Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

M A K R O E K O N O M I A 1 RYNEK DÓBR INWESTYCYJNYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "M A K R O E K O N O M I A 1 RYNEK DÓBR INWESTYCYJNYCH."— Zapis prezentacji:

1

2 M A K R O E K O N O M I A 1 RYNEK DÓBR INWESTYCYJNYCH

3 INWESTYCJE - DEFINICJA (1) RYNEK DÓBR INWESTYCYJNYCH 2 Nakłady inwestycyjne (inwestycje w sensie makroekonomicznym) to nakłady finansowe lub rzeczowe, których celem jest stworzenie nowych środków trwałych lub ulepszenie (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja) istniejących obiektów majątku trwałego, a także nakłady na tzw. pierwsze wyposażenie inwestycji. Rocznik statystyczny RP 1999 Dział XXIII. Inwestycje. Środki trwałe Uwagi ogólne, s. 511

4 INWESTYCJE - DEFINICJA (2) RYNEK DÓBR INWESTYCYJNYCH 3 Nakłady na środki trwałe są to nakłady na: budynki i budowle, w tym m.in. roboty budowlano-montażowe, dokumentacje projektowo-kosztorysowe, maszyny, urządzania techniczne i narzędzia (łącznie z przyrządami, ruchomościami i wyposażeniem), środki transportu, inne, tj.: melioracje szczegółowe, koszty ponoszone przy nabyciu gruntów i używanych środków trwałych oraz od 1995 r. inwentarz żywy i zasadzenia wieloletnie, a ponadto odsetki od kredytów i pożyczek inwestycyjnych za okres realizacji inwestycji. Pozostałe nakłady są to nakłady na tzw. pierwsze wyposażenie inwestycji oraz inne koszty związane z realizacją inwestycji. Nakłady te nie powiększają wartości środków trwałych.

5 INWESTYCJE - WARUNKI RÓWNOWAGI RYNEK DÓBR INWESTYCYJNYCH 4 Inwestycje Możliwości inwestycyjne Skłonność do inwestycji Podaż dóbr inwestycyjnych oszczędności w gospodarce, akumulacja kapitału klimat gospodarczy (stopy procentowe, podatki itp.), perspektywy rozwoju sektora perspektywy rozwoju gospodarki umiejętności menedżerskie posiadany poziom kapitału wielkość zatrudnienia muszą istnieć podmioty gospodarcze, które dostarczają na rynek dóbr inwestycyjnych

6 ZŁOTA REGUŁA OPTIMUM PRODUKCJI RYNEK DÓBR INWESTYCYJNYCH 5 Decyzje inwestycyjne będą podejmowane wówczas, gdy przyrost dochodu wynikający z rozszerzenia produkcji w efekcie inwestycji będzie większy lub równy kosztom związanym z jej realizacją. przychód marginalny = koszt marginalny

7 ZŁOTA REGUŁA OPTIMUM PRODUKCJI: PRODUKTYWNOŚĆ KAPITAŁU RYNEK DÓBR INWESTYCYJNYCH 6 kapitał produkcja Y(K,N) Funkcja produkcji Cobba-Douglasa produktywność krańcowa MPK(K) Malejąca krańcowa produktywność kapitału Im więcej kapitału, tym większa produkcja Im więcej kapitału, tym wolniej rośnie produkcja

8 ZŁOTA REGUŁA OPTIMUM PRODUKCJI: KOSZTY KAPITAŁU (1) RYNEK DÓBR INWESTYCYJNYCH 7 kapitał koszt kapitału KK(K)=K+rK Funkcja całkowitego kosztu kapitału krańcowy koszt kapitału MKK(K)=1+r Stały krańcowy koszt kapitału Im więcej kapitału, tym większy koszt 1+r

9 ZŁOTA REGUŁA OPTIMUM PRODUKCJI: KOSZTY KAPITAŁU (2) RYNEK DÓBR INWESTYCYJNYCH 8 Na marginalny koszt kapitału składają się: stopa procentowa ( obrazująca koszt pozyskania kapitału ) koszt deprecjacji majątku ( stopa amortyzacji ) cena nabycia dóbr kapitałowych inflacyjny wzrost cen dóbr kapitałowych

10 ZŁOTA REGUŁA OPTIMUM PRODUKCJI: PRODUKTYWNOŚĆ I KOSZTY RYNEK DÓBR INWESTYCYJNYCH 9 K K Y, KK KK(K) MPK, MKK MKK(K) 1+r Y(K,N) MPK(K) K* K* to optymalna (pożądana) wielkość kapitału

11 OPTIMUM KAPITAŁU A WIELKOŚĆ INWESTYCJI RYNEK DÓBR INWESTYCYJNYCH10 K MPK, MKK MKK(K)1+r MPK(K) Jeżeli gospodarka dysponuje wielkością K0 K0 kapitału, K0K0 a pożądana wielkość kapitału to K*, K* to konieczne będzie zwiększenie kapitału od K0 K0 do K* poprzez inwestycje równe brakującej różnicy: I = K*-K 0 = K

12 WPŁYW STOPY PROCENTOWEJ NA INWESTYCJE (1) RYNEK DÓBR INWESTYCYJNYCH11 Jeżeli spada stopa procentowa (z r0 r0 do r 1 ), maleje krańcowy koszt kapitału, K MPK, MKK MKK(K)1+r 0 MPK(K) K0K0 K0*K0* K1*K1* 1+r 1 pożądana wielkość kapitału rośnie, a więc rosną konieczne inwestycje.

13 WPŁYW STOPY PROCENTOWEJ NA INWESTYCJE (2) RYNEK DÓBR INWESTYCYJNYCH12 Jeżeli rośnie stopa procentowa (z r0 r0 do r 1 ), rośnie krańcowy koszt kapitału, K0K0 K MPK, MKK MKK(K)1+r 0 MPK(K) K0*K0* K1*K1* 1+r 1 pożądana wielkość kapitału maleje, a więc maleją konieczne inwestycje.

14 WPŁYW STOPY PROCENTOWEJ NA INWESTYCJE (3) RYNEK DÓBR INWESTYCYJNYCH13 Przy stopie r0 r0 inwestycje wynoszą I0 I0 = K 0 * - K0K0 Przy stopie r1 r1 (niższej) inwestycje wynoszą I1 I1 = K 1 * - K 0 (wyższe) 1+r 1 K1*K1* K0K0 K MKK MKK(K) MPK(K) 1+r 0 K0*K0* r1r1 I1I1 I r r0r0 I0I0 I(r)

15 WRAŻLIWOŚĆ INWESTYCJI NA STOPĘ PROCENTOWĄ RYNEK DÓBR INWESTYCYJNYCH14 Przy niskiej stopie procentowej wzrost stopy procentowej powoduje relatywnie duży spadek inwestycji. I r I(r) r0r0 I0I0 I 0 r 0 + r r1r1 I1I1 I 1 r 1 + r Przy wysokiej stopie procentowej wzrost stopy procentowej powoduje relatywnie mały spadek inwestycji. Oznacza to, że inwestycje są bardziej wrażliwe na zmiany stóp procentowych przy niskich stopach oraz mało wrażliwe przy wysokich stopach procentowych: I(r) = I o -b(r)r Współczynnik wrażliwości b(r) nie jest stały!

16 WPŁYW DOCHODU NA INWESTYCJE (1) RYNEK DÓBR INWESTYCYJNYCH15 K MPK, MKK MKK(K)1+r 0 MPK(K) K0K0 K0*K0* Jeżeli rośnie dochód, wzrasta marginalna produktywność kapitału, pożądana wielkość kapitału rośnie, a więc rosną konieczne inwestycje. K MPK, MKK MKK(K)1+r 0 MPK(K) K0K0 K0*K0* K1*K1*

17 WPŁYW DOCHODU NA INWESTYCJE (2) RYNEK DÓBR INWESTYCYJNYCH16 Jeżeli maleje dochód, maleje marginalna produktywność kapitału, pożądana wielkość kapitału maleje, a więc maleją konieczne inwestycje. K MPK, MKK MKK(K)1+r 0 MPK(K) K0K0 K0*K0* K1*K1*

18 DOSTOSOWANIE KAPITAŁU DO WIELKOŚCI POŻĄDANEJ (1) RYNEK DÓBR INWESTYCYJNYCH17 jest rozłożone w czasie (czas trwania procesu zależy od elastyczności cenowej dóbr kapitałowych) musi uwzględniać zmiany cen dóbr kapitałowych odbywa się poprzez inwestycje wywołane wzrostem dochodu lub spadkiem stopy procentowej

19 DOSTOSOWANIE KAPITAŁU DO WIELKOŚCI POŻĄDANEJ (2) RYNEK DÓBR INWESTYCYJNYCH18 PKPK K*K* PKPK K*K* P K(0) K0K0 D(r 0 ) S(r 0 ) A

20 DOSTOSOWANIE KAPITAŁU DO WIELKOŚCI POŻĄDANEJ (3) RYNEK DÓBR INWESTYCYJNYCH19 D(r 1 ) PKPK K*K* D(r 0 ) S(r 0 ) P K(0) K0K0 A A spadek stopy procentowej wywołuje wzrost popytu na dobra kapitałowe K 0 P K(0)

21 DOSTOSOWANIE KAPITAŁU DO WIELKOŚCI POŻĄDANEJ (4) RYNEK DÓBR INWESTYCYJNYCH20 K*K* A PKPK D(r 0 ) S(r 0 ) D(r 1 ) A P K(0) K0K0 K 0 P K(1) B mało elastyczna podaż rośnie w niewielkim stopniu – równocześnie następuje wzrost cen dóbr kapitałowych K1K1

22 DOSTOSOWANIE KAPITAŁU DO WIELKOŚCI POŻĄDANEJ (5) RYNEK DÓBR INWESTYCYJNYCH21 PKPK K*K* S(r 0 ) D(r 1 ) P K(1) K1K1 P K(0) A K 0 B wzrost rentowności produkcji dóbr kapitałowych przyczynia się do wzrostu podaży tych dóbr P K(2) C K2K2

23 DOSTOSOWANIE KAPITAŁU DO WIELKOŚCI POŻĄDANEJ (6) RYNEK DÓBR INWESTYCYJNYCH22 dostosowanie kapitału istniejącego do pożądanego następuje na poziomie niższym niż K 0 N KNKN P K(N) PKPK K*K* S(r 0 ) D(r 1 ) P K(1) P K(0) K 0 K1K1

24 WZROST CEN A PRODUKTYWNOŚĆ MARGINALNA INWESTYCJI (1) RYNEK DÓBR INWESTYCYJNYCH23 Realizując inwestycje, zaczynamy od projektów najbardziej efektywnych, czyli przynoszących największy dochód. Gdyby ceny dóbr kapitałowych były stałe, to marginalna produktywność inwestycji byłaby taka sama jak marginalna produktywność kapitału. Przy spadku wymogów efektywnościowych (wywołanych spadkiem stopy procentowej) sięgamy po projekty mniej efektywne. Gdyby ceny dóbr kapitałowych były stałe, jedyną przyczyną zmian marginalnej produktywności inwestycji i kapitału byłby spadek stopy procentowej.

25 WZROST CEN A PRODUKTYWNOŚĆ MARGINALNA INWESTYCJI (2) RYNEK DÓBR INWESTYCYJNYCH24 r I r K AA A A r0r0 I 0 K 0 marginalna produktywność inwestycji dla cen stałych marginalna produktywność kapitału dla cen stałych I0I0 K0K0

26 WZROST CEN A PRODUKTYWNOŚĆ MARGINALNA INWESTYCJI (3) RYNEK DÓBR INWESTYCYJNYCH25 r I r K AA A A r0r0 I0I0 K0K0 I 0 K 0 r1r1 Wzrost cen stanowi dodatkowy czynnik (obok zmniejszenia wymogów efektywnościowych) zmniejszający efektywność marginalną inwestycji – krzywa jest silniej malejąca. BB I1I1 K1K1

27 WSPÓŁCZYNNIK q-TOBINA (1) RYNEK DÓBR INWESTYCYJNYCH26 Decydując się na inwestycje, należy uwzględniać koszt kapitału, wyrażony najpełniej przez stopę procentową. Niezależnie od kosztów kapitału w trakcie uruchamiania inwestycji inwestor ponosi dodatkowe koszty obejmujące: zakłócenia w dotychczasowym procesie produkcji proces nabywania przez pracowników umiejętności efektywnej obsługi nowych maszyn i urządzeń (szkolenia, czas niezbędny do osiągnięcia odpowiednich kwalifikacji) zakłócenia w procesie zarządzania na poziomie operacyjnym (efekt Penrose)

28 WSPÓŁCZYNNIK q-TOBINA (2) RYNEK DÓBR INWESTYCYJNYCH27 Współczynnik q-Tobina pozwala określić poziom pożądanego kapitału przy uwzględnieniu wszystkich kosztów inwestycji (nie tylko kosztu kapitału). Jeśli źródłem finansowania inwestycji jest kredyt bankowy, kolejne jednostki tego kredytu są coraz droższe, bo wzrasta ryzyko związane z jego udzieleniem. Marginalny koszt inwestycji – w przeciwieństwie do kosztu kapitału – wykazuje więc tendencję rosnącą.

29 WSPÓŁCZYNNIK q-TOBINA (3) RYNEK DÓBR INWESTYCYJNYCH28 przychód i koszt marginalny (I/K) * (I/K) 0 r0r0 marginalny koszt kapitału marginalna produktywność kapitału (I/K) 2 marginalny koszt inwestycji q

30 WSPÓŁCZYNNIK q-TOBINA (4) RYNEK DÓBR INWESTYCYJNYCH29 marginalny przychód z kapitału marginalny koszt kapitału q = wartość rynkowa kapitału wartość odtworzeniowa kapitału q =

31 M A K R O E K O N O M I A RYNEK DÓBR INWESTYCYJNYCH30 Ufff... Koniec


Pobierz ppt "M A K R O E K O N O M I A 1 RYNEK DÓBR INWESTYCYJNYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google