Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kryterium rodzaju działalności Kryterium osoby fundatora:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kryterium rodzaju działalności Kryterium osoby fundatora:"— Zapis prezentacji:

1 Kryterium rodzaju działalności Kryterium osoby fundatora:
Fundacje Fundacja jest to instytucja realizująca zadania społeczne i gospodarcze, które w akcie fundacyjnym określił założyciel (fundator) i w tym celu przeznaczył odpowiedni majątek stanowiący podstawę jej działalności. Kryterium rodzaju działalności fundacje gromadzące środki na finansowanie określonych celów (grantmaking foundations) fundacje gromadzące środki na prowadzenie badań lub bezpośrednie świadczenie usług (operating foundations) Kryterium osoby fundatora: fundacje zakładane przez prywatne osoby fundacje zakładane przez instytucje fundacje zakładane przez państwo

2 Fundacje Fundacja podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

3 Fundacje Sąd dokonuje wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego fundacji po stwierdzeniu, że czynności prawne stanowiące podstawę wpisu zostały podjęte przez uprawnioną osobę lub organ i są ważne. Postanowienie o wpisaniu fundacji do krajowego Rejestru Sądowego sąd wydaje ponadto po stwierdzeniu, że cel i statut fundacji są zgodne z przepisami prawa.

4 Fundacje O wpisaniu fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego sąd zawiadamia ministra właściwego ze względu na zakres jego działania oraz cele fundacji oraz właściwego ze względu na siedzibę fundacji starostę, przesyłając jednocześnie statut.

5 Fundacje Jeżeli cele fundacji wkraczają w zakres działania dwóch lub więcej ministrów, sąd zawiadamia o wpisaniu fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego, wraz z przesłaniem statutu, właściwego ministra, z którego zakresem działania wiążą się główne cele fundacji.

6 Części składowe statutu fundacji:
Cel fundacji Osoba fundatora Metody realizacji celu Majątek fundacji Organizacja fundacji Likwidacja fundacji

7 Cel Fundacji Fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności, takich jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami.

8 Osoba fundatora Fundacje mogą ustanawiać osoby fizyczne niezależnie od ich obywatelstwa i miejsca zamieszkania bądź osoby prawne mające siedziby w Polsce lub za granicą.

9 Osoba fundatora Oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Zachowania tej formy nie wymaga się, jeżeli ustanowienie fundacji następuje w testamencie. W oświadczeniu woli o ustanowieniu fundacji fundator powinien wskazać cel fundacji oraz składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację.

10 Osoba fundatora Fundator ustala statut fundacji:
określający jej nazwę, Siedzibę Majątek, Cele i zasady, Formy i zakres działalności fundacji, Skład i organizację zarządu, Sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia tego organu i jego członków. Statut może zawierać również inne postanowienia, w szczególności dotyczące prowadzenia przez fundację działalności gospodarczej, dopuszczalności i warunków jej połączenia z inną fundacją, zmiany celu lub statutu, a także przewidywać tworzenie obok zarządu innych organów fundacji.

11 Metody realizacji celu
O zgodności działania fundacji z przepisami prawa i statutem oraz z celem, w jakim fundacja została ustanowiona, orzeka sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek właściwego ministra lub starosty.

12 Metody realizacji celu
Fundacja składa corocznie właściwemu ministrowi sprawozdanie ze swojej działalności. Sprawozdanie to jest przez fundację udostępnione do publicznej wiadomości.

13 Metody realizacji celu
Właściwy minister lub starosta może wystąpić do sądu o uchylenie uchwały zarządu fundacji, pozostającej w rażącej sprzeczności z jej celem albo z postanowieniami statutu fundacji lub z przepisami prawa. Organ ten może jednocześnie zwrócić się do sądu o wstrzymanie wykonania uchwały do czasu rozstrzygnięcia sprawy.

14 Metody realizacji celu
Jeżeli działanie zarządu fundacji w istotny sposób narusza przepisy prawa lub postanowienia jej statutu albo jest niezgodne z jej celem, minister lub starosta może wyznaczyć odpowiedni termin do usunięcia tych uchybień w działalności zarządu albo może żądać dokonania w wyznaczonym terminie zmiany zarządu fundacji.

15 Metody realizacji celu
Po bezskutecznym upływie terminu albo w razie dalszego uporczywego działania zarządu fundacji w sposób niezgodny z prawem, statutem lub celem fundacji, minister lub starosta może wystąpić do sądu o zawieszenie zarządu fundacji i wyznaczenie zarządcy przymusowego.

16 Metody realizacji celu
Zarządca przymusowy reprezentuje fundację w sprawach wynikających z zarządu, w tym również w postępowaniu sądowym; Jest on obowiązany wykonywać czynności potrzebne do prawidłowego działania fundacji.

17 Metody realizacji celu
Zarządca przymusowy reprezentuje fundację w sprawach wynikających z zarządu, w tym również w postępowaniu sądowym; Jest on obowiązany wykonywać czynności potrzebne do prawidłowego działania fundacji.

18 Organa fundacji Rada Fundacji – zarządzanie i kontrola
Zarząd Fundacji – realizacja zadań Komisja Rewizyjna (nie zawsze występuje)

19 Zarząd to jedyny obowiązkowy organ fundacji.
Jest to władza wykonawcza, organ odpowiadający za faktyczne codzienne działania fundacji. Jest to również „wizytówka” fundacji, ponieważ to członkowie zarządu reprezentują organizację na zewnątrz, czyli innymi słowy podpisują różne umowy, rozmawiają z innymi o współpracy itp. Zarząd odpowiada za majątek fundacji, co w praktyce oznacza, że np. przyjmuje darowizny, podpisuje umowy czy sprawozdania finansowe. W statucie musi być jasno określony sposób wyboru członków zarządu, jego kompetencje i tryb pracy.

20 Zarząd Jeśli fundacja chce starać się o status organizacji pożytku publicznego musi mieć powołany, oprócz zarządu, również organ kontroli wewnętrznej (np. radę fundacji czy komisję rewizyjną), którego członkowie spełniają określone wymogi

21 Sposób wyboru zarządu W statucie fundacji musi być określony sposób wyboru zarządu. Pierwszy zarząd zwyczajowo wybierany jest przez fundatora/fundatorów. Czasem wręcz w statucie wymienia się osoby, które wejdą w skład pierwszego zarządu fundacji. Członków zarządu można wyznaczyć i później, czyli nie wypisywać ich imion oraz nazwisk w statucie.

22 Kompetencje zarządu Najczęściej wymieniane w statucie fundacji kompetencje zarządu związane są z funkcją wykonawczą, jaka do niego należy, np. kierowanie bieżącą działalnością fundacji, reprezentowanie fundacji na zewnątrz czy też sprawowanie zarządu nad majątkiem fundacji.

23 Kompetencje zarządu Jeśli jednak zarząd jest jedyną władzą fundacji ma on wtedy dodatkowe zadania, np.: wyznaczanie głównych kierunków działania fundacji, podejmowanie decyzji w sprawie zmian statutu fundacji, występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie połączenia z inną fundacją, podejmowanie decyzji w sprawie likwidacji fundacji i przeznaczenia majątku zlikwidowanej fundacji.

24 Kompetencje zarządu Jeśli jednak zarząd jest jedyną władzą fundacji ma on wtedy dodatkowe zadania, np.: wyznaczanie głównych kierunków działania fundacji, podejmowanie decyzji w sprawie zmian statutu fundacji, występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie połączenia z inną fundacją, podejmowanie decyzji w sprawie likwidacji fundacji i przeznaczenia majątku zlikwidowanej fundacji.

25 Źródła finansowania fundacji
Majątek fundacji Dochody z własnej działalności gospodarczej Spadki, darowizny, zapisy Sponsorowanie Ofiarność społeczna Środki publiczne

26 Dochody z własnej działalności gospodarczej
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów. Jeżeli fundacja ma prowadzić działalność gospodarczą, wartość środków majątkowych fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą nie może być mniejsza niż tysiąc złotych

27 Likwidacja fundacji W razie osiągnięcia celu, dla którego fundacja była ustanowiona, lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku fundacji, fundacja podlega likwidacji w sposób wskazany w statucie.

28 Likwidacja fundacji Jeżeli statut nie przewiduje likwidacji fundacji lub jego postanowienia w tym przedmiocie nie są wykonywane, minister lub starosta, zwraca się do sądu o likwidację fundacji.

29 Likwidacja fundacji W wypadkach innych niż osiągnięcie celu fundacji lub wyczerpania się środków finansowych i majątku fundacji likwidacja fundacji może nastąpić tylko na mocy przepisu ustawy.

30 Likwidacja fundacji Jeżeli statut fundacji nie określa przeznaczenia środków majątkowych pozostających po jej likwidacji, sąd orzeka o przeznaczeniu tych środków z uwzględnieniem celów, którym fundacja służyła.


Pobierz ppt "Kryterium rodzaju działalności Kryterium osoby fundatora:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google