Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Copyright (c) 2008 DGA S.A. | All rights reserved. Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. Publikacja wyników za 2009 rok Warszawa, 19 marca 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Copyright (c) 2008 DGA S.A. | All rights reserved. Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. Publikacja wyników za 2009 rok Warszawa, 19 marca 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 copyright (c) 2008 DGA S.A. | All rights reserved. Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. Publikacja wyników za 2009 rok Warszawa, 19 marca 2010 r.

2 copyright (c) DGA S.A. | All rights reserved. 2 Program Prezentacja 1. Wyniki DGA jednostkowe za 2009 rok 2. Kurs DGA Informacja o wypłacie dywidendy 4. Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej 5. Rok realizacji projektu stoczniowego - podsumowanie 6. Najważniejsze wydarzenia w I półroczu 2010 roku 7. Strategia DGA na 2010 rok 8. Podsumowanie

3 copyright (c) 2008 DGA S.A. | All rights reserved. 1.Wyniki DGA jednostkowe za 2009 rok copyright (c) DGA S.A. | All rights reserved. 3

4 copyright (c) 2008 DGA S.A. | All rights reserved. Wyniki DGA (jednostkowe) za 2009 rok

5 copyright (c) 2008 DGA S.A. | All rights reserved. Wyniki DGA (jednostkowe) za 2009 rok 5 Wyszczeg ó lnienie2009 rok2008 rok Zmiana 2009/2008 Przychody ze sprzedaży Zysk brutto na sprzedaży Zysk/ Strata na działalności operacyjnej Zysk/ Strata brutto Zysk/ S trata netto Znacząca poprawa wyników w 2009 roku dzięki realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych Wzrost przychodów ze sprzedaży 0 113% w tys. zł

6 copyright (c) 2008 DGA S.A. | All rights reserved. Wartość przychodów ze sprzedaży DGA w latach 2008 – 2009 w podziale na podstawowe grupy produktów i usług Grupy produktów / usług przychodyudział %przychodyudział % Programy szkoleniowo - doradcze ,0% ,0% Zarządzanie projektami3 7718,2%1 0304,8% Inne projekty doradcze2 5775,6%8684,0% Optymalizacja procesów biznesowych2 2434,9%4952,3% Doradztwo inwestycyjne2 1274,6% ,9% Systemy zarządzania1 9474,2%1 4986,9% Usługi inżyniera kontraktu1 2862,8%1790,8% Zarządzanie bezpieczeństwem informacji1 0862,4%1 3556,3% Pozostałe3 4555,6% ,0% PODSUMOWANIE: ,0% ,0% w tys. zł

7 copyright (c) 2008 DGA S.A. | All rights reserved. Struktura bilansu jednostkowego - Aktywa 7 w tys. zł Nakłady DGA poniesione na inwestycje były minimalne Znaczący wzrost aktywów obrotowych w wyniku wzrostu należności, spadek o 9,2 mln zł środków pieniężnych Wyszczególnienie % zmiany do % struktura Aktywa trwałe ,0%-1,0%22,8% W tym m. innymi: W artości niematerialne ,9%0, 6 % Rzeczowe aktywa trwałe ,7%8,7%8,7% Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych rozliczane metodą praw własności ,0%5,9%5,9% Aktywa obrotowe ,1%77,2% W tym: Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ,9%15,0% AKTYWA OGÓŁEM ,4%100,0%

8 copyright (c) 2008 DGA S.A. | All rights reserved. Struktura bilansu jednostkowego - Pasywa 8 w tys. zł 66,5% udziału kapitału własnego w sumie pasywów Skup akcji własnych zmniejszył poziom kapitału własnego w 2009 roku o tys. zł Wykorzystanie kredytu celowego na projekt stoczniowy w wysokości tys. zł Wyszczególnienie % zmiany do % struktura Kapitał własny ,3%66,5% w tym Akcje własne ,2%-4,6% Zobowiązania długoterminowe ,2%1,1% Zobowiązania krótkoterminowe ,5%32,5% W tym Kredyty bankowe PASYWA OGÓŁEM ,4%100,0%

9 copyright (c) 2008 DGA S.A. | All rights reserved. Rachunek zysków i strat - jednostkowy 9 Wyszczególnienie zmiana 2009 do 2008 Przychody netto ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży Zysk brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Zysk/strata ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk/strata z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk/strata przed opodatkowaniem Zysk/strata netto

10 copyright (c) 2008 DGA S.A. | All rights reserved. Na osiągnięte wyniki i płynność finansową w 2009 r. miały wpływ następujące czynniki i zdarzenia: Wejście w fazę pełnej realizacji projektów współfinansowanych z UE przez segment Projektów Europejskich. Realizacja kilkunastu projektów w zakresie doradztwa w procesach prywatyzacyjnych prowadzonych przez Ministerstwo Skarbu Państwa. Spadek o 60,2% kosztów sprzedaży spowodowany ograniczeniem kosztów działań promocyjno-marketingowych oraz reorganizacją Departamentu Marketingu i PR. Pozytywnym czynnikiem jest optymalizacja i zmniejszanie kosztów stałych back office (spadek kosztów o 14,3% w porównaniu z 2008r.). Osiągnięcie bardzo dobrego wyniku na działalności finansowej. Objęcie udziałów w dwóch nowych spółkach – DGA Energia i Braster.

11 copyright (c) 2008 DGA S.A. | All rights reserved. 2.Wyniki Grupy Kapitałowej DGA za 2009 rok copyright (c) DGA S.A. | All rights reserved. 11

12 copyright (c) 2008 DGA S.A. | All rights reserved. Grupa Kapitałowa DGA na roku

13 copyright (c) 2008 DGA S.A. | All rights reserved. Zmiany w Grupie Kapitałowej DGA w 2009 roku Nowe podmioty: BRASTER Sp. z o.o. – 48,33% udziału DGA w kapitale zakładowym, wartość inwestycji 750 tys. zł DGA Energia Sp. z o.o. – 40% udziału DGA w kapitale zakładowym, wartość inwestycji 110 tys.; dodatkowo wniesiono dopłaty w wysokości 40 tys. zł Utrata kontroli w spółkach zależnych: Kancelaria Rachunkowa Sp. z o.o. -74,80% udział w kapitale zakładowym ;49,70% posiadanych głosów ; wartość inwestycji 540 tys. zł DGA Audyt Sp. z o.o. - 73,90% udział w kapitale zakładowym ;48,60% posiadanych głosów ;wartość inwestycji 920 tys. zł

14 copyright (c) 2008 DGA S.A. | All rights reserved. Wyniki DGA (skonsolidowane) za 2009 rok 14 Wyszczeg ó lnienie2009 rok2008 rok Zmiana 2009/2008 Przychody ze sprzedaży Zysk brutto na sprzedaży Zysk/Strata na działalności operacyjnej Zysk/Strata brutto Zysk/Strata netto Straty spółek konsolidowanych wpłynęły negatywnie na wynik Grupy Kapitałowej DGA

15 copyright (c) 2008 DGA S.A. | All rights reserved. Wysoka strata Braster Sp. z o.o. osiągnięta w 2009 r.. Spółka powołana została w I kwartale 2009 r.,prowadziła tylko prace rozwojowe. Wyniki Spółek z Grupy Kapitałowej DGA – jednostki zależne 15 w tys. zł Nazwa Sp ół ki PrzychodyZysk / strata ze sprzeda ż ybruttonetto Jednostki zale ż ne JPW DGA Sp. z o.o Braster Sp. z o.o DGA HCM Sp. z o.o Kancelaria Prawna Radomir Sroka i Wsp ó lnicy

16 copyright (c) 2008 DGA S.A. | All rights reserved. Prawie wszystkie spółki osiągnęły stratę za 2009 r.. DGA Energia powołana została w I kwartale 2009 r., prowadziła tylko prace przygotowawcze pod nowe inwestycje. Wyniki Spółek z Grupy Kapitałowej DGA- jednostki współzależne i stowarzyszone 16 w tys. zł Nazwa Sp ół ki PrzychodyZysk / strata ze sprzeda ż ybruttonetto Jednostki współzależne i stowarzyszone Kancelaria Rachunkowa Sp. z o.o DGA Audyt Sp. z o.o DGA Energia Sp. z o.o PBS DGA Sp. z o.o

17 copyright (c) 2008 DGA S.A. | All rights reserved. Struktura bilansu skonsolidowanego - Aktywa 17 w tys. zł Nakłady DGA poniesione na inwestycje były minimalne Znaczący wzrost aktywów obrotowych w wyniku wzrostu należności, spadek o 9,7 mln zł środków pieniężnych Wyszczególnienie % zmiany do % struktura Aktywa trwałe ,2%19,6% W tym m. innymi: W artości niematerialne ,1%1,0% Rzeczowe aktywa trwałe ,6%9,1% Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych rozliczane metodą praw własności ,6%6,2% Aktywa obrotowe ,3%80,4% W tym: Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ,5%16,1% AKTYWA OGÓŁEM ,6%100,0%

18 copyright (c) 2008 DGA S.A. | All rights reserved. Struktura bilansu skonsolidowanego - Pasywa 18 w tys. zł 65,2% udziału kapitału własnego w sumie pasywów Skup akcji własnych zmniejszył poziom kapitału własnego w 2009 roku o tys. zł Wykorzystanie kredytu celowego na projekt stoczniowy w wysokości tys. zł Wyszczególnienie % zmiany do % struktura Kapitał własny ,1%65,2% w tym Akcje własne ,9%-4,5% Zobowiązania długoterminowe ,9%1,2% Zobowiązania krótkoterminowe ,8%33,6% W tym Kredyty bankowe %11,8% PASYWA OGÓŁEM ,6%100,0%

19 copyright (c) 2008 DGA S.A. | All rights reserved. Skonsolidowany rachunek zysków i strat 19 Wyszczególnienie zmiana 2009 do 2008 Przychody netto ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży Zysk brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Zysk/strata ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk/strata z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Wynik na sprzedaży udziałów 4050 Zysk/strata przed opodatkowaniem Zysk/strata netto

20 copyright (c) 2008 DGA S.A. | All rights reserved. 3.Kurs DGA copyright (c) DGA S.A. | All rights reserved. 20

21 copyright (c) 2008 DGA S.A. | All rights reserved. Kurs DGA copyright (c) DGA S.A. | All rights reserved. 21

22 copyright (c) 2008 DGA S.A. | All rights reserved. 4.Informacja o wypłacie dywidendy copyright (c) DGA S.A. | All rights reserved. 22

23 copyright (c) 2008 DGA S.A. | All rights reserved. Propozycja wypłaty dywidendy za 2009 rok - uzasadnienie Zgodnie z przyjętą 9 sierpnia 2005 r. i konsekwentnie stosowaną polityką dywidendy, nadwyżka wolnych środków, w zależności od interesów Spółki, oceny zamierzeń, perspektyw oraz zasobów Spółki dokonanych przez organy nadzorujące i zarządzające Spółki, może być wypłacana w formie pieniężnej (dywidendy). DGA od lat prowadzi konsekwentną politykę dywidend. Zgodnie z jej założeniami na wypłatę dla Akcjonariuszy przeznacza się od 20 do 40% wypracowanego zysku netto. Za 2006 rok dywidenda wyniosła 40% zysku, za 2007 rok 60% zysku netto, za rok 2008 Spółka nie wypłaciła dywidendy, ponieważ osiągnęła stratę. Zarząd proponuje wypłatę dywidendy w wysokości około 60% zysku netto – 20 gr na każdą akcję. Pozostały zysk i środki pozyskane z emisji akcji w pełni zaspokajają potrzeby inwestycyjne Spółki.

24 copyright (c) 2008 DGA S.A. | All rights reserved. Projekt uchwały na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 24 W związku z wykazaniem w bilansie spółki za rok 2009 zysku netto w wysokości tys. zł, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ustanowiło następujący podział: przeznaczenia kwoty tys. zł (jeden milion osiemset osiem tysięcy) na wypłatę dywidendy, zasilenia kwotą tys. zł (jeden milion sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące) kapitału zapasowego.

25 copyright (c) 2008 DGA S.A. | All rights reserved. 5. Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej w 2010 roku copyright (c) DGA S.A. | All rights reserved. 25

26 copyright (c) 2008 DGA S.A. | All rights reserved. Inwestycja kapitałowa DGA – 11 marca 2010 roku copyright (c) DGA S.A. | All rights reserved. 26

27 copyright (c) 2008 DGA S.A. | All rights reserved. 27 Centrum Kreowania Liderów S.A. Rok założenia: 1991 Lokalizacja: Katowice Powiązania kapitałowe: CKL jest podmiotem zależnym od Spółki Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. (wydawca m.in. Nowego Przemysłu) Specjalizacja: szkolenia obejmujące najistotniejsze techniki kierownicze oraz strategiczne umiejętności przywódcze Struktura działania: branżowe centra kompetencyjne, uwzględniające w swoich programach szkoleniowych uwarunkowania rynkowe i specjalistyczne wymagania poszczególnych branż. CKL INDUSTRY dedykowane jest sektorowi produkcyjno – przemysłowemu CKL MEDICAL medyczno – farmaceutycznemu CKL SALES realizuje szkolenia mające bezpośredni wpływ na wzrost wartości sprzedaży w przedsiębiorstwach. Połączenie wieloletniego doświadczenia DGA w realizacji projektów szkoleniowych oraz potencjału i nowatorskiej formuły CKL gwarantuje efekt synergii w działalności szkoleniowej.

28 copyright (c) 2008 DGA S.A. | All rights reserved. 6. Rok realizacji projektu stoczniowego - podsumowanie copyright (c) DGA S.A. | All rights reserved. 28

29 copyright (c) 2008 DGA S.A. | All rights reserved. KAMIENIE MILOWE PROJEKTU 20 lutego 2009 Podpisanie umowy pomiędzy Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. a Konsorcjum spółek Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. i Work Service S.A. 2 marca 2009 Uruchomienie biur projektu – 27 lutego odbywa się konferencja prasowa w Gdyni i w Szczecinie kwiecień 2009 Ruszają pierwsze szkolenia 29 maja 2009 Zakończenie procesu zwolnień w Stoczni Gdynia S.A. oraz Stoczni Szczecińska Nowa Sp. z o.o. 30 czerwca 2010 Zakończenie Projektu 30 listopada 2009 Zakończenie wypłat świadczeń pieniężnych dla zwolnionych stoczniowców 15 grudnia Uruchomienie Centrum Ofert Zatrudnienia 01 marca Zagospodarowanie majątku SG SA- rozstrzygnięcie dzierżawy- działania krótkookresowe ??? Uruchomienie Strefy Ekonomicznej- wzrost aktywności gospodarczej na terenach stoczniowych

30 copyright (c) 2008 DGA S.A. | All rights reserved. CENTRUM OFERT ZATRUDNIENIA Umowy o pracę, zlecenia, o dzieło Umowa o pracę tymczasową, zlecenie Umowy o pracę copyright (c) 2009 DGA S.A. | All rights reserved. CENTRUM OFERT ZATRUDNIENIA PRACODAWCY Otwarcie COZ to zmiana jakościowa w projekcie – do grudnia 2009 ZNIKOME zainteresowanie pracą (przetargi, inwestor)

31 copyright (c) 2008 DGA S.A. | All rights reserved. CENTRUM OFERT ZATRUDNIENIA W GDYNI ul. Polska 23 copyright (c) 2009 DGA S.A. | All rights reserved.

32 copyright (c) 2008 DGA S.A. | All rights reserved. CENTRUM OFERT ZATRUDNIENIA W SZCZECINIE ul. Dąbrowskiego 38 copyright (c) 2009 DGA S.A. | All rights reserved.

33 copyright (c) 2008 DGA S.A. | All rights reserved. WNIOSKI 1. Mimo bardzo intensywnej akcji promocyjnej projektu (smsy, telefony, biuletyny, anonse prasowe) tylko połowa byłych pracowników Stoczni Gdynia SA oraz Stoczni Szczecińska Nowa Sp. z o.o. odwiedziło Centrum Ofert Zatrudnienia. 2.Znaczne grono byłych stoczniowców nadal czeka, widoczna jest nadzieja powrotu do pracy w stoczni. 3.Stopniowo zmienia się spojrzenie byłych stoczniowców na projekt, rynek pracy, na oczekiwania finansowe, aczkolwiek nadal często słyszymy: Jestem stoczniowcem, nie będę pracował jako… 4.Najważniejsze wyzwanie dla projektu to intensyfikacja działań w pośrednictwie pracy (nadchodzi sezon - prace budowlane, sezonowe, inwestorzy) i utrzymywanie stałego kontaktu z uczestnikami projektu.

34 copyright (c) 2008 DGA S.A. | All rights reserved. 7. Najważniejsze wydarzenia w I półroczu 2010 roku copyright (c) DGA S.A. | All rights reserved. 34

35 copyright (c) 2008 DGA S.A. | All rights reserved. 35 I.Jubileusz 20-lecia powstania DGA – kampania urodzinowa II.DGA na Europejskim Kongresie Gospodarczym (Katowice, kwietnia) III.DGA na III Forum Gospodarczym Aglomeracji Poznańskiej (Poznań, kwietnia)

36 copyright (c) 2008 DGA S.A. | All rights reserved. 8.Strategia DGA w 2010 roku copyright (c) DGA S.A. | All rights reserved. 36

37 copyright (c) 2008 DGA S.A. | All rights reserved. 37 DZIAŁANIA 1.FORMALNE Zmiana nazwy firmy na DGA S.A. 2. BIZNESOWE Obszar doradztwa: -Optymalizacja funkcjonowania spółek Grupy doradczej -Marketingowe wsparcie z poziomu DGA -Poprawa efektywności działania Inwestycje kapitałowe: -Nabywanie udziałów / akcji w firmach -Podnoszenie wartości firm -Wykorzystanie efektu synergii pomiędzy obszarem doradztwa i inwestycjami kapitałowymi

38 copyright (c) 2008 DGA S.A. | All rights reserved. 9.Podsumowanie copyright (c) DGA S.A. | All rights reserved. 38

39 copyright (c) 2008 DGA S.A. | All rights reserved. PODSUMOWANIE Rok 2009 był dla DGA trudny ze względu na kryzys gospodarczy. Oferty przygotowane w 2008 roku skutkowały wysokimi przychodami i wynikiem finansowym. Na polepszenie kondycji spółki w 2009 roku miały wpływ przede wszystkim projekty unijne oraz wewnętrzna restrukturyzacja, jak również dobre wyniki na działalności finansowej. DGA dojrzała do strategicznej zmiany. Pierwszy krok to zmiana nazwy na DGA S.A. Rok 2010 będzie ukierunkowany na restrukturyzację obszaru doradztwa i inwestycje kapitałowe. Planowane działania strategiczne mają na celu wzmocnienie marki DGA S.A. na rynku oraz większą współpracę pomiędzy podmiotami Grupy Kapitałowej.

40 Serdecznie dziękuję za uwagę Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu tel mail: Andrzej Głowacki Prezes Zarządu tel mail: Mirosław Marek Wiceprezes Zarządu tel mail: Anna Olszowa Prokurent tel mail: Zarząd Spółki:


Pobierz ppt "Copyright (c) 2008 DGA S.A. | All rights reserved. Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. Publikacja wyników za 2009 rok Warszawa, 19 marca 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google