Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opalenica, 6 grudnia 2007r. Michał Borowiak

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opalenica, 6 grudnia 2007r. Michał Borowiak"— Zapis prezentacji:

1 Opalenica, 6 grudnia 2007r. Michał Borowiak
„Program” Natura 2000 Opalenica, 6 grudnia 2007r. Michał Borowiak

2 „Program” Natura 2000 Opalenica, 6 grudnia 2007r. Michał Borowiak
fot. Adam Bencal

3 Podstawy Prawne - Konwencje
Konwencja Paryska (1902) Konwencja Ramsarska (1971) Konwencja Paryska II (1972) Konwencja Waszyngtońska (1973) Konwencja Helsińska (1974, 1992) Konwencja Bońska (1979) Konwencja Berneńska (1979) Konwencja z Rio (1992)

4 Podstawy Prawne – Dyrektywy
Dyrektywa ptasia 79/409/EWG Dyrektywa siedliskowa 92/43/EWG

5 Prawo krajowe - transpozycja
Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) Ustawa z 21 kwietnia 2004 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006r., Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz.U. z 2004r., Nr 229, poz. 2313)

6 Miejsce Natury 2000 w Paneuropejskiej Sieci Ekologicznej
Emerald Natura 2000

7 Dyrektywa ptasia - działania
Tworzenie obszarów chronionych (Obszarów Specjalnej Ochrony), utrzymywanie siedlisk ptaków i odpowiednie gospodarowanie nimi oraz odtwarzanie zniszczonych biotopów Regulacja handlu ptakami Regulacja zasad eksploatacji populacji ptaków łownych

8 Dyrektywa siedliskowa – działania
Utworzenie sieci Natura 2000 dla ochrony typów siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków Obszary Specjalnej Ochrony Specjalne Obszary Ochrony Utworzenie ogólnego systemu ochrony gatunków, za wyjątkiem ptaków

9 Szczególna rola ptaków
Cechy biologii ptaków, przede wszystkim migracyjność Nagromadzenie o tej grupie zwierząt większego zasobu wiedzy niż o innych grupach Skoordynowane działania międzynarodowe, ukierunkowane na ochronę ptaków (prawie od początku XX w) Inwentaryzacje ptaków wykonane wcześniej we wszystkich państwach europejskich Wcześniejsze opisanie i wyznaczenie europejskich ostoi ptaków

10 Obowiązki państw Unii Europejskiej
Wskazanie, w oparciu o przyjęte kryteria, Obszarów Specjalnej Ochrony Wyznaczenie (kryteria – załącznik III) obszarów o znaczeniu wspólnotowym (OZW), a następnie objecie ich ochroną jako Specjalne Obszary Ochrony Określenie dla desygnowanych SOO i OSO koniecznych działań ochronnych (plany, uwarunkowania społeczno-gospodarcze) Działania w celu uniknięcia pogorszenia stanu siedlisk oraz płoszenia gatunków Ocena planów i przedsięwzięć, mogących w istotny sposób negatywnie wpłynąć na siedliska i gatunki Monitorowanie stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i populacji gatunków na tych obszarach Sprawozdawczość

11 Obszary Natura 2000 na terenach gmin Opalenica, Kuślin, Duszniki i Lwówek
Gmina Lwówek PLB Jezioro Zgierzynieckie PLH Ostoja Zgierzyniecka Gmina Opalenica PLH Kopanki W sąsiedztwie gminy Duszniki – gmina Kazimierz PLH Huby Grzebieniskie

12 Jezioro Zgierzynieckie
Ptaki wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG A021 Botaurus stellaris (bąk) A022 Ixobrychus minutus (bączek) A027 Egretta alba (Ardea alba) (czapla biała) A030 Ciconia nigra (bocian czarny) A031 Ciconia ciconia (bocian biały) A038 Cygnus cygnus (łabędź krzykliwy) A060 Aythya nyroca (podgorzałka) A072 Pernis apivorus (trzmielojad) A073 Milvus migrans (kania czarna) A074 Milvus milvus (kania ruda) A075 Haliaeetus albicilla (bielik) A081 Circus aeruginosus (błotniak stawowy) cd.

13 A082 Circus cyaneus (błotniak zbożowy)
A089 Aquila pomarina (orlik krzykliwy) A094 Pandion haliaetus (rybołów) A119 Porzana porzana (kropiatka) A120 Porzana parva (zielonka) A127 Grus grus (żuraw) A140 Pluvialis apricaria (siewka złota) A151 Philomachus pugnax (batalion) A154 Gallinago media (dubelt) A197 Chlidonias niger (rybitwa czarna) A236 Dryocopus martius (dzięcioł czarny) A238 Dendrocopos medius (dzięcioł średni) A272 Luscinia svecica (podróżniczek) A338 Lanius collurio (gąsiorek) A379 Emberiza hortulana (ortolan) cd.

14 Ssaki wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG
Regularnie występujące Ptaki Migrujące nie wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG A043 Anser anser (gęgawa) A994 geese (gęsi) Ssaki wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG 1324 Myotis myotis (nocek duży) 1337 Castor fiber (bóbr europejski) 1355 Lutra lutra (wydra) Płazy i gady wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG 1166 Triturus cristatus (traszka grzebieniasta) 1188 Bombina bombina (kumak nizinny)

15 Ostoja Zgierzyniecka Typy siedlisk wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 7210 Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis) 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo- fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) 

16 Kopanki Ssaki wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG
1324 Myotis myotis (nocek duży)

17 Dziękuje za uwagę


Pobierz ppt "Opalenica, 6 grudnia 2007r. Michał Borowiak"

Podobne prezentacje


Reklamy Google