Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania samorządu regionalnego mające na celu aktywizację małopolskiej gospodarki w obliczu skutków światowego kryzysu finansowego Marek Sowa Członek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania samorządu regionalnego mające na celu aktywizację małopolskiej gospodarki w obliczu skutków światowego kryzysu finansowego Marek Sowa Członek."— Zapis prezentacji:

1 Działania samorządu regionalnego mające na celu aktywizację małopolskiej gospodarki w obliczu skutków światowego kryzysu finansowego Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Chełmek, 18 luty 2009

2 SKUTKI WPŁYWU KRYZYSU NA POLSKĄ GOSPODARKĘ Prognozowany wzrost PKB w 2009 - 1,7 % (prognoza przedstawiona po posiedzeniu rządu w dniu 27 stycznia 2009 r.) Spadek produkcji przemysłowej o 8,9 % Wzrost bezrobocia o 2 – 3 % Wzrost deklarowanych zwolnień w przedsiębiorstwach Symptomy kryzysu gospodarczego w Małopolsce

3 PLAN STABILNOŚCI I ROZWOJU PRZYGOTOWANY PRZEZ RZĄD Działanie Impuls w 2009 r. Wzrost limitu poręczeń i gwarancji dla gospodarki i rynku finansowego 40 mld zł Wykreowanie dodatkowej, bezpiecznej akcji kredytowej dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) 20 mld zł Przyspieszenie inwestycji współfinansowanych z UE poprzez wzrost wydatków kwalifikowanych certyfikowanych do KE 16,8 mld zł Wcześniejsza zaliczka od Komisji Europejskiej na wdrażanie środków unijnych 3 mld zł Wspieranie inwestycji w odnawialne źródła energii z NFOŚiGW 1,5 mld zł ŁĄCZNA KWOTA: 81,3 mld zł WARUNKI DLA WZROSTU POPYTU KONSUMPCYJNEGO Wprowadzenie dwustopniowej skali PIT 8 mld zł Reforma VAT 2 mld zł ŁĄCZNA KWOTA: 91,3 mld zł

4 Wsparcie dla przedsiębiorstw Małopolski Regionalny Program Operacyjny (II oś priorytetowa) Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie zwiększania ich potencjału oraz umożliwienia im rozwoju. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia (w tym doradztwo i dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej).

5 DZIAŁANIA W RAMACH MRPO PRIORYTET. 2 GOSPODARKA REGIONALNEJ SZANSY 160,7 mln euro Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 139,7 mln euro Schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP 110,5 mln euro Schemat B: Wspólne przedsięwzięcia i tworzenie powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami, w tym tworzenie klastrów Schemat C: Dotacje dla Instytucji Otoczenia Biznesu 19,2 mln euro Schemat D: Wsparcie funduszy zwrotnych, przeznaczonych dla przedsiębiorstw 10 mln euro Działanie 2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych 21 mln euro Schemat A: Projekty badawcze Schemat B: Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R

6 DZIAŁANIA W RAMACH MRPO Harmonogram naboru wniosków w 2009 r. Działanie/Schemat Środki przeznaczone na podpisanie umów w ramach konkursów ogłoszonych w danym roku Data ogłoszenia naboru (mm.rr) Data rozpocz. naboru (mm.rr) Data zakończenia naboru (mm.rr) w EURO (BP + EFRR) % alokacji Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Schemat A mikroprzedsiębiorstwa 7 000 00017% 08.0909.0910.09 małe przedsiębiorstwa 10 000 00017%12.02.09 05.03. 09 03.04.09 średnie przedsiębiorstwa 14 951 74850%05.09 06.09 Schemat B Wspólne przedsięwzięcia i tworzenie powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami, w tym tworzenie klastrów 6 808 19560%03.0904.0904/05.09 Schemat C Dotacje dla instytucji otoczenia biznesu 6 808 19560%07.09 08/09.09 Schemat D Wsparcie funduszy zwrotnych przeznaczonych dla przedsiębiorstw 10 000 000100%05.0906.0907.09 Działanie 2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych Schemat A Projekty badawcze 2 352 94120%04.09 05.09 Schemat B Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R -----

7 W wyniku naboru wniosków w konkursie dla małych przedsiębiorstw w ramach Działania 2.1 A Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013 w dniach od 9 czerwca do 8 lipca do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości wpłynęło 200 wniosków, w tym 8 z powiatu oświęcimskiego

8 27 października 2008 roku Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego podpisał pierwsze w Polsce umowy o unijne dofinansowanie projektów inwestycyjnych dla małych przedsiębiorstw.

9 W wyniku naboru wniosków w konkursie dla mikroprzedsiębiorstw w ramach Działania 2.1 A Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013 w dniach od 18 września do 24 października do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości wpłynęło 348 wniosków, w tym 10 z powiatu oświęcimskiego

10 DZIAŁANIA W RAMACH POKL Priorytet 6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Cel priorytetu: podnoszenie jakości usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych i biernych zawodowo, zwiększenie dostępności usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, tworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych, rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia, podnoszenie kwalifikacji pracowników instytucji rynku pracy. Priorytet 8. Regionalne kadry gospodarki Cel priorytetu: stymulowanie podnoszenia i aktualizacji umiejętności zawodowych przez osoby pracujące, zwłaszcza starsze i o niskich kwalifikacjach, rozwijanie Regionalnych Strategii Innowacji, wspieranie transferu wiedzy w ramach współpracy pracowników przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych w sektorach o strategicznym znaczeniu dla regionu, współfinansowanie stypendiów dla uczestników studiów doktoranckich, kształcących się na kierunkach uznanych za przyczyniające się w największym stopniu do wzmacniania konkurencyjności i rozwoju gospodarczego regionu.

11 DZIAŁANIA W RAMACH POKL Nazwa działania Środki finansowe Termin uruchomienia środkówOpis Wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia Poddziałanie 6.1.1 POKL 25 mln złkwiecień 2009 szkolenia, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy Wsparcie dla osób zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne Poddziałanie 6.1.3 POKL 65 mln złstyczeń 2009 szkolenia, staże, prace interwencyjne Wsparcie dla osób fizyczynch na rozpoczęcie działalności gospodarczej Działanie 6.2 POKL 47 mln złluty 2009 Środki na rozpoczęcie działalność gospodarczą Wsparcie dla pracodawców i ich pracowników Poddziałanie 8.1.1 POKL 38 mln złmaj 2009 1. szkolenia dla przedsiębiorców i ich pracowników (objęte pomocą publiczną), 2. konkurs na szkolenia dla osób z własnej inicjatywy chcących podnieść kwalifikacje (bez pomocy publicznej) Wsparcie dla przedsiębiorstw zagrożonych procesami adaptacyjnymi i modernizacyjnymi Poddziałanie 8.1.2 POKL 12 mln złluty 2009 szkolenia przekwalifikowujące i doradztwo Ogółem środki planowane do zakontraktowania w roku 2009 to: ok.187,3 mln złotych. Konkursy przyspieszone w związku z kryzysem gospodarczym Plany zwiększenia kwoty do 74,4 mln zł

12 Kontraktacja i wydatki na 2009 rok POKL w podziale na priorytety PriorytetKontraktacja na rok 2009 (w złotych) Wydatki ogółem na rok 2009 (w złotych) VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich 146,1 mln100,1 mln VII – Promocja integracji społecznej 58,1 mln51,1 mln VIII – Regionalne Kadry Gospodarki 56,2 mln68,5 mln W związku z większym zapotrzebowaniem na dotację rozwojową, planuje się wystąpienie o zwiększenie środków.

13 PROJEKTY Udzielanie bezpłatnej informacji o programach pomocowych i prowadzeniu działalności gospodarczej Na terenie Małopolski działa 8 takich punktów Projekt koordynowany przez MARR Budżet: 4,416 mln zł (do marca 2011 r.) Finansowanie POKL Poddziałanie 2.2.1 Wsparcie w ramach Fuduszu Pracy Powiatowe Urzędy mają do dyspozycji środki w ramach Funduszu Pracy w wysokości około 113 mln złotych Istnieje możliwość wykorzystania środków pochodzących z Funduszu Pracy na działania wspierające procesy restrukturyzacyjne i modernizacyjne Działalność Punktów Konsultacyjno - Doradczych (PKD)

14 PROJEKTY Celem projektu jest wzrost liczby przedsiębiorstw funkcjonujących w oparciu o innowacyjność. Utworzenie Funduszy na wsparcie kapitałowe innowacyjnych firm Projekt realizowany przez MARR Budżet: 8,5 mln zł Finansowanie: POIG Działanie 3.1 Projekt Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą Wsparcie szkoleniowe dla 405 osób oraz dotacja inwestycyjna dla 243 projektów wsparcie pomostowe 800 zł miesięcznie dla 189 osób Projekt realizowany w ramach Konsorcjum Wspierającego Rozwój Przedsiębiorczości Budżet: 19 mln zł Finansowanie: POKL Działanie 6.2 Projektu Kapitał na innowacje

15 PROJEKTY Badanie branż najbardziej istotnych dla regionalnej gospodarki i najbardziej wrażliwych na zmiany Uruchomienie barometru gospodarczego Finansowanie: POKL Poddziałanie 8.1.4 Strefy Aktywności Gospodarczej (SAG) Wydzielone i przygotowane do inwestycji obszary odpowiadające zapotrzebowaniom potencjalnych inwestorów Dofinansowanie dla obszarów poniżej 20 ha – 90 mln zł Dofinansowanie dla obszarów powyżej 20 ha – 130 mln zł Finansowanie:MRPO Działnie 4.3 Badania Małopolskiego Obserwatorium Gospodarki

16 FUNDUSZE POŻYCZKOWE Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Fundacja Promocji Gospodarczej Regionu Krakowskiego Fundacja Rozwoju Regionu RABKAInicjatywa Mikro Stowarzyszenie Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju Wartość kapitału pożyczkowego w Małopolsce: ok. 74,5 mln zł

17 FUNDUSZE POŻYCZKOWE Fundacja Promocji Gospodarczej Regionu Krakowskiego Dofinansowanie dla przedsiębiorców w zakresie zwiększania poziomu eksportu max. kwota pożyczki: 120.000 zł Inicjatywa Mikro Pożyczki na rozwój działalności gospodarczej max.kwota pożyczki: 120.000 zł Pożyczki w ramach programu "Pierwszy Biznes" pożyczka od 5.000 do 40.000 zł Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Pożyczki na prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej max. kwota pożyczki - 120.000 zł (w ramach programu "Pierwszy Biznes" 5.000 - 40. 000 zł) Pożyczki na tworzenie nowych miejsc pracy max. kwota pożyczki:250.000 zł (max. 50 000 zł na jedno nowe miejsce pracy) Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej max. kwota pożyczki: 50.000 zł Fundusz Pożyczkowy rolnictwa ekologicznego max.kwota pozyczki: 20.000 zł Fundacja Rozwoju Regionu RABKA Pożyczki dla firm zatrudniających do 50 osób max.kwota pożyczki:120.000 zł Stowarzyszenie Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju Pożyczki dla: mikro i małych przedsiębirostw, bezrobotnych max.kwota pożyczki:120.000 zł

18 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ www.malopolskie.pl


Pobierz ppt "Działania samorządu regionalnego mające na celu aktywizację małopolskiej gospodarki w obliczu skutków światowego kryzysu finansowego Marek Sowa Członek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google