Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Budow ę zamku rozpocz ę to oko ł o 1370 r., a w 1409 roku rezydowa ł ju ż w nim krzy ż acki prokurator. W dniu 12 lipca 1410 roku w drodze z armi ą.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Budow ę zamku rozpocz ę to oko ł o 1370 r., a w 1409 roku rezydowa ł ju ż w nim krzy ż acki prokurator. W dniu 12 lipca 1410 roku w drodze z armi ą."— Zapis prezentacji:

1

2  Budow ę zamku rozpocz ę to oko ł o 1370 r., a w 1409 roku rezydowa ł ju ż w nim krzy ż acki prokurator. W dniu 12 lipca 1410 roku w drodze z armi ą w g łą b Pa ń stwa Krzy ż ackiego nieobroniony zamek zosta ł zaj ę ty przez wojska polskie. Podczas wojny g ł odowej w1414 roku zamek obleg ł o polskie rycerstwo i 6 lipca zdoby ł o po o ś miu dniach obl ęż enia. W 1454 roku zamek zaj ął propolski Zwi ą zek Pruski i w lutym 1455 roku przekaza ł czeskim wojskom zaci ęż nym pod wodz ą Jana Koldy z Ž ampachu, którzy odparli 28 kwietnia najazd wojsk krzy ż ackich [1]. W 1517 roku rozbudowano i umocniono przedzamcze. W 1784 roku sp ł on ęł o przedzamcze. W 1812 roku zamek zdewastowa ł y wojska francuskie. W latach 1828-1830 zamek przebudowano na s ą d i wi ę zienie. W zimie 1945 roku wojska radzieckie zbombardowa ł y zamek, który do odbudowy w latach 1961-1965 pozostawa ł ruin ą.13701409krzy ż acki prokurator1414Zwi ą zek Pruski [1]

3  Zamek jest jednym z pó ź niejszych obiektów zbudowanych przez Zakon Krzy ż acki. Rozpocz ę to budowa ć go na miejscu wcze ś niejszej niewielkiej warowni na polecenie wielkiego mistrza zakonu krzy ż ackiego Winricha von Kniprode oko ł o 1377 roku z przeznaczeniem na siedzib ę konwentu i jako miejsce, z którego mo ż na by ł o przeprowadza ć ataki na wschód przeciwko Litwie. Zamek mia ł mie ć pocz ą tkowo w obr ę bie prostok ą ta murów o wymiarach 44 x 52 metry dwa skrzyd ł a: od po ł udniowego-wschodu i pó ł nocnego wschodu, wkrótce jednak po zbudowaniu pierwszego budynku od po ł udniowego-wschodu. do wysoko ś ci parteru i piwnicy pod drugi budynek, prace budowlane przerwano. Podj ę to je znowu oko ł o 1393 roku z inicjatywy wielkiego mistrza Konrada von Wallenrode, który chcia ł przeznaczy ć zamek w Rynie na siedzib ę nowego komturstwaWinricha von KniprodekonwentuKonrada von Wallenrode

4  Zamek w Malborku (niem. Ordensburg Marienburg) – zamek w Malborku, na prawym brzegu Nogatu, gotycki, ceglany, warowny, otoczony fos ą, wzniesiony w kilku etapach od 1280 do po ł. XV w. przez zakon krzy ż acki, pocz ą tkowo konwentualny i siedziba komtura, w latach 1309–1457 siedziba wielkich mistrzów zakonu krzy ż ackiego i w ł adz Prus Zakonnych, w latach 1457–1772 rezydencja królów Polski [1][2], od 1466 siedziba w ł adz Prus Królewskich, od 1568 siedziba Komisji Morskiej, w 1772 zaj ę ty przez administracj ę Królestwa Prus i zdewastowany w latach 1773–1804 [3] ; rekonstruowany w latach 1817–1842 i 1882–1944 [3], zniszczony w 1945, ponownie rekonstruowany od 1947; w 1949 wpisany do rejestru zabytków, w 1994 uznany za pomnik historii [4], w 1997 wpisany na list ę ś wiatowego dziedzictwa UNESCO; od 1961 siedziba Muzeum Zamkowego w Malborku.niem.zamekMalborkuNogatugotyckiceglanywarownyfos ązakon krzy ż ackikonwentualnykomturawielkich mistrzów zakonu krzy ż ackiegoPrus Zakonnychkrólów Polski [1][2]Prus KrólewskichKomisji MorskiejKrólestwa Prus [3]rekonstruowany [3]rejestru zabytkówpomnik historii [4]list ę ś wiatowego dziedzictwa UNESCOMuzeum Zamkowego w Malborku  W 1286 na po ł udnie od zamku lokowano Malbork (Stare Miasto), którego mury miejskie sprz ęż ono z murem obronnym zamku w jednolity system obronny [3]. W 1388 na wschód od zamku za ł o ż ono Nowe Miasto. W latach 1626–1635 miasto i zamek otoczono wa ł em fortecznym o narysie bastionowym, za ś przyczó ł ek mostowy na lewym brzegu Nogatu os ł oni ę to dzie ł em rogowym [5].lokowanomury miejskiemurem obronnymsystem obronny [3]wa ł em fortecznymbastionowymdzie ł em rogowym [5]

5  Zamek prokuratorski zosta ł zbudowany przez zakon krzy ż acki oko ł o po ł owy XIV wiekuna, co wskazuje wzmianka z 1340 roku o rezyduj ą cym tu prokuratorze krzy ż ackimpe ł ni ą cym rol ę s ą downicz ą, dowódcz ą i administracyjn ą. Nie jest jednak pewne czy istnia ł on wtedy w miejscu dzisiejszego zamku. Fortyfikacj ę t ę zniszczyli Litwini w 1366 roku, po czym przez kilkadziesi ą t lat nie jest wzmiankowana, a ż do roku 1400. Wtedy istnia ł ju ż gotycki budynek w miejscu dzisiejszego zamku. W czasie wojny trzynastoletniej pomi ę dzy Królestwem Polskim i Zakonem Krzy ż ackim okoliczna ludno ść spali ł a zamek w 1455 roku. Zniszczenia by ł y tak du ż e, ż e kolejny prokurator krzy ż acki by ł wzmiankowany dopiero w 1489 roku. Od 1513 roku zamek przeszed ł w r ę ce zarz ą dców ś wieckich, a w 1560 przebudowany. W 1614 obiekt zosta ł przebudowany w stylu renesansowym na dwór my ś liwski. Cz ęś ciowo przekszta ł cony w po ł owie XIX wieku by ł u ż ytkowany przez oficerów Twierdzy Boyen.zakon krzy ż ackiXIV wiekuprokuratorze krzy ż ackimgotycki budynekwojny trzynastoletniej14551614renesansowymXIX wiekuTwierdzy Boyen  Po 1945 roku zamek by ł opuszczony. Po remoncie w latach 60. XX wieku mie ś ci ł si ę w nim hotel. W dniu 24 maja 1979 roku zosta ł wpisany do rejestru zabytków. W 2008 roku uszkodzeniu uleg ł a jedna ze ś cian. W latach 2009-2011 odbudowany z przeznaczeniem na hotel.20092011hotel

6  Zamek zacz ę to budowa ć ok. 1233, uko ń czono w drugiej po ł owie XIV w. Skrzyd ł a po ł udniowe i wschodnie zosta ł y rozebrane w ko ń cu XVIII w., od tego czasu wn ę trza kilkakrotnie przebudowywano na potrzeby urz ę dów, a w latach 1855- 1875 budowl ę poddano rekonstrukcji. Obecnie mie ś ci si ę tutaj muzeum.1233XIVXVIII1855 1875

7  Kajetan Andryszkiewicz  Informacje Wikipedia


Pobierz ppt " Budow ę zamku rozpocz ę to oko ł o 1370 r., a w 1409 roku rezydowa ł ju ż w nim krzy ż acki prokurator. W dniu 12 lipca 1410 roku w drodze z armi ą."

Podobne prezentacje


Reklamy Google