Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uniwersytet Warszawski. Opis przedmiotu według nowego formularza wprowadzonego Zarządzeniem nr 11 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 lutego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uniwersytet Warszawski. Opis przedmiotu według nowego formularza wprowadzonego Zarządzeniem nr 11 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 lutego."— Zapis prezentacji:

1 Uniwersytet Warszawski

2 Opis przedmiotu według nowego formularza wprowadzonego Zarządzeniem nr 11 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie opisu przedmiotu w Uniwersyteckim Katalogu Przedmiotów zamieszczonym w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS) i zgodnym ze standardami Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) 11 marca 2010 r.

3 I. Dlaczego opis przedmiotu według nowego wzoru?

4 Proces przechodzenia od modelu studiów wyższych realizujących ściśle szczegółowe standardy kształcenia dla poszczególnych kierunków do modelu studiów wpisujących się w krajową ramę kwalifikacji – budowanych zatem z wykorzystaniem kategorii efektów uczenia się.

5 Propozycje działań na rzecz jakości kształcenia, przygotowane przez Uczelniany Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia na podstawie raportu z pierwszego ogólnouniwersyteckiego badania ankietowego nt. warunków kształcenia (2008): USOS powinien stanowić kompletna bazę informacji o dydaktyce na UW; rozbudowanie i doprecyzowanie formularza opisu przedmiotu w USOS (tak, by zawierał informację o zakładanych efektach kształcenia, zasadach zaliczania, zasadach egzaminu, o ćwiczeniach i wykładach z danego przedmiotu itd.). Zarazem skuteczne wprowadzenie wymogu wypełniania wszystkich pól formularza;

6 Wnioski z lektury sprawozdań z oceny własnej jednostek w roku 2009 zawarte w SPRAWOZDANIU Z OCENY WŁASNEJ UW 2009. DZIAŁANIA NA RZECZ ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W DZIEDZINIE PROGRAMÓW NAUCZANIA I ICH EFEKTÓW: Istotne następstwa braku zarówno dobrej znajomości zagadnień efektów uczenia się, jak i ich wykorzystania w budowie, zatwierdzaniu, realizacji weryfikacji i modyfikacji programów studiów: niezdefiniowanie efektów uczenia się i dla programu studiów jako całości, i dla jego części składowych powoduje, że przeświadczenie o jego spójności – być może w pełni odpowiadające stanowi faktycznemu – trudne jest do przekonującego uzasadnienia; brak zdefiniowanych efektów uczenia się sprawia że opinia studentów o spójności programu odbywanych studiów nie jest tak miarodajna, jak mogłaby być wówczas, gdy student miałby możliwość zestawiania rzeczywistych efektów uczenia się, ich następstwa i hierarchii w ramach całych studiów z efektami uczenia się projektowanymi dla całego programu studiów i jego etapów; niezdefiniowanie efektów uczenia się dla poszczególnych przedmiotów uniemożliwia przypisanie im punktacji ECTS w sposób odpowiadający wymogom Zarządzenia nr 3 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Uniwersyteckiego Systemu Punktów zaliczeniowych zgodnego ze standardami Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów – ECTS.

7 bez określenia mierzalnych efektów uczenia się dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych znacznie utrudnione jest badanie ich równoważności; budowanie programu studiów i sylwetki absolwenta bez definiowania efektów uczenia się dla całego programu, jego etapów, modułów, pojedynczych elementów nie skłania do szerszego udziału nauczycieli akademickich i studentów w tym procesie oraz w procesie weryfikacji i modyfikacji programu; bez namysłu nad programami studiów w kategoriach efektów uczenia się, a tym samym nad kompetencjami przedmiotowymi i ogólnymi kształtowanymi w toku realizacji programu, niełatwo świadomie przygotować absolwenta do znalezienia i utrzymania pracy. Kształtowanie bowiem kompetencji istotnych dla zatrudnialności (employability) absolwenta nie oznacza przysposobienia do wykonywania konkretnego zawodu; brak zdefiniowanych, możliwych do wiarygodnego zmierzenia efektów uczenia się całego programu studiów utrudnia weryfikację wiedzy i umiejętności absolwenta. Rozpatrywanie jego potencjału decydującego o zatrudnialności w kategoriach efektów uczenia się (i tym samym kompetencji) ułatwiłoby zarazem prowadzenie badań ankietowych wśród absolwentów i pracodawców; bez zdefiniowania efektów uczenia się programu studiów pierwszego i drugiego stopnia znacznie trudniej realizować ideę studiów drugiego stopnia jako studiów otwartych dla absolwentów studiów licencjackich różnych kierunków

8 II. Uwarunkowania prawne

9 Regulamin Studiów Uniwersytetu Warszawskiego Uchwała nr 142 Senatu UW z dnia 18 października 2006 r. z późniejszymi zmianami, § 2 […] 24) sylabus przedmiotu – opis treści merytorycznych, efektów uczenia się oraz sposobu realizacji przedmiotu i metod prowadzenia związanych z nim zajęć, wykaz literatury stanowiącej podstawę programu, opis wymagań związanych z uczestnictwem w zajęciach oraz zasad zaliczania zajęć i przedmiotu, w tym zaliczania poprawkowego, oraz formy i kryteria oceny;

10 Przewodnik po ECTS 2009 Opis poszczególnych przedmiotów, zajęć: nazwa przedmiotu, zajęć; kod przedmiotu, zajęć; rodzaj przedmiotu, zajęć (obowiązkowe, fakultatywne); poziom przedmiotu, zajęć (np. pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia; poziom pośredni, jeżeli ma zastosowanie); rok studiów (jeżeli obowiązuje); semestr lub trymestr, w którym przedmiot jest realizowany; liczba punktów ECTS; imię i nazwisko wykładowcy (wykładowców); efekty kształcenia/ uczenia się przedmiotu, zajęć; sposób realizacji (zajęcia stacjonarne, uczenie się na odległość); wymogi wstępne i wymogi dodatkowe; zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu, zajęć; treści przedmiotu, zajęć; zalecana lista lektur lub lektury obowiązkowe; planowane formy/działania/ metody dydaktyczne; metody i kryteria oceniania; język wykładowy; praktyki zawodowe.

11 III. Co się zmieniło

12 Nazwa pola Komentarz Nazwa przedmiotuDokładna, jednoznaczna nazwa przedmiotu. Nazwa przedmiotu powinna być zgodna z przyjętym programem nauczania. UWAGA: Przyjęta nazwa przedmiotu zostanie umieszczona w suplemencie do dyplomu. (do 200 znaków) Jednostka prowadząca Wydział/Instytut/Katedra (do poziomu Instytutu/Katedry, np. w przypadku Wydziałów mających w strukturze instytuty/katedry kierunkowe). Należy podać nazwę jednostki oferującej przedmiot w programie studiów. (do 1.000 znaków Jednostka, dla której przedmiot jest oferowany Należy wypełnić w przypadku, gdy przedmiot jest zamawiany przez inną – niż prowadząca – jednostkę UW. Należy podać nazwę jednostki, która zamawia opisywany przedmiot.

13 Kod przedmiotu (do 20 znaków) Kod ERASMUS UWAGA: Można wpisać tylko jeden kod. Przyporządkowanie do grupy przedmiotów Należy zdefiniować, do jakiej grupy przedmiotów przedmiot należy (np. minimum programowe dla kierunku x; przedmiot do wolnego wyboru dla wszystkich kierunków; przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne; przedmioty obowiązkowe dla I roku studiów I stopnia na kierunku x itp.) według informacji podanych w polu Rodzaj przedmiotu.

14 Cykl dydaktyczny, w którym przedmiot jest realizowany Należy wybrać semestr, w którym przedmiot jest realizowany (semestr zimowy, semestr letni, rok akademicki). Skrócony opis przedmiotu Krótki opis treści zajęć, rozszerzający sformułowania zawarte w tytule i wskazujący, o czym to jest, na ogólnym poziomie i w sposób możliwie przystępny. Ma ułatwić dokonanie wyboru zajęć. Mile widziane wskazanie powiązań z innymi przedmiotami lub dziedzinami. (do 1.000 znaków)

15 Forma(y)/typ(y) zajęć Należy wskazać, czy przedmiot realizowany jest w formie: – wykładu; – ćwiczeń; – seminarium; – konwersatorium; – laboratorium; – zajęć terenowych itp. UWAGA: Jeżeli przedmiot jest realizowany w kilku formach dydaktycznych (składa się np. z wykładu i ćwiczeń, wykładu i laboratorium itp.), należy wskazać wszystkie formy realizacji przedmiotu. Należy podać liczbę godzin zorganizowanych dla danej formy zajęć.

16 Pełny opis przedmiotu Jasny i zwięzły opis treści zajęć pozwalający określić ich zakres tematyczny. Jeżeli przedmiot realizowany jest w kilku formach (np. wykład i ćwiczenia), należy opisać wykład i ćwiczenia oddzielnie. Np. Wykład ma za zadanie..., Ćwiczenia poświęcone są... (zgodnie z informacją zamieszczoną w polu wyżej, dotyczącą form(y) zajęć). Korzystne byłoby określenie szacunkowej, całkowitej liczby godzin, które student musi przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych dla przedmiotu efektów uczenia się (biorąc pod uwagę godziny zorganizowane, sposób zaliczenia, pracę samodzielną studenta). (do 65 tys. znaków)

17 Wymagania wstępne Wymagania formalne Należy podać nazwy przedmiotów, których wcześniejsze formalne zaliczenie jest niezbędne do realizacji opisywanego przedmiotu. Założenia wstępneNależy podać zakres wiedzy/umiejętności/innych kompetencji, jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki przedmiotu (zdefiniować efekty uczenia się na wejściu). Korzystne byłoby wskazanie tych przedmiotów z oferty UW, których realizacja – czyli osiągnięcie przez studenta zdefiniowanych efektów uczenia się – ułatwią mu naukę opisywanego przedmiotu

18 Efekty uczenia się Należy zamieścić opis zakładanych efektów uczenia się: wiedzy, umiejętności i innych kompetencji, które student nabywa poprzez realizację danego przedmiotu. UWAGA: Jeżeli przedmiot jest realizowany w kilku formach (np. wykład i ćwiczenia, wykład i laboratorium itp.), to należy zdefiniować efekty uczenia się dla całego przedmiotu. UWAGA: Efekty uczenia się dla poszczególnych form dydaktycznych zajęć w ramach przedmiotu (np. dla wykładu i dla ćwiczeń) zostaną przedstawione w części B załącznika. UWAGA: Efekty uczenia się dla całego przedmiotu NIE MUSZĄ BYĆ sumą efektów uczenia się zdefiniowanych dla poszczególnych form dydaktycznych zajęć w ramach przedmiotu. Efekty uczenia się opisujemy za pomocą czasowników, np.: Po ukończeniu przedmiotu (wykładu, ćwiczeń) student: – analizuje... – rozpoznaje... – wyjaśnia... Listę przykładowych czasowników opisujących efekty kształcenia można znaleźć na stronie www.bjk.uw.edu.pl w opracowaniu Efekty kształcenia – pomocne informacje.www.bjk.uw.edu.pl

19 Punkty ECTS Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS: – roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS; – tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h; – 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się; – tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS; – nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

20 Metody i kryteria oceniania Należy podać sposób weryfikacji i oceniania osiągniętych przez studenta efektów uczenia się określonych dla przedmiotu jako całości (która może obejmować różne formy zajęć, np. wykład i ćwiczenia, wykład i laboratorium itp.), np. wymagania egzaminacyjne, jeżeli przedmiot kończy się egzaminem. UWAGA: Metody i kryteria oceniania osiągniętych efektów uczenia się zdefiniowanych dla poszczególnych form dydaktycznych zajęć w ramach przedmiotu należy przedstawić w części B niniejszego załącznika. (do 4.000 znaków)

21 Sposób zaliczeniaZaliczenie/zaliczenie na ocenę/egzamin. Rodzaj przedmiotu Należy napisać (zgodnie z programem nauczania i planem studiów): – czy przedmiot jest podstawowy, kierunkowy, fakultatywny, seminaryjny, konwersatoryjny itp.; – na którym stopniu i roku studiów jest realizowany; – w jakiej formie studiów jest realizowany (studia stacjonarne, niestacjonarne). UWAGA: Informacje zwarte w tym polu muszą być zgodne z informacjami w polu: Przynależność do grupy przedmiotów. (do 1.000 znaków) Sposób realizacji przedmiotu Należy podać, czy przedmiot jest realizowany w sali dydaktycznej, w sposób zdalny, metodą blended learning itp. (do 1.000 znaków)

22 Język wykładowyUWAGA: Należy podać jeden język wykładowy. LiteraturaLiteratura wymagana lub zalecana do ostatecznego zaliczenia przedmiotu (jeśli przedmiot kończy się egzaminem, to jest to literatura do egzaminu). (do 65 tys. znaków) Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu Praktyki zawodowe niezbędne do pełnej realizacji przedmiotu. UWAGA: Nie są to praktyki zawodowe dla kierunku (stanowią one bowiem oddzielny przedmiot). (do 1.000 znaków)

23 Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu Prowadzący zajęcia Należy zamieścić listę wszystkich osób prowadzących przedmiot (lub jego poszczególne formy dydaktyczne). Uwagi

24 Część B – wypełnia prowadzący zajęcia Imię i nazwisko wykładowcy (prowadzącego zajęcia/grupę zajęciową) Stopień/tytuł naukowy Forma dydaktyczna zajęćNależy wskazać, czy zajęcia realizowane są w formie: – wykładu; – ćwiczeń; – seminarium; – konwersatorium; – laboratorium; – zajęć terenowych itp. (do 1.000 znaków)

25 Efekty uczenia się zdefiniowane dla danej formy dydaktycznej zajęć w ramach przedmiotu Należy zamieścić opis zakładanych efektów uczenia się: wiedzy, umiejętności i innych kompetencji, które student nabywa poprzez realizację danej (określonej w polu Forma/Typ zajęć) formy zajęć. UWAGA: Jeśli przedmiot realizowany jest tylko w jednej formie zajęć, treść tego pola musi być taka sama jak treść pola Efekty uczenia się w części A. Zobacz też komentarz i wskazówki dotyczące wypełniania pola Efekty uczenia się w części A niniejszego załącznika. (do 4.000 znaków) Metody i kryteria oceniania dla danej formy dydaktycznej zajęć w ramach przedmiotu* Metody i kryteria oceniania osiągniętych efektów uczenia się zdefiniowanych dla danej formy/typu zajęć w ramach przedmiotu. UWAGA: Jeśli przedmiot realizowany jest tylko w jednej formie zajęć, treść tego pola musi być taka sama jak treść pola Metody i kryteria oceniania w części A. (do 4.000 znaków) Sposób zaliczenia dla danej formy dydaktycznej zajęć w ramach przedmiotu Zaliczenie/zaliczenie na ocenę.

26 Zakres tematów Pełny spis kolejnych tematów. (do 65 tys. znaków) Metody dydaktyczneInformacje o stosowanych przez prowadzącego zajęcia metodach dydaktycznych (sposobie pracy nauczyciela akademickiego ze studentami). (do 4000 znaków) LiteraturaPole to należy wypełnić, jeżeli literatura dla opisywanej tu formy dydaktycznej zajęć w ramach przedmiotu jest inna niż przedstawiona w polu Literatura w części A niniejszego załącznika. (do 65 tys. znaków)

27 Limit miejsc w grupie Terminy odbywania zajęć Należy wskazać, w jakim terminie (dzień tygodnia, godzina) zajęcia są realizowane. Należy wskazać także, z jaką częstotliwością zajęcia są realizowane (raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie itp.). Miejsce odbywania zajęć Należy wskazać budynek i nr sali, w której zajęcia będą się odbywały.

28 Materiały na temat efektów uczenia się: prezentacje z seminarium tematycznego Efekty kształcenia jako podstawa budowy i oceny programów studiów – na stronie Biura ds. Jakości Kształcenia UW (www.bjk.uw.edu.pl): zakładka Archiwum, opcja Wiadomości, informacja z 6 marca 2009 r. o seminarium tematycznymwww.bjk.uw.edu.pl Efekty kształcenia …, link: Prezentacje do pobrania (http://www.bjk.uw.edu.pl/index.php?display=archiwum/2009/20 09_03_05_konferencja),http://www.bjk.uw.edu.pl/index.php?display=archiwum/2009/20 09_03_05_konferencja

29 Materiały na temat efektów uczenia się: publikacja Writing and Using Learning Outcomes: a Practical Guide autorstwa dr. Declana Kennedyego - na stronie Biura ds. Jakości Kształcenia UW (www.bjk.uw.edu.pl): zakładka Wydziałowe Zespoły Zapewnienia Jakości Kształcenia, informacjawww.bjk.uw.edu.pl z 12 marca 2009 r. (http://www.bjk.uw.edu.pl/index.php?display=04_wydzialowe_zespoly),http://www.bjk.uw.edu.pl/index.php?display=04_wydzialowe_zespoly publikacja "Tuning. Harmonizacja struktur kształcenia w Europie. Wkład uczelni w Proces Boloński. Wprowadzenie do projektu", Warszawa 2008"Tuning. Harmonizacja struktur kształcenia w Europie. Wkład uczelni w Proces Boloński. Wprowadzenie do projektu" (http://ekspercibolonscy.org.pl/dokumenty-i-publikacje),http://ekspercibolonscy.org.pl/dokumenty-i-publikacje

30 Materiały na temat efektów uczenia się: publikacja dr. Tomasza Saryusza-Wolskiego System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarządzania elastycznym modelem studiów", Warszawa 2004System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarządzania elastycznym modelem studiów" (http://ekspercibolonscy.org.pl/dokumenty-i-publikacje)http://ekspercibolonscy.org.pl/dokumenty-i-publikacje

31 Dziękuję za uwagę Agata Wroczyńska Kierownik Biura ds. Jakości Kształcenia UW awroczynska@uw.edu.pl bjk@uw.edu.pl


Pobierz ppt "Uniwersytet Warszawski. Opis przedmiotu według nowego formularza wprowadzonego Zarządzeniem nr 11 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 lutego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google