Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dostosowanie warunków i form przeprowadzania w roku szk

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dostosowanie warunków i form przeprowadzania w roku szk"— Zapis prezentacji:

1 Dostosowanie warunków i form przeprowadzania w roku szk
Dostosowanie warunków i form przeprowadzania w roku szk – egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Na podstawie: Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym

2 Uczniowie: kto, na podstawie czego...
Niepełnosprawni – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego Chorzy lub niesprawni czasowo – zaświadczenie o stanie zdrowia wydanego przez lekarza Ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – opinia poradni psychologiczno –pedagogicznej, w tym specjalistycznej (przedłożonej dyrektorowi szkoły do 15 października 2014r.) Z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą, z zaburzeniami komunikacji językowej, ze względu na sytuację kryzysową lub traumatyczną – pozytywna opinia rady pedagogicznej

3 kto odpowiada za dostosowanie...
Za dostosowanie warunków i form egzaminu gimnazjalnego odpowiedzialny jest dyrektor szkoły jako przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego. Dyrektor szkoły dostosowuje odpowiednio warunki i formy przeprowadzania egzaminu na podstawie wskazań rady pedagogicznej po uzyskaniu stanowiska rodziców (prawnych opiekunów).

4 kto odpowiada za dostosowanie...
Rada pedagogiczna wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do potrzeb i możliwości w/w uczniów, wybierając spośród możliwych sposobów dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego określonych przez dyrektora CKE na podstawie: orzeczenia do kształcenia specjalnego opinii psychologiczno –pedagogicznej (w tym specjalistycznej) o specyficznych trudnościach w uczeniu się zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza pozytywnej opinii rady pedagogicznej – wydanej na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psych. – ped., po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) lub na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) o dostosowanie warunków egzaminu ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszą edukacją za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną

5 kto odpowiada za dostosowanie...
W szczególnych przypadkach, w tym nieujętych przez dyrektora CKE, decyzję o sposobach przeprowadzania egzaminu podejmuje dyrektor szkoły – po uzgodnieniu z radą pedagogiczną, w porozumieniu z OKE w Jaworznie

6 rola rodziców (prawnych opiekunów)...
Dyrektor jako przewodniczący zespołu egzaminacyjnego do 24 listopada 2014r. informuje na piśmie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o dostosowaniu warunków i form przeprowadzania egzaminu do jego dysfunkcji. Do 28 listopada 2014r. rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają pisemne oświadczenie o skorzystaniu lub rezygnacji z przyznanych słuchaczowi/uczniowi dostosowań.

7 dostosowanie warunków i form egzaminu...
Egzamin gimnazjalny powinien odbywać się w innej sali, jeżeli uczeń korzysta z co najmniej jednego z następujących dostosowań: korzystanie z urządzeń technicznych korzystanie z płyt CD z dostosowanym nagraniem w przypadku języka obcego nowożytnego udział nauczyciela wspomagającego w czytaniu lub/i pisaniu (członka zespołu nadzorującego)

8 dostosowanie warunków i form egzaminu...
Przedłużenie czasu na wykonanie zestawu zadań oznacza, że pracę z zestawem można przedłużyć: z historii i WOS, z przedmiotów przyrodniczych oraz języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym – nie więcej niż o 20 minut każdy z języka polskiego , z matematyki - nie więcej niż o 45 minut każdy z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym – nie więcej niż o 30 minut Czas pracy z zestawem zadań dostosowanym do dysfunkcji wydrukowany na stronie tytułowej zestawu uwzględnia przedłużenie, o którym mowa powyżej

9 dostosowanie warunków i form egzaminu...
Zasady przeprowadzania egzaminu dla osób korzystających z komputera lub pomocy nauczyciela wspomagającego określone są w Procedurach organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujących w roku szkolnym 2014/15

10 sposoby dostosowania... wybrane przykłady
Uczniowie z przewlekłymi chorobami (na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza) Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę Dostosowanie warunków zdawania egzaminu do specyfiki choroby Przedłużenie czasu Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego w pisaniu lub czytaniu, jeśli choroba uniemożliwia czytanie i/lub pisanie

11 sposoby dostosowania... wybrane przykłady
Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej wydanej na którymkolwiek etapie kształcenia, gdyż zachowuje swoją ważność na wszystkich etapach nauczania) 1. Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zestawie zadań, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi 2. Przedłużenie czasu 3. Zapisywanie odpowiedzi do zadań na komputerze (możliwe tylko wtedy, gdy głębokość zaburzenia uniemożliwia odczytanie pracy egzaminacyjnej) 4. Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego, który zapisuje odpowiedzi ucznia do zadań otwartych (możliwe tylko wtedy, gdy głębokość zaburzenia grafii uniemożliwia odczytanie pracy egzaminacyjnej i gdy uczeń w toku edukacji został wdrożony do takiej współpracy z nauczycielem)

12 sposoby dostosowania... wybrane przykłady
Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (na podstawie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej) c.d. 5. Pomoc nauczyciela (członka zespołu nadzorującego), który przed przystąpieniem ucznia do pracy, odczytuje jeden raz głośno, po kolei wszystkie te teksty liczące po 250 słów lub więcej, stanowiące podstawę zadań egzaminu (możliwe tylko wtedy, gdy głęboka dysleksja znacznie utrudnia samodzielne czytanie i zrozumienie dłuższego tekstu) 6. Zastosowanie szczegółowych kryteriów oceniania zadań otwartych z języka polskiego, języków obcych nowożytnych oraz matematyki, uwzględniających specyficzne trudności w uczeniu się

13 sposoby dostosowania... wybrane przykłady
Uczniowie niesłyszący, słabosłyszący (na podstawie orzeczenia do kształcenia specjalnego): 1. Zestaw zadań dostosowany do dysfunkcji, który uwzględnia przedłużenie czasu. Czas pracy zapisany na stronie tytułowej zestawu jest obowiązujący (nie wymaga przedłużenia) 2. Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zestawie zadań, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi. 3. Zapewnienie w czasie sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego obecności surdopedagoga lub tłumacza języka migowego (członka zespołu nadzorującego), jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem i pomocy w obsłudze specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych.

14 dostosowanie warunków egzaminu gimnazjalnego - szczegółowa informacja
Pełny tekst Komunikatu Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym znajduje się na stronie:

15 Dziękuję za uwagę! Pedagog szkolny – Anna Sitek


Pobierz ppt "Dostosowanie warunków i form przeprowadzania w roku szk"

Podobne prezentacje


Reklamy Google