Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jest to ustrój polityczny, w którym źródło władzy stanowi wola większości obywateli (sprawują oni rządy bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicieli).

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jest to ustrój polityczny, w którym źródło władzy stanowi wola większości obywateli (sprawują oni rządy bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicieli)."— Zapis prezentacji:

1

2 Jest to ustrój polityczny, w którym źródło władzy stanowi wola większości obywateli (sprawują oni rządy bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicieli).

3 jeden z organów szkoły (pozostałymi organami są: dyrektor, rada pedagogiczna i rada szkoły), organizacja uczniów danej szkoły, obejmująca całą społeczność uczniowską, niezależna od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii oraz ugrupowań politycznych.

4 ART. 2 1. Samorząd Uczniowski jest powołany do reprezentowania społeczności uczniowskiej organów szkoły, organów i organizacji pozaszkolnych.

5 2. Do zadań Samorządu należy w szczególności: a) współdziałanie z organami szkoły w zapewnieniu uczniom należnych warunków do nauki, b) występowanie do organów szkoły o udzielenie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, c) organizowanie uczniów do jak najlepszego spełnienia obowiązków szkolnych zawartych w Statucie Szkoły, d) mediacja przy rozstrzyganiu konfliktów dotyczących społeczności szkolnej, e) współorganizowanie uroczystości szkolnych, f) organizowanie działalności kulturalnej, sportowej, turystycznej, g) organizowanie samopomocy koleżeńskiej, i) wnioskowanie do Dyrektora o udzielenie pochwał i nagród, j) opiniowanie zachowań uczniów, którym grozi kara dyscyplinarna, k) dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, l) organizowanie uczniów do niezbędnych prac na rzecz szkoły i środowiska, m) przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły. 3. Realizacji celów winna towarzyszyć dbałość o dobre imię szkoły.

6 To spotkanie miało na celu uświadomić im co to jest demokracja i jak działa. Nasi mali koledzy dowiedzieli się, że oni również mogą brać czynny udział w naszej szkole, ponieważ tworzą Samorząd Uczniowski.

7

8

9

10

11

12 W naszej szkole wśród 50 uczniów przeprowadziłyśmy ankietę. Na pytanie: Czy znasz swoje prawa obowiązujące w szkole? (44% - nie ) Czy głosując na kandydata do samorządu uczniowskiego zdążyłeś/zdążyłaś go poznać? (24% - nie) Chociaż na nie odpowiedziało mniej niż 50% ankietowanych postanowiłyśmy zrobić gazetkę, która zawierałaby prawa uczniowskie.

13

14 Nasza szkoła ostatnio bardzo się zmieniła, gdyż została odnowiona i dołączono do niej nową cześć dydaktyczną. Powstała długo oczekiwana przez uczniów sala gimnastyczna. Dzięki pomocy naszego Wójta zakupiono także nowe komputery. Wszystko to dzięki odpowiednio działającej demokracji w naszej szkole i gminie.

15

16

17 Aby uczniowie głosujący na kandydatów do samorządu uczniowskiego poznali ich lepiej, proponujemy: zaprezentowanie swojego planu działania w postaci plakatu, przybliżenie postaci kandydata do samorządu i zorganizowanie krótkiego apelu, ulotki promujące plan wyborczy.

18 Góra grosza Zbiórka baterii Zbiórka nakrętek

19

20


Pobierz ppt "Jest to ustrój polityczny, w którym źródło władzy stanowi wola większości obywateli (sprawują oni rządy bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicieli)."

Podobne prezentacje


Reklamy Google