Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dokumenty aplikacyjne do ubiegania się o pomoc na budowę lub modernizację dróg lokalnych w ramach PROW na lata 2014 - 2020 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dokumenty aplikacyjne do ubiegania się o pomoc na budowę lub modernizację dróg lokalnych w ramach PROW na lata 2014 - 2020 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji."— Zapis prezentacji:

1 Dokumenty aplikacyjne do ubiegania się o pomoc na budowę lub modernizację dróg lokalnych w ramach PROW na lata 2014 - 2020 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 23.11.2015r.

2 Wniosek o przyznanie pomocy – zasady ogólne Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składamy w UM, w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze; Pisemne potwierdzenie złożenia; Jeśli we wniosku są braki, Wnioskodawcy przysługuje prawo do jednorazowego ich usunięcia (uzupełnienia)w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Wnioski i inne dokumenty złożone przez Wnioskodawcę mogą zostać skorygowane i poprawione w dowolnym czasie po ich złożeniu w przypadku stwierdzenia oczywistych błędów, jeśli Wnioskodawca działał w dobrej wierze; Do postępowań w sprawach o przyznanie pomocy nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego; Wnioskodawca w dowolnym momencie po złożeniu wniosku o przyznanie pomocy lub innej deklaracji może zwrócić się z pisemną prośbą o wycofanie wniosku w całości lub w części; Refundacji podlegać mogą tylko koszty kwalifikowane operacji, które są uzasadnione zakresem operacji niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

3 Wniosek o przyznanie pomocy

4 Wniosek o płatność – zasady ogólne Dla każdego etapu realizacji operacji składamy oddzielny wniosek (wniosek o płatność pośrednią/wniosek o płatność końcową); Dane finansowe podane we wniosku oraz zestawieniu rzeczowo-finansowym z realizacji operacji wyrażone są w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z wyjątkiem kwoty wnioskowanej, którą należy podać w pełnych złotych po zaokrągleniu w dół (po odrzuceniu groszy); Zalecamy, aby wniosek był wypełniony elektronicznie i wydrukowany, a następnie zapisany na nośniku CD i dostarczony do UM wraz z wnioskiem; Przed skopiowaniem oryginałów faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej należy je opatrzyć klauzulą: „Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020”; Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć osobiście w UM albo kurierem lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego; Jeżeli wniosek o płatność zawiera braki UM wzywa Beneficjenta, w formie pisemnej do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano przesyłkę rejestrowaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego.

5 Wniosek o płatność

6 Umowa o przyznaniu pomocy - ustawa

7 Umowa o przyznaniu pomocy - rozporządzenie

8 Umowa o przyznaniu pomocy

9 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Dokumenty aplikacyjne do ubiegania się o pomoc na budowę lub modernizację dróg lokalnych w ramach PROW na lata 2014 - 2020 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google