Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawdzian szóstoklasisty spotkanie z rodzicami 18 listopada 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawdzian szóstoklasisty spotkanie z rodzicami 18 listopada 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 Sprawdzian szóstoklasisty 2016 spotkanie z rodzicami 18 listopada 2015 r.

2 Sprawdzian szóstoklasisty 2016
Nowe podstawy prawne ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.), w tym w szczególności z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2015 r., poz. 357), zwaną dalej „ustawą” rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (DzU z 2015 r., poz. 959), zwanym dalej „rozporządzeniem” rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 893, ze zm.)

3 Sprawdzian szóstoklasisty 2016
Komunikaty dyrektora CKE komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 7 września 2015 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016, opublikowanym na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanym dalej „komunikatem o dostosowaniach” komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2016 roku, opublikowanym na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanym dalej „komunikatem o harmonogramie” komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 7 września 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na sprawdzianie, egzaminie gimnazjalnym oraz egzaminie maturalnym w 2016 roku, opublikowanym na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanym dalej „komunikatem o przyborach”

4 Sprawdzian szóstoklasisty 2016
Informacja INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016 opracowana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

5 Sprawdzian szóstoklasisty 2016
Część I Część II Język polski Matematyka Arkusz + karta odpowiedzi Czas trwania 80 minut/ 120 minut Godzina rozpoczęcia 9:00 Język angielski Arkusz + karta odpowiedzi Czas trwania 45 minut/ 70 minut Godzina rozpoczęcia 11:45

6 Sprawdzian szóstoklasisty 2016
Przybory 1. Każdy zdający powinien mieć na każdej części sprawdzianu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). 2. Dodatkowo w pierwszej części sprawdzianu każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem!!! 3. Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, którym dostosowano warunki przeprowadzania sprawdzianu.

7 Sprawdzian szóstoklasisty 2016
Dodatkowe materiały Uprawnieni do dostosowania Przybory i materiały pomocnicze Obowiązkowo / fakultatywnie Zapewnia osoby, o których mowa w art. 94a ust. 1 ustawy (cudzoziemcy) słownik dwujęzyczny (polsko-obcojęzyczny i obcojęzyczno-polski) w wersji papierowej lub elektronicznej (dotyczy części 1. sprawdzianu) fakultatywnie zdający lub szkoła* wszyscy uprawnieni do dostosowania komputer lub komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem /jeżeli takie dostosowanie zostało przyznane/ obowiązkowo szkoła

8 Sprawdzian szóstoklasisty 2016
Dostosowania – uprawnieni Uczniowie niesłyszący, uczniowie słabosłyszący (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) Uczniowie niewidomi (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) Uczniowie słabowidzący (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) Uczniowie niepełnosprawni ruchowo (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) oraz uczniowie z czasową niesprawnością rąk (na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza) Uczniowie z afazją (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) Uczniowie z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) Uczniowie z przewlekłymi chorobami (na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza) Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo (na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza)

9 Sprawdzian szóstoklasisty 2016
Dostosowania – uprawnieni Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym: dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią (na podstawie opinii poradni psychologiczno- -pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej) Uczniowie niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) Uczniowie (słuchacze), którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej (na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej) Uczniowie (słuchacze), którzy mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą (na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej) Uczniowie z zaburzeniami komunikacji językowej (na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej lub opinii poradni psychologicznopedagogicznej) Uczniowie, o których mowa w art. 94a ust. 1 ustawy (cudzoziemcy), którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej)

10 Sprawdzian szóstoklasisty 2016
Zespół egzaminacyjny/ zespoły nadzorujące Dyrektor szkoły jest przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, powołuje członków zespołu egzaminacyjnego. powołuje zespoły nadzorujące przebieg sprawdzianu w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów

11 Sprawdzian szóstoklasisty 2016
Zespół egzaminacyjny/ zespoły nadzorujące W skład zespołu nadzorującego wchodzi co najmniej 2 nauczycieli, z tym że co najmniej jeden nauczyciel jest zatrudniony w: szkole, w której jest przeprowadzany sprawdzian; nauczyciel ten pełni funkcję przewodniczącego zespołu innej szkole lub w placówce. Jeżeli w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 25 uczniów, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jednego nauczyciela na każdych kolejnych 20 uczniów.

12 Sprawdzian szóstoklasisty 2016
Zespół egzaminacyjny/ zespoły nadzorujące W skład zespołu nadzorującego mogą wchodzić nauczyciele wszystkich przedmiotów, również tych, z zakresu których jest przeprowadzana dana część sprawdzianu oraz wychowawcy zdających. W skład zespołu nadzorującego zamiast jednego z nauczycieli z placówki, w której odbywa się sprawdzian, może wchodzić nauczyciel wspomagający lub specjalista z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym w przypadku i pod warunkami określonymi w komunikacie o dostosowaniach.

13 Sprawdzian szóstoklasisty 2016
Przebieg sprawdzianu - sale uczniowie bez dostosowań sale 16, 17, 18, 19, 24 uczniowie z dostosowaniami sale 20, 26, 27, 28

14 Sprawdzian szóstoklasisty 2016
Przebieg sprawdzianu W dniu sprawdzianu uczniowie przychodzą do szkoły na godz. 8:30. W dniu sprawdzianu uczniów obowiązuje strój galowy. Każdy uczeń powinien mieć ze sobą legitymację szkolną.

15 Sprawdzian szóstoklasisty 2016
Przebieg sprawdzianu Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym, członkom zespołu oraz obserwatorom o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych bądź korzystania z takich urządzeń w tej sali. Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym, że do sali egzaminacyjnej mogą wnieść wyłącznie przybory wymienione w komunikacie o przyborach.

16 Sprawdzian szóstoklasisty 2016
Przebieg sprawdzianu O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (ok. 8:45) uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo wg listy wiszącej na drzwiach sali i losują numery stolików, przy których będą pracować. Każdy z uczniów odbiera przy drzwiach swoją wizytówkę (imię, nazwisko, nr PESEL, kod ucznia) oraz 2 naklejki z kodem kreskowym.

17 Sprawdzian szóstoklasisty 2016
Przebieg sprawdzianu Uczniowie zajmują wyznaczone miejsca. Przypominamy zdającym, aby butelki z wodą stawiali na podłodze, przy nodze stolika, aby nie zniszczyć materiałów egzaminacyjnych. Przypominamy zdającym, że w trakcie sprawdzianu nauczyciele nie udzielają wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. Przed rozpoczęciem pracy z arkuszem przypominamy uczniom o tym, że: 1. na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym nauczyciel przypomni im o przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi , 2. po zakończeniu pracy z arkuszem będą mieć dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

18 Sprawdzian szóstoklasisty 2016
Przebieg sprawdzianu Przypominamy zdającym o konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie sprawdzianu. Przypominamy o sposobie komunikowania konieczności skorzystania z toalety. Przypominamy o zasadach postępowania w przypadku zakończenia pracy z arkuszem. Uczniom z odpowiednim dostosowaniem przypominamy o braku konieczności przenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

19 Sprawdzian szóstoklasisty 2016
Przebieg sprawdzianu O godzinie 9:00 uczniowie otrzymują arkusze egzaminacyjne. Uczniowie sprawdzają kompletność arkuszy – odpowiednią liczbę zadrukowanych stron. Nieprawidłowości zgłaszają komisji. Uczniom z dostosowaniem arkusze i karty odpowiedzi kodują członkowie zespołów egzaminacyjnych.

20 Sprawdzian szóstoklasisty 2016
Przebieg sprawdzianu Uczniowie bez dostosowań kodują arkusz egzaminacyjny i kartę odpowiedzi samodzielnie Wpisują na pierwszej stronie zestawu i na karcie odpowiedzi swój kod oraz numer PESEL. Uczniowie naklejają naklejki z kodem paskowym na pierwszej stronie zestawu i na karcie odpowiedzi Członkowie zespołu nadzorującego sprawdzają poprawność kodowania.

21 Sprawdzian szóstoklasisty 2016
Przebieg sprawdzianu Wspólnie z uczniami czytamy instrukcję zawartą na pierwszej stronie arkusza. Po upewnieniu się, że wszystkie punkty instrukcji są zrozumiałe przewodniczący zespołu nadzorującego wydaje polecenie rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnych (zazwyczaj ok. 9:10 lub 9:15) Przewodniczący zapisuje na tablicy czas rozpoczęcia i czas zakończenia pracy z zestawem.

22 Sprawdzian szóstoklasisty 2016
Przebieg sprawdzianu Na 10 minut przed upływem czasu przeznaczonego na pracę z zestawem przewodniczący zespołu informuje zdających, że do zakończenia sprawdzianu pozostało 10 min. Po upływie wyznaczonego czasu przewodniczący poleca zakończenie pracy i informuje, że zdający mają jeszcze 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (wyłącznie ci zdający, którzy nie mają wydłużonego czasu). Po upływie 5 minut przewodniczący poleca zamknięcie zestawów. Uczniowie oczekują na podejście do nich członka komisji. Członkowie komisji sprawdzają poprawność kodowania. Po uzyskaniu zgody uczeń opuszcza salę.

23 Sprawdzian szóstoklasisty 2016
Przebieg sprawdzianu Jeżeli uczeń kończy pracę z zestawem przed upływem wyznaczonego czasu: Sygnalizuje ten fakt przez podniesienie ręki. Czeka na podejście kogoś z komisji. Po uzyskaniu zgody opuszcza salę. Jeżeli kończy wcześniej niż 10 min. przed upływem czasu, członek komisji sprawdza, czy uczeń przeniósł odpowiedzi na kartę odpowiedzi i jeżeli tego nie wykonał zleca mu wykonanie tej czynności.

24 Sprawdzian szóstoklasisty 2016
Przebieg sprawdzianu Spóźnienia Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej.

25 Sprawdzian szóstoklasisty 2016
Przebieg sprawdzianu Unieważnienie sprawdzianu W przypadku: stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu odpowiedniej części sprawdzianu, w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom – przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu uczniowi daną część sprawdzianu.

26 Sprawdzian szóstoklasisty 2016
Przebieg sprawdzianu Unieważnienie sprawdzianu Uczeń, któremu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego unieważnił daną część sprawdzianu, przeprowadzanego w terminie głównym, z jednego z powodów określonych w przystępuje ponownie do odpowiedniej części sprawdzianu w dodatkowym terminie ustalonym w komunikacie o harmonogramie. Jeżeli unieważnienie nastąpiło w przypadku danej części sprawdzianu przeprowadzanej w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala wynik tej części jako „0%”.

27 Sprawdzian szóstoklasisty 2016
Wyniki sprawdzianu 27 maja 2016 r. – informacja przekazana przez dyrektora szkoły 27 maja 2016 r. – możliwość sprawdzenia wyników w systemie przez rodzica zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu uczniowie otrzymają 24 czerwca 2016 r.

28 Sprawdzian szóstoklasisty 2016
Wyniki sprawdzianu Wynik wyrażony jest w % Składa się z 4 elementów: wynik z języka polskiego wynik z matematyki wynik z cz. I ogółem wynik z cz. II (język angielski)

29 Sprawdzian szóstoklasisty 2016
Wgląd do sprawdzonej pracy egzaminacyjnej Prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia przekazania informacji o szczegółowych wynikach sprawdzianu. Nie dopuszcza się możliwości dokonywania wglądu przez pełnomocnika lub z udziałem pełnomocnika albo innej osoby wskazanej przez zdającego lub jego rodziców. Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora właściwej komisji okręgowej.

30 Sprawdzian szóstoklasisty 2016
Wgląd do sprawdzonej pracy egzaminacyjnej Wniosek o wgląd można złożyć w innej formie załącznika 16a lub innej. We wniosku o wgląd do pracy egzaminacyjnej należy wskazać: imię i nazwisko zdającego PESEL zdającego dane teleadresowe osoby dokonującej wglądu, w tym adres pocztowy oraz – jeżeli to tylko możliwe – adres oraz/lub numer telefonu komórkowego lub inny sposób kontaktu umożliwiający jak najszybsze przekazanie informacji o wyznaczonym terminie wglądu część sprawdzianu, której wgląd dotyczy.

31 Sprawdzian szóstoklasisty 2016
Wgląd do sprawdzonej pracy egzaminacyjnej Wnioski o wgląd są przyjmowane i rozpatrywane od dnia ogłoszenia wyników sprawdzianu, zgodnie z kolejnością wpływu. Dyrektor OKE wyznacza termin wglądu (dzień oraz godzinę) w ciągu nie więcej niż 5 dni roboczych od otrzymania wniosku o wgląd. O wyznaczonym terminie wglądu komisja okręgowa informuje wnioskodawcę. Dyrektor OKE wyznacza miejsce wglądu.

32 Sprawdzian szóstoklasisty 2016
Próbne sprawdziany październik 2015 26 listopada 2015 r. 10 grudnia 2015 r. styczeń 2016 luty/marzec 2016


Pobierz ppt "Sprawdzian szóstoklasisty spotkanie z rodzicami 18 listopada 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google