Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POWIATU WOLSZTYŃSKIEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POWIATU WOLSZTYŃSKIEGO"— Zapis prezentacji:

1 POWIATU WOLSZTYŃSKIEGO
ZAŁOŻENIA POLITYKI OŚWIATOWEJ POWIATU WOLSZTYŃSKIEGO Ryszard Kurp Starosta Wolsztyński Konferencja „Strategia doskonalenia nauczycieli powiatu wolsztyńskiego” WOLSZTYN

2

3 ZAŁOŻENIA POLITYKI OŚWIATOWEJ POWIATU
wynikają z USTAWY z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. „Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie - respektując chrześcijański system wartości - za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.”

4 EDUKACYJNE ZADANIA POWIATU 1/2
USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. Nr 91, poz. 578) Zakres działania i zadania powiatu Art. 4. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: 1) edukacji publicznej, 2) promocji i ochrony zdrowia, 3) pomocy społecznej, 4) polityki prorodzinnej, 5) wspierania osób niepełnosprawnych, 6) transportu zbiorowego i dróg publicznych, 7) kultury i ochrony dóbr kultury, 8) kultury fizycznej i turystyki, 9) geodezji, kartografii i katastru,

5 EDUKACYJNE ZADANIA POWIATU 2/2
Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: 10) gospodarki nieruchomościami, 11) administracji architektoniczno-budowlanej, 12) gospodarki wodnej, 13) ochrony środowiska i przyrody, 14) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, 15) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 16) ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, 17) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, 18) ochrony praw konsumenta, 19) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, 20) obronności, 21) promocji powiatu, 22) współpracy z organizacjami pozarządowymi.

6 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
KOMPETENCJE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1/3 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w Art. 5.  ustala że: 1. Szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną. 2. Szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 3a-3e, może być zakładana i prowadzona przez: 1) jednostkę samorządu terytorialnego; 2) inną osobę prawną; 3) osobę fizyczną. 3. Jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić jedynie szkoły i placówki publiczne. 5a. Zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz placówek wymienionych w art. 2 pkt 3-5 i 7, z wyjątkiem szkół i placówek o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, należy do zadań własnych powiatu, z zastrzeżeniem ust. 3c.

7 z uwzględnieniem odrębnych przepisów.
KOMPETENCJE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2/3 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Art. 34a.  1. Organ prowadzący szkołę lub placówkę sprawuje nadzór nad jej działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, z uwzględnieniem odrębnych przepisów. 2. W zakresie wymienionym w ust. 1 nadzorowi podlega w szczególności: 1) prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole lub placówce środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę lub placówkę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowania mieniem; 2)przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów; 3)przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły i placówki. 3. Do wykonywania nadzoru, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 33 ust. 3 pkt 1 i 2 oraz ust. 4-6.

8 KOMPETENCJE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 3/3
USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Art. 34a.  4. Organ prowadzący szkołę lub placówkę, nie posiadający uprawnień do sprawowania nadzoru pedagogicznego, może występować w sprawach dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych z wnioskami do dyrektora szkoły lub placówki i organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Dyrektor lub organ, który otrzymał wniosek, jest obowiązany do udzielenia odpowiedzi w terminie 14 dni.

9 Kompetencje organu prowadzącego jakim jest powiat
wynikające z ustaw są znaczne. Dotyczą one możliwości wywierania znaczącego wpływu na kluczowe obszary decydujące o jakości pracy szkół i placówek takich jak np: koncepcji i ukierunkowania kształcenia zawodowego, finansowania płac pracowników szkół i bieżącego utrzymania szkół, inwestycji, rozbudowy i modernizacji bazy dydaktycznej, wyboru i oceny pracy dyrektorów, płacowych systemów motywacyjnych obejmujących dodatki i nagrody, wsparcia innowacji programowych i metodycznych, udziału w systemie awansu zawodowego nauczycieli, strategicznych decyzji dotyczących sieci szkół, systemów pomocy stypendialnej dla uczniów, finansowania zajęć pozalekcyjnych, liczby oddziałów oraz liczebności klas i grup. finansowania doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli, organizacji systemu doradztwa metodycznego,

10 Organ prowadzący szkoły, jakim jest samorząd terytorialny,
GŁÓWNE OBSZARY ODDZIAŁYWANIA Organ prowadzący szkoły, jakim jest samorząd terytorialny, może mieć decydujący wpływ na społeczne i ekonomiczne warunki pracy szkoły takie jak : kwalifikacje, kompetencje i motywacja kadry, modernizacja bazy dydaktycznej, finansowanie programów dydaktycznych i wychowawczych realizowanych przez szkoły, wspieranie i motywowanie uczniów w procesie nauczania-uczenia poprzez programy stypendialne, zapewnienie zgodności misji i programu realizowanego przez szkoły z potrzebami rynku pracy i społeczności lokalnej (sensowność).

11 WYZWANIA – NIŻ DEMOGRAFICZNY - MŁODZIEŻ

12 WYZWANIA – DEMOGRAFIA - DOROŚLI

13 WYZWANIA- MIGRACJA ZAROBKOWA Motywy zagranicznych migracji zarobkowych wielkopolskich studentów. Czy mógłby/aby Pan/i powiedzieć dlaczego planuje Pan/i ten wyjazd? RAPORT 2007 Międzynarodowa migracja zarobkowa na terenie Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego wśród studentów studiów dziennych ostatnich lat uczelni wyższych województwa wielkopolskiego

14 Stopa bezrobocia w województwie 8,3 %
WYZWANIA – SYTUACJA RYNKU PRACY LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych jest na koniec września roku : 1049 Bezrobotnych Kobiet Stopa bezrobocia liczona jako wskaźnik liczby bezrobotnych do czynnych zawodowo w powiecie wolsztyńskim 4,7 % w województwie 8,3 % w kraju 11,6 % ŹRÓDŁO: INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE WOLSZTYŃSKIM wg PUP WOLSZTYN (stan na dzień )

15 WYZWANIA – POTRZEBY RYNKU PRACY DEFICYT SPECJALISTÓW
PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH WG SPECJALNOŚCI w latach 2010 – 2012 (wg. badań WOKST X.2007) Ankietę wysłano do 132 przedsiębiorstw na terenie Powiatu Wolsztyńskiego. Wpłynęło 42 wypełnione ankiety. TOP 10 KRAWIEC 150 ŚLUSARZ 121 STOLARZ 106 TOKARZ T.TECHNOLOGII DREWANA T. MECHANIK SPAWACZ MECHANIK POJ. SAM FREZER T. ELEKTRONIK

16 WYZWANIA – BEZROBOCIE

17 WYZWANIA – EDUKACJA DOROSŁYCH A BEZROBOCIE

18 WYZWANIA – WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNETRZNYCH OKE 2007
OBSZARY TROSKI 2007 Niższe od średniej okręgu średnie wyniki uczniów powiatu obszarach kompetencji kluczowych, opisanych w standardach wymagań egzaminacyjnych oraz niska zdawalność egzaminów zawodowych w technikach. Szkoły podstawowe - Sprawdzian Standardy: czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji, wykorzystanie wiedzy w praktyce, Gimnazja - Egzamin Standardy: pojęcia, informacje, zależności, problemy, w obu częściach: humanistycznej i matematyczno- przyrodniczej egzaminu, Szkoły ponadgimnazjalne – Matura Poziom podstawowy: j. angielski, j. niemiecki, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Poziom rozszerzony: biologia, fizyka z astronomią, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, j. francuski, j. polski, j. rosyjski, wiedza o społeczeństwie. Szkoły ponadgimnazjalne – Egzamin zawodowy Niska zdawalność egzaminów; t. mechanik, t. handlowiec, t. mech. rolnictwa, t. informatyk Źródło: RAPORTY OKE POZNAŃ 2007, http/;

19 PRIORYTETY POLITYKI EDUKACYJNEJ POWIATU WOLSZTYŃSKIEGO
W PERSPEKTYWIE ROKU 2010 WYNIKAJACE Z OCENY POTRZEB LOKALNYCH I ZAŁOŻEŃ STRATEGII LIZBOŃSKIEJ Wzbogacenie oferty szkół ponadgimnazjalnych o nowe kierunki kształcenia technicznego, potrzebne dla rozwoju nowoczesnej gospodarki. Rozwój współpracy szkół z przedsiębiorstwami oraz rozbudowa systemów doradztwa zawodowego. 2. Wspieranie rozwoju systemów kształcenia ustawicznego, umożliwienie osobom dorosłym podnoszenia kwalifikacji zawodowych i przekwalifikowania, w oparciu o pozyskane fundusze europejskie. Rozbudowa oferty systemów kształcenia: niestacjonarnych i na odległość, z wykorzystaniem nowoczesnych technik informacji i komunikacji. Rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej szkół zmierzająca do zapewnienia optymalnych warunków nauki i pracy. Dostosowanie oferty i bazy szkół oraz placówek prowadzonych przez powiat, dla osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. 5. Wspieranie działań mających na celu podnoszenie jakości pracy szkół i placówek, ze szczególnym uwzględnieniem rozbudowy systemów doradztwa i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz systemów motywacyjnych wynagradzania pracowników oświaty.

20 PRIORYTETY POLITYKI EDUKACYJNEJ POWIATU WOLSZTYŃSKIEGO
W PERSPEKTYWIE ROKU (c.d.) WYNIKAJACE Z OCENY POTRZEB LOKALNYCH I ZAŁOŻEŃ STRATEGII LIZBOŃSKIEJ Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży poprzez usprawnienie rozbudowę systemów stypendialnych dla uczniów i studentów oraz rozwój systemów wsparcia rozwoju młodzieży uzdolnionej. 7. Wspieranie wolontariatu i rozwój partnerskiej współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz edukacji. 8. Inicjowanie i wspieranie działań służących zachowaniu tradycji i dziedzictwa kulturowego regionu. Rozwój współpracy międzynarodowej i wymiany doświadczeń w dziedzinie edukacji. 9. Wspieranie działań służących upowszechnieniu: wiedzy dotyczącej samorządu terytorialnego i wiedzy obywatelskiej oraz zwiększeniu współudziału obywateli w rozwiązywaniu problemów lokalnych. 10. Wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych w szkołach oraz wsparcie dla realizacji programów profilaktycznych, służących zmniejszeniu zagrożeń i patologii wśród młodzieży.

21 KONCEPCJA ORGANIZACJI SYSTEMU DORADZTWA METODYCZNEG I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI POWIATU WOLSZTYŃSKIEGO Cele podniesienie jakości kształcenia w szkołach na terenie powiatu, podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w szkołach na terenie powiatu, organizacja systemu doradztwa metodycznego na terenie Powiatu Wolsztyńskiego i współpraca w organizacji takiego systemu na terenie powiatów sąsiednich, ukierunkowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z założeniami reformysystemu edukacji oraz priorytetami lokalnej polityki oświatowej. - koordynacja polityki samorządów w zakresie doskonalenia nauczycieli.

22 Zadania organizacja Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli (SODN) w Wolsztynie w oparciu o bazę nowej Biblioteki Pedagogicznej (3-6 doradców), - nawiązanie ścisłej współpracy merytorycznej i programowej z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w zakresie rozwoju kompetencji zawodowych doradców metodycznych, opracowanie systemu finansowania i zasad funkcjonowania doradców metodycznych w porozumieniu z samorządami gmin Powiatu Wolsztyńskiego oraz powiatów sąsiednich, - organizacja kursów doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z priorytetami lokalnej polityki oświatowej, zapewnienie pomocy metodycznej nauczycielom rozpoczynającym pracę, wspieranie awansu zawodowego nauczycieli np. poprzez stworzenie systemu indywidualnych grantów przeznaczanych na finansowanie doskonalenia poszczególnych nauczycieli, przyznawanych drogą konkursu, na wniosek dyrektorów szkół, przez komisję złożoną z radnych samorządu powiatu i samorządów gmin, upowszechnienie przykładów dobrej praktyki i umożliwienie wymiany doświadczeń poprzez organizację spotkań metodycznych, warsztatów i seminariów, publikacje, modernizacja bazy Biblioteki Pedagogicznej i wzbogacenie zbiorów o nowości z zakresu dydaktyki i metodyki, multimedialnych pomocy dydaktycznych oraz dostęp do sieci Internet.

23 Środki - przeznaczenie 1% odpisu funduszu płac, pozostawionych w rezerwie oświatowej powiatu, na realizację zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, zgodnych z priorytetami lokalnej polityki oświatowej, przyjętymi przez Komisję Oświaty Rady Powiatu, - pozyskanie 1% odpisu funduszu płac, pozostawionych w rezerwie oświatowej gmin, na realizację konkretnych projektów w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli w obrębie tych gmin, - pozyskanie środków przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli w ramach kolejnej edycji grantów Kuratora Oświaty bądź MEN, - pozyskanie środków przeznaczanych przez samych nauczycieli na pokrycie kosztów doskonalenia zawodowego, w ramach kursów organizowanych przez zewnętrzne w stosunku do samorządu lokalnego placówki doskonalenia nauczycieli, - pozyskanie środków na finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, fundacjami i funduszami oraz wydawnictwami szkolnymi, - pozyskanie środków na doskonalenie nauczycieli z funduszy strukturalnych , - pełniejsze wykorzystanie oferty ODN w Poznaniu w zakresie oferty doskonalenia realizowanej dla nauczycieli województwa, w ramach zobowiązań wynikających ze statutowych zadań placówek wojewódzkich.

24 Propozycja listy obszarów priorytetowych w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli Powiatu Wolsztyńskiego. 1. Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe w zakresie: - języków obcych - informatyki - przedmiotów zawodowych 2. Doskonalenie zawodowe w zakresie: - edukacji regionalnej - edukacji ekologicznej - edukacji europejskiej - organizacji turystyki szkolnej - BHP w szkole, metod udzielania pierwszej pomocy - metod pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych - zarządzania i podnoszenia jakości pracy szkół - ewaluacji i diagnostyki edukacyjnej - organizacji współpracy międzynarodowej szkół - projektowania dydaktycznego i przygotowania programów autorskich - metod zapobiegania przemocy, narkomanii i innych patologii życia społecznego - zastosowań nowoczesnych technik informacji i komunikacji w dydaktyce - planowania kariery uczniów - metodyki pracy z dorosłymi - przedsiębiorczości - WOS i wiedzy obywatelskiej - opracowania programów edukacyjnych i aplikowania o środki na ich realizację. 3. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pracujących na obszarach wiejskich oraz nauczycieli rozpoczynających pracę.

25 SZANSE MISJA EDUKACYJNA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Aktywna polityka oświatowa samorządu terytorialnego powinna koncentrować się na poprawie jakości pracy prowadzonych przez samorządy szkół, co w dalszej perspektywie pozwoli zapewnić pomyślny rozwój społeczny i ekonomiczny w skali lokalnej.

26 Ryszard Kurp Starosta Wolsztyński www.powiatwolsztyn.pl
DZIĘKUJĘ PAŃSTWU ZA UWAGĘ. Ryszard Kurp Starosta Wolsztyński MATERIAŁY KONFERENCJI DO POBRANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ


Pobierz ppt "POWIATU WOLSZTYŃSKIEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google