Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kultywowanie tradycji i zachowanie obyczajów czynnikiem integracji mieszkańców Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kultywowanie tradycji i zachowanie obyczajów czynnikiem integracji mieszkańców Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego."— Zapis prezentacji:

1 Kultywowanie tradycji i zachowanie obyczajów czynnikiem integracji mieszkańców
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

2 Tradycja i spójność kulturowa
Tradycja - przekazywane z pokolenia na pokolenie (transmisja międzygeneracyjna) treści kultury: obyczajów, wierzenia, sposób myślenia i zachowania, norm postępowania, które dana zbiorowość wyróżnia jako szczególnie ważne i warte zachowania obecnie i w przyszłości. „Te elementy, które zostały wyróżnione i nadano im status tradycji , są zwykle wartościowane i zakłada się, że są one szczególnie warte akceptacji. (…) Tradycja to sposób zachowania się ludzi lub wzorzec wytworzony przez grupę i służy wzmocnieniu świadomości i spójności grupowej” (J. Szacki). K. Dobrowolski przez tradycję rozumie „(…) wszelką spuściznę, która ustępujące generacje przekazują pokoleniom wchodzącym w życie”. Ze względu na sposób transmisji wydziela się najczęściej tradycję ustną (oralną), tradycję jako przekaz gestów i zachowań (rytuały, obrzędy) oraz tradycję przy wykorzystaniu pisma, obrazu i innych środków nie wymagających bezpośredniego kontaktu pomiędzy ludźmi. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

3 Integracja poprzez wspólnotę kulturową – funkcje tradycji:
Transmisja - dzięki niej społeczności nie muszą tworzyć wszystkich wzorów zachowań kulturowych od początku i mogą dysponować potencjałem stworzonych przez poprzednie pokolenia. Stabilizacja – tradycja stabilizuje system społeczno – kulturowy, w specyficzny sposób „konserwuje” go, czyniąc kulturę odporną na istotne zmiany. Integracja – kultura stanowi podstawę integracji, identyfikacja i poczucia wartości własnej grupy. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

4 Tradycja i spójność kulturowa
Polska jest krajem szczególnym, posiadającym cenne bogactwo licznych regionów etnograficznych – regionów o silnych tradycjach. Tradycje regionalne wyróżniają odrębności kultury artystycznej (jak np. strój i jego ozdoby, tkaniny, wycinanki, ceramika), odmienności mowy (język, dialekt), obyczaju i architektury. Obecnie daje się zauważyć silne dążenie społeczności lokalnych do odbudowy tożsamości kulturowej. Dziedzictwo kultury materialnej i niematerialnej regionów jest jednym z istotniejszych elementów aktywności lokalnej, pozwalającym na odrodzenie i rozwój małych ojczyzn. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

5 Tradycja i spójność kulturowa
Tradycyjne rzemiosła, zawody, specjalizacje, specyficzne umiejętności wytwórcze żyją i są przekazywane z pokolenia na pokolenie tak długo, dopóki są użyteczne – służą społeczności. Podniesienie poziomu życia w małych społecznościach oraz coraz silniejsza potrzeba poczucia tożsamości lokalnej i regionalnej sprawia, że od kilku lat można zauważyć powrót do kultywowania tradycji, a także odradzania się niektórych gałęzi sztuki ludowej. Wiele tradycyjnych wytworów lokalnych staje się produktem rynkowym, jak góralskie oscypki czy koronki z Koniakowa – co jest odzwierciedleniem trendów europejskich w postaci promowania kultury regionalnej. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

6 Tradycja i spójność kulturowa
Kulturowe zróżnicowania regionalne wyrażające się m.in. w zwyczajach, tradycjach, rytuałach coraz częściej traktowane są jako czynnik rozwoju regionalnego, sposób na przyciągnięcie turystów, tworzenie nowych, pozarolniczych miejsce pracy oraz kreowanie pozytywnego wizerunku regionu. Podejście takie znajduje odzwierciedlenie w przygotowanych na lata 2004 – 2006 programach funduszy strukturalnych w Polsce (np. Działanie 2.3 SPO ROL „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”). Problematyka ochrony dziedzictwa kulturowego uwzględniona została w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego w której stwierdzono: „(...) Tereny wiejskie są obszarem szybkiego zanikania wartości narodowego dziedzictwa kulturowego. Problem polega na tym, by postęp materialny i cywilizacyjny nie odbywał się kosztem tych zasobów dziedzictwa, tak materialnego jak i niematerialnego. Ma to szczególne znaczenie w Małopolsce, posiadającej największe i najbardziej zróżnicowane zasoby w tym zakresie. Ochrona tego dziedzictwa ma wymiar ekonomiczny, gdyż decyduje m.in. o atrakcyjności oferty agroturystycznej ” . Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

7 Lokalne tradycje „Korony Północnego Krakowa” (przykłady):
Papiernie i papier znad Dłubni - w XVI wieku w Krakowie działało trzynaście młynów papierniczych o udokumentowanej historii. Młyny papierne powstawały licznie w obrębie czterech mil od Krakowa nad Rudawą, Prądnikiem i Dłubnią i były zyskownymi przedsięwzięciami ze względu na duże zapotrzebowanie na papier. Kilka znanych naddłubniańskich papierni znajdowało się na terenie obecnej gminy Michałowice. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

8 Lokalne tradycje „Korony Północnego Krakowa” (przykłady):
Święto Wikliny - impreza ta związana jest z długoletnią tradycją uprawy i przetwórstwa wikliny w południowym rejonie gminy (Jeziorany, Rączna, Sieciejowice). Wyroby wikliniarskie wykonane przez miejscowych rzemieślników można nabyć w krakowskich sklepach a przede wszystkim na krakowskich targowiskach. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

9 Lokalne tradycje „Korony Północnego Krakowa” (przykłady):
Zespoły regionalne gminy Wielka Wieś – zespół „Modliczanki” mający w swym repertuarze wiele pieśni czerpiących z tradycji ludowej; inscenizacje „dożynek wiejskich”, jasełek staropolskich, „skubanie pierza” łączące elementy przyśpiewek i opowiastek ludowych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

10 Lokalne tradycje „Korony Północnego Krakowa” (przykłady):
Kolędnicy i Pucheroki – zwyczaj kultywowany, z pełną dbałością o szczegóły, w gminie Zielonka, Bibicach i gminach podwielickich. W niedzielę palmową Pucherocy (miejscowi chłopcy) od wczesnego ranka wędrują od wsi do wsi, zbierając po drodze w specjalnym przebraniu (wysoka słomiana czapka, barani kożuszek, pasek ze słomianych warkoczy, koszyk na datki i laska, a wszystko to ozdobione bibułkami), w zamian za specjalnie na tę okazję układane wierszyki, datki w naturze, głównie cukierki, jajka i kiełbasę. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

11 Lokalne tradycje „Korony Północnego Krakowa” (przykłady):
Piece garncarskie i dymarki w rezerwacie archeologicznym w Zofipolu – w gminie Igołomia odsłonięte zostały pozostałości ośrodka produkcji żelaza i glinianych garnków, funkcjonującego w okresie kultury prowincjonalnorzymskiej. Wytwarzano wówczas doskonałe naczynia ceramiczne, toczone na kole, a następnie wypalane w dwupoziomowych piecach. W trakcie badań archeologicznych odkryto ponad 90 takich pieców. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

12 Projekty i przedsięwzięcia kultywujące tradycję lokalną (przykłady):
Wiejskie teatry - coroczne prezentacje, w których uczestniczą amatorskie teatry obrzędowe i dramatyczne wywodzące się ze środowiska wiejskiego. Prezentacje zachęcają do czerpania z dorobku kultury ludowej i kontynuowania tradycji, popularyzują też teatry wiejskie poza ich środowiskiem. W roku 2002 odbyły się one w np. Wiśniowej. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

13 Projekty i przedsięwzięcia kultywujące tradycję lokalną (przykłady):
Komu śpiewa Turoń? - projekt realizowany przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie ma na celu stworzenie nowych sposobów przekazu tradycji kolędniczych, ożywiając formy ich prezentacji i propagując je w nowych środowiskach. W edycji pierwszej, pilotażowej (2002) przeprowadzono eksperyment interaktywnej wystawy szopek bożonarodzeniowych, warsztatów etnograficznych w krakowskich szkołach z udziałem autentycznych grup obrzędowych oraz seminarium dla nauczycieli. W edycji drugiej (2003) projekt został wprowadzony do trzech powiatów oraz zrealizowany został cykl szkoleń dla opiekunów grup obrzędowych. Edycja trzecia (2004) miała na celu usystematyzowanie, wzbogacenie i rozpropagowanie tej formy działania w skali regionu. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

14 Projekty i przedsięwzięcia kultywujące tradycję lokalną (przykłady):
Nasza baśń. Mogilańskie legendy - mieszkańcy gminy Mogilany zebrali, opracowali i przedstawili w formie widowiska ustne przekazy baśni, legend i podań, stanowiących dziedzictwo miejscowej kultury ludowej. Opublikowane również zostały „Legendy Mogilańskie”, ilustrowane pracami konkursowymi na ten sam temat. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

15 Projekty i przedsięwzięcia kultywujące tradycję lokalną (przykłady):
Szkółki rzeźbiarskie – organizowane w ostatnim dziesięcioleciu w Woli Gułowskiej, Łukowie (woj. lubelskie), w których uznani rzeźbiarze uczą dzieci i młodzież rzeźbienia w drewnie, zapoznają ich z umiejętnościami warsztatowymi, przekazując wiadomości o tradycyjnej rzeźbie ludowej. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

16 Działania Ministerstwa Kultury na rzecz wspierania tradycji regionalnej i sztuki ludowej
Od 1994 roku Ministerstwo Kultury realizuje program „Ginące zawody” którego celem jest: przeciwdziałanie procesom degradacji sztuki i rękodzieła ludowego oraz objęcie ich ochroną, tak jak wszystkich unikatowych dóbr kultury narodowej popularyzowanie ginących zawodów w społeczeństwie, w szczególności wśród młodzieży, upowszechnianie tradycji i technik wytworów rękodzieła ludowego wzbogacenie turystyki regionalnej ofertami kulturalnymi Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”


Pobierz ppt "Kultywowanie tradycji i zachowanie obyczajów czynnikiem integracji mieszkańców Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google