Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tryb przyznawania oraz wypłaty i zwracania pomocy finansowej w ramach osi 4 PO RYBY 2007-2013 Kołobrzeg, 24.04.2013 r.Przemysław Osiński,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tryb przyznawania oraz wypłaty i zwracania pomocy finansowej w ramach osi 4 PO RYBY 2007-2013 Kołobrzeg, 24.04.2013 r.Przemysław Osiński,"— Zapis prezentacji:

1 Tryb przyznawania oraz wypłaty i zwracania pomocy finansowej w ramach osi 4 PO RYBY 2007-2013 Kołobrzeg, 24.04.2013 r.Przemysław Osiński, e-mail: poszkolenia@onet.eu

2 Kołobrzeg, 24.04.2013 r.Przemysław Osiński, e-mail: poszkolenia@onet.eu ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego Ustawa z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. z 2009 r., NR 72, poz. 619 ze zm.) Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju WSI z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (Dz. U. z 2009 r., NR 177, poz. 1371 ze zm.)

3 /art. 9 ustawy/ Pomoc jest przyznawana: - osobie fizycznej, osobie prawnej, jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną albo podmiotowi organizacyjnie wyodrębnionemu na podstawie dokumentów statutowych lub założycielskich w strukturze osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej; - na wniosek o dofinansowanie; - jeżeli wnioskodawca spełnia warunki przyznania pomocy określone w przepisach. Kołobrzeg, 24.04.2013 r.Przemysław Osiński, e-mail: poszkolenia@onet.eu

4 /art. 9 ustawy/ Pomoc w ramach środka 4.1 przyznawana jest na podstawie umowy o dofinansowanie. Kołobrzeg, 24.04.2013 r.Przemysław Osiński, e-mail: poszkolenia@onet.eu

5 /art. 13 ustawy/: Do postępowania w sprawach przyznawania pomocy na podstawie umowy o dofinansowanie nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących właściwości miejscowej organów, wyłączenia pracowników organu, doręczeń i wezwań, udostępnienia akt, a także skarg i wniosków. Kołobrzeg, 24.04.2013 r.Przemysław Osiński, e-mail: poszkolenia@onet.eu

6 /art. 13 ustawy/: W postępowaniu w sprawie przyznawania pomocy na podstawie umowy o dofinansowanie organ, przed którym toczy się postępowanie: - stoi na straży praworządności; - jest obowiązany w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał dowodowy; - udziela stronom, na ich żądanie, niezbędnych pouczeń co do okoliczności faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania; - zapewnia stronom, na ich żądanie, czynny udział w każdym stadium postępowania. Kołobrzeg, 24.04.2013 r.Przemysław Osiński, e-mail: poszkolenia@onet.eu

7 /art. 13 ustawy/: Strony oraz inne osoby uczestniczące w postępowaniu są obowiązane przedstawiać dowody oraz dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek; ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne. Kołobrzeg, 24.04.2013 r.Przemysław Osiński, e-mail: poszkolenia@onet.eu

8 /art. 13 ustawy/: W przypadku gdy nie są spełnione warunki przyznania pomocy lub został wyczerpany limit środków, wnioskodawcę informuje się, w formie pisemnej, o odmowie przyznania pomocy, podając przyczyny tej odmowy. W przypadku odmowy przyznania pomocy, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia do sądu administracyjnego skargi na zasadach i w trybie określonych dla aktów lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.). Kołobrzeg, 24.04.2013 r.Przemysław Osiński, e-mail: poszkolenia@onet.eu

9 /art. 10 ustawy/: Wniosek o dofinansowanie składa się do instytucji pośredniczącej, wyznaczonej dla danej osi priorytetowej przy czym w przypadku Środka 4.1 wniosek o dofinansowanie składa się za pośrednictwem lokalnej grupy rybackiej. Kołobrzeg, 24.04.2013 r.Przemysław Osiński, e-mail: poszkolenia@onet.eu

10 /§ 22 rozporządzenia/ Organ samorządu województwa, który jest właściwy ze względu na siedzibę LGR, na jej wniosek, podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez urząd marszałkowski albo samorządową jednostkę i na tablicy znajdującej się w siedzibie tego urzędu albo tej jednostki informację o możliwości składania, za pośrednictwem danej LGR, wniosków o dofinansowanie. Informacja jest zamieszczana także przez LGR na jej stronie internetowej oraz na tablicy znajdującej się w jej siedzibie, jak również w prasie o zasięgu obejmującym obszar realizacji LSROR. Kołobrzeg, 24.04.2013 r.Przemysław Osiński, e-mail: poszkolenia@onet.eu

11 /§ 22 rozporządzenia/ Informacja, zawiera w szczególności: 1) wskazanie terminu składania wniosków o dofinansowanie nie krótszego niż 30 dni i nie dłuższego niż 60 dni; 2) wskazanie miejsca składania wniosków o dofinansowanie; 3) wskazanie miejsca, w którym są udostępnione oraz opublikowane wzór wniosku o dofinansowanie, kryteria wyboru operacji przez LGR określone w LSROR i wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku o dofinansowanie, umożliwiających dokonanie oceny i wyboru operacji przez LGR Informację, podaje się do publicznej wiadomości co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia terminu składania wniosków o dofinansowanie. Kołobrzeg, 24.04.2013 r.Przemysław Osiński, e-mail: poszkolenia@onet.eu

12 /§ 24 rozporządzenia/ Wniosek o dofinansowanie zawiera w szczególności: - imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy; - imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy - jeżeli pełnomocnictwo zostało udzielone; - numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy; - informację o formie prawnej wnioskodawcy; - charakterystykę prowadzonej działalności; - opis planowanej operacji, w tym określenie miejsca jej realizacji, celów, zakresu i kosztów; - zestawienie rzeczowo-finansowe operacji; - oświadczenia lub zobowiązania wnioskodawcy związane z pomocą; -informację o załącznikach dołączonych do wniosku. Wnioskodawca przekazuje LGR informacje o zmianach w zakresie danych objętych wnioskiem o dofinansowanie w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian. Kołobrzeg, 24.04.2013 r.Przemysław Osiński, e-mail: poszkolenia@onet.eu

13 /§ 25 rozporządzenia/ LGR dokonuje wyboru: - spośród operacji, które są zgodne z LSROR; - na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w LSROR; - do wysokości limitu środków. W roku, w którym po raz ostatni zostanie podana do publicznej wiadomości informacja o możliwości składania wniosków na realizację operacji, LGR wybiera operacje do wysokości 120 % limitu środków. Kołobrzeg, 24.04.2013 r.Przemysław Osiński, e-mail: poszkolenia@onet.eu

14 /§ 26 rozporządzenia/ Niezwłocznie po dokonaniu oceny operacji pod względem jej zgodności z LSROR oraz spełniania kryteriów wyboru operacji, LGR sporządza listę ocenionych operacji, ustalając ich kolejność według liczby uzyskanych punktów w ramach tej oceny, i przekazuje ją wnioskodawcom, informując ich na piśmie o: -zgodności operacji z LSROR albo jej niezgodności z LSROR, wskazując przyczyny niezgodności; - liczbie punktów uzyskanych w ramach tej oceny oraz miejscu na liście ocenionych operacji; -możliwości złożenia odwołania od wyników tej oceny zgodnie z procedurą określoną w LSROR. Kołobrzeg, 24.04.2013 r.Przemysław Osiński, e-mail: poszkolenia@onet.eu

15 /§ 26 rozporządzenia/ W terminie 45 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o dofinansowanie, LGR dokonuje wyboru operacji i sporządza listy: 1) wybranych operacji, ustalając ich kolejność według liczby uzyskanych punktów w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru operacji, 2) niewybranych operacji -uwzględniając także wyniki oceny operacji dokonanej na skutek złożonych odwołań. Listy, zawierają dane umożliwiające identyfikację umieszczonych na nich operacji i wnioskowaną kwotę pomocy. Lista wybranych i niewybranych operacji zawiera ponadto wskazanie operacji, które mieszczą się w ramach limitu dostępnych środków finansowych wskazanego w informacji; operacji, które w wyniku oceny pod względem zgodności z LSROR zostały uznane za zgodne z i niezgodne z LSROR, oraz operacji objętych wnioskami o dofinansowanie, złożonymi w innym miejscu lub terminie niż wskazane w informacji Kołobrzeg, 24.04.2013 r.Przemysław Osiński, e-mail: poszkolenia@onet.eu

16 /§ 27 rozporządzenia/ W terminie 45 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o dofinansowanie, LGR przekazuje właściwemu organowi samorządu województwa listy wraz z uchwałami komitetu LGR w sprawie wyboru operacji wraz ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie. Jeżeli jest to niezbędne do rozstrzygnięcia sprawy organ samorządu województwa wzywa na piśmie LGR do złożenia wyjaśnień i uzupełnień list w terminie 14 dni od doręczenia wezwania. W przypadku nie dopełnienia wszystkich czynności wskazanych w wezwaniu organ samorządu województwa ponawia wezwanie do złożenia dokumentacji w terminie 14 dni od doręczenia. Wezwanie wstrzymuje bieg terminu rozpatrzenia wniosku o czym organ samorządu województwa zawiadamia wnioskodawcę na piśmie. Kołobrzeg, 24.04.2013 r.Przemysław Osiński, e-mail: poszkolenia@onet.eu

17 /art. 10 ustawy/ Wniosek o dofinansowanie jest oceniany w zakresie: poprawności sporządzenia i złożenia, zgodności planowanej operacji z celami środka, w ramach którego ma być realizowana operacja, celowości udzielenia pomocy na realizację planowanej operacji. Oceny wniosku o dofinansowanie dokonuje się w terminie niezbędnym do należytego wyjaśnienia sprawy. Kołobrzeg, 24.04.2013 r.Przemysław Osiński, e-mail: poszkolenia@onet.eu

18 /§ 31 rozporządzenia/ Jeżeli wniosek o dofinansowanie nie został złożony w terminie lub we wniosku nie wskazano adresu wnioskodawcy i nie można ustalić tego adresu na podstawie posiadanych danych, właściwy organ samorządu województwa pozostawia wniosek o dofinansowanie bez rozpatrzenia. Kołobrzeg, 24.04.2013 r.Przemysław Osiński, e-mail: poszkolenia@onet.eu

19 /§ 31 rozporządzenia/ Jeżeli wniosek o dofinansowanie nie został wypełniony we wszystkich wymaganych pozycjach lub nie dołączono do niego co najmniej jednego z dokumentów potwierdzających dane zawarte we wniosku o dofinansowanie, wnioskodawca jest wzywany do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Jeżeli wnioskodawca pomimo wezwania nie usunął braków lub nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie, właściwy organ samorządu województwa ponownie wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Jeżeli wnioskodawca pomimo ponownego wezwania do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień nie dokonał ich w terminie, właściwy organ samorządu województwa nie przyznaje pomocy. Kołobrzeg, 24.04.2013 r.Przemysław Osiński, e-mail: poszkolenia@onet.eu

20 /§ 32 rozporządzenia/ Pomoc na realizację operacji w zakresie środka 4.1 przysługuje według kolejności operacji na liście wybranych operacji /wyłączenie operacji funkcjonowania LGR i nabywania umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności/. Kołobrzeg, 24.04.2013 r.Przemysław Osiński, e-mail: poszkolenia@onet.eu

21 /§ 33 rozporządzenia/ Właściwy organ samorządu województwa rozpatruje wniosek o dofinansowanie operacji w zakresie środka 4.1 przysługuje według kolejności operacji na liście wybranych operacji /wyłączenie operacji funkcjonowania LGR i nabywania umiejętności u aktywizacji lokalnych społeczności/ w terminie 3 miesięcy od dnia przekazania tego wniosku przez LGR. W przypadku nierozpatrzenia wniosku we wskazanych terminach właściwy organ samorządu województwa zawiadamia wnioskodawcę o przyczynach zwłoki, określając nowy termin rozpatrzenia wniosku, nie dłuższy jednak niż 30 dni. Kołobrzeg, 24.04.2013 r.Przemysław Osiński, e-mail: poszkolenia@onet.eu

22 Umowa o dofinansowanie/art. 15 ustawy/: 1) jest zawierana, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej; 2) zawiera w szczególności: a)oznaczenie przedmiotu i stron umowy, b) określenie: warunków, terminu i miejsca realizacji operacji, wysokości pomocy, sposobu potwierdzenia poniesienia kosztów kwalifikowalnych, warunków i terminów wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy, warunków rozwiązania umowy, warunków i sposobu zwrotu środków finansowych z tytułu pomocy, w przypadku gdy pomoc jest nienależna lub została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem. Kołobrzeg, 24.04.2013 r.Przemysław Osiński, e-mail: poszkolenia@onet.eu

23 /art. 15 ustawy/ Umowa o dofinansowanie jest nieważna w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym lub w przypadku gdy sprzeciwia się przepisom rozporządzeń 1198/2006 oraz 498/2007 lub przepisom ustawy. Kołobrzeg, 24.04.2013 r.Przemysław Osiński, e-mail: poszkolenia@onet.eu

24 /§ 40 rozporządzenia/ Zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez właściwy organ samorządu województwa. Beneficjent będący osobą fizyczną dołącza do umowy o dofinansowanie: - oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy albo o ustanowionej rozdzielności majątkowej albo oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim; - oświadczenie współwłaściciela albo współwłaścicieli przedsiębiorstwa oraz ich małżonków o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy albo o ustanowionej rozdzielności majątkowej albo oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim - w przypadku gdy operacja dotyczy wyłącznie przedsiębiorstwa stanowiącego współwłasność osób fizycznych. Kołobrzeg, 24.04.2013 r.Przemysław Osiński, e-mail: poszkolenia@onet.eu

25 /art. 22 ustawy/ W ramach realizacji programu operacyjnego beneficjenci sporządzają sprawozdania roczne i sprawozdanie końcowe w odniesieniu do realizowanej operacji. Sprawozdanie zawiera w szczególności: - tytuł operacji; - imię i nazwisko albo nazwę beneficjenta; - zakres realizacji operacji; - wskazanie okresu, którego dotyczy sprawozdanie. Kołobrzeg, 24.04.2013 r.Przemysław Osiński, e-mail: poszkolenia@onet.eu

26 /art. 20 ustawy/ Instytucje pośredniczące, przekazują ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa dane niezbędne do sporządzenia wykazu beneficjentów, o którym mowa w art. 31 zdanie drugie lit. d i zdanie trzecie rozporządzenia nr 498/2007. Wykaz beneficjentów: - zawiera imię i nazwisko albo nazwę podmiotu, który otrzymał pomoc, jego miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz wysokość pomocy przyznanej w danym roku; - jest umieszczany na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa, co roku, do dnia 30 czerwca i zawiera dane za poprzedni rok. Kołobrzeg, 24.04.2013 r.Przemysław Osiński, e-mail: poszkolenia@onet.eu

27 /art. 21 ustawy/ Wypłaty pomocy przyznanej w ramach programu operacyjnego dokonuje Agencja na podstawie: -wniosku o płatność składanego do instytucji pośredniczącej lub, - umowy o dofinansowanie - jednorazowo lub w częściach, w zależności od liczby etapów przewidzianych w ramach realizowanej operacji zgodnie z tą umową albo, - decyzji, zgodnie z terminami wypłaty pomocy w niej ustalonymi. Kołobrzeg, 24.04.2013 r.Przemysław Osiński, e-mail: poszkolenia@onet.eu

28 /§ 42 rozporządzenia/ Wniosek o płatność składa się: 1) na formularzu opracowanym i udostępnionym przez instytucję zarządzającą; 2) osobiście lub przez upoważnioną osobę, bezpośrednio w urzędzie marszałkowskim albo samorządowej jednostce tego samorządu województwa, z którym została zawarta umowa o dofinansowanie. Jeżeli wniosek o płatność nie został złożony w terminie określonym w umowie o dofinansowanie, właściwy organ samorządu województwa wzywa beneficjenta, w formie pisemnej, do złożenia wniosku o płatność, w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Jeżeli wniosek o płatność nie został złożony w terminie pomocy nie wypłaca się. Do wniosku o płatność dołącza się dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów kwalifikowanych, które są określone w załączniku do rozporządzenia. Kołobrzeg, 24.04.2013 r.Przemysław Osiński, e-mail: poszkolenia@onet.eu

29 /§ 42 rozporządzenia/ Jeżeli wniosek o płatność nie został prawidłowo wypełniony lub nie dołączono do niego co najmniej jednego z dokumentów właściwy organ samorządu województwa wzywa beneficjenta do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Jeżeli beneficjent, pomimo wezwania nie usunął braków lub nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie, właściwy organ samorządu województwa ponownie wzywa beneficjenta do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Jeżeli beneficjent, pomimo ponownego wezwania nie usunął braków lub nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie: - właściwy organ samorządu województwa rozpatruje wniosek o płatność w zakresie, w jakim został prawidłowo wypełniony i udokumentowany, albo - pomocy nie wypłaca się, jeżeli wniosek o płatność nie może zostać rozpatrzony w zakresie poniesionych kosztów. Kołobrzeg, 24.04.2013 r.Przemysław Osiński, e-mail: poszkolenia@onet.eu

30 /§ 42 rozporządzenia/ Właściwy organ samorządu województwa rozpatruje wniosek o płatność w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku przez beneficjenta. W przypadku nierozpatrzenia wniosku w terminie właściwy organ samorządu województwa zawiadamia wnioskodawcę o przyczynach zwłoki, określając nowy termin rozpatrzenia wniosku, nie dłuższy jednak niż 14 dni. Kołobrzeg, 24.04.2013 r.Przemysław Osiński, e-mail: poszkolenia@onet.eu

31 /§ 43 rozporządzenia/ Właściwy organ samorządu województwa po pozytywnej ocenie wniosku o płatność przekazuje zlecenie płatności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która dokonuje tej płatności. Kołobrzeg, 24.04.2013 r.Przemysław Osiński, e-mail: poszkolenia@onet.eu

32 /§ 44 rozporządzenia/ Pomoc podlega zwrotowi w całości, jeżeli beneficjent: - nie wypełnił zobowiązań, - zaprzestał realizacji operacji. Pomoc podlega zwrotowi w całości lub części jeżeli beneficjent naruszył przepisy o zamówieniach publicznych w sposób, który miał lub mógł mieć wpływ na wynik postępowania. Kołobrzeg, 24.04.2013 r.Przemysław Osiński, e-mail: poszkolenia@onet.eu

33 /§ 48 rozporządzenia/ Obliczania i oznaczania terminów związanych z wykonywaniem czynności w toku postępowania w sprawie przyznawania pomocy i wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy dokonuje się zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi terminów. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo nadano w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo złożono w polskim urzędzie konsularnym. Kołobrzeg, 24.04.2013 r.Przemysław Osiński, e-mail: poszkolenia@onet.eu

34 /art. 27 ustawy/ Pomoc pobrana nienależnie lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości podatkowych. Pomocą pobraną nienależnie, jest w szczególności pomoc: - wypłacona beneficjentowi, który nie realizuje operacji w całości lub w części, lub nie realizuje obowiązków z nią związanych; - wypłacona bez podstawy prawnej lub w wysokości wyższej niż określona na realizację operacji w umowie o dofinansowanie lub w decyzji; - wypłacona beneficjentowi, który nie wykonuje zobowiązań związanych z przyznaniem pomocy. Kołobrzeg, 24.04.2013 r.Przemysław Osiński, e-mail: poszkolenia@onet.eu

35 /art. 27 ustawy/ Do pomocy pobranej nienależnie lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) dotyczące zwrotu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, które nie podlegają zwrotowi. Dochodzenie zwrotu pomocy pobranej nienależnie lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, wraz z odsetkami, następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Kołobrzeg, 24.04.2013 r.Przemysław Osiński, e-mail: poszkolenia@onet.eu

36 Dziękuję za uwagę Kołobrzeg, 24.04.2013 r.Przemysław Osiński, e-mail: poszkolenia@onet.eu


Pobierz ppt "Tryb przyznawania oraz wypłaty i zwracania pomocy finansowej w ramach osi 4 PO RYBY 2007-2013 Kołobrzeg, 24.04.2013 r.Przemysław Osiński,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google