Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dotacje dla przedsiębiorców w ramach I i II Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Radosław Tkaczyk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dotacje dla przedsiębiorców w ramach I i II Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Radosław Tkaczyk."— Zapis prezentacji:

1 Dotacje dla przedsiębiorców w ramach I i II Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Radosław Tkaczyk Z-ca Dyrektora LAWP

2 Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie została powołana do wdrażania I i II Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2007 – 2013 Cel RPO WL który realizuje LAWP: Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie została powołana do wdrażania I i II Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2007 – 2013 Cel RPO WL który realizuje LAWP: Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez wsparcie rozwoju sektorów nowoczesnej gospodarki oraz przez stymulowanie innowacyjności Oś Priorytetowa I Przedsiębiorczość i Innowacje – 242,73 mln euro Oś Priorytetowa II Infrastruktura Ekonomiczna – 75,13 mln euro

3 I i II Oś Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 I Oś Przedsiębiorczość i innowacje Działanie 1.1 Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw – 45,33 mln Działanie 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw – 135,98 mln Działanie 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw – 135,98 mln Działanie 1.4 Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii – 45,33 mln Działanie 1.5 Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki – 90,66 mln Działanie 1.6 Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach – 11,33 mln Działanie 1.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo – 11,33 mln II Oś Infrastruktura ekonomiczna Działanie 2.1 Instrumenty pożyczkowe i doręczeniowe dla przedsiębiorstw – 43,7 mln Działanie 2.2 Regionalna infrastruktura B+R – 21,39 mln Działanie 2.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy – 26,77 mln Działanie 2.4 Marketing gospodarczy – 12,41 mln

4 Stan realizacji I i II Osi RPO WL 2007-2013 Łącznie wpłynęło: 1692 wnioski Łącznie wpłynęło: 1692 wnioski Do realizacji zatwierdzono: 611 wniosków Do realizacji zatwierdzono: 611 wniosków Wartość wnioskowanego wsparcia: 533 629 333,52 zł – około 40% zakontraktowanych środków Wartość wnioskowanego wsparcia: 533 629 333,52 zł – około 40% zakontraktowanych środków

5 Przedsiębiorcy – beneficjenci I i II Osi RPO WL 2007-2013 Mikroprzedsiębiorstwa 1.11.1 (działające krócej niż 2 lata) 1.21.2 (działające dłużej niż 2 lata) 1.41.4 1.51.5 1.61.6 1.71.7 2.4 A2.4 A Małe przedsiębiorstwa 1.31.3 1.41.4 1.51.5 1.61.6 1.71.7 2.4 A2.4 A Średnie przedsiębiorstwa 1.31.3 1.41.4 1.51.5 1.61.6 1.71.7 2.4 A2.4 A Duże przedsiębiorstwa Tylko 1.5Tylko 1.5

6 Przykładowe rodzaje projektów inwestycyjnych W działaniach 1.1; 1.2; 1.3. 1. Wyposażenie niezbędne do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej lub modernizacji środków produkcji, 1. Wyposażenie niezbędne do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej lub modernizacji środków produkcji, 2. Dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez jego rozbudowę w celu wprowadzenia nowych produktów/usług, 3. Budowa, rozbudowa przebudowa przedsiębiorstwa (produkcyjnego/usługowego), 4. Zastosowanie nowoczesnych technologii.

7 Przykładowe rodzaje projektów inwestycyjnych W działaniu 1.4 schemat A 1.Wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego, 2.Uzyskanie lub utrzymanie pozwolenia zintegrowanego, 3.Projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz ochrony powietrza, 4.Budowa małych i średnich jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu, 5.Budowa i przebudowa istniejących sieci ciepłowniczych,

8 Przykładowe rodzaje projektów inwestycyjnych W działaniu 1.4 schemat B 1.Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii odnawialnej oraz umożliwiającej przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, 2.Budowa i modernizacja sieci elektroenergetycznych umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, 3. Inwestycje wykorzystujące nowoczesne technologie w zakresie wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych,

9 Przykładowe rodzaje projektów inwestycyjnych W działaniu 1.5 1.Projekty dotyczące opracowania i wdrożenia nowych produktów turystycznych o zasięgu regionalnym oraz rozbudowy istniejących produktów turystycznych, 2.Budowa i rozbudowa obiektów noclegowych, 3. Budowa i rozbudowa obiektów infrastruktury uzdrowiskowej, 4. Budowa i rozbudowa obiektów gastronomicznych, 5. Budowa i rozbudowa infrastruktury rekreacyjno- sportowej.

10 Przykładowe rodzaje projektów inwestycyjnych W działaniu 1.6 1.Inwestycje w środki trwałe tj. infrastrukturę i urządzenie laboratoryjne, służące do prowadzenia działań badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach, 2.Wspólne projekty inwestycyjne przedsiębiorców powiązanych kooperacyjnie polegające na zakupie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących do prowadzenia działań badawczo- rozwojowych, 3.Zakup usług badawczych od jednostek naukowych,

11 Przykładowe rodzaje projektów inwestycyjnych W działaniu 1.7 W szczególności będą wspieranie projekty z zakresu doradztwa w zakresie: 1.Zasad prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej, 2.Jakości, 3.Innowacji i nowych technologii, 4. Tworzenia sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw, 5. Pozyskiwania zewnętrznego finansowania na rozwój działalności przedsiębiorstw.

12 Warunki uzyskania wsparcia: Do złożenia wniosku uprawniony jest przedsiębiorca, który: Rozpoczął działalność gospodarczą przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie jednego z kodów PKD objętych wsparciem : www.lawp.lubelskie.plwww.lawp.lubelskie.pl Będzie realizował projekt na terenie województwa lubelskiego Spełni warunki dotyczące wartości projektu oraz dofinansowania Złoży w określonym terminie wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami Otrzyma co najmniej 51 punktów na 100 możliwych

13 Poziomy dofinansowania: max 70 % Mikroprzedsiębiorstwa: max 70 % max 70% Małe przedsiębiorstwa: max 70% max 60% Średnie przedsiębiorstwa: max 60% max 50% Duże przedsiębiorstwa: max 50%

14 Koszty kwalifikowalne: Prace przygotowawcze Zakup prawa własności nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej Materiały i roboty budowlane Prace konserwatorskie Koszt inspektora nadzoru Zakup nowych lub używanych środków trwałych i środków transportu Zakup wartości niematerialnych i prawnych Raty spłat wartości początkowej nieruchomości, środków trwałych i transportu Podatek od towarów i usług (VAT) - gdy Beneficjent nie ma prawnych możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT Zakup usług badawczych, wiedzy technicznej, patentów i ekspertyz Nabycie dostępu do baz danych i innych odpłatnych źródeł informacji Zakup usług doradczych Koszt zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy Koszty uczestnictwa w targach i misjach gospodarczych

15 Harmonogram ogłaszania konkursów na 2009 rok Ogłoszenie naboru Nazwa DziałaniaAlokacja ( mln euro) Grudzień 1.4 Schemat B Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii 13,60 Grudzień 2.3 Schemat A i B Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy 10,41 Grudzień 2.4 Schemat A i B Marketing gospodarczy3,8

16 Harmonogram ogłaszania konkursów na 2010 rok Ogłoszenie naboru Nazwa działaniaAlokacja (mln euro) Marzec1.5 Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki15,31 1.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo1,91 Czerwiec1.1 Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw7,57 2.2 Regionalna infrastruktura B+R7,91 2.3 Schemat B Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy0,25 2.4 Schemat A Marketing gospodarczy0,12 Wrzesień1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw17,29 1.6 Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach1,91 2.3 Schemat A Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy4,84 2.4 Schemat B Marketing gospodarczy2,23 Grudzień1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw22,97 1.4 Schemat B Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii 15,31 2.4 Schemat A Marketing gospodarczy0,12

17 www.lawp.lubelskie.pl lawp@lubelskie.pl ul. Graniczna 4 20-010 Lublin tel. 081 462 38 00 fax. 081 462 38 40 Punkt informacyjny tel. 081 462 38 31


Pobierz ppt "Dotacje dla przedsiębiorców w ramach I i II Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Radosław Tkaczyk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google