Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Transport Tomasz A. Winiarczyk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Transport Tomasz A. Winiarczyk."— Zapis prezentacji:

1 Transport Tomasz A. Winiarczyk

2 Komunikacja drogowa ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
ustawa z 21 marca 1985 r. Prawo o drogach publicznych ustawa z 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe ustawa z 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym ustawa z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

3 Naczelny organ administracji rządowej w zakresie transportu
minister właściwy do spraw transportu obecnie: Minister Infrastruktury

4 zakres działania ministra właściwego do spraw transportu
1) określanie kierunków rozwoju sieci drogowej; 2) wydawanie przepisów techniczno-budowlanych i eksploatacyjnych dotyczących dróg i drogowych obiektów inżynierskich; 3) koordynacja działań w zakresie przygotowania dróg na potrzeby obrony państwa; 4) koordynacja działań na rzecz rozwiązywania problemów klęsk żywiołowych w zakresie dróg publicznych; 5) sprawowanie nadzoru nad Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad

5 Centralny organ administracji rządowej w zakresie transportu
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

6 zadania GDDKiA 1) wykonywanie zadań zarządcy dróg krajowych;
2) realizacja budżetu państwa w zakresie dróg krajowych; 3)współudział w realizacji polityki transportowej w zakresie dróg; 4) gromadzenie danych i sporządzanie informacji o sieci dróg publicznych; 5) nadzór nad przygotowaniem infrastruktury drogowej na potrzeby obrony państwa; 6) wydawanie zezwoleń na jednorazowy przejazd w określonym czasie i po ustalonej trasie pojazdów nienormatywnych; 7) współpraca z administracjami drogowymi innych państw i organizacjami międzynarodowymi; 8) współpraca z organami samorządu terytorialnego w zakresie rozbudowy i utrzymania infrastruktury drogowej; 9) zarządzanie ruchem na drogach krajowych; 10) ochrona zabytków drogownictwa; 11) wykonywanie zadań związanych z przygotowywaniem i koordynowaniem budowy i eksploatacji albo wyłącznie eksploatacji autostrad płatnych 12) pobieranie opłat za przejazd zgodnie z przepisami o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym; 13) podejmowanie działań mających na celu wprowadzenie systemów elektronicznego poboru opłat i szerokiego zastosowania tych systemów oraz współpraca w tym zakresie z innymi podmiotami, w szczególności ze spółkami eksploatującymi autostrady płatne.

7 GDDKiA Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów. Powołanie następuje spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra właściwego do spraw transportu.

8 Zarządcy dróg Zarządcami dróg są dla dróg:
1) krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; 2) wojewódzkich – zarząd województwa; 3) powiatowych – zarząd powiatu; 4) gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta).

9 zarządcy dróg Zarządy dróg mają prawo do:
1) wstępu na grunty przyległe do pasa drogowego, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg; 2) urządzania czasowego przejazdu przez grunty przyległe do pasa drogowego w razie przerwy w komunikacji na drodze; 3) ustawiania na gruntach przyległych do pasa drogowego zasłon przeciwśnieżnych. Właścicielom lub użytkownikom gruntów, którzy ponieśli szkody w wyniku powyższych czynności, przysługuje odszkodowanie na zasadach określonych w przepisach o gospodarce nieruchomościami.

10 Inspekcja Transportu Drogowego
Inspekcja Transportu Drogowego to inspekcja powołana do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego i niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi

11 Komunikacja kolejowa USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

12 Zarządzanie infrastrukturą kolejową
1) budowa i utrzymanie infrastruktury kolejowej; 2) prowadzenie ruchu pociągów na liniach kolejowych; 3) utrzymywanie infrastruktury kolejowej w stanie zapewniającym bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego; 4) udostępnianie tras pociągów dla przejazdu pociągów na liniach kolejowych i świadczeniu usług z tym związanych; 5) zarządzanie nieruchomościami wchodzącymi w skład infrastruktury kolejowej.

13 Centralny organ administracji rządowej – transport kolejowy
Centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach: 1) regulacji transportu kolejowego, 2) licencjonowania transportu kolejowego, 3) nadzoru technicznego nad eksploatacją i utrzymaniem linii kolejowych oraz pojazdów kolejowych, 4) bezpieczeństwa ruchu kolejowego – jest Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

14 Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
Prezes Urząd Transportu Kolejowego jest powoływany i odowływany przez Prezesa Rady Ministrów.

15 Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych
Przy ministrze właściwym do spraw transportu działa niezależna, stała Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych, prowadząca badania poważnych wypadków, wypadków i incydentów. Zarządcy i przewoźnicy kolejowi są obowiązani do natychmiastowego zgłaszania poważnych wypadków, wypadków i incydentów Komisji.

16 Zarządca infrastruktury kolejowej
podmiot wykonujący działalność polegającą na zarządzaniu infrastrukturą kolejową, na zasadach określonych w ustawie

17 Straż Ochrony Kolei Do zadań straży ochrony kolei należy:
1) kontrola przestrzegania przepisów porządkowych na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych; 2) ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych.

18 żegluga śródlądowa ustawa z 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

19 organy administracji Organami administracji żeglugi śródlądowej są:
1) minister właściwy do spraw transportu – jako naczelny organ administracji żeglugi śródlądowej; 2) dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej – jako terenowe organy administracji żeglugi śródlądowej.

20 żegluga Dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw transportu spośród kandydatów posiadających wiedzę, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie w zakresie żeglugi śródlądowej i funkcjonowania administracji rządowej.

21 komunikacja powietrzna
ustawa z 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze

22 komunikacja powietrzna
statkiem powietrznym jest urządzenie zdolne do unoszenia się w atmosferze na skutek oddziaływania powietrza innego niż oddziaływanie powietrza odbitego od podłoża

23 komunikacja powietrzna
Rzeczpospolita Polska ma całkowite i wyłączne zwierzchnictwo w swojej przestrzeni powietrznej. Funkcje wynikające z tego zwierzchnictwa wykonuje, w zakresie niezwiązanym z umacnianiem obronności państwa, minister właściwy do spraw transportu.

24 naczelny organ administracji
Minister właściwy do spraw transportu jest naczelnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach lotnictwa cywilnego. Minister właściwy do spraw transportu sprawuje nadzór nad polskim lotnictwem cywilnym i nad działalnością obcego lotnictwa cywilnego w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ustalonym w niniejszej ustawie i innych ustawach oraz umowach międzynarodowych.

25 komunikacja powietrzna
Przy ministrze właściwym do spraw transportu działa niezależna, stała Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, prowadząca badania wypadków i incydentów lotniczych. Przy ministrze właściwym do spraw transportu działa będąca jego organem opiniodawczo-doradczym Rada Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego.

26 Prezes ULC Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach lotnictwa cywilnego jest Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Prezes Urzędu jest powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw transportu.

27 komunikacja powietrzna
W Urzędzie działa Naczelny Lekarz Lotnictwa Cywilnego.


Pobierz ppt "Transport Tomasz A. Winiarczyk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google