Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 1 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego www.rpo.dolnyslask.pl/bpi 1Wrocław,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 1 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego www.rpo.dolnyslask.pl/bpi 1Wrocław,"— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1Wrocław, 26 marca 2008 r. BAZA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH (BPI) Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

2 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 2 Wrocław, 26 marca 2008 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

3 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 3 Dodawanie harmonogramów Edycja harmonogramu Usuwanie harmonogramu Przekazanie harmonogramu do akceptacji Poziom użytkownika Zatwierdzanie harmonogramu Przekazanie harmonogramu do poprawy Dodawanie użytkownika Poziom administratora Baza Projektów Indywidualnych Wrocław, 26 marca 2008 r.

4 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 4 POZIOM UŻYTKOWNIKA (Osoby sporządzającej harmonogram ) Każdy beneficjent posiada profil z własnym projektem. Po lewej stronie informacje o użytkowniku, który jest zalogowany. Po prawej stronie MENU UŻYTKOWNIKA Opcja,,Lista projektów wszystkie dotychczasowe harmonogramy zostaną wprowadzone do bazy przez pracowników UMWD Wrocław, 26 marca 2008 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

5 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 5 Opcja,,Lista projektów Dodawanie harmonogramu (nowy harmonogram ) Lista harmonogramów (edycja harmonogramu) Wrocław, 26 marca 2008 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

6 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 6 Opcja,, Lista projektów Zakładka,,Lista harmonogramów: edycja przekazanie harmonogramu do akceptacji możliwość usunięcia harmonogramu podgląd wydruku sprawdzenie statusu harmonogramu (zatwierdzony, niezatwierdzony, przesłany do akceptacji) W przypadku gdy harmonogram zostanie zaakceptowany przez administratora status zostaje zmieniony na,,zaakceptowany i użytkownik nie ma już możliwości edycji. Wrocław, 26 marca 2008 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

7 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 7 POZIOM ADMINISTRATORA (Pełnomocnika ds. Przygotowania Projektu) Administratorem zostaje osoba posiadająca umocowanie do podejmowania decyzji w sprawie projektu indywidualnego. Hasło i login administratora zostaną przesłane em. Opcja,,Zgłoszenie nowego użytkownika Opcja,,Użytkownicy Opcja,,Lista projektów Wrocław, 26 marca 2008 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

8 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 8 Opcja,,Zgłoszenie nowego użytkownika Administrator ma możliwość dodawania użytkownika poprzez wypełnienie: - imienia i nazwiska - stanowiska - telefonu - faksu - a - loginu - hasła Wrocław, 26 marca 2008 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

9 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 9 Opcja,,Użytkownicy Możliwość wysłania a do osoby sporządzającej harmonogram Wrocław, 26 marca 2008 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

10 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 10 Opcja,,Lista harmonogramów W celu akceptacji harmonogramu lub jego zwrotu do poprawy należy wybrać opcję,,Lista harmonogramów (pokaż listę) Wrocław, 26 marca 2008 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

11 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 11 Opcja,,Lista harmonogramów Możliwości: podgląd wydruku zatwierdzanie harmonogramu (zmiana statusu) zwrot harmonogramu do poprawy Każdy harmonogram/ raport zgodnie z pre-umową powinien być zatwierdzony do 5 dnia każdego miesiąca Wrocław, 26 marca 2008 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

12 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 12 Pkt. 1. Nazwa Programu Operacyjnego: Punkt automatycznie wypełniony Pkt. 2. Numer i nazwa Priorytetu Programu Operacyjnego: należy wybrać z rozwijanej listy numer i nazwę odpowiedniego priorytetu w ramach RPO WD Pkt. 3. Numer i nazwa Działania w ramach Priorytetu Programu Operacyjnego: należy wybrać z rozwijanej listy właściwy numer i nazwę działania danego priorytetu zgodnie z,,Uszczegółowieniem RPO WD Pkt. 4. Tytuł projektu: automatycznie wypełniony przy dodawaniu projektu do bazy Wrocław, 26 marca 2008 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

13 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 13 Pkt Nazwa beneficjenta: Należy wpisać nazwę beneficjenta Pkt Typ beneficjenta: Należy wybrać odpowiedni typ beneficjenta zgodnie z Uszczegółowieniem RPO WD Pkt Dane teleadresowe: Należy podać: adres wraz numerami telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej Pkt Osoba do kontaktu: Należy wpisać imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia, stanowisko, telefon, fax, adres poczty elektronicznej Wrocław, 26 marca 2008 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

14 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 14 Pkt. 6. Miejsce realizacji: Należy wybrać jedną z opcji: obszar miejski-w przypadku, gdy projekt jest realizowany na terenie gminy miejskiej lub w mieście na ternie gminy miejsko-wiejskiej obszar wiejski- w przypadku gdy projekt jest realizowany na terenie gminy wiejskiej lub w obszarze wiejskim gminy miejsko-wiejskiej Pkt.7. Zakres rzeczowy projektu: Należy przedstawić ogólne założenia projektu. Opis musi jednoznacznie identyfikować przedmiot projektu oraz jasno określać jego zakres i sposób wdrażania (najważniejsze etapy projektu). Wrocław, 26 marca 2008 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

15 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r Budżet projektu: należy wpisać: - całkowitą wartość projektu, - kwotę wydatków kwalifikowalnych, - kwotę dofinansowania, - kwotę środków własnych - inne źródła finansowania. Wszystkie wartości podawane są w PLN. Kwota dofinansowania musi być tożsama z kwotą zadeklarowaną w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych przyjętym uchwałą nr 960/III/07 z dnia 4 grudnia 2007 r. Wrocław, 26 marca 2008 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

16 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 16 Kolumna,, Uzyskanie/przygotowanie/ rozpoczęcie: Należy wybrać opcję,,planowane w przypadku gdy dany dokument /czynność nie została jeszcze rozpoczęta lub nie jest jeszcze zakończona. Należy wybrać opcję,,faktyczne w przypadku gdy dany dokument/ czynność jest zakończona (np. wydano pozwolenie na budowę) lub gdy rozpoczęto prace nad danym dokumentem W przypadku raportów składanych do 5 dnia każdego miesiąca Beneficjent wypełnia rubryki dotyczące faktycznej realizacji projektu. W kolumnie uwagi należy wskazywać zakres prac i opóźnień. Wrocław, 26 marca 2008 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

17 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 17 Kolumna,, Data rozpoczęcia- Należy wybrać odpowiednią datę. Kolumna,, Data uzyskania/ukończenia- Należy wybrać odpowiednią datę. Kolumna,, Koszt realizacji netto- należy wpisać kwotę netto w PLN. Kolumna,, Kwota VAT- należy wybrać procent i wpisać kwotę podatku VAT. Kolumna,,% zaawansowania prac- Należy określić procentowo zaawansowanie prac. W przypadku gdy nie rozpoczęto prac nad danym dokumentem należy wpisać 0. Kolumna,, Źródła finansowania- Należy wybrać odpowiednie źródła finansowania danego wydatku. Kolumna,,Nazwa wykonawcy- Należy wpisać nazwę wykonawcy w przypadku gdy wykonawca jest znany. W przypadku gdy wykonawca nie jest zanany należy wpisać,,brak. Kolumna,,Uwagi- należy umieścić wszelkie adnotacje mające doprecyzować podane dane. Wrocław, 26 marca 2008 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

18 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 18 W przypadku wybrania opcji,,nie dotyczy zablokowaniu ulega cały wiersz Możliwość dodawania wierszy istnieje także w polu,,Inne wymagane dokumenty Wrocław, 26 marca 2008 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

19 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 19 Pkt.10. Podstawy prawne do dysponowania nieruchomością: W przypadku gdy beneficjent nie planuje w projekcie wykupu gruntu w celu realizacji inwestycji wybiera opcję,,nie dotyczy. Należy wybrać z rozwijanej listy formę własności np. własność, dzierżawa, użytkowanie wieczyste. Pkt.11. Wniosek o dofinansowanie: należy wpisać planowaną datę ukończenia prac nad wnioskiem aplikacyjnym. Data ta jest jednoznaczna z datą złożenia wniosku aplikacyjnego. Przewidywany termin realizacji inwestycji: - za datę rozpoczęcia inwestycji przyjmuje się datę zawarcia pierwszej umowy z wykonawcą na rzeczową realizację inwestycji - datą zakończenia inwestycji przyjmuje się rzeczowe zakończenie inwestycji (np. protokół zdawczo-odbiorczy) Wrocław, 26 marca 2008 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

20 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 20 Pkt.12. Prawo zamówień publicznych: Należy wypełnić odpowiednie kolumny z podziałem na procedurę: dot. dokumentacji dot. inwestycji dot.,,zaprojektuj i wybuduj Dane dotyczące np. nadzoru inwestorskiego, promocji należy umieścić w wierszu,,procedura zamówień publicznych dot. inwestycji Możliwość dodawania wierszy w zależności od liczby przetargów Wrocław, 26 marca 2008 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

21 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 21 Pkt.13. Analiza ryzyka: Należy określić i wymienić potencjalne czynniki ryzyka, które mogą się pojawić w trakcie przygotowania projektu oraz przy jego realizacji. Jeżeli to możliwe należy podać także sposoby na przezwyciężenie pojawiających się zagrożeń w celu łagodzenia skutków ich wystąpienia. Pkt.14. Inne: Należy opisać/ wymienić inne kwestie związane z przygotowaniem projektu, które Beneficjent uzna za ważne lub których wymaga od niego IZ RPO WD. Wrocław, 26 marca 2008 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

22 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 22 Do obsługi Bazy Projektów Indywidualnych wymagane są następujące aplikacje: Przeglądarki internetowe (np. Internet Explorer 6. i Internet Explorer 7. oraz Firefox 2. i Opera 9.) włączona obsługa Java Script oraz Cookies Wrocław, 26 marca 2008 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

23 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 23 Dziękuję za uwagę Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże Słowackiego Wrocław Wrocław tel Wrocław, 26 marca 2008 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 1 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego www.rpo.dolnyslask.pl/bpi 1Wrocław,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google