Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sylabusy przedmiotów w systemie USOS Informacje dotyczące wprowadzania sylabusów w roku akademickim 2015/16 www.umcs.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sylabusy przedmiotów w systemie USOS Informacje dotyczące wprowadzania sylabusów w roku akademickim 2015/16 www.umcs.pl."— Zapis prezentacji:

1 Sylabusy przedmiotów w systemie USOS Informacje dotyczące wprowadzania sylabusów w roku akademickim 2015/16 www.umcs.pl

2 Podstawa prawna Zarządzenie Nr 55/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 30 września 2015 r., w sprawie opisu przedmiotu w Uczelnianym Katalogu Przedmiotów. www.umcs.pl

3 Definicje Przedmiot – to element programu studiów obejmujący określone treści tematyczne realizowane w formie zajęć dydaktycznych, w szczególności w formie wykładu, ćwiczeń, konwersatorium, seminarium, proseminarium, praktyki, ćwiczeń terenowych określonych w programie studiów; w skład przedmiotu może wchodzić więcej niż jedna forma zajęć; przedmiot lub grupa przedmiotów może stanowić moduł zajęć, dla którego przypisano w programie kształcenia zakładane efekty kształcenia; Sylabus przedmiotu – opis treści merytorycznych, efektów kształcenia oraz sposobu realizacji przedmiotu i metod prowadzenia związanych z nim zajęć, wykaz literatury stanowiącej podstawę programu, opis wymagań związanych z uczestnictwem w zajęciach oraz zasad zaliczania zajęć i przedmiotu, w tym metody i kryteria oceny; www.umcs.pl

4 Definicje ECTS (European Credit Transfer and Accumulations System) – punkty zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji i transferu punktów zaliczeniowych, które stanowią miarę średniego nakładu pracy osoby uczącej się, niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia; 1 punkt ECTS odpowiada średnio 25-30 godzinom pracy, przy czym liczba godzin pracy studenta obejmuje zajęcia organizowane przez Uniwersytet, zgodnie z planem studiów oraz jego pracę własną; Uczelniany Katalog Przedmiotów – katalog sylabusów zamieszczony w systemie USOSweb; Cykl dydaktyczny – semestr lub rok akademicki, w którym realizowany jest przedmiot. www.umcs.pl

5 Obowiązek wprowadzania sylabusów W Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wprowadza się obowiązek przygotowania opisu wszystkich przedmiotów, ujętych w programach kształcenia studiów wyższych, doktoranckich i podyplomowych, w Uczelnianym Katalogu Przedmiotów w systemie USOSweb. Sylabusem, jest umieszczany w systemie USOSweb zgodnie z określonym formularzem. Sylabus wprowadzany jest do Uczelnianego Katalogu Przedmiotów przez osobę przygotowującą jego opis lub inną upoważnioną osobę, według rozwiązań przyjętych w danej jednostce. www.umcs.pl

6 Język sylabusów Sylabus powinien być sporządzony w języku polskim, z zastrzeżeniem, że nazwy przedmiotów podaje się w języku polskim i języku angielskim. Na kierunkach, w ramach których odbywa się wymiana międzynarodowa oraz są realizowane studia w języku angielskim, sylabusy wprowadzane są również w języku angielskim. www.umcs.pl

7 Terminy wprowadzania sylabusów Sylabus wprowadzany jest do Uczelnianego Katalogu Przedmiotów przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych, odpowiednio w semestrze zimowym i letnim, każdego roku akademickiego. Sylabusy do przedmiotów, na które Wydział prowadzi elektroniczną rejestrację dokonywaną przez studentów w systemie USOSweb, wprowadzane są w terminie poprzedzającym rejestrację. www.umcs.pl

8 Formularz sylabusa Sylabus składa się z dwóch części: - Część I - podstawowe informacje o przedmiocie - informacje ogólne, wynikające z programu kształcenia, dotyczące wszystkich form zajęć; - Część II - informacje o zajęciach w danym cyklu – obejmujące szczegółowy opis przedmiotu według form zajęć. www.umcs.pl

9 Część I. Podstawowe informacje o przedmiocie Ta część sylabusa zawiera informacje ogólne, wynikające z programu kształcenia, dotyczące wszystkich form zajęć. Jest to część niezależna od cyklu dydaktycznego. Cykl dydaktyczny, w którym realizowany jest przedmiot oznacza semestr zimowy, letni lub cały rok akademicki. Jeżeli informacje zawarte w części I nie uległy zmianie, nie ma konieczności wprowadzenia ich lub korekty w każdym semestrze roku akademickiego. www.umcs.pl

10 Część I. Podstawowe informacje o przedmiocie Składa się z następujących pól: 1. Nazwa 2. Kod Erasmus 3. Język wykładowy 4. Strona WWW 5. Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS 6. Sposób weryfikacji efektów kształcenia 7. Wymagania wstępne 8. Opis 9. Literatura 10. Efekty kształcenia 11. Praktyki zawodowe www.umcs.pl

11 Część I - Pola formularza opisu przedmiotu Każde z pól formularza dodatkowo uzupełnione jest komentarzem merytorycznym objaśniającym jak należy je uzupełnić. www.umcs.pl

12 Część I - Pola formularza opisu przedmiotu Nazwa - Dokładna, zgodna z programem kształcenia, uchwalonym przez Radę Wydziału dla danego kierunku, poziomu kształcenia i formy studiów, zatwierdzonym przez Prorektora właściwego ds. kształcenia. Wymagana jest wersja polska i angielska. Uwaga: Nazwa ta zostanie umieszczona w suplemencie do dyplomu (w polskiej i angielskiej wersji językowej). Kod Erasmus - Kod dziedziny/dyscypliny (wybrany ze słownika kodów) najlepiej charakteryzujący dany przedmiot. Wypełnianie tego pola pozostaje do decyzji Wydziału Język wykładowy - Język wykładowy przedmiotu, można wskazać tylko jeden. Strona www - Adres strony WWW przedmiotu (pole może pozostać puste). www.umcs.pl

13 Część I - Pola formularza opisu przedmiotu Godzinowe ekwiwalenty punktów ECST - Należy przedstawić bilans nakładu pracy studenta, tj. czas, jakiego przeciętny student potrzebuje aby zaliczyć wszystkie formy zajęć, w tym: -Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów (suma godzin wszystkich form zajęć), godziny konsultacji indywidualnych. -Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do zaliczenia przedmiotu: przygotowanie notatek, pisanie prac, czytanie literatury, itp. -Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania (np. w egzaminach) -Czas wymagany do odbycia obowiązkowych praktyk – jeśli takie w występują) www.umcs.pl

14 Część I - Pola formularza opisu przedmiotu Godzinowe ekwiwalenty punktów ECST C.D. - Liczbę godzin pracy studenta sumuje się i przelicza na punkty ECTS. 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta/doktoranta/ słuchacza. Otrzymuje się w ten sposób liczbę punktów ECTS, którą student uzyskuje zaliczając przedmiot. Poszczególnym formom pracy studenta można przypisywać punkty połówkowe, natomiast ostateczna suma musi być zgodna z planem studiów www.umcs.pl

15 Część I - Pola formularza opisu przedmiotu Sposób weryfikacji efektów kształcenia - Należy podać sposób weryfikacji wszystkich efektów kształcenia przewidzianych w ramach danego przedmiotu jako całości, bez podziału na formy zajęć. Należy wybierać te sposoby weryfikacji, które można udokumentować Np. Egzamin pisemny – W01, W02, U01, U02, itp. Egzamin ustny – W02, U01, itp. Kolokwium – W03, W04, U01, itp. Referat/eseje – Prezentacje – Aktywność – K01, K02 – tylko kompetencje społeczne Inne – wskazać jakie: www.umcs.pl

16 Część I - Pola formularza opisu przedmiotu Sposób weryfikacji efektów kształcenia Uwaga: Metody i kryteria oceniania osiągniętych efektów kształcenia, zdefiniowanych dla poszczególnych form dydaktycznych zajęć w ramach przedmiotu, należy przedstawić w części II sylabusa. www.umcs.pl

17 Część I - Pola formularza opisu przedmiotu Wymagania wstępne - Dotyczy tylko tych przedmiotów, które takie wymagania posiadają Opis - Jasny i zwięzły opis treści zajęć przedmiotu pozwalający określić ich zakres tematyczny. Jeżeli przedmiot składa się z kilku komponentów (np. wykład i ćwiczenia), to należy opisać wykład i ćwiczenia oddzielnie (np. dwa paragrafy „Wykład ma za zadanie…”, „Ćwiczenia poświęcone są…”). Literatura - Podstawowa literatura niezbędna do realizacji przedmiotu. Należy podać wykaz kilku najważniejszych pozycji. www.umcs.pl

18 Część I - Pola formularza opisu przedmiotu Efekty kształcenia - Wykaz wszystkich zakładanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które student nabywa poprzez realizację danego przedmiotu, wraz z ich odniesieniem do efektów kierunkowych. Np. W1: Student wie… - K_W01 W2: Student zna…- K_W04 U1: Student ocenia… - K_U04, K_U07 Efekty kształcenia opisywane są za pomocą czasowników w trzeciej osobie liczby pojedynczej www.umcs.pl

19 Część I - Pola formularza opisu przedmiotu Efekty kształcenia - Jeżeli przedmiot składa się z kilku komponentów (np. wykład i ćwiczenia, wykład i laboratorium itp.) w tym miejscu należy podać efekty kształcenia dla całego przedmiotu. Efekty kształcenia dla poszczególnych komponentów należy wymienić w dalszych sekcjach formularza, dotyczących danego komponentu zajęć. Uwaga: Pamiętać należy, że wszystkie efekty przedmiotowe muszą być zrealizowane poprzez przewidziane dla tego przedmiotu formy zajęć, przy czym dany efekt może być realizowany przez więcej niż jedna formę zajęć, czyli np. zarówno poprzez wykłady, jak i różne formy ćwiczeniowe. www.umcs.pl

20 Część I - Pola formularza opisu przedmiotu Praktyki zawodowe - Pole należy wypełnić tylko wtedy, kiedy te praktyki zawodowe, są niezbędne do pełnej realizacji i zaliczenia przedmiotu. W przypadku gdy praktyki zawodowe stanowią niezależną część planu studiów, należy je potraktować jako odrębny przedmiotu i przygotować dla nich odrębny sylabus www.umcs.pl

21 Część II. Informacje szczegółowe o zajęciach w danym cyklu Jest to część sylabusa zależna od cyklu dydaktycznego. Należy do niej wprowadzić informacje o konkretnym typie zajęć (o wykładach, lub ćwiczeniach, lub laboratoriach itp.), oddzielnie dla każdej formy zajęć. Jest również możliwość wprowadzenia opisów form zajęć dla konkretnych grup zajęciowych (gdy zajęcia prowadzone są przez różnych nauczycieli i pomiędzy grupami występują różnice pod względem sposobów weryfikacji efektów, itp). Cykl dydaktyczny, w którym realizowany jest przedmiot oznacza semestr zimowy, letni lub cały rok akademicki. www.umcs.pl

22 Część II. Informacje szczegółowe o zajęciach w danym cyklu Poszczególne pola należy wypełnić, jeżeli treść dla opisywanej formy dydaktycznej zajęć w ramach przedmiotu jest inna niż przedstawiona w części I sylabusa. W przypadku przedmiotu realizowanego w jednej formie kształcenia w części II sylabusa wypełnia się tylko pola nie powtarzające się w części I. www.umcs.pl

23 Część II. Informacje szczegółowe o zajęciach w danym cyklu Składa się z następujących pól: 1. Strona WWW 2. Sposób weryfikacji efektów kształcenia 3. Metody dydaktyczne 4. Uwagi 5. Literatura 6. Efekty kształcenia 7. Zakres tematów 8. Metody i kryteria oceniania www.umcs.pl

24 Część II - Pola formularza opisu przedmiotu Strona www - Adres strony www przedmiotu (pole może pozostać puste). Sposób weryfikacji efektów kształcenia - Należy określić sposób weryfikacji i oceniania osiągniętych efektów kształcenia, zdefiniowanych dla danej formy zajęć w ramach przedmiotu, zgodnie punktem: Sposób weryfikacji efektów kształcenia w części I sylabusa. www.umcs.pl

25 Część II - Pola formularza opisu przedmiotu Metody dydaktyczne - Informacje o metodach dydaktycznych stosowanych przez prowadzącego zajęcia w ramach danej formy zajęć (sposobie pracy nauczyciela akademickiego ze studentami). Można wpisać dowolnie wiele opcji, spośród: analiza SWOT, burza mózgów, doświadczenia, drama (symulacja ról), dyskusja, eksperyment, gry dydaktyczne, inscenizacja, metoda problemowa, metoda projektu, metoda tekstu przewodniego, obserwacja bezpośrednia, obserwacja pośrednia, opowiadanie, opis, pogadanka, pomiar, praca na materiałach źródłowych, prezentacja multimedialna, studium przypadku (studium przykładowe), wykład informacyjny, wykład problemowy, wytwórcze ćwiczenia praktyczne. www.umcs.pl

26 Część II - Pola formularza opisu przedmiotu Uwagi - Dodatkowe uwagi dotyczące przedmiotu (pole może pozostać puste). Literatura - Należy wpisać literaturę odpowiednią do danej formy zajęć. Wykaz może wykraczać poza zestawienie z części ogólnej. Efekty kształcenia - Opis zakładanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które student nabywa poprzez realizację danego przedmiotu, wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych. Należy wybrać z zestawu podanego w części ogólnej te efekty, które są realizowane poprzez daną formę zajęć. Pamiętać należy, że wszystkie efekty przedmiotowe muszą być zrealizowane poprzez poszczególne formy zajęć przewidziane dla tego przedmiotu. Ten sam efekt przedmiotowy może być realizowany poprzez więcej niż jedną formę zajęć. www.umcs.pl

27 Część II - Pola formularza opisu przedmiotu Zakres tematów - Należy podać pełny spis kolejnych tematów. Metody i kryteria oceniania - Należy wymienić kryteria stosowane do oceny studentów np. aktywność na zajęciach, oceny ze sprawdzianów, ocena przygotowanych projektów, ocena prezentacji itp. Należy podawać te formy, które są możliwe do udokumentowania. www.umcs.pl

28 Rola koordynatora przedmiotu Do każdego przedmiotu, niezależnie od liczby osób prowadzących zajęcia przypisany jest koordynator przedmiotu, wskazany przez kierownika jednostki (Zakładu/Katedry/ Instytutu/Wydziału), w zależności od rozwiązań przyjętych na Wydziale. Jeżeli przedmiot prowadzony jest przez jedną osobę niezależnie od występujących w jego ramach form zajęć, osoba ta automatycznie pełni rolę koordynatora przedmiotu oraz jest odpowiedzialna za przygotowanie i wprowadzenie do systemu USOSweb całości sylabusa, chyba że kierownik jednostki postanowi inaczej. Prowadzący zajęcia będący koordynatorami przedmiotów mają w systemie nadane uprawnienia do edycji wszystkich części sylabusa. www.umcs.pl

29 Rola koordynatora przedmiotu Jeśli przedmiot prowadzony jest przez więcej niż jedną osobę, kierownik jednostki (Zakładu/Katedry/Instytutu/Wydziału) wyznacza koordynatora przedmiotu, który: 1)jest odpowiedzialny za wypełnienie części I sylabusa, zawierającej podstawowe informacje o przedmiocie 2)odpowiada za ustalenia dotyczące efektów kształcenia, zdefiniowanych dla przedmiotu jako całości oraz poszczególnych form zajęć w ramach przedmiotu, 3)odpowiada za ustalenia dotyczące skorelowanych z efektami kształcenia metod i kryteriów oceniania; 4)dba o zgodność treści, wprowadzonych do części II formularza opisu przedmiotu w cyklu dydaktycznym dla każdej z grup zajęciowych, 5)odpowiada za realizację przyjętych ustaleń, 6)sprawdza, czy opis przedmiotu i opis przedmiotu dla każdej z grup zajęciowych cyklu, zamieszczony w USOSweb jest pełny i aktualny. www.umcs.pl

30 Pracownik nie będący koordynatorem przedmiotu Prowadzący zajęcia nie będący koordynatorami przedmiotów mają nadane w systemie uprawnienia do edycji podstawowej części sylabusa, niezależnej od cyklu dydaktycznego oraz do sylabusów prowadzonych przez siebie form zajęć. Ponadto są zobowiązani do dostarczenia koordynatorowi przedmiotu informacji umożliwiających mu realizację wskazanych obowiązków. Osoby te wypełniają część II sylabusa dla każdej z prowadzonych przez siebie form zajęć. www.umcs.pl

31 Nadzór nad wprowadzaniem sylabusów Nadzór bezpośredni nad wprowadzaniem danych do systemu USOS Web sprawuje kierownik jednostki (Zakładu/Katedry/Instytutu/Wydziału): 1)zatrudniającej nauczyciela akademickiego (w przypadku, gdy prowadzącym zajęcia jest nauczyciel akademicki); 2)kształcącej doktoranta (w przypadku, gdy prowadzącym zajęcia jest doktorant); 3)wnioskującej o zlecenie zajęć, na podstawie umowy cywilno-prawnej, osobie niebędącej nauczycielem akademickim zatrudnionym w UMCS (w przypadku, gdy prowadzącym zajęcia jest osoba niebędąca nauczycielem akademickim zatrudnionym w UMCS); 4)wnioskującej o powierzenie zajęć nauczycielowi zatrudnionemu na innym wydziale niż wydział oferujący przedmiot. www.umcs.pl

32 Nadzór nad wprowadzaniem sylabusów Za prawidłowe wprowadzenie danych do systemu USOSweb odpowiada Dziekan Wydziału prowadzącego studia, w planach których ujęty został przedmiot. www.umcs.pl

33 Rok akademicki 2015/16 Rok akademicki 2015/2016 należy traktować jako rok wdrożeniowy. Osoby przygotowujące sylabusy powinny wprowadzać je do Uczelnianego Katalogu Przedmiotów począwszy od 1 października 2015 r. Ostatecznie sylabusy powinny zostać wprowadzone do Uczelnianego Katalogu na rok akademicki 2015/2016 do dnia 15 listopada 2015 r. dla semestru zimowego oraz do dnia 15 lutego 2016 r. dla semestru letniego. www.umcs.pl


Pobierz ppt "Sylabusy przedmiotów w systemie USOS Informacje dotyczące wprowadzania sylabusów w roku akademickim 2015/16 www.umcs.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google