Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Transport Tomasz A. Winiarczyk. 2 Komunikacja drogowa ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Transport Tomasz A. Winiarczyk. 2 Komunikacja drogowa ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym."— Zapis prezentacji:

1 1 Transport Tomasz A. Winiarczyk

2 2 Komunikacja drogowa ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ustawa z 21 marca 1985 r. Prawo o drogach publicznych ustawa z 21 marca 1985 r. Prawo o drogach publicznych ustawa z 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe ustawa z 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe ustawa z 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym ustawa z 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym ustawa z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ustawa z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

3 3 Naczelny organ administracji rządowej w zakresie transportu minister właściwy do spraw transportu minister właściwy do spraw transportu obecnie: Minister Infrastruktury obecnie: Minister Infrastruktury

4 4 zakres działania ministra właściwego do spraw transportu 1) określanie kierunków rozwoju sieci drogowej; 2) wydawanie przepisów techniczno-budowlanych i eksploatacyjnych dotyczących dróg i drogowych obiektów inżynierskich; 3) koordynacja działań w zakresie przygotowania dróg na potrzeby obrony państwa; 4) koordynacja działań na rzecz rozwiązywania problemów klęsk żywiołowych w zakresie dróg publicznych; 5) sprawowanie nadzoru nad Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad

5 5 Centralny organ administracji rządowej w zakresie transportu Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

6 6 zadania GDDKiA 1) wykonywanie zadań zarządcy dróg krajowych; 2) realizacja budżetu państwa w zakresie dróg krajowych; 3)współudział w realizacji polityki transportowej w zakresie dróg; 4) gromadzenie danych i sporządzanie informacji o sieci dróg publicznych; 5) nadzór nad przygotowaniem infrastruktury drogowej na potrzeby obrony państwa; 6) wydawanie zezwoleń na jednorazowy przejazd w określonym czasie i po ustalonej trasie pojazdów nienormatywnych; 7) współpraca z administracjami drogowymi innych państw i organizacjami międzynarodowymi; 8) współpraca z organami samorządu terytorialnego w zakresie rozbudowy i utrzymania infrastruktury drogowej; 9) zarządzanie ruchem na drogach krajowych; 10) ochrona zabytków drogownictwa; 11) wykonywanie zadań związanych z przygotowywaniem i koordynowaniem budowy i eksploatacji albo wyłącznie eksploatacji autostrad płatnych 12) pobieranie opłat za przejazd zgodnie z przepisami o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym; 13) podejmowanie działań mających na celu wprowadzenie systemów elektronicznego poboru opłat i szerokiego zastosowania tych systemów oraz współpraca w tym zakresie z innymi podmiotami, w szczególności ze spółkami eksploatującymi autostrady płatne.

7 7 GDDKiA Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów. Powołanie następuje spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra właściwego do spraw transportu. Powołanie następuje spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra właściwego do spraw transportu.

8 8 Zarządcy dróg Zarządcami dróg są dla dróg: Zarządcami dróg są dla dróg: 1) krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; 2) wojewódzkich – zarząd województwa; 3) powiatowych – zarząd powiatu; 4) gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta).

9 9 zarządcy dróg Zarządy dróg mają prawo do: Zarządy dróg mają prawo do: 1) wstępu na grunty przyległe do pasa drogowego, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg; 1) wstępu na grunty przyległe do pasa drogowego, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg; 2) urządzania czasowego przejazdu przez grunty przyległe do pasa drogowego w razie przerwy w komunikacji na drodze; 2) urządzania czasowego przejazdu przez grunty przyległe do pasa drogowego w razie przerwy w komunikacji na drodze; 3) ustawiania na gruntach przyległych do pasa drogowego zasłon przeciwśnieżnych. 3) ustawiania na gruntach przyległych do pasa drogowego zasłon przeciwśnieżnych. Właścicielom lub użytkownikom gruntów, którzy ponieśli szkody w wyniku powyższych czynności, przysługuje odszkodowanie na zasadach określonych w przepisach o gospodarce nieruchomościami. Właścicielom lub użytkownikom gruntów, którzy ponieśli szkody w wyniku powyższych czynności, przysługuje odszkodowanie na zasadach określonych w przepisach o gospodarce nieruchomościami.

10 10 Inspekcja Transportu Drogowego Inspekcja Transportu Drogowego to inspekcja powołana do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego i niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi Inspekcja Transportu Drogowego to inspekcja powołana do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego i niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi

11 11 Komunikacja kolejowa USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

12 12 Zarządzanie infrastrukturą kolejową 1) budowa i utrzymanie infrastruktury kolejowej; 2) prowadzenie ruchu pociągów na liniach kolejowych; 3) utrzymywanie infrastruktury kolejowej w stanie zapewniającym bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego; 4) udostępnianie tras pociągów dla przejazdu pociągów na liniach kolejowych i świadczeniu usług z tym związanych; 5) zarządzanie nieruchomościami wchodzącymi w skład infrastruktury kolejowej.

13 13 Centralny organ administracji rządowej – transport kolejowy Centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach: Centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach: 1) regulacji transportu kolejowego, 2) licencjonowania transportu kolejowego, 3) nadzoru technicznego nad eksploatacją i utrzymaniem linii kolejowych oraz pojazdów kolejowych, 4) bezpieczeństwa ruchu kolejowego – jest Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. – jest Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

14 14 Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Prezes Urząd Transportu Kolejowego jest powoływany i odowływany przez Prezesa Rady Ministrów. Prezes Urząd Transportu Kolejowego jest powoływany i odowływany przez Prezesa Rady Ministrów.

15 15 Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych Przy ministrze właściwym do spraw transportu działa niezależna, stała Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych, prowadząca badania poważnych wypadków, wypadków i incydentów. Przy ministrze właściwym do spraw transportu działa niezależna, stała Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych, prowadząca badania poważnych wypadków, wypadków i incydentów. Zarządcy i przewoźnicy kolejowi są obowiązani do natychmiastowego zgłaszania poważnych wypadków, wypadków i incydentów Komisji. Zarządcy i przewoźnicy kolejowi są obowiązani do natychmiastowego zgłaszania poważnych wypadków, wypadków i incydentów Komisji.

16 16 Zarządca infrastruktury kolejowej podmiot wykonujący działalność polegającą na zarządzaniu infrastrukturą kolejową, na zasadach określonych w ustawie podmiot wykonujący działalność polegającą na zarządzaniu infrastrukturą kolejową, na zasadach określonych w ustawie

17 17 Straż Ochrony Kolei Do zadań straży ochrony kolei należy: Do zadań straży ochrony kolei należy: 1) kontrola przestrzegania przepisów porządkowych na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych; 2) ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych.

18 18 żegluga śródlądowa ustawa z 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej ustawa z 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

19 19 organy administracji Organami administracji żeglugi śródlądowej są: 1) minister właściwy do spraw transportu – jako naczelny organ administracji żeglugi śródlądowej; 2) dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej – jako terenowe organy administracji żeglugi śródlądowej.

20 20 żegluga Dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw transportu spośród kandydatów posiadających wiedzę, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie w zakresie żeglugi śródlądowej i funkcjonowania administracji rządowej. Dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw transportu spośród kandydatów posiadających wiedzę, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie w zakresie żeglugi śródlądowej i funkcjonowania administracji rządowej.

21 21 komunikacja powietrzna ustawa z 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze ustawa z 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze

22 22 komunikacja powietrzna statkiem powietrznym jest urządzenie zdolne do unoszenia się w atmosferze na skutek oddziaływania powietrza innego niż oddziaływanie powietrza odbitego od podłoża statkiem powietrznym jest urządzenie zdolne do unoszenia się w atmosferze na skutek oddziaływania powietrza innego niż oddziaływanie powietrza odbitego od podłoża

23 23 komunikacja powietrzna Rzeczpospolita Polska ma całkowite i wyłączne zwierzchnictwo w swojej przestrzeni powietrznej. Rzeczpospolita Polska ma całkowite i wyłączne zwierzchnictwo w swojej przestrzeni powietrznej. Funkcje wynikające z tego zwierzchnictwa wykonuje, w zakresie niezwiązanym z umacnianiem obronności państwa, minister właściwy do spraw transportu. Funkcje wynikające z tego zwierzchnictwa wykonuje, w zakresie niezwiązanym z umacnianiem obronności państwa, minister właściwy do spraw transportu.

24 24 naczelny organ administracji Minister właściwy do spraw transportu jest naczelnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach lotnictwa cywilnego. Minister właściwy do spraw transportu jest naczelnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach lotnictwa cywilnego. Minister właściwy do spraw transportu sprawuje nadzór nad polskim lotnictwem cywilnym i nad działalnością obcego lotnictwa cywilnego w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ustalonym w niniejszej ustawie i innych ustawach oraz umowach międzynarodowych. Minister właściwy do spraw transportu sprawuje nadzór nad polskim lotnictwem cywilnym i nad działalnością obcego lotnictwa cywilnego w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ustalonym w niniejszej ustawie i innych ustawach oraz umowach międzynarodowych.

25 25 komunikacja powietrzna Przy ministrze właściwym do spraw transportu działa niezależna, stała Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, prowadząca badania wypadków i incydentów lotniczych. Przy ministrze właściwym do spraw transportu działa niezależna, stała Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, prowadząca badania wypadków i incydentów lotniczych. Przy ministrze właściwym do spraw transportu działa będąca jego organem opiniodawczo- doradczym Rada Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego. Przy ministrze właściwym do spraw transportu działa będąca jego organem opiniodawczo- doradczym Rada Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego.

26 26 Prezes ULC Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach lotnictwa cywilnego jest Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach lotnictwa cywilnego jest Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Prezes Urzędu jest powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw transportu. Prezes Urzędu jest powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw transportu.

27 27 komunikacja powietrzna W Urzędzie działa Naczelny Lekarz Lotnictwa Cywilnego. W Urzędzie działa Naczelny Lekarz Lotnictwa Cywilnego.


Pobierz ppt "1 Transport Tomasz A. Winiarczyk. 2 Komunikacja drogowa ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google