Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 1 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego www.rpo.dolnyslask.pl/bpi 1Wrocław,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 1 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego www.rpo.dolnyslask.pl/bpi 1Wrocław,"— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 1 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego www.rpo.dolnyslask.pl/bpi 1Wrocław, 26 marca 2008 r. BAZA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH (BPI) Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

2 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 2 Wrocław, 26 marca 2008 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego www.rpo.dolnyslask.pl/bpi

3 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 3 Dodawanie harmonogramów Edycja harmonogramu Usuwanie harmonogramu Przekazanie harmonogramu do akceptacji Poziom użytkownika Zatwierdzanie harmonogramu Przekazanie harmonogramu do poprawy Dodawanie użytkownika Poziom administratora Baza Projektów Indywidualnych Wrocław, 26 marca 2008 r.

4 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 4 POZIOM UŻYTKOWNIKA (Osoby sporządzającej harmonogram ) Każdy beneficjent posiada profil z własnym projektem. Po lewej stronie informacje o użytkowniku, który jest zalogowany. Po prawej stronie MENU UŻYTKOWNIKA Opcja,,Lista projektów wszystkie dotychczasowe harmonogramy zostaną wprowadzone do bazy przez pracowników UMWD Wrocław, 26 marca 2008 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego www.rpo.dolnyslask.pl/bpi

5 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 5 Opcja,,Lista projektów Dodawanie harmonogramu (nowy harmonogram ) Lista harmonogramów (edycja harmonogramu) Wrocław, 26 marca 2008 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego www.rpo.dolnyslask.pl/bpi

6 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 6 Opcja,, Lista projektów Zakładka,,Lista harmonogramów: edycja przekazanie harmonogramu do akceptacji możliwość usunięcia harmonogramu podgląd wydruku sprawdzenie statusu harmonogramu (zatwierdzony, niezatwierdzony, przesłany do akceptacji) W przypadku gdy harmonogram zostanie zaakceptowany przez administratora status zostaje zmieniony na,,zaakceptowany i użytkownik nie ma już możliwości edycji. Wrocław, 26 marca 2008 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego www.rpo.dolnyslask.pl/bpi

7 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 7 POZIOM ADMINISTRATORA (Pełnomocnika ds. Przygotowania Projektu) Administratorem zostaje osoba posiadająca umocowanie do podejmowania decyzji w sprawie projektu indywidualnego. Hasło i login administratora zostaną przesłane e-mailem. Opcja,,Zgłoszenie nowego użytkownika Opcja,,Użytkownicy Opcja,,Lista projektów Wrocław, 26 marca 2008 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego www.rpo.dolnyslask.pl/bpi

8 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 8 Opcja,,Zgłoszenie nowego użytkownika Administrator ma możliwość dodawania użytkownika poprzez wypełnienie: - imienia i nazwiska - stanowiska - telefonu - faksu - e-maila - loginu - hasła Wrocław, 26 marca 2008 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego www.rpo.dolnyslask.pl/bpi

9 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 9 Opcja,,Użytkownicy Możliwość wysłania e-maila do osoby sporządzającej harmonogram Wrocław, 26 marca 2008 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego www.rpo.dolnyslask.pl/bpi

10 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 10 Opcja,,Lista harmonogramów W celu akceptacji harmonogramu lub jego zwrotu do poprawy należy wybrać opcję,,Lista harmonogramów (pokaż listę) Wrocław, 26 marca 2008 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego www.rpo.dolnyslask.pl/bpi

11 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 11 Opcja,,Lista harmonogramów Możliwości: podgląd wydruku zatwierdzanie harmonogramu (zmiana statusu) zwrot harmonogramu do poprawy Każdy harmonogram/ raport zgodnie z pre-umową powinien być zatwierdzony do 5 dnia każdego miesiąca Wrocław, 26 marca 2008 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego www.rpo.dolnyslask.pl/bpi

12 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 12 Pkt. 1. Nazwa Programu Operacyjnego: Punkt automatycznie wypełniony Pkt. 2. Numer i nazwa Priorytetu Programu Operacyjnego: należy wybrać z rozwijanej listy numer i nazwę odpowiedniego priorytetu w ramach RPO WD Pkt. 3. Numer i nazwa Działania w ramach Priorytetu Programu Operacyjnego: należy wybrać z rozwijanej listy właściwy numer i nazwę działania danego priorytetu zgodnie z,,Uszczegółowieniem RPO WD Pkt. 4. Tytuł projektu: automatycznie wypełniony przy dodawaniu projektu do bazy Wrocław, 26 marca 2008 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego www.rpo.dolnyslask.pl/bpi

13 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 13 Pkt. 5.1. Nazwa beneficjenta: Należy wpisać nazwę beneficjenta Pkt. 5.2. Typ beneficjenta: Należy wybrać odpowiedni typ beneficjenta zgodnie z Uszczegółowieniem RPO WD Pkt. 5.3. Dane teleadresowe: Należy podać: adres wraz numerami telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej Pkt. 5.4. Osoba do kontaktu: Należy wpisać imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia, stanowisko, telefon, fax, adres poczty elektronicznej Wrocław, 26 marca 2008 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego www.rpo.dolnyslask.pl/bpi

14 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 14 Pkt. 6. Miejsce realizacji: Należy wybrać jedną z opcji: obszar miejski-w przypadku, gdy projekt jest realizowany na terenie gminy miejskiej lub w mieście na ternie gminy miejsko-wiejskiej obszar wiejski- w przypadku gdy projekt jest realizowany na terenie gminy wiejskiej lub w obszarze wiejskim gminy miejsko-wiejskiej Pkt.7. Zakres rzeczowy projektu: Należy przedstawić ogólne założenia projektu. Opis musi jednoznacznie identyfikować przedmiot projektu oraz jasno określać jego zakres i sposób wdrażania (najważniejsze etapy projektu). Wrocław, 26 marca 2008 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego www.rpo.dolnyslask.pl/bpi

15 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 15 8. Budżet projektu: należy wpisać: - całkowitą wartość projektu, - kwotę wydatków kwalifikowalnych, - kwotę dofinansowania, - kwotę środków własnych - inne źródła finansowania. Wszystkie wartości podawane są w PLN. Kwota dofinansowania musi być tożsama z kwotą zadeklarowaną w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych przyjętym uchwałą nr 960/III/07 z dnia 4 grudnia 2007 r. Wrocław, 26 marca 2008 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego www.rpo.dolnyslask.pl/bpi

16 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 16 Kolumna,, Uzyskanie/przygotowanie/ rozpoczęcie: Należy wybrać opcję,,planowane w przypadku gdy dany dokument /czynność nie została jeszcze rozpoczęta lub nie jest jeszcze zakończona. Należy wybrać opcję,,faktyczne w przypadku gdy dany dokument/ czynność jest zakończona (np. wydano pozwolenie na budowę) lub gdy rozpoczęto prace nad danym dokumentem W przypadku raportów składanych do 5 dnia każdego miesiąca Beneficjent wypełnia rubryki dotyczące faktycznej realizacji projektu. W kolumnie uwagi należy wskazywać zakres prac i opóźnień. Wrocław, 26 marca 2008 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego www.rpo.dolnyslask.pl/bpi

17 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 17 Kolumna,, Data rozpoczęcia- Należy wybrać odpowiednią datę. Kolumna,, Data uzyskania/ukończenia- Należy wybrać odpowiednią datę. Kolumna,, Koszt realizacji netto- należy wpisać kwotę netto w PLN. Kolumna,, Kwota VAT- należy wybrać procent i wpisać kwotę podatku VAT. Kolumna,,% zaawansowania prac- Należy określić procentowo zaawansowanie prac. W przypadku gdy nie rozpoczęto prac nad danym dokumentem należy wpisać 0. Kolumna,, Źródła finansowania- Należy wybrać odpowiednie źródła finansowania danego wydatku. Kolumna,,Nazwa wykonawcy- Należy wpisać nazwę wykonawcy w przypadku gdy wykonawca jest znany. W przypadku gdy wykonawca nie jest zanany należy wpisać,,brak. Kolumna,,Uwagi- należy umieścić wszelkie adnotacje mające doprecyzować podane dane. Wrocław, 26 marca 2008 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego www.rpo.dolnyslask.pl/bpi

18 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 18 W przypadku wybrania opcji,,nie dotyczy zablokowaniu ulega cały wiersz Możliwość dodawania wierszy istnieje także w polu,,Inne wymagane dokumenty Wrocław, 26 marca 2008 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego www.rpo.dolnyslask.pl/bpi

19 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 19 Pkt.10. Podstawy prawne do dysponowania nieruchomością: W przypadku gdy beneficjent nie planuje w projekcie wykupu gruntu w celu realizacji inwestycji wybiera opcję,,nie dotyczy. Należy wybrać z rozwijanej listy formę własności np. własność, dzierżawa, użytkowanie wieczyste. Pkt.11. Wniosek o dofinansowanie: należy wpisać planowaną datę ukończenia prac nad wnioskiem aplikacyjnym. Data ta jest jednoznaczna z datą złożenia wniosku aplikacyjnego. Przewidywany termin realizacji inwestycji: - za datę rozpoczęcia inwestycji przyjmuje się datę zawarcia pierwszej umowy z wykonawcą na rzeczową realizację inwestycji - datą zakończenia inwestycji przyjmuje się rzeczowe zakończenie inwestycji (np. protokół zdawczo-odbiorczy) Wrocław, 26 marca 2008 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego www.rpo.dolnyslask.pl/bpi

20 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 20 Pkt.12. Prawo zamówień publicznych: Należy wypełnić odpowiednie kolumny z podziałem na procedurę: dot. dokumentacji dot. inwestycji dot.,,zaprojektuj i wybuduj Dane dotyczące np. nadzoru inwestorskiego, promocji należy umieścić w wierszu,,procedura zamówień publicznych dot. inwestycji Możliwość dodawania wierszy w zależności od liczby przetargów Wrocław, 26 marca 2008 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego www.rpo.dolnyslask.pl/bpi

21 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 21 Pkt.13. Analiza ryzyka: Należy określić i wymienić potencjalne czynniki ryzyka, które mogą się pojawić w trakcie przygotowania projektu oraz przy jego realizacji. Jeżeli to możliwe należy podać także sposoby na przezwyciężenie pojawiających się zagrożeń w celu łagodzenia skutków ich wystąpienia. Pkt.14. Inne: Należy opisać/ wymienić inne kwestie związane z przygotowaniem projektu, które Beneficjent uzna za ważne lub których wymaga od niego IZ RPO WD. Wrocław, 26 marca 2008 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego www.rpo.dolnyslask.pl/bpi

22 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 22 Do obsługi Bazy Projektów Indywidualnych wymagane są następujące aplikacje: Przeglądarki internetowe (np. Internet Explorer 6. i Internet Explorer 7. oraz Firefox 2. i Opera 9.) włączona obsługa Java Script oraz Cookies Wrocław, 26 marca 2008 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego www.rpo.dolnyslask.pl/bpi

23 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 23 Dziękuję za uwagę Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław 50-411 Wrocław tel. 71 776 9041 Wrocław, 26 marca 2008 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego www.rpo.dolnyslask.pl/bpi Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 1 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego www.rpo.dolnyslask.pl/bpi 1Wrocław,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google