Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2014-2015 PROCEDURY. Arkusze egzaminacyjne rozdaje się o godzinie rozpoczęcia egzaminu z danego zakresu/poziomu. Po czynnościach organizacyjnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EGZAMIN GIMNAZJALNY 2014-2015 PROCEDURY. Arkusze egzaminacyjne rozdaje się o godzinie rozpoczęcia egzaminu z danego zakresu/poziomu. Po czynnościach organizacyjnych."— Zapis prezentacji:

1 EGZAMIN GIMNAZJALNY 2014-2015 PROCEDURY

2 Arkusze egzaminacyjne rozdaje się o godzinie rozpoczęcia egzaminu z danego zakresu/poziomu. Po czynnościach organizacyjnych (m.in. sprawdzeniu poprawności kodowania), PZN zapisuje na tablicy czas rozpoczęcia i czas zakończenia pracy z danym arkuszem egzaminacyjnym. Czas pracy zdających liczy się od momentu zapisania na tablicy godziny rozpoczęcia pracy. 2 Termin egzaminu 21 kwietnia 2015 r.22 kwietnia 2015 r.23 kwietnia 2015 r. Zakres egzaminu Historia i WOS Język polski Przedmioty przyrodnicze Matematyka Język obcy – poziom podstawowy Język obcy – poziom rozszerzony Rozpoczęcie 9:0011:009:0011:009:0011:00 Czas trwania 60 min90 min60 min90 min60 min Czas przedłużenia 20 min45 min20 min45 min20 min30 min

3 Zaznaczanie uprawnień To dostosowanie przysługuje uczniom, u których stwierdzono: afazję dysleksję dysgrafię dysortografię dyskalkulię oraz uczniom niepełnosprawnym ruchowo, z czasową niesprawnością rąk. 3

4 Zaznaczanie uprawnień To dostosowanie przysługuje uczniom, u których stwierdzono: afazję dysleksję dysortografię dyskalkulię – na matematyce trudności adaptacyjne (wcześniejsze kształcenie za granicą) – na języku polskim, NK zaburzenie komunikacji językowej – na języku polskim i języku obcym. RF Informacje o formach dostosowań ZN otrzymają wraz inną dokumentacją w dniu egzaminu 4

5 Materiały egzaminacyjne i dokumentacja PZN na 15 minut przed danym zakresem/poziomem egzaminu odbiera od PSZE: naklejki z nadanym przez OKE kodem, kartki z imieniem, nazwiskiem, trzyznakowym kodem ucznia i jego numerem PESEL, które umożliwią sprawdzenie poprawności jego numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE, kartki do losowania z numerami stolików, PZN z Sali nr1 odbiera w/w materiały 20 min. przed rozpoczęciem egzaminu 5

6 Materiały egzaminacyjne i dokumentacja PZN bezpośrednio przed danym zakresem/poziomem egzaminu, w obecności przedstawiciela zdających, odbiera od PSZE: odpowiednią liczbę i rodzaj materiałów egzaminacyjnych, tzn. arkusze egzaminacyjne oraz płyty CD w przypadku części językowych sprawdzianu/egzaminu, informacje o uczniach, uprawnionych do dostosowania warunków i form sprawdzianu/egzaminu, piszących odpowiednią część sprawdzianu/egzaminu w danej sali, listę obecności z numerem PESEL wydrukowaną z systemu dla danej sali, druk protokołu przebiegu odpowiedniej części sprawdzianu/egzaminu w danej sali, zwrotne koperty do spakowania materiałów egzaminacyjnych przekazywanych do okręgowej komisji egzaminacyjnej. 6

7 7 Czynności organizacyjne na egzaminie Czynności organizacyjneKto wykonuje Zapoznanie się z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego. Wszyscy uczniowie, czyli: uczniowie z arkuszami standardowymi bez dostosowań, uczniowie niepełnosprawni ruchowo, z czasową niesprawnością rąk, uczniowie z afazją i uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, uczniowie korzystający z arkuszy dostosowanych (G-2, G-4, G-5, G-6, G-7, G-8).

8 8 Czynności organizacyjneKto wykonuje Wyrwanie ze środka arkusza czterostronicowej karty rozwiązań zadań otwartych wraz z kartą odpowiedzi (nie wolno odrywać karty odpowiedzi od karty rozwiązań zadań otwartych): z zakresu języka polskiego, z zakresu matematyki, z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym. Uczniowie z arkuszami standardowymi bez dostosowań. Sprawdzenie, czy arkusz egzaminacyjny ma wszystkie kolejne strony, czy są one wyraźnie wydrukowane, czy w zeszycie zadań znajduje się wymieniona w instrukcji liczba zadań. Wszyscy uczniowie, czyli: uczniowie z arkuszami standardowymi bez dostosowań, uczniowie niepełnosprawni ruchowo, z czasową niesprawnością rąk, uczniowi z afazją i uczniowi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, uczniowie korzystający z arkuszy dostosowanych (G-2, G-4,G-5, G-6,G-7, G-8). Czynności organizacyjne na egzaminie

9 9 Czynności organizacyjneKto wykonuje Sprawdzenie poprawności numeru PESEL na naklejce przygotowanej przez OKE, zapisanie trzyznakowego kodu, numeru PESEL oraz umieszczenie naklejki przygotowanej przez OKE w wyznaczonych miejscach: a) w części pierwszej z zakresu: · historii i wiedzy o społeczeństwie – na zeszycie zadań i na karcie odpowiedzi · języka polskiego – na zeszycie zadań, na karcie rozwiązań zadań otwartych oraz na karcie odpowiedzi b) w części drugiej z zakresu: · przedmiotów przyrodniczych – na zeszycie zadań i na karcie odpowiedzi · matematyki – na zeszycie zadań, na karcie rozwiązań zadań otwartych oraz na karcie odpowiedzi c) w części trzeciej na poziomie: · podstawowym – na zeszycie zadań i na karcie odpowiedzi · rozszerzonym – na zeszycie zadań, na karcie rozwiązań zadań otwartych oraz na karcie odpowiedzi. Uczniowie z arkuszami standardowymi bez dostosowań. Członkowie zespołu nadzorującego w przypadku uczniów niepełnosprawnych ruchowo, uczniów z czasową niesprawnością rąk, uczniów z afazją i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz uczniów korzystających z arkuszy dostosowanych (G-2, G-4,G-5, G-6, G-7, G-8) przed rozpoczęciem pracy uczniów z arkuszem. Czynności organizacyjne na egzaminie

10 Postępowanie w przypadku a) – prace bez dostosowań Krok 1. Oderwać karty odpowiedzi od zeszytów zadań. Krok 2. Przeliczyć karty odpowiedzi, by upewnić się, że liczba kart jest taka sama jak liczba zeszytów zadań. Krok 3. Ułożyć karty odpowiedzi rosnąco kodami uczniów. Krok 4. Opisać kopertę Krok 5. Włożyć do tak opisanej koperty karty odpowiedzi i zakleić ją. Zeszyty zadań (arkusze egzaminacyjne ) pozostają w szkole 10 Pakowanie standardowych zestawów egzaminacyjnych (G-1) z historii i WOS, przedmiotów przyrodniczych, z języka obcego na poziomie podstawowym

11 Postępowanie w przypadku b) – zdający mieli prawo do nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę Krok 1. Przeliczyć prace (nie odrywać kart odpowiedzi od prac). Krok 2. Sprawdzić jeszcze raz czy zamalowane jest okienko z uprawnieniem na zeszycie zadań oraz na karcie odpowiedzi. Krok3. Ułożyć prace rosnąco kodami uczniów. Krok 4. Opisać kopertę Krok 5. Włożyć do tak opisanej koperty prace i zakleić ją. 11 Pakowanie standardowych zestawów egzaminacyjnych (G-1) z historii i WOS, przedmiotów przyrodniczych, z języka obcego na poziomie podstawowym

12 Pakowanie standardowych zestawów egzaminacyjnych (G-1) z języka polskiego, matematyki, z języka obcego na poziomie rozszerzonym Postępowanie w przypadku a) – prace bez dostosowań W bezpieczne koperty pakujemy policzone i ułożone zgodnie z kolejnością kodów wyrwane ze środka karty rozwiązań zadań otwartych z karta odpowiedzi z dopiskiem : KARTY ROZWIĄZAN ZADAŃ Karty odpowiedzi nie wolno odrywać od kart rozwiązań zadań otwartych

13 Pakowanie standardowych zestawów egzaminacyjnych (G-1) ) z języka polskiego, matematyki, z języka obcego na rozszerzonym Postępowanie w przypadku b) – zdający mieli prawo do nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę W bezpiecznych kopertach umieszczamy ułożone zgodnie z kolejnością kodów arkusze egzaminacyjne z dopiskiem na kopercie : ARKUSZE

14 Informacje ogólne Sale ZN przygotowuje w przeddzień egzaminu do godz. 15.00 : Na każdym stoliku nakleja numer Na drzwiach nakleja listę zdających daną część egzaminu Przystosowuje salę do egzaminu Uczniowie w części humanistycznej, mat.-przyrodniczej, jęz. obcy podstaw. naklejają 2 naklejki na : zeszyt zadań, kartę odpowiedzi Uczniowie w części jęz. polski, matematyka, jęz. obcy rozsz. naklejają 3 naklejki na : zeszyt zadań, kartę odpowiedzi, karta rozwiązań zadań otwartych W części – matematyka przy zadaniu 23 nic nie naklejamy

15 Informacje ogólne Uczniowie w części : j. polski, matemat., j. obcy rozszerzenie wyrywają ze środka kartę rozwiązań zadań otwartych, nie wolno uczniom odrywać karty odpowiedzi od karty rozwiązań zadań otwartych ! Uczniowie z dostosowaniami również wyrywają ze środka kartę rozwiązań zadań otwartych, po zakończonym egzaminie wkładają ją do zeszytu zadań

16 Kolejność działań Przedstawienie przez PZN instrukcji umieszczonej na stronie 1 zeszytu zadań Sprawdzenie przez uczniów kompletności zestawu egzaminacyjnego Wyrwanie środka(j.pol., mat., j.obcy rozsz.) Kodowanie(naklejki, kod ucznia, PESEL) Dostosowania Podczas wszystkich tych działaniach członkowie ZN mogą chodzić po sali egzaminacyjnej, mogą udzielać wskazówek co do kodowania uczniom//każdy uczeń powinien zakodować również matrycę!!! – nie dotyczy to uczniów z dostosowaniami tam koduje ZN. Po zakończeniu w/w działań uczniowie przystępują do pracy do tego momentu liczy się czas* Po skończeniu czasu egz. informujemy uczniów, że mają jeszcze 5 minut na przeniesienie rozwiązań na kartę odpowiedzi, nie mogą już w tym czasie rozwiązywać zadań egz. Uczeń, który skończył prace przed czasem podnosi rękę zanim opuści salę podchodzi do niego członek ZN, sprawdza poprawność kodowania, czy uczeń przeniósł odpowiedzi na kartę odpowiedzi


Pobierz ppt "EGZAMIN GIMNAZJALNY 2014-2015 PROCEDURY. Arkusze egzaminacyjne rozdaje się o godzinie rozpoczęcia egzaminu z danego zakresu/poziomu. Po czynnościach organizacyjnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google