Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podział rzeczy quoad usum

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podział rzeczy quoad usum"— Zapis prezentacji:

1 Podział rzeczy quoad usum
mgr Małgorzata Dziwoki

2 Art. 206 KC – przepis dyspozytywny
Każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli.

3 Umowa quoad usum Współwłaściciele mogą w umowie ustalić także inny sposób korzystania z rzeczy wspólnej, w szczególności mogą dokonać podziału rzeczy wspólnej do używania, tj. wyodrębnić określone jej części do wyłącznego korzystania przez poszczególnych współwłaścicieli (podział quoad usum).

4 Podział do korzystania (quoad usum) nie oznacza zniesienia współwłasności
Wydzielone części nie muszą ściśle odpowiadać wielkości udziałów współwłaścicieli; Umowa powinna zostać zawarta przez ogół właścicieli jako że ingeruje w ustawowy sposób korzystania z rzeczy; Jeżeli współwłaściciele określą prawo do korzystania z wydzielonej części rzeczy przez współwłaściciela w sposób wyłączny (quoad usum), domniemywa się, że temu współwłaścicielowi przypadają pożytki i dochody z rzeczy również w sposób niepodzielny. Analogicznie współwłaściciel, który dokonał nakładów koniecznych na nieruchomość będącą przedmiotem współwłasności, nie może żądać zwrotu wartości tych nakładów, odpowiadających udziałowi pozostałych współwłaścicieli w całości nieruchomości, jeżeli w drodze podziału quoad usum nie korzystają oni z tej części nieruchomości, na którą zostały te nakłady dokonane.

5 Umowa quoad usum Umowa o podział rzeczy wspólnej do korzystania nie wymaga formy szczególnej, może być zawarta nawet w sposób dorozumiany. UWAGA! Art. 16 UKWiH 1. W wypadkach przewidzianych w przepisach ustawowych w księdze wieczystej, poza prawami rzeczowymi, mogą być ujawnione prawa osobiste i roszczenia. 2. W szczególności mogą być ujawniane: pkt 3 roszczenie wynikające z określenia zarządu lub sposobu korzystania z nieruchomości przez współwłaścicieli lub wieczystych użytkowników; Art. 31 UKWiH 1. Wpis może być dokonany na podstawie dokumentu z podpisem notarialnie poświadczonym, jeżeli przepisy szczególne nie przewidują innej formy dokumentu (forma ad intabulationem).

6 Sądowy podział quoad usum
Sąd dokonuje podziału rzeczy wspólnej quoad usum w postępowaniu nieprocesowym (na podstawie art. 199 zd. 2 i art. 201 zd. 2 KC). Gdy wykonywanie posiadania wspólnej rzeczy wymaga współdziałania wszystkich zainteresowanych, z wnioskiem do sądu o podział quoad usum może wystąpić, tak jak z wnioskiem dotyczącym czynności zwykłego zarządu, każdy ze współwłaścicieli (art. 201 zd. 2 KC). Natomiast w innych przypadkach wniosek do sądu o podział quoad usum powinien być złożony, tak jak wniosek dotyczący czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu, przez współwłaścicieli, których udziały wynoszą co najmniej połowę (art. 199 zd. 2 KC).

7 Sądowy podział quoad usum
W postanowieniu o podziale rzeczy quoad usum sąd określa części, które mają przypaść do wyłącznego korzystania poszczególnym współwłaścicielom oraz nakazuje wydać te części poszczególnym współwłaścicielom. Podział rzeczy wspólnej do korzystania (quoad usum) nie jest definitywny - w zależności od zmienionych okoliczności może on ulec stosownej zmianie bądź to w drodze porozumienia współwłaścicieli, bądź też - w braku takiego porozumienia - w drodze orzeczenia sądowego.

8 Art. 221 KC Czynności prawne określające zarząd i sposób korzystania z rzeczy wspólnej albo wyłączające uprawnienie do zniesienia współwłasności odnoszą skutek także względem nabywcy udziału, jeżeli nabywca o nich wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć. To samo dotyczy wypadku, gdy sposób korzystania z rzeczy został ustalony w orzeczeniu sądowym.


Pobierz ppt "Podział rzeczy quoad usum"

Podobne prezentacje


Reklamy Google