Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 1 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego1Wrocław, 26 marca 2008 r. Wzór Umowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 1 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego1Wrocław, 26 marca 2008 r. Wzór Umowy."— Zapis prezentacji:

1

2 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 1 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego1Wrocław, 26 marca 2008 r. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu Sylwia Chwalibóg Dział Wrażania priorytetów 3,4,9 oraz ZPORR Wydział Wdrażania RPO

3 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 2 Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu jest uwieńczeniem złożonego procesu oceny i wyboru projektów. Umowa o dofinansowanie projektu zawierania jest w terminie do 55 dni od dnia podjęcia przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwały w sprawie wyboru projektów do dofinansowania. Wrocław, 26 marca 2008 r.

4 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 3 Proces przygotowania umowy Pismo informujące Beneficjenta o przyznanym dofinansowaniu i wymaganych dokumentach Opracowanie i przesłanie przez Beneficjenta wymaganych dokumentów do RPO WD (7 dni) Wrocław, 26 marca 2008 r. Dokonanie weryfikacji otrzymanych dokumentów oraz opracowanie umowy (7 dni) Ewentualne uzupełnienia przez Beneficjenta dokumen. niezbędnej do przygotowania umowy (5 dni)

5 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 4 Akceptacja umowy o dofinansowanie przez Dyrektora DRPO-W, Dyrektora DRPO, radcę prawnego oraz skarbnika woj. dolnośląskiego Przekazanie umowy o dofinansowanie projektu Beneficjentowi (2 egz.) Wrocław, 26 marca 2008 r. Zwrot podpisanej przez Beneficjenta umowy o dofinansowanie (2 egz.) (7 dni) Podpisanie umowy przez dwóch Członków ZWD oraz przekazanie 1 egz. do Beneficjenta

6 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 5 Warunki do spełnienia przed podpisaniem Umowy: Pozwolenie na budowę lub zgłoszenia budowy/wykonania robót budowlanych (nie dotyczy projektów zaprojektuj i wybuduj oraz projektów nieinfrastrukturalnych); Dokumenty finansowe potwierdzające zabezpieczenie środków finansowych na realizacje projektu; Aktualne zaświadczenie z właściwego organu podatkowego - Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z należnościami w podatkach wobec Skarbu Państwa; Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek (nie dotyczy JST, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych) Wrocław, 26 marca 2008 r.

7 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 6 Warunki do spełnienia przed podpisaniem Umowy (c.d.): Zaświadczenie o nadaniu NIP Zaświadczenie o numerze REGON Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość osób uprawnionych do zawarcia umowy Umowa otwarcia rachunku bankowego dla projektu. Inne niezbędne dokumenty wymagane prawem polskim lub kategorią projektu. Wrocław, 26 marca 2008 r.

8 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 7 Uchwała nr 1008/III/07 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 http://rpo.dolnyslask.pl/pliki/pik/wzor%20umowy%20o%20dof.pdf Wrocław, 26 marca 2008 r.

9 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 8 Postanowienia umowy: Określenie stron, Przedmiot umowy, Wartość umowy, Wielkość dofinansowania, Odpowiedzialność Beneficjenta Warunki płatności, Nieprawidłowe wykorzystanie środków i ich odzyskiwanie, Stosowanie przepisów dot. zamówień publicznych, Wrocław, 26 marca 2008 r.

10 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 9 Postanowienia umowy (c.d.) Monitoring i sprawozdawczość; Kontrola i audyt; Zmiany w Projekcie i Umowie; Rozwiązanie umowy. Wrocław, 26 marca 2008 r.

11 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 10 § 2 ust. 1 Umowa określa szczegółowe zasady, tryb i warunki na jakich dokonywane będzie przekazywania i wykorzystanie środków dotacji rozwojowej poprzez dofinansowanie części wydatków kwalifikowanych poniesionych przez beneficjenta na realizację Projektu, określonego szczegółowo we wniosku o dofinansowanie, stanowiącym załącznik do Umowy oraz inne prawa i obowiązki Stron Umowy Wrocław, 26 marca 2008 r.

12 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 11 § 5 Płatności Do 5 dnia każdego miesiąca kwartalny harmonogram płatności; Do 15 lutego każdego roku prognozę wydatków na następny rok budżetowy/na kolejne dwa lata w przypadku JST i ich jednostek podległych; Wszelkie płatności dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego Beneficjenta.

13 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 12 § 11 - Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu Składane jest w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy W przypadku projektu, dla którego Beneficjant wnioskuje o otrzymanie części dofinansowanie w formie zaliczki: dofinansowanie do 1 000 000 PLN – weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową dofinansowanie powyżej 1 000 000 PLN pozostałe formy zabezpieczenia wyszczególnione w umowie W przypadku Beneficjenta będącego jednostką sektora finansów publicznych otrzymującego część dofinansowania w formie zaliczki zabezpieczenie wnoszone jest w terminie do 20 dni po przekazaniu Beneficjentowi pierwszej transzy dofinansowania w formie zaliczki (§ 11 ust. 4 Umowy)

14 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 13 § 17 Zmiany w Projekcie po podpisaniu Umowy Beneficjent zobowiązany jest zgłosić do IZ RPO zmiany dotyczące realizacji Projektu nie później niż na 35 dni przed planowanych zakończeniem finansowym realizacji projektu, Zmiany powstałe w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymagają przygotowania aneksu po zakończeniu każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku braku zgody IZ RPO na dokonanie zmian Beneficjent jest zobowiązany do realizacji Projektu zgodnie z obowiązująca wersją wniosku o dofinansowanie lub ma możliwość rezygnacji z dalszej realizacji Projektu. Wrocław, 26 marca 2008 r.

15 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 14 § 19 Rozwiązanie Umowy Rozwiązanie umowy na wniosek IZ RPO z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia (§ 19 ust. 1); Rozwiązanie Umowy na wniosek IZ RPO bez wypowiedzenia (§ 19 ust. 2); Rozwiązanie umowy na wniosek Beneficjenta; Niezależnie od formy i przyczyny rozwiązania umowy beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia wniosku o płatność końcową w wypełnioną częścią sprawozdawczą z zakończenia realizacji projektu oraz do przechowywania, archiwizowania i udostępniania dokumentacji związanej z realizacją projektu. (§ 19 ust. 6) Wrocław, 26 marca 2008 r.

16 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 15 Załączniki do umowy Pełnomocnictwo dla podmiotu podpisującego Umowę w imieniu beneficjenta Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu... Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji projektu w ramach RPO WD 2007-2013 Harmonogram realizacji zamówień publicznych dla projektu w ramach RPO WD 2007-2013 Kwartalny harmonogram płatności dla projektu w ramach RPO WD 2007 – 2013 oraz odpowiadające współfinansowanie według źródeł finansowania, Wrocław, 26 marca 2008 r.

17 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 16 Załączniki do umowy (c.d.) Prognoza wydatków kwalifikowanych dla projektu w ramach RPO WD 2007-2013 na bieżący rok oraz następny budżetowy Skwantyfikowane wskaźniki osiągnięcia rzeczowej realizacji projektu w ramach RPO WD 2007-2013 Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT Wrocław, 26 marca 2008 r.

18 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 17 Dziękuję za uwagę Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 26 marca 2008 r.


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 1 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego1Wrocław, 26 marca 2008 r. Wzór Umowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google