Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Ustrój polityczny Stanów Zjednoczonych Stany Zjednoczone Ameryki s ą pa ń stwem federalnym, w którym podmiotami.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Ustrój polityczny Stanów Zjednoczonych Stany Zjednoczone Ameryki s ą pa ń stwem federalnym, w którym podmiotami."— Zapis prezentacji:

1 Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych

2 Ustrój polityczny Stanów Zjednoczonych Stany Zjednoczone Ameryki s ą pa ń stwem federalnym, w którym podmiotami federacji s ą stany. W kraju tym obowi ą zuje jako najwy ż szy akt prawny konstytucja z 1787 roku, b ę d ą ca najstarsz ą spisan ą konstytucj ą na ś wiecie. Ustanawia ona klasyczny trójpodział władz, w których to jednak najszersze uprawnienia posiada prezydent (chocia ż poszczególne instytucje władzy blokuj ą si ę i ograniczaj ą nawzajem, co ma zapobiec próbom zagarni ę cia całej władzy przez jeden organ). Prezydent wybierany jest w wyborach powszechnych (wyborca wybiera skład Kolegium Elektorów - w wi ę kszo ś ci stanów "zwyci ę zca bierze wszystko", tzn. wszyscy elektorzy s ą kandydatami zgłoszonymi przez zwyci ę zc ę w danym stanie; elektorzy nie s ą zwi ą zani z kandydatem, który ich wyznaczył - zdarzały si ę przypadki głosowania na innego kandydata). Prezydent tworzy rz ą d (nazywany administracj ą, gabinetem) i sprawuje ogólne kierownictwo nad polityk ą pa ń stwow ą. Dlatego te ż ustrój USA okre ś la si ę jako prezydencjalizm. Parlament ameryka ń ski (Kongres) składa si ę z dwóch izb: ni ż szej Izby Reprezentantów i wy ż szej Senatu, w których zasiadaj ą w przytłaczaj ą cej wi ę kszo ś ci członkowie tylko dwóch partii politycznych - Partii Demokratycznej i Partii Republika ń skiej. Wybierani s ą oni w wyborach powszechnych, jako przedstawiciele (odpowiednio) jednomandatowych okr ę gów wyborczych (z ordynacj ą wi ę kszo ś ciow ą ) i stanów. Badaniem zgodno ś ci działania administracji rz ą dowej z zasadami konstytucji zajmuje si ę S ą d Najwy ż szy. Stany Zjednoczone Amerykifederacjistanykonstytucja1787trójpodział władzprezydentKolegium Elektorówrz ą dgabinetemprezydencjalizmParlamentKongresIzby ReprezentantówSenatuPartii DemokratycznejPartii Republika ń skiejS ą d Najwy ż szy

3 George W. Bush Ameryka ń ski polityk, 43. prezydent Stanów Zjednoczonych wybrany w roku 2000. Sprawował urz ą d od 20 stycznia 2001 do 20 stycznia 2009. W wyborach prezydenckich 13 grudnia 2004 wybrany przez Kolegium Elektorów na drug ą kadencj ę. Syn 41. prezydenta Stanów Zjednoczonych George’a H. W. Busha.prezydent Stanów ZjednoczonychKolegium Elektorówprezydenta Stanów ZjednoczonychGeorge’a H. W. Busha George H. W. Bush pochodzi z zamo ż nej rodziny Wschodniego Wybrze ż a. Jest synem senatora Partii Republika ń skiej i bankiera z Wall Street, Prescotta Busha. W 1942 uko ń czył elitarn ą szkoł ę Phillips Academ w Andover.Wall StreetAndover Bush wychowywał si ę w Midland i Houston w Teksasie, z czwórk ą rodze ń stwa: Jeb, Neil, Marvin i Dorothy. Młodsza siostra Robin zmarła w 1953 w wieku trzech lat na białaczk ę. George Bush ucz ę szczał do Phillips Academy w Andover w stanie Massachusetts, gdzie zajmował si ę m.in. gr ą w baseball. Nast ę pnie studiował na uniwersytecie Yale, uzyskuj ą c licencjat (Bachelor) z historii w 1968. Bush uwa ż a, ż e był raczej przeci ę tnym studentem [potrzebne ź ródło].MidlandHoustonJebAndoverMassachusettsYalepotrzebne ź ródło

4 Ż ycie przed prezydentur ą W maju 1968 został przyj ę ty do słu ż by w lotnictwie Gwardii Narodowej Teksasu (Texas Air National Guard), pomimo uzyskania w te ś cie zdolno ś ci najni ż szego akceptowalnego wyniku 25%. Po szkoleniu słu ż ył w bazie Ellington w Houston, lataj ą c na my ś liwcach Convair F-102 Delta Dagger. Zdaniem jego krytyków, podczas słu ż by cieszył si ę przywilejami zwi ą zanymi z pozycj ą jego ojca, nie został te ż wysłany na wojn ę w Wietnamie, w przeciwie ń stwie do wielu młodych Amerykanów w tym okresie. W maju 1972 uzyskał przeniesienie do Gwardii Narodowej Alabamy, w celu pracy w kampanii wyborczej do Senatu. Brak dowodów w dokumentacji, aby pełnił tam aktywn ą słu ż b ę i ucz ę szczał na ć wiczenia, a w sierpniu 1972 został zawieszony w lataniu z powodu nie podej ś cia do testów medycznych. W maju 1973 powrócił do Houston, w pa ź dzierniku 1973 został zwolniony ze słu ż by przed sze ś cioletnim terminem w celu odbycia studiów w Harvard Business School [1].Gwardii NarodowejConvair F-102 Delta Daggerwojn ę w WietnamieHarvard Business School [1]

5 Hillary Clinton Hillary Diane Rodham Clinton (ur. 26 pa ź dziernika 1947 w Chicago) – w latach 2009–2013 67. sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych nominowana przez prezydenta Baracka Obam ę. Od 2001 do 2009 roku zasiadała w Senacie jako reprezentantka stanu Nowy Jork. Jako ż ona 42. prezydenta Stanów Zjednoczonych Billa Clintona była pierwsz ą dam ą w latach 1993-2001. W ameryka ń skich wyborach prezydenckich w 2008 roku Clinton była główn ą kontrkandydatk ą Baracka Obamy w uzyskaniu nominacji Partii Demokratycznej.26 pa ź dziernika1947Chicago20092013sekretarz stanu Stanów ZjednoczonychBaracka Obam ę2001Nowy Jorkprezydenta Stanów ZjednoczonychBilla ClintonaPartii Demokratycznej

6 Działalność polityczna Hillary Clinton była pierwsz ą w historii Stanów Zjednoczonych pierwsz ą dam ą kandyduj ą c ą do Senatu i pierwsz ą kobiet ą senatorem ze stanu Nowy Jork. Wybrana jako kandydatka Partii Demokratycznej, a nast ę pnie wybrana powtórnie na kolejn ą kadencj ę, piastowała urz ą d od (stycznia 2001 do stycznia 2009). Zasiadaj ą c w Senacie, Hillary Clinton pocz ą tkowo popierała w wielu aspektach polityk ę rz ą du George’a W. Busha – głosowała m.in. za wojn ą w Iraku. Natomiast w pó ź niejszym okresie krytykowała rz ą d Republikanów za sposób prowadzenia wojny oraz za jego polityk ę wewn ę trzn ą.pierwsz ą dam ąSenatu senatoremNowy JorkPartii Demokratycznej20012009SenacieGeorge’a W. Bushawojn ą w IrakuRepublikanów 1 grudnia1 grudnia 2008 powołana na stanowisko sekretarza stanu w gabinecie Baracka Obamy. 21 stycznia 2009 roku Senat zatwierdził Clinton i została zaprzysi ęż ona na 67. sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych. 1 lutego 2013 roku ust ą piła ze stanowiska, jej nast ę pc ą został były kandydat na prezydenta, demokratyczny senator John Kerry [1][2].200821 stycznia20091 lutego2013John Kerry [1][2] 12.04.2015 formalnie zgłosiła ch ęć ubiegania si ę o fotel prezydencki z ramienia Partii Demokratycznej w wyborach w 2016 roku [3].wyborach w 2016 roku [3]

7 Donald Trump Donald John Trump (ur. 14 czerwca 1946 w Nowym Jorku) – ameryka ń ski przedsi ę biorca, miliarder; wła ś ciciel licznych nieruchomo ś ci komercyjnych w USA, kierownik, zało ż yciel oraz CEO (chief executive officer) Trump Organization. Prowadził równie ż w USA TV show – The Apprentice. [potrzebne ź ródło]14 czerwca1946Nowym Jorkuameryka ń skiUSACEOThe Apprenticepotrzebne ź ródło Ma niemieckich, szkockich oraz szwedzkich przodków. Ma czworo rodze ń stwa. Jego ojciec Fred Trump był znanym deweloperem, który zajmował si ę obrotem nieruchomo ś ciami. Odziedziczony po ojcu maj ą tek kilkukrotnie pomno ż ył, zdobywaj ą c przy tym ś wiatow ą sław ę [1]. Jest posiadaczem jednych z najbardziej presti ż owych nieruchomo ś ci w Chicago iNowym Jorku: hoteli, biurowców, kasyn i apartamentowców. [1]ChicagoNowym Jorku Z ramienia stworzonej przez siebie Trump Organization zarz ą dza ponad 100 firmami. Posiada liczne hotele, restauracje oraz kasyna na całym ś wiecie. Ponadto w ś ród zarz ą dzanych przez niego nieruchomo ś ci znajduje si ę Trump University, prywatny uniwersytet o charakterze ekonomicznym.Trump Organization W 2015 znajdował si ę na 405. miejscu najbogatszych ludzi na ś wiecie magazynu Forbes. Jego maj ą tek szacowano na 4,0 mld USD [2].Forbesmaj ą tek [2] Zapowiedział ubieganie si ę o nominacj ę Partii Republika ń skiej w wyborach prezydenckich w USA w 2016..Partii Republika ń skiej

8 Mike Huckabee Michael Dale "Mike" Huckabee (ur. 24 sierpnia 1955 w Hope), ameryka ń ski pastor, polityk, były gubernator Arkansas.24 sierpnia1955HopeArkansas Był pastorem baptystycznym. W latach 1989-1991 był przewodnicz ą cym konferencji baptystycznej stanu Arkansas.baptystycznym19891991 W 1992 bezskutecznie kandydował do Senatu (przegrał z ubiegaj ą cym si ę o reelekcj ę Dale Bumpersem). W latach 1993- 1996 był zast ę pc ą gubernatora Arkansas, a od 1996 do 2007 gubernatorem tego stanu.1992SenatuDale Bumpersem1993 1996Arkansas19962007 28 stycznia 2007 ogłosił, ż e b ę dzie ubiegał si ę o nominacj ę na kandydata Partii Republika ń skiej w wyborach prezydenckichw 2008. 3 stycznia 2008 wygrał republika ń skie prawybory w stanie Iowa. 4 marca 2008 wycofał swoj ą kandydatur ę po przegranych prawyborach w Teksasie. Był jednym z kandydatów do wiceprezydentury w 2008.Partii Republika ń skiejwyborach prezydenckich2008prawybory w stanie Iowawiceprezydentury2008 Jest zwolennikiem kary ś mierci. Jako gubernator Arkansas zezwolił na wykonanie szesnastu egzekucji.Arkansas Obecnie prowadzi własn ą audycj ę radiow ą The Huckabee Report na antenie Citadel Media.Citadel Media

9 Ted Cruz Rafael Edward "Ted" Cruz [3] (urodzony 22 grudnia 1970) jest młodszy senator z Teksasu. Republikaninem, Cruz został wybrany do Senatu USA w 2012 roku i jest pierwszym Hiszpanie ameryka ń ski słu ż y ć jako senator reprezentuj ą cy Teksas. [4] [2] [5] On jest przewodnicz ą cym podkomisji w sprawie nadzoru, działania Agencji, Prawa federalne i federalnych s ą dów, Senat USA S ą downictwa Komitet [6]. Jest tak ż e przewodnicz ą cym Senatu Stanów Zjednoczonych Podkomisji Handlu, Nauki i Kosmicznego Konkurencyjno ś ci, US Senatu Commerce Komitetu. W dniu 23 marca 2015 roku, Cruz zapowiedział podczas wiecu na Uniwersytecie Liberty on prowadzony za nominacj ę Partii Republika ń skiej w wyborach prezydenckich w USA w 2016 r. W latach 1999 i 2003, Cruz był dyrektorem Biura Planowania Polityki w Federalnej Komisji Handlu, współpracownik zast ę pca prokuratora generalnego w Departament Sprawiedliwo ś ci Stanów Zjednoczonych, a polityka krajowa doradca prezydenta George'a W. Busha w 2000 roku George W. Bush kampania prezydencka. Pełnił funkcj ę prokuratora generalnego Teksasie od 2003 roku do maja 2008 roku, od powołania przez Texas Prokuratora Generalnego Greg Abbott. [7] Był pierwszym Hiszpanie, [5] [8] najmłodszych [5], [9], a najdłu ż ej słu żą c prokurator generalny w historii Teksasu. [10] Cruz był równie ż adiunktem prawa na University of Texas School of Law w Austin, od 2004 do 2009 roku [11] [12] Chocia ż nie uczył sporów S ą du Najwy ż szego USA. [11] Cruz jest jednym z trzech senatorów kuba ń skiego pochodzenia. [13] Cruz był nominowany Republikanów dla siedziby Senatu zwolnionym przez kolegów republika ń ski Kay Bailey Hutchison. [14] W dniu 31 lipca 2012 roku, pokonał porucznik gubernator David Dewhurst w Republika ń skiej podstawowej spływu, 57% -43%. [15] Cruz pokonał byłego Stan Przedstawiciel Paul Sadler w wyborach 6 listopada 2012. On zwyci ęż ył 56% -41% w ci ą gu Sadler. [15] [16] Cruz otwarcie identyfikuje si ę z ruchem Tea Party i został zatwierdzony przez Liberty Republika ń skiej klubu. [17 ] W dniu 14 listopada 2012 roku, Cruz został mianowany wiceprezesem Narodowego Republikanów Senatorskich

10 Rand Paul Rand Paul, wła ś c. Randal Howard Paul (ur. 7 stycznia 1963 w Pittsburghu) – ameryka ń ski okulista i polityk, senator zKentucky. Syn Rona Paula.7 stycznia1963PittsburghusenatorKentuckyRona Paula W wyborach w 2010 został senatorem ze stanu Kentucky z ramienia Partii Republika ń skiej. Współpracuje tak ż e z prawicowym ruchem Tea Party. Zasłyn ą ł długim, 12 godzinnym przemówieniem w Senacie w dniach 6-7 marca 2013 roku, by zablokowa ć głosowanie nad powołaniem Johna O. Brennana na dyrektora Centralnej Agencji Wywiadowczej. 7 kwietnia 2015 zapowiedział start w wyborach prezydenckich w 2016 roku.wyborach w 2010Kentucky Jest przeciwnikiem aborcji, deklaruje si ę jako "100% pro life". Uwa ż a ochron ę ż ycia od pocz ę cia do naturalnej ś mierci za jako jedno z nadrz ę dnych zada ń rz ą du. Sprzeciwia si ę uprawnieniom słu ż b specjalnych wynikaj ą cych z „Patriot Act” [1]. W sprawach gospodarczych prezentuje pogl ą dy libertariaskie, reprezentuj ą c my ś li zbli ż one do austriackiej szkoły ekonomii. Przeciwnik interwencjonizmu pa ń stwa w gospodark ę.Patriot Act [1]

11 Marco Rubio Marco Antonio Rubio (urodzony 28 maja 1971) jest młodszy Stany Zjednoczone senator z Florydy, słu żą c od stycznia 2011 roku, a kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Członek Partii Republika ń skiej, ż e wcze ś niej był przewodnicz ą cym Izby Reprezentantów Florydzie. Rubio jest kuba ń ski Amerykanin rodem z Miami. Uko ń czył studia na University of Florida i University of Miami School of Law. W latach 1990, pełnił funkcj ę komisarza miasta dla West Miami i został wybrany do Izby Reprezentantów na Florydzie w 2000 roku, reprezentuj ą cy 111. dzielnic ę domu. Gło ś nik został wybrany we wrze ś niu 2005 r. Rubio zapowiedział biega ć za Senatu Stanów Zjednoczonych w maju 2009 roku po ci ąż y Republika ń ska Mel Martínez zło ż ył rezygnacj ę. Pocz ą tkowo ko ń cowe poprzez podwójne cyfr wobec urz ę duj ą cego republika ń skiego gubernatora Charlie Crist, Rubio ko ń cu prze ś cign ąć go w odpytywania dla republika ń skiej nominacji. Rubio zdobył nominacj ę Republikanów po Crist zdecydowały si ę natomiast uruchomi ć bez przynale ż no ś ci partyjnej. W trójdro ż nym podziału przeciwko Crist i kandydat Demokratów Kendrick Meek, Rubio wygrał wybory w listopadzie 2010 roku z 49 procent głosów. Rubio jest jednym z trzech kuba ń skich Amerykanów w Senacie, a tak ż e Robert Menendez z New Jersey i Ted Cruz Teksasu. [2]

12 Jim Webb, James Henry "Jim" Webb, Jr (ur. 9 lutego 1946 w Saint Joseph w stanie Missouri) – ameryka ń ski polityk i pisarz, senator USA 1 klasy stanu Wirignia (od 2007), udekorowany weteran wojny wietnamskiej, odznaczony m.in. Br ą zow ą Gwiazd ą,Srebrn ą Gwiazd ą i dwukrotnie Purpurowym Sercem.9 lutego1946Saint JosephMissouriameryka ń skipolitykpisarzsenator USA 1 klasy stanu Wirignia2007weteranwojny wietnamskiejBr ą zow ą Gwiazd ąSrebrn ą Gwiazd ąPurpurowym Sercem W latach 1984-1987 piastował funkcj ę podsekretarza marynarki wojennej, a od 1 maja 1987 do 23 lutego 1988 sekretarza marynarki wojennej w administracji prezydenta Ronalda Reagana. Dzi ś nale ż y do Partii Demokratycznej, z której ramienia został wybrany Senatorem Stanów Zjednoczonych.198419871 maja198723 lutego1988prezydentaRonalda ReaganaPartii DemokratycznejSenatorem Stanów Zjednoczonych W 2006 został kandydatem Demokratów w wyborach do ameryka ń skiego Senatu ze stanu Wirginia. Jego przeciwnikiem zPartii Republika ń skiej był urz ę duj ą cy senator George Allen. Kampania była jedn ą z najbardziej zaci ę tych i najdro ż szych podczas wyborów roku 2006. Sonda ż e pokazywały, ż e poparcie obu kandydatów było wła ś ciwie równe, w granicach bł ę du statystycznego.SenatuWirginiaPartii Republika ń skiejGeorge Allen W wyborach 7 listopada 2006 Webb według wst ę pnych wyników zdobył wi ę kszo ść głosów. Ró ż nica głosów była jednak tak mała (mniej ni ż 10 tys. z około 2,4 mln oddanych głosów), ż e potrzebne było ponowne ich przeliczenie (tzw. recount). Gdyby Webb przegrał, wtedy w Senacie nast ą piłaby idealna równowaga 50-50, a wtedy głos rozstrzygaj ą cy nale ż ałby dowiceprezydenta Dicka Cheneya, za urz ę du przewodnicz ą cego Senatu, a wi ę c republikanie zachowaliby minimaln ą wi ę kszo ść.7 listopada2006wiceprezydentaDicka Cheneyaprzewodnicz ą cego Senaturepublikanie Oficjalne wyniki stwierdziły, i ż zwyci ę stwo odniósł wła ś nie Webb. Jego kadencja rozpocz ę ła si ę 4 stycznia 2007 i ma trwa ć do 2013.4 stycznia 20072013

13 Przygotowa ł Maurycy Kie ł czewski


Pobierz ppt "Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Ustrój polityczny Stanów Zjednoczonych Stany Zjednoczone Ameryki s ą pa ń stwem federalnym, w którym podmiotami."

Podobne prezentacje


Reklamy Google