Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ś redniowieczny Tarnów. D yplom lokacyjny wystawiony w Krakowie dnia 7 marca 1330r obejmował prawo do zało ż enia na terenie dotychczasowej wsi osady.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ś redniowieczny Tarnów. D yplom lokacyjny wystawiony w Krakowie dnia 7 marca 1330r obejmował prawo do zało ż enia na terenie dotychczasowej wsi osady."— Zapis prezentacji:

1 Ś redniowieczny Tarnów

2 D yplom lokacyjny wystawiony w Krakowie dnia 7 marca 1330r obejmował prawo do zało ż enia na terenie dotychczasowej wsi osady miejskiej, której organizacja opiera ć si ę miała na wzorze miasta Krakowa, czyli prawie magdeburskim. Została w nim okre ś lona ogólna organizacja gminy miejskiej z form ą władz samorz ą dowych i immunitetem s ą downiczym. Zgodnie ze stosowan ą zasad ą mieszczanie poddani zostali władzy samorz ą du, na którego czele stał wójt, co stanowiło funkcj ę dziedziczn ą, zniesiona za ś została w stosunku do nich bezpo ś rednia podległo ść urz ę dnikom pa ń stwowym

3 Zamek w Tarnowie, pierwotnie gotycki, został zbudowany w pierwszej połowie XIV wieku na polecenie Spycymira herbu Leliwa znajdował si ę na trasie szlaku handlowego biegn ą cego z Krakowa na Ru ś. W pó ź niejszym okresie zamek stanowił siedzib ę rodow ą. Tarnowskich; w połowie XVI wieku został rozbudowany i zmodernizowany w stylu renesansowym przez hetmana wielkiego koronnego Jana Tarnowskiego. Po ś mierci hetmana w 1561 roku przeszedł w r ę ce Ostrogskich, a w 1742 roku został własno ś ci ą Sanguszków. Około 1690 roku zamek był ju ż cz ęś ciowo zrujnowany; w 1770 roku Sanguszkowie nakazali jego rozbiórk ę. Zamek na Górze Ś w. Marcina

4 Pierwotny budynek ratusza został zbudowany około połowy XIV w. w stylu gotyckim, przebudowany gruntownie prawdopodobnie w ko ń cu XVI w. w stylu renesansowym. Do czasów obecnych zachowały si ę dwa portale kamienne, jeden od wschodu o do ść prostej formie. W 28-miu blendach attyki znajdowały si ę, prawdopodobnie namalowane technik ą sgrafitto, portrety członków rodu Tarnowskich, od Spycymira do Jana Krzysztofa (zm. 1567 r.). Liczba maszkaronów (14) miała symbolizowa ć 14. członków urz ę duj ą cych, starej i nowej rady miejskiej. Ratusz XIV w.

5 Dom Florencki Kolejnym przykładem budownictwa renesansowego jest Dom "Florencki" - II połowy XVI w. z elewacj ą frontow ą podwieszon ą na poziomie pi ę tra na charakterystycznych kamiennych kroksztynach

6 Dom Mikołajowskich W zaułku za Katedr ą znajduje si ę Dom Mikołajowskich, jedna z najpi ę kniejszych i najstarszych kamieniczek w Tarnowie, wzniesiona w 1524 r. Maj ą ce tutaj swoj ą siedzib ę Muzeum Diecezjalne, posiada w swoich zbiorach wyj ą tkowy eksponat - oryginał ołtarza pochodz ą cy z wpisanego na list ę UNESCO ko ś ciółka w Lipnicy Murowanej.

7 Kamieniczki w Rynku W Tarnowie zachowało si ę kilka renesansowych kamienic z wieku XVI. Od stuleci cieszyły si ę uznaniem w ś ród elity rz ą dz ą cej i głównie dzi ę ki temu wła ś nie ich niepodwa ż alne pi ę kno mo ż emy podziwia ć do dzi ś. A wzniesione niegdy ś w celach handlowych podcienia – dzi ś słu żą Tarnowianom głównie do letnich spacerów.

8 Ulica Wałowa Ulica wytyczona została pod koniec XVIII w. wzdłu ż zlikwidowanych wałów miejskich, zachowanych do dzi ś w niewielkich fragmentach. Mury miejskie z XV- XVI w. Ceglane, na kamiennych ławach fundamentowych, zachowane na długo ś ci ok. 400m. na obwodzie ulic: Wałowej, Targowej, Bernardy ń skiej, Szerokiej, rekonstruowane cz ęś ciowo w latach 1960 - 1970 w rejonie placu Rybnego i Małych Schodów.

9 Zako ń czenie W opiniach wielu historyków Tarnów nazywany jest cz ę sto "perł ą renesansu". Intensywnie ostatnio odnowione Stare Miasto, to jeden z najpi ę kniejszych przykładów renesansowego układu architektonicznego.


Pobierz ppt "Ś redniowieczny Tarnów. D yplom lokacyjny wystawiony w Krakowie dnia 7 marca 1330r obejmował prawo do zało ż enia na terenie dotychczasowej wsi osady."

Podobne prezentacje


Reklamy Google