POJEDYNCZYCH WYRAZÓW: Art. 1. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 484 i Nr 86, poz. 966) wprowadza się następujące zmiany: (...) 15) w art. 43: a) w ust. 3 po wyrazach „urzędom wojewódzkim” dodaje się wyrazy „lub części tych nieruchomości”,

18 NOWELIZACJA Art. 43. 1. Trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną. (...) 3. Nieruchomości oddane w trwały zarząd ministerstwom, urzędom centralnym i urzędom wojewódzkim mogą być oddawane w najem, dzierżawę lub użyczenie za zgodą Prezesa Rady Ministrów albo upoważnionego przez niego ministra. - „lub części tych nieruchomości”

19 NOWELIZACJA Art. 1. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 484 i Nr 86, poz. 966) wprowadza się następujące zmiany: (...) 15) w art. 43: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Nieruchomości oddane w trwały zarząd ministerstwom, urzędom centralnym i urzędom wojewódzkim lub części tych nieruchomości mogą być oddawane w najem, dzierżawę lub użyczenie za zgodą Prezesa Rady Ministrów albo upoważnionego przez niego ministra.”

20 NOWELIZACJA ELIMINOWANIE POJEDYNCZYCH WYRAZÓW: Art. 1. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 484 i Nr 86, poz. 966) wprowadza się następujące zmiany: (...) 27) w art. 79 w ust. 7 skreśla się wyrazy „oraz przepisów o opłatach i kosztach postępowania”;

21 NOWELIZACJA Art. 1. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 484 i Nr 86, poz. 966) wprowadza się następujące zmiany: (...) 27) w art. 79 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7.Do postępowania przed kolegium stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego o wyłączeniu pracownika oraz organu, o załatwianiu spraw, doręczeniach, wezwaniach, terminach i postępowaniu, z wyjątkiem przepisów dotyczących odwołań i zażaleń.” Brzmienie pierwotne: Art. 79. 1. Wniosek do kolegium składa się na piśmie w dwóch egzemplarzach. Podlega on opłacie skarbowej. (...) 7. Do postępowania przed kolegium stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego o wyłączeniu pracownika oraz organu, o załatwianiu spraw, doręczeniach, wezwaniach, terminach i postępowaniu, z wyjątkiem przepisów dotyczących odwołań i zażaleń oraz przepisów o opłatach i kosztach postępowania.

22 NOWELIZACJA (dodawanie nowych artykułów) § 89: Jeżeli do tekstu ustawy dodaje się nowe artykuły, zachowuje się dotychczasową numerację, dodając do numeru nowego artykułu małą literę alfabetu łacińskiego, z wyłączeniem liter właściwych tylko językowi polskiemu, z zachowaniem ciągłości alfabetycznej, co wyraża się zwrotem: Po art. X dodaje się art. Xa w brzmieniu....

23 NOWELIZACJA (dodawanie nowych artykułów) Art. 3. W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 54, poz. 572) wprowadza się następujące zmiany: (...) 7) po art. 7 dodaje się art. 7a w brzmieniu: „Art. 7a. Organy kontroli skarbowej współpracują i współdziałają z innymi organami i instytucjami państwowymi oraz zagranicznymi, w tym z organami odpowiedzialnymi za ochronę interesów finansowych Unii Europejskiej, a także z organizacjami międzynarodowymi w zakresie niezbędnym dla realizacji zadań ustawowych.”

24 Art.1. W ustawie z dnia 1 czerwca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 100, poz. 885) po art. 10 dodaje się art. 10a w brzmieniu: „ Art. 10a. Przetarg ogłasza się niezwłocznie, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia wpłynięcia pierwszego wniosku.”. Art. 10 a …Art. 10 k …Art10 z Art. 10 za …. Art. 10 zk …. Art10 zz

25 Wprowadzenie kolejnej jednostki redakcyjnej po ostatnim punkcie, literze, tiret § 10. 1) ……………: a) …, b) …, c) … ; planowana litera d) …; 2) ……………; 3) ……………. 4) …………….planowany punkt §11.

26 §1. W uchwale Rady Gminy Oława z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie opłat parkingowych (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 225, poz. 1010) w § 10 w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „ 4) uzasadnienie wniosku. ”. albo §1. W uchwale Rady Gminy Oława z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie opłat parkingowych (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 225, poz. 1010) w § 10 w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany: 1) pkt 3 otrzymuje brzmienie : „ 3) zgodę zarządcy budynku ; ”; 2) po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „ 4) uzasadnienie wniosku. ”. 26

27 Art. 1. W ustawie z dnia 6 maja 1999 r. o lasach (Dz.U. Nr 246, poz. 789) tytuł ustawy otrzymuje brzmienie: „USTAWA z dnia 6 maja 1999 r. o gospodarowaniu lasami.”. Art. 1. W ustawie z dnia 6 maja 1999r. o lasach (Dz.U. Nr 246, poz. 789) nazwa rozdziału 6 otrzymuje brzmienie: „Rozdział 6 Lasy Państwowe”.

28 Art. 1. W ustawie z dnia 6 maja 1999 r. o lasach (Dz. U. Nr 246, poz. 789) po rozdziale 6 dodaje się rozdział 6a w brzmieniu: „ Rozdział 6a Gospodarka finansowa w Lasach Państwowych Art. 50. Lasy Państwowe prowadzą działalność na zasadzie samodzielności finansowej i pokrywają koszty działalności z własnych przychodów. Art. 51. 1. Lasy Państwowe sporządzają corocznie raport o stanie lasów oraz sprawozdanie finansowo-gospodarcze z działalności Lasów Państwowych. 2. Rada Ministrów przedkłada Sejmowi informację o stanie lasów oraz o realizacji krajowego programu zwiększania lesistości.”.

29 Nowelizacja ustawy nowelizującej Tekst pierwotny: Art. 150. Ustala się numer "112" jako wspólny numer alarmowy dla wszystkich służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy. Zmiana: Dz. U. z 2002 r. Nr 233, poz. 726: Art. 1. W ustawie z dnia 1 czerwca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 100, poz. 885) art. 150 otrzymuje brzmienie: „Art. 150. Ustala się numer "997" jako wspólny numer alarmowy dla wszystkich służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy.”.

30 Nowelizacja ustawy nowelizującej Art. 1. W ustawie z dnia 12 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2002 r. Nr 233, poz. 726) art. 1 otrzymuje brzmienie: „Art. 1. W ustawie z dnia 1 czerwca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 100, poz. 885) art. 150 otrzymuje brzmienie: „Art. 150. Ustala się numer "112" jako wspólny numer alarmowy dla wszystkich służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy.”.”. wyjątkowo: tylko w okresie vacatio legis przesłanka: jeżeli jest to konieczne dla wyeliminowania rażącego błędu w przepisach zmieniających ogłoszonej ustawy


Pobierz ppt "NOWELIZACJA I. PRZEPISY ZMIENIAJĄCE ZAMIESZCZONE W INNEJ USTAWIE USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach. (...) Art. 37. W."

Podobne prezentacje


Reklamy Google