Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat: Władza ustawodawcza w Polsce. 1.Sejm i senat. a.Z wyjątkiem lat 1919-1922 i 1944-1989 parlament był zawsze dwuizbowy; b.posłowie i senatorowie są.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat: Władza ustawodawcza w Polsce. 1.Sejm i senat. a.Z wyjątkiem lat 1919-1922 i 1944-1989 parlament był zawsze dwuizbowy; b.posłowie i senatorowie są."— Zapis prezentacji:

1 Temat: Władza ustawodawcza w Polsce. 1.Sejm i senat. a.Z wyjątkiem lat 1919-1922 i 1944-1989 parlament był zawsze dwuizbowy; b.posłowie i senatorowie są przedstawicielami narodu; c.sejm i senat mają identyczną kadencję, a wybory odbywają się jednego dnia; d.skrócenie kadencji sejmu oznacza automatyczne skrócenie kadencji senatu; e.sejm liczy 460 posłów a senat 100 senatorów.

2 2.Wybory do sejmu i senatu. a.Zasady prawa wyborczego do sejmu (wybory pięcioprzymiotnikowe): -zasada powszechności – każdy obywatel ma czynne (18 lat, możliwość głosowania) i bierne (21 lat-możliwość kandydowania do sejmu) prawo wyborcze, -zasada równości – każdy ma jeden tak samo silny głos, -zasada bezpośredniości – brak ciał pośrednich np. elektorów, -zasada proporcjonalności – każdy komitet uzyskuje ilość mandatów proporcjonalnie do uzyskanych głosów, -zasada tajności – głos anonimowy, głosowanie za kotarą;

3 b.wybory do senatu są: -powszechne – bierne prawo wyborcze – 30 lat, -bezpośrednie, -tajne, -większościowe – okręgi jednomandatowe; c.nie można kandydować jednocześnie do sejmu i senatu; d.każdy wyborca ma prawo zgłoszenia protestu przeciw ważności wyborów; e.ważność wyborów stwierdza Sąd Najwyższy; f.wybory przeprowadza Państwowa Komisja Wyborcza.

4 3.Kadencja sejmu i senatu: a.cztery lata od dnia pierwszego posiedzenia po wyborach; b.skrócenie kadencji: -uchwała sejmu podjęta większością kwalifikowaną 2/3 głosów, -decyzją prezydenta gdy sejm trzykrotnie nie udzieli votum zaufania tworzonemu rządowi lub gdy w ciągu 4 miesięcy od dnia złożenia w sejmie projektu budżetu nie zostanie on przedstawiony prezydentowi do podpisu.

5 4.Posłowie i senatorowie: a.są przedstawicielami narodu na mocy mandatu przedstawicielskiego, który jest: -generalny, -niezależny, -nieodwołalny; b.immunitet parlamentarny – nietykalność osobista i zwolnienie z odpowiedzialności sądowej: -materialny – brak odpowiedzialności za działalność wynikającą z mandatu zarówno w trakcie jak i po zakończeniu kadencji, -formalny – zakaz zatrzymania, aresztowania lub postawienia przed sądem bez zgody sejmu (senatu). c.zakaz łączenia mandatu parlamentarnego z innymi funkcjami publicznymi (prezes NIK, NBP, RPO, Rada Polityki Pieniężnej, ambasadora, sędziego, prokuratora, żołnierza, policjanta, administracją rządową), działalnością gospodarczą.

6 5.Organizacja sejmu i senatu: a.pierwsze posiedzenie zwołuje prezydent, kolejne marszałkowie; b.obradują permanentnie na posiedzeniach, które są transmitowane przez media (wyjątkowo utajniane); c.organy Sejmu: -Marszałek Sejmu – wybierany na pierwszym posiedzeniu, jest drugą osobą w państwie, zastępuje prezydenta, organizuje obrady sejmu, nadaje bieg inicjatywom ustawodawczym, zarządza wybory prezydenckie, -Prezydium Sejmu – marszałek + wicemarszałkowie, -Konwent Seniorów – Prezydium + przewodniczący klubów i kół, -komisje sejmowe – stałe, nadzwyczajne i śledcze d.kluby (15- Sejm/7-Senat) i koła(3) parlamentarne – nieobowiązkowe, mają swoje regulaminy.

7 6.Funkcje parlamentu: a.funkcja ustrojodawcza – ustalenie bądź zmiana ustroju; b.funkcja ustawodawcza – uchwalanie ustaw, c.funkcja kontrolna: -wotum zaufania, -wotum nieufności, -absolutorium, -zgoda na ratyfikowanie przez prezydenta niektórych umów międzynarodowych, -zapytania i interpelacje poselskie; d.funkcja kreacyjna – tworzenie organów państwa: -Sejm – udział w tworzeniu rządu, wybór członków Trybunału Stanu, powoływanie prezesa NBP, -Sejm i Senat – wybór członków KRRiT, Krajowej Rady Sądownictwa, Rady Polityki Pieniężnej, prezesa NIK oraz RPO.

8 7.Zgromadzenie Narodowe. Wspólne obrady Sejmu i Senatu pod przewodnictwem Marszałka Sejmu w celu: a.Odebrania przysięgi od nowo wybranego prezydenta; b.Uznania prezydenta za niezdolnego do sprawowania władzy ze względu na stan zdrowia; c.Postawienia prezydenta w stan oskarżenia; d.Wysłuchania orędzia prezydenta.


Pobierz ppt "Temat: Władza ustawodawcza w Polsce. 1.Sejm i senat. a.Z wyjątkiem lat 1919-1922 i 1944-1989 parlament był zawsze dwuizbowy; b.posłowie i senatorowie są."

Podobne prezentacje


Reklamy Google