Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kolegium Kujawskie w Aleksandrowie Kujawskim EGZAMIN MATURALNY w 2011 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kolegium Kujawskie w Aleksandrowie Kujawskim EGZAMIN MATURALNY w 2011 roku."— Zapis prezentacji:

1 Kolegium Kujawskie w Aleksandrowie Kujawskim EGZAMIN MATURALNY w 2011 roku

2 Kolegium Kujawskie w Aleksandrowie Kujawskim Absolwent ma prawo przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego z nie więcej niż sześciu przedmiotów dodatkowych

3 Obowiązkowo uczeń przystępuje do części ustnej: z języka polskiego z języka obcego nowożytnego (m.in. angielski, niemiecki) STRUKTURA EGZAMINU Kolegium Kujawskie w Aleksandrowie Kujawskim

4 Kolegium Kujawskie w Aleksandrowie Kujawskim Obowiązkowo uczeń przystępuje w części pisemnej do: języka polskiego na poziomie podstawowym matematyki na poziomie podstawowym języka obcego nowożytnego (tego samego co w części ustnej) STRUKTURA EGZAMINU

5 Kolegium Kujawskie w Aleksandrowie Kujawskim Dodatkowo można przystąpić w jednym roku do najwyżej sześciu przedmiotów: - w części ustnej: z języka obcego nowożytnego - na poziomie rozszerzonym (kiedy został zadeklarowany jako obowiązkowy) z języka obcego nowożytnego – z języka obcego nowożytnego – inny niż zadeklarowany jako obowiązkowy (na poziomie podstawowym lub rozszerzonym) STRUKTURA EGZAMINU

6 Kolegium Kujawskie w Aleksandrowie Kujawskim na poziomie rozszerzonym: - z języka polskiego, - matematyki, - języka obcego nowożytnego (tego samego co zadeklarowany obowiązkowy) na poziomie podstawowym lub rozszerzonym: - biologii, chemii, filozofii, fizyki i astronomii, geografii, historii, historii muzyki, historii sztuki, informatyki, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o tańcu STRUKTURA EGZAMINU Dodatkowo można przystąpić w części pisemnej:

7 Kolegium Kujawskie w Aleksandrowie Kujawskim Do 30 września 2010 roku uczeń składa dyrektorowi macierzystej szkoły wstępną Deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2010/2011. DEKLARACJA

8 Kolegium Kujawskie w Aleksandrowie Kujawskim Zdający dokładnie wpisuje swoje dane: nazwisko imię/imiona datę urodzenia miejsce urodzenia płeć PESEL nazwisko rodowe adres do korespondencji

9 Kolegium Kujawskie w Aleksandrowie Kujawskim W deklaracji podaje temat prezentacji z języka polskiego wybrany obowiązkowy język obcy nowożytny przedmioty dodatkowo wybrane oraz ich poziom środowisko komputerowe, język programowania, program użytkowy z informatyki

10 Kolegium Kujawskie w Aleksandrowie Kujawskim Do deklaracji dołączyć można: wniosek o dostosowanie warunków egzaminu wraz z odpowiednimi dokumentami - do 30 IX br. (opinia datowana między 4 V 2007 r. a 30 IX 2010 r.) zgodę na przekazywanie wyników uczelniom OSOBA SKŁADAJĄCA DEKLARACJĘ OTRZYMUJE OD DYREKTORA SZKOŁY JEJ KOPIĘ Z POTWIERDZENIEM PRZYJĘCIA

11 Kolegium Kujawskie w Aleksandrowie Kujawskim DEKLARACJA Zmian w deklaracji można dokonywać do 7 lutego 2011 roku do 7 lutego 2011 roku (termin złożenia deklaracji ostatecznej) Po tym terminie nie ma już możliwości dokonywania zmian

12 Kolegium Kujawskie w Aleksandrowie Kujawskim LAUREACI Zwolnienie laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku z danego przedmiotu w części ustnej i części pisemnej na poziomie podstawowym lub w przypadku przedmiotów dodatkowych – na poziomie rozszerzonym

13 Kolegium Kujawskie w Aleksandrowie Kujawskim PSZE ogłasza szkolny harmonogram części ustnej egzaminu 2 miesiące przed terminem rozpoczęcia części pisemnej egzaminu, tj. do 4 marca 2011 roku HARMONOGRAM EGZAMINU

14 Kolegium Kujawskie w Aleksandrowie Kujawskim BIBLIOGRAFIA Wykaz bibliografii musi być złożony dyrektorowi macierzystej szkoły nie później niż cztery tygodnie przed terminem części ustnej egzaminu. Bibliografia musi być podpisana imieniem i nazwiskiem. Po wyznaczonym terminie bibliografii nie przyjmuje się.

15 Kolegium Kujawskie w Aleksandrowie Kujawskim TERMIN CZĘŚCI USTNEJ od 4 do 27 maja 2011 roku. Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych

16 Kolegium Kujawskie w Aleksandrowie Kujawskim CZAS TRWANIA EGZAMINU język polski - 25 (prezentacja ok.15; rozmowa z ZE 10) – Jeżeli zdający nie wygłosi prezentacji lub zaprezentuje temat inny niż zgłoszony w deklaracji ostatecznej, lub nie dostarczy bibliografii w wyznaczonym terminie, ZE nie przeprowadza z nim rozmowy. język obcy nowożytny PP - 10 (przygotowanie 5; egzamin – ok. 10) język obcy nowożytny PR - 15 (przygotowanie 15; egzamin – ok. 15)

17 Kolegium Kujawskie w Aleksandrowie Kujawskim HARMONOGRAM CZĘŚCI PISEMNEJ DATAGODZINA 9:00GODZINA 14:00 4 majajęzyk polski PPjęzyk polski PR 5 majamatematyka PPmatematyka PR 6 majajęzyk angielski PPjęzyk angielski PR 9 majawiedza o społeczeństwie PP, PRhistoria sztuki PP, PR 10 majabiologia PP, PRhistoria muzyki PP, PR 11 majajęzyk niemiecki PPjęzyk niemiecki PR 12 majafizyka i astronomia PP,PRfilozofia PP,PR 13 majageografia PP, PRwiedza o tańcu PP, PR 16 majajęzyk rosyjski PPjęzyk rosyjski PR 17 majainformatyka PP, PRjęzyk łaciński i kultura antyczna PP, PR 18 majahistoria PP, PRChemia PP, PR 19 majajęzyk francuski PPjęzyk francuski PR 20 majaJęzyk hiszpański PP,Język hiszpański PR 23 majajęzyk włoski PPjęzyk włoski PR Od 4 do 27 maja Część ustna egzaminumaturalnego przeprowadzana w szkołach

18 Kolegium Kujawskie w Aleksandrowie Kujawskim CZAS TRWANIA EGZAMINU język polski, matematyka PP 170, PR 180 język obcy nowożytny PP 120, PR 120+70 biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia PP 120, PR 150 historia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, historia muzyki, wiedza o tańcu PP 120, PR 180

19 Kolegium Kujawskie w Aleksandrowie Kujawskim POMOCE Na dwa miesiące przed terminem egzaminu dyrektor CKE informuje o materiałach i przyborach pomocniczych na egzaminie maturalnym w danym roku. język polski – słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny (nie mniej niż 1 na 25 osób) historia muzyki – odtwarzacz CD ze słuchawkami i zapasowymi bateriami chemia – karta wybranych tablic chemicznych, kalkulator prosty, linijka matematyka – zestaw wybranych wzorów, kalkulator prosty, cyrkiel, linijka fizyka i astronomia – karta wybranych wzorów i stałych fizycznych, linijka, kalkulator prosty geografia – linijka, lupa, kalkulator prosty biologia - linijka informatyka – kalkulator prosty

20 Kolegium Kujawskie w Aleksandrowie Kujawskim TERMIN DODATKOWY W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych możliwe jest przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym (w czerwcu 2011 r.). Najpóźniej w dniu danego egzaminu zdający (lub jego rodzice) składają udokumentowany wniosek dyrektorowi szkoły. Dyrektor szkoły przekazuje go niezwłocznie dyrektorowi OKE.

21 Kolegium Kujawskie w Aleksandrowie Kujawskim ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI Świadectwo dojrzałości lub zaświadczenie o uzyskanych wynikach otrzymają zdający w macierzystych szkołach. Zdający otrzymuje wraz ze świadectwem jego odpis. Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych (z części ustnej i części pisemnej) otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania

22 Kolegium Kujawskie w Aleksandrowie Kujawskim TERMIN POPRAWKOWY Zdający, który przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych (ustnych i pisemnych – żaden nie został unieważniony) i z jednego z nich nie zdał, może złożyć do 7 dni po ogłoszeniu wyników wniosek o przystąpienie do sesji poprawkowej 2011 r. 22-26 sierpnia 2011 roku – część ustna egzaminu 23 sierpnia 2011 roku godz. 9:00 – część pisemna egzaminu

23 Kolegium Kujawskie w Aleksandrowie Kujawskim PODWYŻSZANIE WYNIKÓW Zdający może w kolejnych sesjach podwyższać wynik egzaminu maturalnego z przedmiotów, które już zdawał. Zdający może zdawać egzamin z innych przedmiotów dodatkowych. W jednej sesji zdający może przystąpić co najwyżej do sześciu przedmiotów dodatkowych.

24 Kolegium Kujawskie w Aleksandrowie Kujawskim PONOWNE ZDAWANIE Zdający, który nie zdał egzaminu maturalnego, może przez 5 lat od daty pierwszego egzaminu ponownie przystępować do egzaminu z niezdanych przedmiotów. Po 5 latach niezdanego egzaminu trzeba go powtórzyć w całości.

25 Kolegium Kujawskie w Aleksandrowie Kujawskim Życzymy powodzenia na egzaminach!


Pobierz ppt "Kolegium Kujawskie w Aleksandrowie Kujawskim EGZAMIN MATURALNY w 2011 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google