Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program został zatwierdzony Uchwałą Nr 154/2015 Rady Ministrów w dniu 8 września 2015 roku, zacznie obowiązywać od 2016 roku, dofinansowanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program został zatwierdzony Uchwałą Nr 154/2015 Rady Ministrów w dniu 8 września 2015 roku, zacznie obowiązywać od 2016 roku, dofinansowanie."— Zapis prezentacji:

1 ,,Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

2 Program został zatwierdzony Uchwałą Nr 154/2015 Rady Ministrów w dniu 8 września 2015 roku, zacznie obowiązywać od 2016 roku, dofinansowanie w ramach Programu będzie wynosić łącznie 4 mld zł w latach (odpowiednio mln zł, 1 mld zł, 1,1, mld zł i 1,1 mld zł)

3 Cel Programu – poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i zwiększenie dostępności transportowej przez tworzenie spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikowi sieci drogowej w wymiarze lokalnym

4 Wydatki budżetu państwa na realizację Programu wyniosą ,00 zł, w tym dla województwa małopolskiego: r. – ,00 zł 2017 r. – ,00 zł 2018 r. – ,00 zł 2019 r. – ,00 zł

5 Harmonogram naboru wniosków na 2016 r. od 01 do 30 października 2015 r
Harmonogram naboru wniosków na 2016 r.   od 01 do 30 października 2015 r.  – ogłoszenie i nabór wniosków przez wojewodów, do 02 do 30 listopada 2015 r. - rozpatrzenie i ocena wniosków przez Komisje; ogłoszenie przez wojewodów wstępnych list rankingowych wniosków, do 15 grudnia 2015 r. - zgłoszenie przez wnioskodawców zastrzeżeń do wstępnych list rankingowych wniosków, do 30 grudnia 2015 r.  - rozpatrzenie zastrzeżeń przez Komisje; przekazanie przez wojewodów ostatecznych list rankingowych projektów do zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw transportu, do 20 stycznia 2016 r.  - zatwierdzenie przez ministra właściwego do spraw transportu ostatecznej listy rankingowej wniosków, do 31 stycznia 2016 r.  - zatwierdzenie i ogłoszenie przez wojewodę listy zakwalifikowanych do dofinansowania projektów.

6 Harmonogram naboru wniosków od 2016 r
Harmonogram naboru wniosków od 2016 r.   od 01 do 15 września – ogłoszenie i nabór wniosków przez wojewodów, od 16 do 31 października – rozpatrzenie i ocena wniosków przez Komisje; ogłoszenie przez wojewodów wstępnych list rankingowych wniosków, do 15 listopada – zgłoszenie przez wnioskodawców zastrzeżeń do wstępnych list rankingowych wniosków, do 30 listopada – rozpatrzenie zastrzeżeń przez Komisje; przekazanie przez wojewodów ostatecznych list rankingowych projektów do zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw transportu, do 20 grudnia – zatwierdzenie przez ministra właściwego do spraw transportu ostatecznej listy rankingowej wniosków, do 31 grudnia – zatwierdzenie i ogłoszenie przez wojewodę listy zakwalifikowanych do dofinansowania projektów.

7 W każdym roku, gmina, w tym miasto na prawach powiatu, może skorzystać z dofinansowania nie więcej niż jednego zadania z dofinansowaniem do 50% przy kwocie maksymalnego dofinansowania mln zł. Powiat ziemski może skorzystać z dofinansowania dwóch zadań z dofinansowaniem do 50% przy niezmienionej kwocie maksymalnego dofinansowania 3 mln zł.

8 Jednostka może złożyć wniosek o dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań w liczbie odpowiadającej liczbie zadań określonej w Programie oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie udzielania dotacji celowych dla j.s.t. na przebudowę, budowę lub remont dróg powiatowych i gminnych

9 W przypadku złożenia przez jednostkę większej liczby wniosków niż określona, wojewoda wzywa jednostkę do wskazania, w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, zadania, na które dofinansowanie wydatków ma być udzielone. Po bezskutecznym upływie tego terminu wnioski pozostawia bez rozpatrzenia.

10 Procedura zatwierdzania i wskazywania projektów, które uzyskają dofinansowanie Listę rankingową wniosków ustala komisja, która przedstawia zaakceptowane wnioski Wojewodzie, następnie lista będzie przesyłana do zatwierdzenia Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju. Dopiero na podstawie tej zaakceptowanej przez Ministra listy wniosków Wojewoda może zatwierdzić listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach dostępnego limitu środków przyznanych województwu. Uaktualnianie listy wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania będzie w gestii Wojewody, a nie jak dotychczas Ministra.

11 Wybrane dodatkowe informacje z Programu: Dofinansowaniu z budżetu państwa będą podlegać zadania polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg z wyłączeniem robót, które powinny być wykonywane w ramach utrzymania. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont obejmuje jednocześnie odcinki drogi gminnej i drogi powiatowej, wnioski powinni złożyć dwaj ustawowi zarządcy drogi i każdy wniosek zostanie oceniony w ramach puli dostępnej dla danej kategorii drogi.

12 Wojewoda ogłaszając nabór, w ogłoszeniu może wskazać dodatkowo dokumenty inne niż wymienione we wzorze wniosku przyjętym przez ministra właściwego do spraw transportu. Wnioskodawca przy sporządzaniu wniosku może opierać się jedynie na dokumentach umożliwiających rozpoczęcie inwestycji w planowanym terminie wskazanym we wniosku o dofinansowanie.

13 Rozpoczęcie procedury przetargowej dla projektów z pierwszej listy zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań musi nastąpić do 31 marca. W przypadku nierozpoczęcia tej procedury w wyznaczonym terminie, w uzasadnionych przypadkach Wojewoda może odmówić podpisania umowy o dofinansowanie (nie dotyczy zadań znajdujących się na liście rezerwowej).

14 W przypadku wycofania się z umowy partnera, Wojewoda dokonuje ponownej oceny danego wniosku, przeliczenia punktów oraz ewentualnej odpowiedniej weryfikacji listy wniosków, które uzyskają dofinansowanie. W przypadku uzyskania liczby punktów niewystarczających na uzyskanie dofinansowania Wojewoda odmawia przyznania dofinansowania na dane zadanie (w przypadku gdy umowa jest już podpisana – rozwiązuje zawartą umowę na dofinansowanie) z uwagi na zmianę okoliczności/warunków, które miały wpływ na ponowną ocenę merytoryczną złożonego wniosku.

15 Termin składania wniosków
Termin składania wniosków. Wnioski należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do października 2015 r. do godz. 15:30 na Dzienniku Podawczym MUW w Krakowie. Wnioski, które nie wpłyną/zostaną złożone w ww. terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

16 Nazwa zadania Nazwa zadania powinna jednoznacznie identyfikować zadanie i wskazywać jego lokalizację. Wzór nazwy zadania: Budowa(rozbudowa)/przebudowa/remont drogi gminnej/powiatowej …………..… nr drogi/nr dz. ew./ul. ……………… w miejscowości …………….… w km x+xxx-x+xxx

17 Załączniki winny być ponumerowane i poukładane zgodnie z kolejnością wskazaną w ppkt. 7, pkt. 14 Wniosku oraz poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę, oraz opatrzone pieczątką imienną, wnioskodawcy i datą poświadczenia.

18 Ocena wniosków o dofinansowanie odbywa się pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisje powołaną przez Wojewodę.

19 W pierwszej kolejności wniosek podlega ocenie formalnej
W pierwszej kolejności wniosek podlega ocenie formalnej. Komisja odrzuca wnioski niespełniające wymogów formalnych. O powodach odrzucenia wniosku Komisja zawiadamia wnioskodawcę na piśmie. Wnioskodawcy nie przysługuje prawo odwołania.

20 Ocena formalna polegać będzie na weryfikacji wniosku pod względem terminowości, kompletności oraz zgodności z kryteriami określonymi w Programie. Ocena formalna wniosku dokonana zostanie w oparciu o 21 pytań zawartych w karcie oceny formalnej wniosku

21 1. KWESTIE ADMINISTRACYJNE 1
1. KWESTIE ADMINISTRACYJNE 1.1 Czy złożono wniosek na właściwym formularzu? 1.2 Czy zastosowano się do zapisów i wytycznych zawartych w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie zadania? 1.3 Czy złożono wniosek we właściwym terminie? 1.4 Czy wnioskodawca jest ustawowym zarządcą drogi/dróg stanowiącej/ych przedmiot projektu zgodnie z art.19 ust. 2 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych? 1.5 Czy wniosek podpisały osoby upoważnione ze strony wnioskodawcy (gminy: wójt, burmistrz, prezydent oraz kontrasygnata skarbnika; powiaty: dwóch członków zarządu oraz kontrasygnata skarbnika)? 1.6 Czy złożono pieczęcie osób upoważnionych do podpisania i kontrasygnowania wniosku?

22 2. KOMPLETNOŚĆ I PRAWIDŁOWOŚĆ ZAŁĄCZNIKÓW 2
2. KOMPLETNOŚĆ I PRAWIDŁOWOŚĆ ZAŁĄCZNIKÓW 2.1 Czy załączono kopię decyzji o pozwoleniu na budowę (wraz z kopią strony z datą złożenia wniosku o uzyskanie tej decyzji)/decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (wraz z kopią strony z datą złożenia wniosku o uzyskanie tej decyzji)/ oświadczenie o braku sprzeciwu organu administracji architektoniczno-budowlanej wobec zgłoszenia inwestora o zamiarze budowy (wraz z kopią strony z datą złożenia tego zgłoszenia)? 2.2 Czy załączono kopię umowy o partnerstwie wraz z uchwałą o zapewnieniu środków finansowych przez partnera (w przypadku jst) lub porozumienia (w przypadku partnera prywatnego) w przypadku gdy wymagane? 2.3 Czy załączono mapę poglądową? Czy załączono zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu? 2.5 Czy załączono projekt zagospodarowania terenu? (w przypadku gdy wymagany) 2.6 Czy załączono dokument potwierdzający oddanie do użytku inwestycji na tej drodze w ciągu 3 lat od daty złożenia wniosku (niezależnie od źródła)? (w przypadku wskazania takiej informacji w kryterium nr 5) 2.7 Czy załączono dodatkowe dokumenty (w przypadku wskazania takiego obowiązku w ogłoszeniu wojewody)?

23 3. TERMINOWOŚĆ 3.1 Czy zadanie ujęte we wniosku zostanie zrealizowane i zakończone w roku, na który będzie udzielona dotacja?

24 4. PRZEDMIOT WNIOSKU 4.1 Czy wniosek dotyczy zadania obejmującego odcinek/odcinki drogi/dróg będących drogą publiczną (powiatową lub gminną) w rozumieniu ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych? (wyjątek gdy zadanie ma na celu osiągnięcie parametrów właściwych dla drogi publicznej i następuje zaliczenie do jednej z wymienionych kategorii co zostało wskazane we wniosku)? 4.2 Czy wniosek dotyczy zadania polegającego na budowie, przebudowie lub remoncie drogi? 4.3 Czy pozwolenie na budowę/ZRID/zgłoszenie dotyczy wnioskowanego zadania?

25 5. FINANSOWANIE 5.1 Czy wnioskowana dotacja nie przekracza maksymalnej kwoty dotacji przewidzianej w uchwale (tj. 3 mln zł)? 5.2 Czy udział wnioskowanej dotacji w kosztach realizacji zadania nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego udziału przewidzianego w uchwale? 5.3 Czy deklarowany wkład własny nie obejmuje środków pochodzących z budżetu państwa lub budżetu Unii Europejskiej?

26 6. WYMOGI FORMALNE 6.1 Czy wnioskodawca posiada dokumenty umożliwiające rozpoczęcie inwestycji w terminie rozpoczęcia realizacji wskazanym we wniosku?

27 OCENA MERYTORYCZNA OCENA POZYTYWNA NIE TAK OCENA NEGATYWNA NIE DOTYCZY

28 Ocenie merytorycznej podlegają wyłącznie wnioski, które pozytywnie przeszły ocenę formalną.

29 Kryteria według których oceniane będą wnioski o dofinansowanie: 1) kryterium ,,techniczne” - znaczenie zadania dla realizacji infrastruktury drogowej w sposób gwarantujący podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zastosowanie właściwych parametrów technicznych: 0-20 pkt; 2) kryterium ,,sieciowe” - znaczenie zadania dla rozwoju spójnej sieci dróg publicznych na obszarze województwa – w szczególności pod uwagę będzie brana funkcja danej drogi w układzie komunikacyjnym (np. ,,ponadlokalność”, zgodność z kryteriami zaliczania dróg do kategorii dróg powiatowych i gminnych): 0-5 pkt;

30 3) kryterium ,,dostępności komunikacyjnej” - wpływ zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej obszarów wiejskich, lokalnych ośrodków gospodarczych, instytucji publicznych oraz istotnych dla sprawnej realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli, transportu zbiorowego: 0-7 pkt; 4) kryterium ,,finansowe” - współpraca w zakresie dofinansowania realizacji zadania przez J.S.T. lub inne podmioty: 0-5 pkt; 5) kryterium ,,kontynuacji ciągu” – uwzględnia czy planowane do dofinansowania zadanie stanowi kolejny odcinek w ciągu danej drogi, która została w ciągu ostatnich 3 lat oddana do użytkowania (bez względu na źródło finansowania): 0-5 pkt.

31 Informacje dla jednostek samorządu terytorialnego
znajdują się lub na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Proszę o przeglądanie zamieszczonych informacji

32 Dziękuję za uwagę Stanisław Siemek Dyrektor Wydziału Rolnictwa


Pobierz ppt "Program został zatwierdzony Uchwałą Nr 154/2015 Rady Ministrów w dniu 8 września 2015 roku, zacznie obowiązywać od 2016 roku, dofinansowanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google