Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

All rights reserved Accreo Taxand1 Alternatywne źródła finansowania inwestycji w sektorze energetycznym Konferencja ENERGETYKA inwestycje w sektorze elektroenergetycznym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "All rights reserved Accreo Taxand1 Alternatywne źródła finansowania inwestycji w sektorze energetycznym Konferencja ENERGETYKA inwestycje w sektorze elektroenergetycznym."— Zapis prezentacji:

1 All rights reserved Accreo Taxand1 Alternatywne źródła finansowania inwestycji w sektorze energetycznym Konferencja ENERGETYKA inwestycje w sektorze elektroenergetycznym w Polsce Warszawa, 29 listopada 2006 r.

2 All rights reserved Accreo Taxand2 Nowe inwestycje = 4 mld 557 mln euro Badania i rozwój = 855 mln euro Szkolenia = 3 mld 372 mln euro

3 All rights reserved Accreo Taxand3 Specyfika sektora energetycznego i dostępne źródła finansowania Badania i rozwój InwestycjeZasoby ludzkie Uwagi Pozyskiwanie surowca PO IGEkofunduszPO KL Z możliwości uzyskania wsparcia wyłączony jest sektor górnictwa węgla Wytwarzanie energii PO IG PO IG, DFW, Ekofundusz, NFOSiGW, PO IŚ, MF EOG PO KL Przesył / Dystrybucja PO IG PO IŚ, MF EOG NFOSiGW, Ekofundusz PO KL

4 All rights reserved Accreo Taxand4 Poziom dofinansowania inwestycji Poziom dofinansowania inwestycji 2) Zgodnie z zasadami pomocy horyzontalnej: do 50% kosztów kwalifikowanych 3) Działania nie objęte pomocą publiczną: do 85% kosztów kwalifikowanych miasto stołeczne Warszawa od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. również całe woj. mazowieckie duże przedsiębiorstwo max 30% kosztów kwalifikowanych województwa: pomorskie, dolnośląskie zachodniopomorskie, śląskie, wielkopolskie. od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2010 r. woj. mazowieckie (z wyłączeniem m.st. Warszawy) duże przedsiębiorstwo max 40% kosztów kwalifikowanych województwa: lubelskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie, opolskie, podlaskie, świętokrzyskie, małopolskie, lubuskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie duże przedsiębiorstwo max 50% kosztów kwalifikowanych + 10 punktów proc. średnie przedsiębiorstwa + 20 punktów proc. małe przedsiębiorstwa 1) Zgodnie z zasadami pomocy regionalnej:

5 All rights reserved Accreo Taxand5 Alternatywne źródła finansowania Badania i Rozwój

6 All rights reserved Accreo Taxand6 Wsparcie projektów celowych (działanie 1.4. PO IG) Typy projektów kwalifikujące się do wsparcia: badania stosowane tj. działalność badawcza podejmowana w celu zdobycia nowej wiedzy, ukierunkowana na bezpośrednie zastosowanie w praktyce; prace rozwojowe tj. prace wykorzystujące dotychczasową wiedzę, prowadzone w celu wytworzenia nowych lub udoskonalenia istniejących materiałów, wyrobów, urządzeń, usług, procesów, systemów lub metod; dofinansowanie obejmie projekt do momentu stworzenia prototypu nieprzydatnego komercyjnie. Wysokość dofinansowania : od 60% do 80% kosztów kwalifikowanych; refundacja poniesionych kosztów kwalifikowanych. Dostępny budżet: 389,66 mln euro

7 All rights reserved Accreo Taxand7 Wsparcie wyników prac B+R (działanie 4.1. PO IG) Typy projektów kwalifikujące się do wsparcia: prace przygotowawcze do wdrożenia wyników prac B+R powstałych wyłącznie w ramach działania 1.4, opracowania procedur, norm, dokumentacji technicznej, łącznie z testami końcowymi, badaniami rynku, testami rynkowymi, opracowania rozwoju i wdrożenia produkcji pilotażowej i małoseryjnej; wdrożenia wyników prac B+R powstałych wyłącznie w wyniku projektów realizowanych w ramach działania 1.4; inwestycje, doradztwo i szkolenia niezbędne do wdrożenia wyników prac B+R realizowanych w ramach działania 1.4. Wysokość dofinansowania : od 30% do 50% kosztów kwalifikowanych; nie mniej niż 100 tys. euro (średnia wartość dofinansowania 1 mln euro); refundacja ponoszonych kosztów kwalifikowanych. Dostępny budżet: 240 mln euro

8 All rights reserved Accreo Taxand8 Inwestycje związane z działalnością B+R w przedsiębiorstwach (działanie 4.2. PO IG) Typy projektów kwalifikujące się do wsparcia: opracowanie (również na zlecenie), aktualizacja i doskonalenie oprogramowania niezbędnego do wprowadzenia innowacji technicznych i organizacyjnych; opracowanie wzorów przemysłowych oraz wzorów użytkowych; opracowanie oraz wdrożenie strategii przekształcenia przedsiębiorcy w CBR; zakup środków trwałych związanych z prowadzeniem prac w zakresie B+R w przedsiębiorstwach. Wysokość dofinansowania: od 30% do 50% kosztów kwalifikowanych; minimalna wartość projektu – 50 tys. euro refundacja ponoszonych kosztów kwalifikowanych. Dostępny budżet: 186 mln euro

9 All rights reserved Accreo Taxand9 Zarządzanie własnością intelektualną (działanie 5.4. PO IG) Typy projektów kwalifikujące się do wsparcia: dotacje dla przedsiębiorców na pokrycie kosztów uzyskania praw własności przemysłowej poza granicami Polski (z wyłączeniem kosztów postępowań dotyczących uzyskania praw ochronnych na znaki towarowe) obejmujących koszty przygotowania zgłoszenia oraz opłaty rejestracyjne; projekty doradcze związane z ochroną praw własności przemysłowej (z wyłączeniem usług dotyczących uzyskania praw ochronnych na znaki towarowe); Wysokość dofinansowania: od 30% do 50% kosztów kwalifikowanych; refundacja ponoszonych kosztów kwalifikowanych. Dostępny budżet: 39 mln euro

10 All rights reserved Accreo Taxand10 Alternatywne źródła finansowania Inwestycje

11 All rights reserved Accreo Taxand11 Wsparcie realizacji inwestycji technologicznej (działanie 4.3. PO IG) Typy projektów kwalifikujące się do wsparcia: realizacja inwestycji technologicznej o wartości niewiększej niż 50 mln euro, rozumianej, jako: zakup nowej technologii, jej wdrożenie i uruchomienie w oparciu o nią produkcji nowych lub zmodernizowanych wyrobów lub świadczenie nowych lub zmodernizowanych usług; wdrożenie własnej nowej technologii i uruchomienie w oparciu o nią produkcji nowych lub zmodernizowanych wyrobów lub świadczenie nowych lub zmodernizowanych usług. Wysokość dofinansowania : kredyt maks.– 2 mln euro (udzielany na 72 miesiące); możliwość umorzenia części kredytu (do 50% kwoty wykorzystanego kredytu, nie więcej niż 1 mln euro ). Dostępny budżet: 409,85 mln euro

12 All rights reserved Accreo Taxand12 Wsparcie realizacji nowych inwestycji o wysokim potencjale innowacyjnym (działanie 4.4. PO IG) Typy projektów kwalifikujące się do wsparcia: projekty inwestycyjne związane z zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych lub organizacyjnych: wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych; wdrożenie nowych rozwiązań organizacyjnych (tj. marketingowych, logistycznych, w zakresie dystrybucji, systemów informacyjnych oraz zarządzania; zakup niezbędnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych), prowadzących do powstania nowych produktów/usług; wdrożenie nowych technologii prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko; projekty szkoleniowe oraz doradcze niezbędne dla realizacji projektów inwestycyjnych. Wysokość dofinansowania : od 30% do 50% kosztów kwalifikowanych; refundacja ponoszonych kosztów kwalifikowanych. Dostępny budżet: 1 053,86 mln euro

13 All rights reserved Accreo Taxand13 Wsparcie realizacji inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki (działanie 4.5. PO IG) Typy projektów kwalifikujące się do wsparcia: –wsparcie nowych inwestycji o charakterze innowacyjnym, spełniających poniższe warunki: koszty kwalifikowane nie mniejsze niż 50 mln euro; i wzrost zatrudnienia netto nie mniejszy niż 500 osób; wsparcie nowych inwestycji spełniających poniższe warunki: wzrost zatrudnienia netto nie mniejszy niż 200 osób; i inwestycje typu: centra usług wspólnych; centra IT; centra badawczo-rozwojowe. Wysokość dofinansowania : –wysokość dofinansowania zgodnie ze wzorem: R x (50 mln euro + 0,5 x B + 0,34 x C), gdzie: R oznacza maksymalną intensywność pomocy dla projektu niebędacego dużym projektem, tj. R wyniesie w zależności od lokalizacji projektu 30%, 40% lub 50%, B oznacza wielkość wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą powyżej 50 000 000 euro ale nieprzekraczającą 100 000 000 euro, C oznacza wielkość wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą przekraczającą 100 000 000 euro –refundacja ponoszonych kosztów kwalifikowanych. Dostępny budżet: 1 420 mln euro

14 All rights reserved Accreo Taxand14 Zwiększenie stopnia wykorzystywania energii pierwotnej w sektorze energetycznym (działanie 10.1. PO IŚ) Typy projektów kwalifikujące się do wsparcia: rozbudowa lub modernizacja sieci dystrybucyjnych wysokiego, średniego i niskiego napięcia mająca na celu ograniczenie strat sieciowych i ograniczenie czasu trwania przerw w zasilaniu odbiorców, z wyłączeniem projektów, które są kwalifikowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich; budowa i modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu zgodnie z wymogami dyrektywy 2004/8/WE o promocji kogeneracji; budowa i modernizacja elektrowni kondensacyjnych poprzez stosowanie wysokosprawnych bloków energetycznych opalanych węglem na nadkrytyczne parametry pary oraz stosowanie obiegów parowo-gazowych; budowa nowych oraz modernizacja istniejących sieci ciepłowniczych poprzez stosowanie rur preizolowanych. Wysokość dofinansowania: do 50% kosztów kwalifikowanych Dostępny budżet: 232,9 mln euro.

15 All rights reserved Accreo Taxand15 Zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w tym biopaliw (działanie 10.2. PO IŚ) Typy projektów kwalifikujące się do wsparcia: budowa jednostek wytwórczych energii elektrycznej wykorzystujących energię wiatru, wody z małych elektrowni wodnych do 10 MW, biogaz i biomasę, z wykluczeniem jednostek wykorzystujących technologie współspalania w instalacjach o mocy powyżej 10 MW; budowa jednostek wytwórczych energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu przy wykorzystaniu odnawialnych zasobów energii, z wykluczeniem jednostek wykorzystujących technologie współspalania w instalacjach o mocy powyżej 10 MW; budowa zakładów produkujących urządzenia do wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii i do produkcji biokomponentów i biopaliw; budowa i modernizacja sieci elektroenergetycznych umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła ze źródeł odnawialnych oraz transport energii z odnawialnych źródeł energii do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Wysokość dofinansowania: do 50% kosztów kwalifikowanych Dostępny budżet: 393,2 mln euro.

16 All rights reserved Accreo Taxand16 Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej (działanie 11.1. PO IŚ) Typy projektów kwalifikujące się do wsparcia: budowa i modernizacja sieci przesyłowych energii elektrycznej oraz urządzeń technicznych zapewniających prawidłową pracę systemów przesyłowych: połączenie elektroenergetyczne Polska Litwa. Wysokość dofinansowania: do 50% kosztów kwalifikowanych minimalna wartość projektu – 5 mln euro Dostępny budżet: 552,9 mln euro

17 All rights reserved Accreo Taxand17 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza (działanie 4.5. PO IŚ) Typy projektów kwalifikujące się do wsparcia: modernizacja lub rozbudowa obiektów systemów spalania paliw i systemów ciepłowniczych; modernizacja urządzeń lub wyposażenie obiektów spalania paliw w urządzenia lub instalacje do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych; konwersja obiektów spalania paliw na rozwiązania przyjazne środowisku. Beneficjenci: podmioty prowadzące inwestycje związane z instalacjami wskazanymi na liście w Traktacie Akcesyjnym. Wysokość dofinansowania: do 50% kosztów kwalifikowanych Dostępny budżet: 232,9 mln euro.

18 All rights reserved Accreo Taxand18 Ochrona środowiska, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii (MFEOG i NMF) Typy projektów kwalifikujące się do wsparcia: zastąpienie przestarzałych źródeł energii cieplnej nowoczesnymi energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami energii (działanie 2 MFEOG i NMF); inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii tj. wykorzystania energii wodnej (małe elektrownie wodne do 5 MW), energii słonecznej oraz biomasy w indywidualnych systemach grzewczych (działanie 4 MFEOG i NMF); ograniczanie korzystania z indywidualnych systemów ogrzewania na rzecz podłączenia do zbiorczych/komunalnych sieci cieplnych Wysokość dofinansowania: do 50% kosztów kwalifikowanych; preferowana maksymalna wielkość dofinansowania pojedynczego projektu do 2 mln euro. Dostępny budżet (w ramach całego priorytetu I): 90,29 mln euro. Okres dostępności: 2004-2009

19 All rights reserved Accreo Taxand19 Wsparcie projektów dostarczających jednostki redukcji emisji gazów cieplarnianych (DFW) Typy projektów kwalifikujące się do wsparcia: projekty dostarczające jednostki redukcji emisji gazów cieplarnianych w zakresie: energii odnawialnej np. użycie energii wiatru, biomasy, energii słonecznej, geotermalnej i małych elektrowni wodnych (poniżej 20 MW); zastąpienia paliw z wysokim wskaźnikiem emisji CO2 czystszymi paliwami np. zamiana węgla na gaz, benzyny na gaz etc.; wydajności energii np. CHP (combined heat and power – kogeneracja), procesy optymalizacji, oświetlenie i izolacja; wychwytu metanu np. ekstrakcja gazu wysypiskowego, ekstrakcja biogazu. Wysokość dofinansowania: wsparcie działań zmierzających do redukcji emisji dokonywane jest poprzez zakup jednostek emisji, które zostały zaoszczędzone przez podmiot dzięki realizacji działań skierowanych na zmniejszenie emisji; wysokość wsparcia ustalana jest każdorazowo, w zależnosci od zakresu projektu oraz wielkości redukcji emisji. Dostępny budżet: obecna kapitalizacja funduszu wynosi 58 mln euro.

20 All rights reserved Accreo Taxand20 Inne programy ekologiczne (Fundacja EkoFundusz) Typy projektów kwalifikujące się do wsparcia: kompleksowa modernizacja zamkniętych systemów ogrzewczych, składających się ze źródła lub źródeł ciepła (indywidualne paleniska, kotłownie, elektrociepłownie, grupowy węzeł ciepłowniczy), sieci dystrybucyjnej i odbiorców; zakładanie plantacji roślin szybko rosnących z wykorzystaniem ich do celów energetycznych. Wysokość dofinansowania: w zależności od rodzaju projektu. Dostępny budżet: ze względu na czasową niedostępność znacznej części środków z ekokonwersji długu Polski EkoFundusz wstrzymuje przyjmowanie i rozpatrywanie ankiet i wniosków dotacyjnych z płatnościami przewidzianymi w 2006 roku oraz w roku 2007.

21 All rights reserved Accreo Taxand21 Inne programy ekologiczne (Pożyczki preferencyjne NFOŚiGW) Typy projektów kwalifikujące się do wsparcia: zagospodarowanie odpadów przemysłowych i odpadów z zakładów energetycznych oraz wprowadzanie technologii zmniejszających ilość wytwarzanych odpadów przez zakłady przemysłowe; wykorzystanie alternatywnych źródeł energii; ograniczanie zanieczyszczeń z dużych źródeł spalania paliw; oszczędzanie surowców i energii; modernizacja źródeł i systemów ciepłowniczych. Wysokość dofinansowania: pożyczka preferencyjna – do 75% kosztów kwalifikowanych (minimalna wartość pożyczki – 1 mln PLN); oprocentowanie pożyczki – 0,8 stopy redyskonta weksli NBP, nie mniej niż 3,8% (dla przedsięwzięć w zakresie energetyki odnawialnej realizowanych przez duże przedsiębiorstwa – 0,6 stopy redyskonta weksli, zaś realizowanych przez małe przedsiębiorstwa 0,4 stopy redyskonta weksli; umorzenie – do 10% kwoty pożyczki, nie więcej niż 1 mln PLN. Dostępny budżet: wysokość dostępnych środków ustalana jest corocznie w budżecie NFOŚiGW (W roku 2007 przewidziany został budżet w kwocie 113,25 mln euro ).

22 All rights reserved Accreo Taxand22 Alternatywne źródła finansowania Rozwój zasobów ludzkich

23 All rights reserved Accreo Taxand23 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki (działanie 2.1. PO KL - poziom krajowy) Typy projektów kwalifikujące się do wsparcia: ponadregionalne zamknięte projekty szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorców, lub grup przedsiębiorców przygotowane w oparciu o indywidualne strategie rozwoju firm; studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw delegowanych przez pracodawców; ponadregionalne otwarte projekty szkoleń i doradztwa dla pracowników przedsiębiorstw delegowanych przez pracodawców. Wysokość dofinansowania : 60% kosztów kwalifikowanych; refundacja ponoszonych kosztów kwalifikowanych; realizacja projektów w więcej niż jednym województwie. Dostępny budżet: 477,33 mln euro

24 All rights reserved Accreo Taxand24 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie (działanie 7.1. PO KL) Typy projektów kwalifikujące się do wsparcia: szkolenia zamknięte (ogólne i specjalistyczne) oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw; szkolenia otwarte (ogólne i specjalistyczne) oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników adresowane regionalnie do osób i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w zakresie m.in.: zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, zarządzania BHP, elastycznych form pracy; szkolenia skierowane do osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności (z wyłączeniem uzupełniania wykształcenia formalnego). Wysokość dofinansowania: 60% kosztów kwalifikowanych; refundacja ponoszonych kosztów kwalifikowanych; projekty realizowane na terenie jednego województwa. Dostępny budżet: 1 270,78 mln euro

25 All rights reserved Accreo Taxand25 Poprawa dostępności do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie (działanie 6.1. PO KL) Typy projektów kwalifikujące się do wsparcia (określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.04.99.1001)).: staże/przygotowanie zawodowe w miejscu pracy; prace interwencyjne; subsydiowanie zatrudnienia ze szczególnym uwzględnieniem sektora MSP oraz trzeciego sektora; szkolenia podnoszące i/lub uzupełniające kwalifikacje zawodowe; Wysokość dofinansowania: refundacja ponoszonych kosztów kwalifikowanych na zatrudnienie /staż/ przygotowanie zawodowe /prace interwencyjne. Dostępny budżet: 1 623,75 mln euro

26 All rights reserved Accreo Taxand26 Harmonogram dostępności funduszy UE * Termin uruchomienia naborów zależy dodatkowo od terminu zatwierdzenia programów pomocowych przez Komisję Europejską X 2006 r. Do III 2007 r. (5 m-cy) Do VII 2007 r. (4 m-cy) X – XI 2007 r. (2-3 m-cy) IV kwartał 2007 r.* Zatwierdzenie Strategicznych Wytycznych Wspólnoty dla Spójności Zatwierdzenie projektów Programów Operacyjnych przez stronę polską Zatwierdzenie projektów Programów Operacyjnych przez Komisję Europejską Zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów przez Komitet Monitorujący danego Programu Rozpoczęcie naboru wniosków

27 All rights reserved Accreo Taxand27 Najwyższe dotacje uzyskane przez przedsiębiorstwa z sektora energetycznego Zespół Elektrociepłowni w Łodzi S.A. - 21 076 880,00 PLN; Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. - 20 350 000,00 PLN; Elektrownia Rybnik S.A. - 20 351 500,00 PLN; Elektrownia,,Stalowa Wola S.A. - 15 750 000,00 PLN; PEC Sp. z o.o. Suwałki - 10 565 500,00 PLN; EEZ Sp. z o.o.- 42 102 053 PLN; Kombinat Koksochemiczny ZABRZE S.A. - 39 311 543 PLN;

28 All rights reserved Accreo Taxand28 ?

29 All rights reserved Accreo Taxand29 W czym możemy pomóc? Magdalena Burnat-Mikosz Partner Accreo Taxand Sp. z o.o. (+48 22) 653 72 50 magdalena.burnat@taxand.pl Zapraszamy także do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.taxand.pl


Pobierz ppt "All rights reserved Accreo Taxand1 Alternatywne źródła finansowania inwestycji w sektorze energetycznym Konferencja ENERGETYKA inwestycje w sektorze elektroenergetycznym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google