Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Przygotowanie do wdrażania środków strukturalnych w latach 2007-2013 Minister Grażyna Gęsicka Spotkanie z przedstawicielami Biur Regionalnych Bruksela,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Przygotowanie do wdrażania środków strukturalnych w latach 2007-2013 Minister Grażyna Gęsicka Spotkanie z przedstawicielami Biur Regionalnych Bruksela,"— Zapis prezentacji:

1 1 Przygotowanie do wdrażania środków strukturalnych w latach 2007-2013 Minister Grażyna Gęsicka Spotkanie z przedstawicielami Biur Regionalnych Bruksela, 18 maja 2006 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

2 2

3 3 Dokumenty polityki spójności 2004 – 20062007 – 2013 2004 – 2006 2007 – 2013 Narodowy Plan Rozwoju Strategia Rozwoju Kraju2007-2015 Wsparcia Podstawy Wsparcia Wspólnoty Narodowa Strategia Spójności

4 4 Środki UE dla Polski na politykę spójności 2004-20062007-2013 UE 94% Polska 6% UE 80,7% Polska 19,3% Unia Europejska (2004-2006) – 213,0 mld EUR Polska – 12,8 mld EUR Unia Europejska – 307,6 mld EUR Polska – 59,6 mld EUR

5 5 NPR 2004-2006 NSS 2007-2013 NPR 2004-2006 oraz NSS 2007-2013 Podział środków na infrastrukturę, otoczenie gospodarcze i kapitał ludzki infrastruktura zasoby ludzkie sektor produkcyjny 26,5% 58,6% 14,9% NPR 2004 -2006 26,1 % 18,4% 55,5%

6 6 Wielkość środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 2004-2006 i 2007-2013 Środki UE NPR 2004-2006 NSS 2007-2013 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego40,5%52,3% Europejski Fundusz Społeczny15,9%14,9% Fundusz Spójności32,6%32,8% Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (sekcja orientacji) 9,3%----- Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa1,7%----- RAZEM12809,759533,0 dane w mln EUR

7 7

8 8

9 9 Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 Cel - podniesienie poziomu jakości życia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i ich rodzin

10 10 Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 Priorytety: Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Poprawa stanu infrastruktury podstawowej: technicznej i społecznej Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości Budowa zintegrowanej wspólnoty, zasad współpracy i systemu bezpieczeństwa Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej

11 11 Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki, opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Polski w ramach Unii Europejskiej i wewnątrz kraju Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Cel strategiczny

12 12 Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Cele szczegółowe Tworzenie warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego oraz społecznego Podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw i rozwój sektora usług Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Rozwój obszarów wiejskich

13 Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Programy Operacyjne Programy Operacyjne Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego i społecznego Podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora usług Tworzenie warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej, i przestrzennej Rozwój obszarów wiejskich 16 Regionalnych Programów Operacyjnych PO Rozwój Polski Wschodniej PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej PO Infrastruktura i środowisko PO Kapitał ludzki PO Konkurencyjna gospodarka PO Pomoc Techniczna

14 Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Podział środków UE na programy operacyjne Bez uwzględnienia środków na rezerwę krajową 5% (EFRR i EFS – 2 001 mln ), rezerwę na pokrycie nadzwyczajnych strat i nieprzewidzianych wydatków 1% (400,2 mln) oraz rezerwę wykonania 3% (1 786 mln) Program operacyjny Wielkość alokacji (mln EUR) Regionalne Programy Operacyjne15 985,5 PO Infrastruktura i środowisko21 275,2 PO Kapitał ludzki8 125,9 PO Konkurencyjna gospodarka7 004,9 PO Rozwoju Polski Wschodniej2 161,6 PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej576,0 PO Pomoc techniczna216,7

15 Podział środków UE na programy operacyjne 2007-2013 Bez uwzględnienia środków na rezerwę krajową (5%), rezerwę na pokrycie nadzwyczajnych strat i nieprzewidzianych wydatków (1%) oraz rezerwę wykonania (3%)

16 16 PO Infrastruktura i Środowisko Priorytety Priorytety środowiskowe 1. Gospodarka wodno-ściekowa. 2. Gospodarka odpadami i ochrona ziemi. 3. Bezpieczeństwo ekologiczne. 4. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska. 5. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych. Priorytety transportowe: 6. Transeuropejskie sieci transportowe TEN-T. 7. Transport przyjazny środowisku. 8. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe. 9. Infrastruktura drogowa w Polsce wschodniej. Priorytety energetyczne: 10. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku. 11. Bezpieczeństwo energetyczne. Kultura: 12. Kultura i dziedzictwo kulturowe. Zdrowie: 13. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia.

17 17 PO Kapitał Ludzki Priorytety Priorytety realizowane na szczeblu centralnym: 1.Zatrudnienie i integracja społeczna 2.Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw 3.Wysoka jakość edukacji odpowiadająca wymogom rynku pracy 4.Dobre państwo 5.Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia społeczeństwa Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym: 6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej 7. Regionalne kadry gospodarki 8. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9. Aktywizacja obszarów wiejskich

18 18 PO Konkurencyjna Gospodarka Priorytety 1.Badania i rozwój nowoczesnych technologii; 2.Infrastruktura sfery B+R; 3.Kapitał dla innowacji; 4.Inwestycje; 5.Dyfuzja innowacji; 6.Polska gospodarka na rynku międzynarodowym. 7.Informatyzacja administracji na rzecz przedsiębiorców

19 19 PO Rozwój Polski Wschodniej Województwa objęte wsparciem: LUBELSKIE, PODKARPACKIE, PODLASKIE, ŚWIĘTOKRZYSKIE, WARMIŃSKO-MAZURSKIE. Priorytety: 1.Nowoczesna gospodarka. 2.Miejskie ośrodki wzrostu. 3.Infrastruktura drogowa.

20 20 Regionalne Programy Operacyjne (RPO) Podstawowe cele: podnoszenie konkurencyjności regionów promowanie zrównoważonego rozwoju Realizacja poprzez tworzenie warunków dla wzrostu inwestycji na poziomie regionalnym i lokalnym Zarządy województw – instytucje zarządzające RPO Główne grupy beneficjentów - jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy, uczelnie wyższe

21 System realizacji NSS Minister Rozwoju Regionalnego (MRR) Minister Rozwoju Regionalnego (MRR) – odpowiedzialny za programowanie i zarządzanie wszystkimi programami rozwojowymi finansowanymi z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, ministrowie właściwi (sektorowi) pozostali ministrowie właściwi (sektorowi) – instytucje pośredniczące, odpowiedzialne za wdrażanie poszczególnych priorytetów PO, Zarządy województw Zarządy województw – instytucje zarządzające RPO,

22 System realizacji NSS Program operacyjnyInstytucja zarządzającaInstytucje pośredniczące Regionalne Programy Operacyjne Samorząd Województwa Infrastruktura i środowisko Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego Minister właściwy do spraw transportu Minister właściwy do spraw środowiska Minister właściwy do spraw gospodarki Minister właściwy do spraw zdrowia Minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego Konkurencyjna gospodarka Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego Minister właściwy do spraw gospodarki Minister właściwy do spraw nauki Minister właściwy do spraw informatyzacji

23 System realizacji NSS Program operacyjnyInstytucja zarządzającaInstytucje pośredniczące Kapitał ludzki Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego Minister właściwy do spraw pracy Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego Minister właściwy do spraw administracji publicznej Minister właściwy do spraw zdrowia Samorząd Województwa PO Rozwój Polski Wschodniej Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego przy udziale ministrów właściwych i Samorządów Województw Pomoc techniczna Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego

24 24

25 25 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ul. Wspólna 2/4 www.mrr.gov.pl www.mrr.gov.pl/nsro Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Przygotowanie do wdrażania środków strukturalnych w latach 2007-2013 Minister Grażyna Gęsicka Spotkanie z przedstawicielami Biur Regionalnych Bruksela,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google