Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny (RPO) województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny (RPO) województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny (RPO) województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

2 Regionalny Program Operacyjny Jeden z 16 programów operacyjnych dla realizacji Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013. Jeden z 16 programów operacyjnych dla realizacji Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013. Projekt opracowany w Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Projekt opracowany w Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Podstawowy instrument realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko- Pomorskiego Podstawowy instrument realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko- Pomorskiego

3 Projekt RPO zawiera: Diagnozę sytuacji społeczno- gospodarczej wraz z analizą SWOT Diagnozę sytuacji społeczno- gospodarczej wraz z analizą SWOT Informację o zewnętrznym wsparciu finansowym województwa Informację o zewnętrznym wsparciu finansowym województwa Strategię rozwoju województwa wraz z osiami priorytetowymi jej realizacji, planami finansowymi oraz systemem jego wdrażania Strategię rozwoju województwa wraz z osiami priorytetowymi jej realizacji, planami finansowymi oraz systemem jego wdrażania

4 Regionalny Program Operacyjny Finansowanie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) Publiczne środki krajowe Publiczne środki krajowe Środki prywatne Środki prywatneWdrażanie Zarząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego Zarząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego

5 Strategia Rozwoju Regionu na lata 2007-2020 Cel nadrzędny to poprawa konkurencyjności regionu i podniesienie poziomu życia mieszkańców przy poszanowaniu zasad zrównoważonego rozwoju Cel nadrzędny to poprawa konkurencyjności regionu i podniesienie poziomu życia mieszkańców przy poszanowaniu zasad zrównoważonego rozwoju Działania w trzech priorytetowych obszarach: Działania w trzech priorytetowych obszarach: Rozwój nowoczesnej gospodarki Rozwój nowoczesnej gospodarki Unowocześnienie struktury przestrzenno- funkcjonalnej regionu Unowocześnienie struktury przestrzenno- funkcjonalnej regionu Rozwój zasobów ludzkich Rozwój zasobów ludzkich

6 Cel strategiczny RPO Poprawa konkurencyjności województwa oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej jego obszaru Cel strategiczny jest zgodny z celem strategicznym Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, którym jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Cel strategiczny jest zgodny z celem strategicznym Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, którym jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Cel strategiczny będzie realizowany z zachowaniem równości szans w dostępie do środków, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich Cel strategiczny będzie realizowany z zachowaniem równości szans w dostępie do środków, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich

7 Cele szczegółowe programu Zwiększenie atrakcyjności województwa kujawsko-pomorskiego Zwiększenie atrakcyjności województwa kujawsko-pomorskiego Zwiększenie konkurencyjności gospodarki regionu Zwiększenie konkurencyjności gospodarki regionu Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców Cele programu będą realizowane poprzez ukierunkowane działania określane jako osie priorytetowe

8 Struktura celów i osi priorytetowych w RPO

9 Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej Poprawa zagospodarowania regionu w infrastrukturę techniczną, przede wszystkim związaną z transportem (drogowym, kolejowym, lotniczym) Poprawa zagospodarowania regionu w infrastrukturę techniczną, przede wszystkim związaną z transportem (drogowym, kolejowym, lotniczym) Poprawa zaopatrzenia ludności i gospodarki w energię na obszarach wiejskich Poprawa zaopatrzenia ludności i gospodarki w energię na obszarach wiejskich Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

10 Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowania środowiska Poprawa jakości środowiska przyrodniczego Poprawa jakości środowiska przyrodniczego Racjonalne kształtowanie środowiska Racjonalne kształtowanie środowiska Zachowanie zasobów naturalnych dla polepszenia warunków życia mieszkańców i stanowienia korzystnych warunków dla rozwoju gospodarki Zachowanie zasobów naturalnych dla polepszenia warunków życia mieszkańców i stanowienia korzystnych warunków dla rozwoju gospodarki

11 Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej Poprawa jakości i dostępności usług społecznych poprzez inwestycje w infrastrukturę społeczną Poprawa jakości i dostępności usług społecznych poprzez inwestycje w infrastrukturę społeczną Edukacyjną Edukacyjną Zdrowia Zdrowia Pomocy społecznej Pomocy społecznej Kultury Kultury Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego

12 Oś priorytetowa 4.Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Zwiększenie dostępu do szerokopasmowej sieci informatycznej, a przy jej wykorzystaniu dostępu do światowych zasobów informacji, usług internetowych, usług multimedialnych Zwiększenie dostępu do szerokopasmowej sieci informatycznej, a przy jej wykorzystaniu dostępu do światowych zasobów informacji, usług internetowych, usług multimedialnych Stosowanie w usługach publicznych i gospodarce technologii informacyjnych i komunikacyjnych Stosowanie w usługach publicznych i gospodarce technologii informacyjnych i komunikacyjnych

13 Oś priorytetowa 5.Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Wzrost potencjału ekonomicznego i innowacyjnego przedsiębiorstw Wzrost potencjału ekonomicznego i innowacyjnego przedsiębiorstw Wzrost przedsiębiorczości Wzrost przedsiębiorczości Zwiększenie zatrudnienia Zwiększenie zatrudnienia

14 Oś priorytetowa 6. Wsparcie rozwoju turystyki Wzrost znaczenia turystyki jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego województwa poprzez: Wzrost znaczenia turystyki jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego województwa poprzez: Lepsze wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Lepsze wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Wzbogacenie oferty usług turystycznych i poprawa ich jakości Wzbogacenie oferty usług turystycznych i poprawa ich jakości Rozwój nowych, zrównoważonych rodzajów turystyki Rozwój nowych, zrównoważonych rodzajów turystyki

15 Oś priorytetowa 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy Ożywienie gospodarcze i społeczne regionu Ożywienie gospodarcze i społeczne regionu Odnowa infrastrukturalna i architektoniczno-urbanistyczna zdegradowanych części miast, terenów i obiektów poprzemysłowych i powojskowych Odnowa infrastrukturalna i architektoniczno-urbanistyczna zdegradowanych części miast, terenów i obiektów poprzemysłowych i powojskowych

16 Oś priorytetowa 8. Pomoc techniczna Zapewnienie sprawnego i efektywnego przebiegu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Zapewnienie sprawnego i efektywnego przebiegu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Skuteczna informacja i promocja programu Skuteczna informacja i promocja programu Wsparcie procesu przygotowania do korzystania z funduszy strukturalnych Wsparcie procesu przygotowania do korzystania z funduszy strukturalnych

17 Finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko- pomorskiego na lata 2007 -2013

18 Na 16 Regionalnych Programów Operacyjnych przewidziano 23,8% całości funduszy strukturalnych (ok. 15,9 mld euro) Dla RPO woj.kujawsko-pomorskiego wysokość wkładu z EFRR wynosi 951 mln euro Dla RPO woj.kujawsko-pomorskiego wysokość wkładu z EFRR wynosi 951 mln euro Łączna wartość zaangażowanych w realizację RPO środków wynosi 1 245 mln euro, z czego Łączna wartość zaangażowanych w realizację RPO środków wynosi 1 245 mln euro, z czego 1 118,8 mln euro to środki publiczne 1 118,8 mln euro to środki publiczne 126,2 mln euro to środki prywatne 126,2 mln euro to środki prywatne

19 Oś priorytetowaUdział środków UE EFRR (%) Udział środków EFRR mln euro Rozwój infrastruktury technicznej27,5261,53 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska 1095,10 Rozwój infrastruktury społecznej13123,63 Rozwój infrastruktury społ. Informacyjnego 657,06 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw 26,5252,02 Wsparcie rozwoju turystyki547,55 Wspieranie przemian w miastach i obszarach wymagających odnowy 985,59 Pomoc techniczna328,53 Razem RPO100951

20 Źródła informacji: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego www.kujawsko-pomorskie.pl Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.mrr.gov.pl

21 Dziękuję za uwagę !

22


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny (RPO) województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google