Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Procedura naboru projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Procedura naboru projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013."— Zapis prezentacji:

1 Procedura naboru projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013

2 Projekty systemowe polegają na dofinansowaniu realizacji przez poszczeg ó lne organy administracji publicznej i inne jednostki organizacyjne sektora finans ó w publicznych zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach dot. tych organ ó w (np. zadania OPS, PCPR zawarte m.in. w Ustawie o pomocy społecznej z 12 marca 2004r). Projekty systemowe polegają na dofinansowaniu realizacji przez poszczeg ó lne organy administracji publicznej i inne jednostki organizacyjne sektora finans ó w publicznych zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach dot. tych organ ó w (np. zadania OPS, PCPR zawarte m.in. w Ustawie o pomocy społecznej z 12 marca 2004r). Projekty systemowe Przygotowując projekt należy stosować się do postanowień wytycznych: Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projekt ó w systemowych ośrodk ó w pomocy społecznej, powiatowych centr ó w pomocy rodzinie oraz regionalnego ośrodka polityki społecznej w ramach PO KL 2007-2013 (dot. Priorytetu VII). Przygotowując projekt należy stosować się do postanowień wytycznych: Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projekt ó w systemowych ośrodk ó w pomocy społecznej, powiatowych centr ó w pomocy rodzinie oraz regionalnego ośrodka polityki społecznej w ramach PO KL 2007-2013 (dot. Priorytetu VII).

3 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej projekty systemowe Beneficjent: Ośrodki pomocy społecznej

4 Działania ośrodków pomocy społecznej dotyczyć będą rozwoju form aktywnej integracji oraz upowszechniania aktywnej integracji i pracy socjalnej. Biorąc pod uwagę podział środków pomiędzy beneficjentów minimalna wartość projektu będzie wynosiła 6 500 PLN. Poddziałanie 7.1.1 Typy projekt ó w

5 Rozw ó j form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne, w tym: indywidualne programy wychodzenia z bezdomności oraz programy aktywności lokalnej obejmujące: wspieranie zdolności do podjęcia zatrudnienia poprzez zatrudnienie socjalne, szkolenia, oraz zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy usługi o charakterze edukacyjnym, zdrowotnym i społecznym, kt ó rych celem jest wsparcie mobilności na rynku pracy pozwalające na przezwyciężenie indywidualnych barier w powrocie na rynek pracy rozw ó j nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego umożliwiających integrację zawodową i społeczną osobom ze specyficznymi trudnościami na rynku pracy upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej w regionie (wzmocnienie kadrowe służb pomocy społecznej) Poddziałanie 7.1.1 Typy projekt ó w

6 Poddziałanie 7.1.1 Grupa docelowa Osoby korzystające z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, w szczególności należące do jednej (lub kilku) z poniższych grup: osoby po zwolnieniu z zakładu karnego lub innej plac ó wki penitencjarnej (do 12 miesięcy od jej opuszczenia); osoby po zwolnieniu z zakładu karnego lub innej plac ó wki penitencjarnej (do 12 miesięcy od jej opuszczenia); osoby bezdomne; osoby bezdomne; osoby niepełnosprawne w tym z zaburzeniami psychicznymi (nieobjęte wsparciem w ramach projekt ó w PFRON realizowanych na podstawie Działania 1.3 PO KL); osoby niepełnosprawne w tym z zaburzeniami psychicznymi (nieobjęte wsparciem w ramach projekt ó w PFRON realizowanych na podstawie Działania 1.3 PO KL); osoby uzależnione od alkoholu lub innych środk ó w odurzających, poddające się procesowi leczenia lub w okresie do 1 roku od jego zakończenia; osoby uzależnione od alkoholu lub innych środk ó w odurzających, poddające się procesowi leczenia lub w okresie do 1 roku od jego zakończenia; młodzież w wieku 15 – 25 lat zagrożona wykluczeniem społecznym (z wyjątkiem os ó b objętych wsparciem na szczeblu og ó lnopolskim w ramach projekt ó w systemowych realizowanych przez OHP); młodzież w wieku 15 – 25 lat zagrożona wykluczeniem społecznym (z wyjątkiem os ó b objętych wsparciem na szczeblu og ó lnopolskim w ramach projekt ó w systemowych realizowanych przez OHP); ośrodki pomocy społecznej i ich pracownicy; ośrodki pomocy społecznej i ich pracownicy; inne jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy realizujący działania; inne jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy realizujący działania; w zakresie integracji i pomocy społecznej w regionie; w zakresie integracji i pomocy społecznej w regionie; otoczenie os ó b wykluczonych społecznie (w zakresie program ó w aktywności lokalnej i nowych form wsparcia środowiskowego). otoczenie os ó b wykluczonych społecznie (w zakresie program ó w aktywności lokalnej i nowych form wsparcia środowiskowego).

7 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie projekty systemowe Beneficjent: powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR)

8 Działania powiatowych centrów pomocy rodzinie dotyczyć będą rozwoju form aktywnej integracji oraz upowszechniania aktywnej integracji i pracy socjalnej. Projekty systemowe ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie są wobec siebie komplementarne stanowiąc w istocie jeden projekt systemowy rozdzielony z uwagi na alokacje środków na struktury gminne i powiatowe oraz katalog osób wymagających wsparcia. Poddziałanie 7.1.2 Typy projekt ó w

9 rozw ó j form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne (indywidualne programy integracji uchodźc ó w, os ó b ubiegających się o status uchodźcy, os ó b z pobytem tolerowanym, posiadających zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, oraz indywidualne programy usamodzielnienia os ó b opuszczających rodziny zastępcze czy plac ó wki opiekuńczo- wychowawcze) oraz programy aktywności lokalnej obejmujące: wspieranie zdolności do podjęcia zatrudnienia poprzez zatrudnienie socjalne, szkolenia, oraz zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy usługi o charakterze edukacyjnym, zdrowotnym i społecznym, kt ó rych celem jest wsparcie mobilności na rynku pracy pozwalające na przezwyciężenie indywidualnych barier w powrocie na rynek pracy rozw ó j nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego umożliwiających integrację zawodową i społeczną osobom ze specyficznymi trudnościami na rynku pracy wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej os ó b niepełnosprawnych (w tym rozw ó j komponent ó w aktywizacyjnych w ramach warsztat ó w terapii zajęciowej) upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej w regionie (wzmocnienie kadrowe służb pomocy społecznej) Poddziałanie 7.1.2 Typy projekt ó w

10 Poddziałanie 7.1.2 Grupa docelowa Osoby korzystające z pomocy społecznej, kt ó re nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, w szczeg ó lności należące do jednej (lub kilku) z poniższych grup: osoby niepełnosprawne, w tym z zaburzeniami psychicznymi (nieobjęte wsparciem w ramach projekt ó w PFRON realizowanych na podstawie działania 1.3 PO KL); osoby niepełnosprawne, w tym z zaburzeniami psychicznymi (nieobjęte wsparciem w ramach projekt ó w PFRON realizowanych na podstawie działania 1.3 PO KL); uchodźcy, cudzoziemcy posiadający zgodę na pobyt tolerowany, oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE mający trudności z integracją zawodową i społeczną; uchodźcy, cudzoziemcy posiadający zgodę na pobyt tolerowany, oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE mający trudności z integracją zawodową i społeczną; osoby opuszczające rodziny zastępcze oraz plac ó wki opiekuńczo- wychowawcze oraz plac ó wki, o kt ó rych mowa w art. 88 ustawy o pomocy społecznej, mające trudności z integracją zawodową i społeczną; osoby opuszczające rodziny zastępcze oraz plac ó wki opiekuńczo- wychowawcze oraz plac ó wki, o kt ó rych mowa w art. 88 ustawy o pomocy społecznej, mające trudności z integracją zawodową i społeczną; powiatowe centra pomocy rodzinie i ich pracownicy; powiatowe centra pomocy rodzinie i ich pracownicy; inne jednostki organizacyjne pomocy społecznej i integracji społecznej i ich pracownicy realizujący działania w zakresie integracji i pomocy społecznej w regionie; inne jednostki organizacyjne pomocy społecznej i integracji społecznej i ich pracownicy realizujący działania w zakresie integracji i pomocy społecznej w regionie; otoczenie os ó b wykluczonych społecznie (w zakresie program ó w aktywności lokalnej i nowych form wsparcia środowiskowego). otoczenie os ó b wykluczonych społecznie (w zakresie program ó w aktywności lokalnej i nowych form wsparcia środowiskowego).

11 Projekty systemowe Warunkiem przyjęcia do realizacji projektu systemowego jest jego zgodność z Planem Działania dla Priorytetu VII Podmiot, który będzie realizował projekt systemowy, wypełnia wniosek o dofinansowanie projektu PO KL Wniosek należy wypełnić zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku, dostosowaną do specyfiki projektu systemowego

12 Jeden wzór dla wszystkich Priorytetów i wszystkich instytucji w ramach PO KL. Jeden wzór dla wszystkich Priorytetów i wszystkich instytucji w ramach PO KL. Wniosek o dofinansowanie należy przygotować przy użyciu Generatora Wniosków Aplikacyjnych dostępnego na stronie: www.efs.gov.pl Wniosek o dofinansowanie należy przygotować przy użyciu Generatora Wniosków Aplikacyjnych dostępnego na stronie: www.efs.gov.pl www.efs.gov.pl Podczas wypełniania wniosku należy korzystać z Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Podczas wypełniania wniosku należy korzystać z Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Wniosek należy przygotować w dwóch zgodnych ze sobą wersjach: papierowej (2 egzemplarze) oraz elektronicznej (2 formaty: pdf oraz xml). Wniosek należy przygotować w dwóch zgodnych ze sobą wersjach: papierowej (2 egzemplarze) oraz elektronicznej (2 formaty: pdf oraz xml). Wniosek musi być opatrzony pieczęciami i podpisany przez osobę do tego upoważnioną. Wniosek musi być opatrzony pieczęciami i podpisany przez osobę do tego upoważnioną. Formularz wniosku PO KL

13 Złożenie wniosku Wersja papierowa wniosku musi zostać dostarczona do WUP Kraków w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (oryginał i kopia) opatrzonych pieczęciami i podpisami osób upoważnionych do podejmowania decyzji wiążących. Osoba/y podpisująca/e Oświadczenie w V części wniosku o dofinansowanie powinna/y być wskazana/e w punkcie 2.6 tego wniosku.

14 Złożenie wniosku Nośnik elektroniczny powinien być opatrzony następującymi informacjami: - Pełna nazwa Beneficjenta, - Tytuł projektu, - Suma kontrolna.

15 Wniosek PO KL Struktura wniosku W ramach wniosku wyr ó żniono siedem element ó w: 1.Informacje o projekcie; 2.Projektodawca (Beneficjent); 3.Charakterystyka projektu (ograniczenie do 18 000 znaków); 4.Budżet projektu; 5.Oświadczenie; 6.Załącznik Harmonogram realizacji projektu; 7.Załącznik Szczeg ó łowy budżet.

16 Nie dotyczy (pole pozostawiamy niewypełnione)

17 Projekt wniosku PO KL

18

19

20

21

22

23

24

25

26 zapis wprowadzonych danych do pliku PDF zapis wniosku na dysku lokalnym

27 Praktyczne uwagi Wniosek najlepiej w całości wypełnić w edytorze tekst ó w, a następnie przekleić go do Generatora Wniosk ó w; Wniosek najlepiej w całości wypełnić w edytorze tekst ó w, a następnie przekleić go do Generatora Wniosk ó w; Poprawna walidacja wniosku nie oznacza, że wszystkie obowiązkowe (wymagane w instrukcji) pola zostały wypełnione !!! Poprawna walidacja wniosku nie oznacza, że wszystkie obowiązkowe (wymagane w instrukcji) pola zostały wypełnione !!! Każda zmiana okresu realizacji projektu powoduje zar ó wno zmiany w budżecie, jak i w harmonogramie. Każda zmiana okresu realizacji projektu powoduje zar ó wno zmiany w budżecie, jak i w harmonogramie.

28 Złożenie wniosku Wersja papierowa wniosku musi być zgodna z jego wersją elektroniczną. Zgodność wersji rozstrzygana jest w szczególności w oparciu o sumy kontrolne. Formularz wniosku należy wypełnić wyłącznie elektronicznie, w języku polskim. Wnioski wypełnione w całości lub częściowo odręcznie zostaną skierowane do poprawy.

29 Załączniki dostarczane wraz z wnioskiem Dokumenty określające sytuację finansową wnioskodawcy: -jednostki sektora finansów publicznych, w tym jednostki samorządu terytorialnego, powinny dołączyć do wniosku: - sprawozdanie finansowe: bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni zamknięty rok obrotowy lub -uchwałę o przyjęciu budżetu/projektu (bez załączników finansowych do uchwały).

30 Sposób przygotowania dokumentów Wniosek musi być podpisany i opieczętowany (w miejscu do tego przeznaczonym - część V wniosku Oświadczenie) przez osobę/y upoważnioną/e do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do Beneficjenta. Osoba ta (bądź osoby) musi być wskazana(e) w polu 2.6 Wniosku.

31 Wniosek złożony do WUP Kraków oceniany jest pod względem: -formalnym; -merytorycznym. Ocena wniosku

32 Ocena formalna wniosk ó w o dofinansowanie projektu

33 Ocena formalna składa się z dw ó ch etap ó w, podczas kt ó rych następuje sprawdzenie, czy wniosek spełnia: - og ó lne kryteria formalne - kryteria dostępu Ocena formalna

34 Ocena formalna kryteria og ó lne Wniosek spełnia ogólne kryteria formalne jeśli: złożono go we właściwej instytucji; złożono go we właściwej instytucji; został złożony w określonym terminie (w przypadku konkursów, dla których określono ostateczną datę wpływu); został złożony w określonym terminie (w przypadku konkursów, dla których określono ostateczną datę wpływu); wypełniono go w języku polskim; wypełniono go w języku polskim; sporządzono go na obowiązującym formularzu ; sporządzono go na obowiązującym formularzu ; jest kompletny (wydruk zawiera wszystkie strony, został opatrzony pieczęciami wnioskodawcy oraz podpisany przez upoważnione osoby); jest kompletny (wydruk zawiera wszystkie strony, został opatrzony pieczęciami wnioskodawcy oraz podpisany przez upoważnione osoby);

35 suma kontrolna papierowej i elektronicznej wersji wniosku jest identyczna na wszystkich stronach wniosku; suma kontrolna papierowej i elektronicznej wersji wniosku jest identyczna na wszystkich stronach wniosku; wypełniono wszystkie wymagane pola wniosku i złożono wymagane załączniki; wypełniono wszystkie wymagane pola wniosku i złożono wymagane załączniki; Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (na podst. art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych); Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (na podst. art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych); wniosek jest zgodny z Planem działania. wniosek jest zgodny z Planem działania. Ocena formalna kryteria og ó lne

36 Kryteria dostępu wnioskodawca jest uprawniony do ubiegania się o dofinansowanie wnioskodawca jest uprawniony do ubiegania się o dofinansowanie wniosek skierowano do właściwych grup docelowych wniosek skierowano do właściwych grup docelowych projekt spełnia kryterium wysokości wkładu własnego (dla OPS-9,75%; PCPR- 5,25%wartości projektu) projekt spełnia kryterium wysokości wkładu własnego (dla OPS-9,75%; PCPR- 5,25%wartości projektu)

37 W przypadku gdy wniosek, kt ó ry nie spełnia kt ó regokolwiek z og ó lnych kryteri ó w formalnych bądź kryteri ó w kierowany jest do poprawienia/uzupełnienia wniosku w wyznaczonym przez WUP terminie. Ocena formalna

38 Ocena formalna przeprowadzana jest w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku. W uzasadnionych przypadkach WUP może wydłużyć powyższy termin do 21 dni. Ocena formalna

39 Ocena merytoryczna wniosk ó w o dofinansowanie projektu systemowego

40 Oceny merytorycznej projekt ó w dokonuje Komisja Oceny Projekt ó w (KOP) umiejscowiona w WUP Krak ó w, powoływana przez Dyrektora WUP. Ocena merytoryczna

41 Komisja Oceny Projekt ó w W skład KOP mogą wchodzić: Pracownicy WUP; Pracownicy WUP; Przedstawiciele ministra właściwego ze względu na zakres tematyczny konkursu (o ile zostali zgłoszeni przez ministra); Przedstawiciele ministra właściwego ze względu na zakres tematyczny konkursu (o ile zostali zgłoszeni przez ministra); Asesorzy (o ile zostali powołani). Asesorzy (o ile zostali powołani). Lista członków KOP jest podawana do publicznej wiadomości.

42 Ocena merytoryczna Ocena każdego projektu dokonywana jest przez dwie losowo wybrane osoby;Ocena każdego projektu dokonywana jest przez dwie losowo wybrane osoby; Z dw ó ch niezależnych ocen członk ó w KOP wyciągana jest średnia arytmetyczna;Z dw ó ch niezależnych ocen członk ó w KOP wyciągana jest średnia arytmetyczna; W przypadku rozbieżności pomiędzy ocenami Członk ó w KOP, projekt poddawany jest dodatkowej ocenie, kt ó rą przeprowadza trzeci oceniaj ą cy. Ocena ta jest wiążąca i ostateczna.W przypadku rozbieżności pomiędzy ocenami Członk ó w KOP, projekt poddawany jest dodatkowej ocenie, kt ó rą przeprowadza trzeci oceniaj ą cy. Ocena ta jest wiążąca i ostateczna.

43 Ocena merytoryczna Ocena merytoryczna wniosku przeprowadzana jest w oparciu o: Ogólne kryteria merytoryczne Ogólne kryteria horyzontalne

44 Og ó lne kryteria merytoryczne dotyczą og ó lnych zasad odnoszących się do treści wniosku i zdolności projektodawcy do podjęcia realizacji projektu oraz zasad finansowania projekt ó w w ramach PO KL.

45 Og ó lne kryteria merytoryczne wystarczające uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w kontekście celów szczegółowych określonych dla danego Priorytetu PO KL, wystarczające uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w kontekście celów szczegółowych określonych dla danego Priorytetu PO KL, odpowiedni opis sposobu wyboru i zapewnienia w projekcie określonych grup docelowych, odpowiedni opis sposobu wyboru i zapewnienia w projekcie określonych grup docelowych, wartość dodana projektu, wartość dodana projektu, dobór instrumentów służących realizacji projektu jest adekwatny do zidentyfikowanych potrzeb, dobór instrumentów służących realizacji projektu jest adekwatny do zidentyfikowanych potrzeb, czy rezultaty projektu zostały właściwie założone, czy rezultaty projektu zostały właściwie założone,

46 Og ó lne kryteria merytoryczne racjonalność harmonogramu działań, racjonalność harmonogramu działań, właściwy/odpowiedni sposób zarządzania projektem, właściwy/odpowiedni sposób zarządzania projektem, niezbędność wydatków do realizacji projektu stosunku do osiągnięcia założonych celów, niezbędność wydatków do realizacji projektu stosunku do osiągnięcia założonych celów, efektywność wydatków (relacja: nakład/rezultat, efektywność wydatków (relacja: nakład/rezultat, kwalifikowalność wydatków (zgodnie z wytycznymi dot. w sprawie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL). kwalifikowalność wydatków (zgodnie z wytycznymi dot. w sprawie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL).

47 Og ó lne kryteria merytoryczne Spełnienie ogólnych kryteriów merytorycznych następuje poprzez weryfikację 0–1 (nie spełnia - spełnia),Spełnienie ogólnych kryteriów merytorycznych następuje poprzez weryfikację 0–1 (nie spełnia - spełnia), Spełnienie wszystkich ogólnych kryteriów merytorycznych oznacza skierowanie projektu do dofinansowaniaSpełnienie wszystkich ogólnych kryteriów merytorycznych oznacza skierowanie projektu do dofinansowania Projekty niespełniające jakiegokolwiek kryterium są zwracane do poprawy/uzupełnienia.Projekty niespełniające jakiegokolwiek kryterium są zwracane do poprawy/uzupełnienia.

48 Kryteria horyzontalne Kryteria horyzontalne mają charakter przekrojowy i zatwierdzane są przez Komitet Monitorujący w toku realizacji. Dotyczą zgodności z: przepisami ustawy Prawo zam ó wień publicznych;przepisami ustawy Prawo zam ó wień publicznych; zasadami dotyczącymi pomocy publicznej;zasadami dotyczącymi pomocy publicznej; właściwymi politykami i zasadami wsp ó lnotowymi (w tym: polityką r ó wnych szans i koncepcją zr ó wnoważonego rozwoju).właściwymi politykami i zasadami wsp ó lnotowymi (w tym: polityką r ó wnych szans i koncepcją zr ó wnoważonego rozwoju). Projekty niezgodne z ww. kryteriami horyzontalnymi są kierowane do poprawy

49 Ocena merytoryczna Podczas oceny merytorycznej sprawdzane jest ponadto, czy: koszty w ramach cross-financingu nie przekraczają poziomu dopuszczalnego dla danego Działania;koszty w ramach cross-financingu nie przekraczają poziomu dopuszczalnego dla danego Działania; poziom kosztów pośrednich jest uzasadniony;poziom kosztów pośrednich jest uzasadniony; projekt jest zgodny z zapisami Szczegółowego opisu priorytetów PO KL.projekt jest zgodny z zapisami Szczegółowego opisu priorytetów PO KL. Niespełnienie powyższych kryteriów skutkuje skierowaniem wniosku do poprawy.

50 Warunki skierowania wniosku do dofinansowania Kierowane do dofinansowania są projekty, w przypadku których spełnione są łącznie następujące warunki: -w poszczególnych polach oceny merytorycznej projekt uzyskał pozytywną ocenę, -projekt jest zgodny z prawodawstwem wspólnotowym i krajowym oraz z politykami i zasadami wspólnotowymi, -projekt jest zgodny z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL, -koszty w ramach cross-finansingu nie przekraczają poziomu dopuszczalnego dla danego Działania, -poziom kosztów pośrednich jest uzasadniony.

51 Po zakończeniu oceny merytorycznej Wnioskodawca otrzyma pismo informujące o: przyjęciu wniosku do realizacji wraz z proponowaną kwotą dofinansowania oraz konieczności dostarczenia w podanym terminie dokument ó w (załącznik ó w) niezbędnych do podpisania umowy ramowej;przyjęciu wniosku do realizacji wraz z proponowaną kwotą dofinansowania oraz konieczności dostarczenia w podanym terminie dokument ó w (załącznik ó w) niezbędnych do podpisania umowy ramowej; możliwości podjęcia negocjacji;możliwości podjęcia negocjacji; skierowaniu wniosku do poprawy/uzupełnienia wraz z podaniem przyczyny.skierowaniu wniosku do poprawy/uzupełnienia wraz z podaniem przyczyny. Wyniki oceny merytorycznej

52 Negocjacje

53 Negocjacje mogą dotyczyć: budżetu projektu zakresu merytorycznego projektu w szczególności harmonogram realizacji oraz form wsparcia Negocjacje

54 Członek KOP może zaproponować dokonanie przesunięć części budżetu między poszczególnymi zadaniami - jeśli uzna, że takie zmiany pozwolą w większym stopniu przyczynić się do osiągnięcia celów projektu.Członek KOP może zaproponować dokonanie przesunięć części budżetu między poszczególnymi zadaniami - jeśli uzna, że takie zmiany pozwolą w większym stopniu przyczynić się do osiągnięcia celów projektu. Negocjacje

55 Negocjacje mogą zostać podjęte w ciągu 5 dni od otrzymania przez Beneficjenta pisma dotyczącego możliwości podjęcia negocjacji i muszą zostać zakończone w terminie15 dni. Negocjacje mogą zostać podjęte w ciągu 5 dni od otrzymania przez Beneficjenta pisma dotyczącego możliwości podjęcia negocjacji i muszą zostać zakończone w terminie15 dni. Jeżeli w wyniku negocjacji zmieni się zakres merytoryczny i/lub budżet projektu będzie inny od pierwotnie wnioskowanego, w ó wczas wnioskodawca składa w ciągu 5 dni od zakończenia negocjacji skorygowany wniosek o dofinansowanie. Jeżeli w wyniku negocjacji zmieni się zakres merytoryczny i/lub budżet projektu będzie inny od pierwotnie wnioskowanego, w ó wczas wnioskodawca składa w ciągu 5 dni od zakończenia negocjacji skorygowany wniosek o dofinansowanie. Negocjacje

56 Procedura odwoławcza

57 Wnioskodawca, którego projekt nie został wyłoniony do dofinansowania może odwołać się od decyzji WUP Kraków. Podstawę prawną w zakresie procedury odwoławczej do wszystkich programów operacyjnych stanowi ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz.1658 oraz z 2007 r. Nr 140, poz. 984). Szczegóły dot. zasad składania protestu oraz wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zawarte są w Wytycznych w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnych zatwierdzonych 14 sierpnia 2007 r. przez Ministra Rozwoju Regionalnego. Procedura odwoławcza

58 Wnioskodawca otrzymując rozstrzygnięcie w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie będzie poinformowany o: - przysługującym mu środku odwoławczym; - terminie, w jakim należy wnieść przysługujący środek odwoławczy; - instytucji, do której należy wnieść środek odwoławczy wraz ze wskazaniem okoliczności powodujących pozostawienie środka odwoławczego bez rozpatrzenia. W procesie wyłaniania projektów do dofinansowania przewidziano następujące środki odwoławcze: - protest, - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Środki odwoławcze

59 Umowa ramowa o dofinansowanie projektu systemowego w ramach PO KL

60 Załączniki dostarczane przed podpisaniem umowy ramowej Beneficjent, kt ó rego wniosek został przyjęty do realizacji zostaje wezwany do złożenia w wyznaczonym przez WUP Krak ó w terminie następujących załącznik ó w: - Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy - załącznik wymagany, gdy wniosek jest podpisywany przez osobę/y nie posiadające statutowych uprawnień do reprezentowania wnioskodawcy lub gdy z innych dokument ó w wynika, że uprawnione do podpisania wniosku są co najmniej dwie osoby; - Uchwała właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego lub inny właściwy dokument organu, kt ó ry: dysponuje budżetem wnioskodawcy (zgodnie z przepisami o finansach publicznych), zatwierdza projekt lub udziela pełnomocnictwa do zatwierdzenia projekt ó w wsp ó łfinansowanych z EFS - - Uchwała właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego lub inny właściwy dokument organu, kt ó ry: dysponuje budżetem wnioskodawcy (zgodnie z przepisami o finansach publicznych), zatwierdza projekt lub udziela pełnomocnictwa do zatwierdzenia projekt ó w wsp ó łfinansowanych z EFS - w przypadku, gdy taki dokument jest wymagany dla zaciągnięcia zobowiązań przez Beneficjenta;

61 - Oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy pochodzącej z innych programów operacyjnych w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych związanych z danym projektem. - Oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy pochodzącej z innych programów operacyjnych w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych związanych z danym projektem. Oświadczenie należy przygotować zgodnie ze wzorem zmieszczonym na stronie internetowej WUP Kraków. - Umowy z partnerami – w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie z innymi podmiotami. - Wypis z organu rejestrowego dotyczący wnioskodawcy (aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, innego właściwego rejestru, np. ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument potwierdzający osobowość prawną - wraz z danymi osób upoważnionych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy, wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Załączniki dostarczane przed podpisaniem umowy ramowej

62 Niezłożenie wymaganej dokumentacji w terminie lub złożenie dokument ó w niezgodnych z wymaganiami WUP Krak ó w, bądź zawierających informacje sprzeczne z treścią wniosku może skutkować nieprzystąpieniem do podpisania umowy. Załączniki dostarczane przed podpisaniem umowy

63 Po złożeniu przez Beneficjenta wszystkich wymaganych załącznik ó w, zawierana jest umowa - WUP przesyła wnioskodawcy 2 egzemplarze umowy do podpisania. Umowa ma być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta. Dopuszcza się możliwość podpisania umowy w siedzibie WUP Krak ó w. Umowa ramowa o dofinansowanie projektu systemowego

64 Treść umowy ramowej o dofinansowanie projektu systemowego została określona wTreść umowy ramowej o dofinansowanie projektu systemowego została określona w Załączniku nr 6 do Zasad* Umowa ramowa reguluje m.in.:Umowa ramowa reguluje m.in.: zasady dokonywania płatności; zasady przeprowadzania monitoringu i kontroli; prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych; zasady wprowadzania zmian w projekcie; tryb rozwiązania umowy ramowej; inne postanowienia wynikające z przepis ó w wsp ó lnotowych lub krajowych. Zasady przygotowania i realizacji projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej * Zasady przygotowania i realizacji projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Umowa ramowa o dofinansowanie projektu systemowego

65 Zasady dokonywania płatności : Pierwsza transza wypłacana jest w terminie i wysokości określonym w harmonogramie płatności;Pierwsza transza wypłacana jest w terminie i wysokości określonym w harmonogramie płatności; Przekazanie kolejnej transzy jest uzależnione od rozliczenia we wnioskach o płatność co najmniej 70% otrzymanych transz dotacji.Przekazanie kolejnej transzy jest uzależnione od rozliczenia we wnioskach o płatność co najmniej 70% otrzymanych transz dotacji. Umowa ramowa o dofinansowanie projektu systemowego

66 Załączniki do umowy kt ó re stanowią jej integralną część są to: Wniosek o dofinansowanie; Harmonogram płatności; Oświadczenie o kwalifikowalności VAT; Wymagania w odniesieniu do informatycznego systemu finansowo-księgowego. Umowa ramowa o dofinansowanie projektu systemowego

67 W celu poprawnego przygotowania projektu Beneficjent powinien zapoznać się z następującymi dokumentami: Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL – dokument zatwierdzony przez MRR. Zawiera opis poszczególnych Priorytetów, Działań, Poddziałań, uprawnionych Beneficjentów, Grup docelowych (Beneficjentów Ostatecznych) i inne ważne dla projektodawców informacje. System Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013 – zbiór wytycznych MRR. Obejmuje m.in. szczegółowe wytyczne MRR dot. zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL, zasad finansowania PO KL, systemu sprawozdawczości oraz kontroli. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z 9 lipca 2007 r. Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013 z 26 czerwca 2007 r. Podstawowe dokumenty

68 Przydatne adresy internetowe www.wup-krakow.plwww.wup-krakow.plwww.wup-krakow.pl www.mrr.gov.plwww.mrr.gov.plwww.mrr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.plwww.funduszestrukturalne.gov.plwww.funduszestrukturalne.gov.pl www.fundusze.malopolska.plwww.fundusze.malopolska.plwww.fundusze.malopolska.pl

69 Punkty Informacyjne dla beneficjentów Europejskiego Funduszu Społecznego Plac Na Stawach 1 e-mail: efs@wup-krakow.pl tel. (12) 424 07 37 Al. Solidarności 5-9 tel. (14) 626 95 43 e-mail: efs@wup.tarnow.pl ul. Węgierska 146 tel. (18) 442 94 32 e-mail: ns.efs@wup-krakow.pl Kraków Tarnów Nowy Sącz

70 Regionalne Ośrodki EFS Krak ó w – Fundacja Instytut Studi ó w Strategicznych, ul. Mikołajska 4, I piętro, tel. 012 421 83 40 Tarn ó w – Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego, ul. Sikorskiego 4, tel. 014 655 69 86 Nowy Sącz – Fundacja Wiedza i Rozw ó j ul. Długosza 9, tel. 018 442 01 99


Pobierz ppt "Procedura naboru projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google