Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Siedliska przyrodnicze

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Siedliska przyrodnicze"— Zapis prezentacji:

1 Siedliska przyrodnicze
Lasy strefy umiarkowanej (91xx) – część pierwsza

2 9 – Lasy i bory W części tej wymieniono 5 poddziałów oraz 81 typów siedlisk przyrodniczych, w tym 17 z nich występuje na terenie Polski 90 – lasy borealne (8) 91 – lasy strefy umiarkowanej (37) 92 – śródziemnomorskie lasy wiecznie zielone (13) 93 - śródziemnomorskie lasy twardolistne (10) 94 – bory górskie strefy umiarkowanej (3) 95 – bory górskie obszaru śródziemnomorskiego i Makaronezji (10).

3 9110 Kwaśne buczyny Lasy bukowe na wyżynach środkowej Europy oraz bukowe, bukowo-jodłowe i bukowo-świerkowe pasm górskich od Wogezów aż po Karpaty. Gatunki: Fagus sylvatica, Abies alba, Picea abies, Luzula luzuloides, Polytrichum formosum, Deschampsia flexuosa, Calamagrostis villosa, Vaccinium myrtillus, Pteridium aquilinum.

4

5 9110 Kwaśne buczyny Kwaśna buczyna niżowa (Luzulo pilosae-Fagetum) Kwaśna buczyna górska (Luzulo luzuloidis-Fagetum) Żyzna jedlina karpacka (Galio-Abietetum; zb. Oxalis acetosella-Abies alba)

6 Charakterystyka siedliska
Na nizinach lasy typowo bukowe Na wyżynach lasy mieszane z bukiem (świerk jodła, w miejscach wilgotnych jawor) Typ siedliskowy lasu: LMśw, LMwyż, LG, LMG, BMG Ubogie gatunkowo runo (mało wymagające gat. ogólnoleśne i borowe, niski udział gatunków siedlisk żyznych, zdominowane przez mszaki)

7 9120 Atlantic acidophilous beech forests with Ilex and sometimes also Taxus in the shrublayer (Quercinion robori-petraeae or Ilici-Fagenion) Acydofilne lasy bukowe klimatu atlantyckiego na niżu i w obszarach wyżynnych Gatunki: Ilex aquifolium, Taxus baccata, Ruscus aculeatus, Deschampsia flexuosa, Hieracium sabaudum, H. umbellatum, Pteridium aquilinum, Vaccinium myrtillus, Lonicera periclymenum, Melampyrum pratense, Teucrium scorodonia, Holcus mollis.

8

9 9130 Żyzne buczyny Żyzne, wyżynne i górskie lasy bukowe, bukowo-jodłowe i bukowo-jodłowo-świerkowe z centrum rozmieszczenie w Europie Środkowej, także w północnej i atlantyckiej Europie aż po region pannoński Gatunki: Fagus sylvatica, Abies alba, Picea abies, Anemone nemorosa, Lamiastrum galeobdolon, Galium odoratum, Melica uniflora, Dentaria spp.

10

11 9130 Żyzne buczyny 9130-1 Żyzna buczyna niżowa (Galio odorati-Fagetum)
Wilgotna buczyna niżowa ze szczyrem (zbiorowisko Fagus sylvatica – Mercurialis perennis) Żyzna buczyna górska (Dentario enneaphylli-Fagetum, Dentario glandulosae-Fagetum)

12 Charakterystyka siedliska
Na nizinach lasy typowo bukowe (ewentualnie z dębem, lipą, jaworem) Na wyżynach i w górach lasy mieszane z bukiem (świerk, jodła, jawor, jesion, cis) Typ siedliskowy lasu: Lśw, Lwyżśw, LGśw, LGw, Lw W runie liczne gatunki siedlisk żyznych, sporadycznie gatunki borowe Runo z przewagą bylin i/lub wysokich gatunków traw (ważny jest jego skład)

13 9140 Środkowoeuropejskie, subalpejskie i górskie lasy bukowe z jaworem oraz szczawiem górskim
Wysokogórskie, niskorosłe lasy bukowo-jaworowe o runie acydofilnym lub żyznym z udziałem gatunków murawowych Gatunki: Fagus sylvatica, Acer pseudoplatanus, Rumex arifolius

14

15 9140 Środkowoeuropejskie, subalpejskie i górskie lasy bukowe z jaworem oraz szczawiem górskim
Wschodniokarpacka jaworzyna ziołoroślowa (Aceri-Fagetum) Zachodniokarpacka jaworzyna ziołoroślowa (Aceri-Fagetum) Buczyny ziołoroślowe w Sudetach – niejasna pozycja syntaksonomiczna

16 Charakterystyka siedliska
Lasy tworzone przez niskie buki z dużym udziałem Acer pseudoplatanus (jawor) Występują w pobliżu górnej granicy lasu ( m n.p.m.) Słabe zwarcie drzewostanu, słabo rozwinięta warstwa krzewów Skład gatunkowy runa zbliżony jest do runa w kwaśnych i żyznych buczynach jednak z wyraźnym i wysokim udziałem gatunków ziołorośli górskich.

17 9150 Buczyny storczykowe (Medio-European limestone beech forests of the Cephalanthero-Fagion)
Kserotermiczne i ciepłolubne lasy bukowe na podłożach wapiennych, zwykle na stokach południowych z dużym udziałem traw, bylin i storczyków; Europa zachodnia i środkowa aż po Pireneje. Gatunki: Fagus sylvatica, Carex digitata, C. flacca, C. montana, C. alba, Sesleria albicans, Brachypodium pinnatum, Cephalanthera spp., Neottia nidus-avis, Epipactis leptochila, Epipactis microphylla, Buxus sempervirens.

18

19 9150 Ciepłolubne buczyny storczykowe
Pienińska buczyna storczykowa (Carici albae-Fagetum) Małopolska buczyna storczykowa (zb. Fagus sylvatica-Cruciata glabra) Sudecka buczyna storczykowa (zb. Fagus sylvatica-Hypericum maculatum) Kaszubska buczyna storczykowa (zb. Fagus sylvatica-Cypripedium calceolus) Nadbałtycka buczyna storczykowa (Cephlanathero-Fagetum)

20 Charakterystyka siedliska
Las bukowy, bukowo-jodłowy, jodłowy Siedliska bogate w wapń Typ siedliskowy lasu: Lśw, LG, LMG Rędziny, pararędziny, kreda jeziorna, trawertyny Wystawa S, SW, strome stoki (najczęściej) W runie obecne są gatunki storczyków i gatunki ciepłolubne

21 Jeżeli buczyny występują na:
na stromych skalistych zboczach i grzbietach na podłożu wapiennym na kredzie jeziornej lub trawertynach na krawędzi klifu nadmorskiego A dodatkowo z buczyn podawane były stanowiska storczyków To prawdopodobnie mamy do czynienia z siedliskiem 9150

22 9160 grąd subatlantycki Lasy dębowo-grabowe Europy Zachodniej i Środkowej na głębokich glebach hydrogenicznych z wysokim poziomem wód gruntowych (doliny rzeczne). W Polsce utożsamiony ze Stellario-Carpinetum co jest zawężeniem w stosunku do IM. Gatunki: Quercus robur, Carpinus betulus, Acer campestre, Tilia cordata, Stellaria holostea, Carex brizoides, Poa chaixii, Potentilla sterilis, Dactylis polygama, Ranunculus nemorosus, Galium sylvaticum.

23

24 9170 grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum oak-hornbeam forests)
Lasy dębowo-grabowe europy środkowej – pierwotnie do granicy zasięgu buka, w ver. 25 poszerzone o grądy subkontynentalne Gatunki: Quercus petraea, Carpinus betulus, Sorbus torminalis, S. domestica, Acer campestre, Ligustrum vulgare, Convallaria majalis, Carex montana, C. umbrosa, Festuca heterophylla; Tilia cordata, Acer platanoides.

25

26 9160, 9170 Lasy grądowe 9160 Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
Grąd środkowoeuropejski (Galio-Carpinetum) Grąd subkontynentalny (Tilio-Carpinetum) Grądy zboczowe (zb. Acer platanoides-Tilia cordata)

27 Charakterystyka siedliska
Lasy dębowe, dębowo-grabowe, grabowe, lipowe, bukowo-dębowo-grabowe Typ siedliskowy lasu: LMśw, LMw, Lśw, Lw, LMwyż, Lwyż Bardzo dobrze rozwinięta warstwa krzewów (dominacja leszczyny) Runo budują gatunki żyznych siedlisk lasowych (znikomy udział krzewinek, mchów naziemnych)

28 9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach
Wielogatunkowe lasy liściaste na stromych, kamienistych stokach i piargach, zwykle nawapienne, ale także na skałach krzemianowych. Od zbiorowisk termofilnych, a nawet kserotermicznych na wyżynach i pogórzu aż po wilgotne i wysokogórskie lasy jaworowe. Gatunki: Lunario-Acerenion - Acer pseudoplatanus, Actaea spicata, Fraxinus excelsior, Helleborus viridis, Lunaria rediviva, Taxus baccata, Ulmus glabra. Tilio-Acerenion - Carpinus betulus, Corylus avellana, Quercus sp., Sesleria varia, Tilia cordata, T. platyphyllos

29

30 *9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe
Lasy klonowo-lipowe Sudetów, ich Pogórza i Przedgórza (Aceri-Tilietum) Jaworzyna z języcznikiem zwyczajnym (Phyllitido-Aceretum) Karpackie jaworzyny miesiącznicowe (Lunario-Aceretum) Sudeckie jaworzyny z miesiącznicą trwałą (Lunario-Aceretum) Jaworzyna karpacka (Sorbo aucupariae-Aceretum pseudoplatani) Jaworzyny i buczyny ziołoroślowe Sudetów (zb. Acer pseudoplatanus-Aruncus sylvestris)

31 Charakterystyka siedliska
Wielogatunkowe lasy liściaste z przewagą jawora, lipy szerokolistnej, wiązu górskiego, jarzębiny, jesionu, klonu pospolitego Podłoże węglanowe, obojętne, kwaśne Strome stoki z rumoszem skalnym bądź bezpośrednio na skałach Typ siedliskowy lasu: Lwyż, LG Runo w dużej mierze tworzą paprocie i nitrofilne byliny (runo ziołoroślowe) Słabo rozwinięta warstwa mszysta

32 9190 Pomorski kwaśny las brzozowo - dębowy (Betulo - Quercetum) (Old acidophilous oak woods with Quercus robur on sandy plains) Acydofilne lasy dębowe na nizinach północnobałtyckich, na podłożach silnie oligotroficznych (podzole i gleby hydrogeniczne), z ubogim runem i warstwą krzeów. Pierwotnie należały tu Querco-Betuletum, Molino-Quercetum, Trientalo-Quercetim roboris. Gatunki: Quercus robur, Betula pendula, B. pubescens, Sorbus aucuparia, Populus tremula.

33

34 9190 Acydofilne dąbrowy Acidofilny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum) Śródlądowe kwaśne dąbrowy (Fago-Quercetum, Calamagrostio-Quercetum, Molinio caerulea-Quercetum, Viscario-Quercetum, Luzulo-Quercetum)

35 Acydofilne dąbrowy Las dębowy w domieszce brzoza, sosna, świerk, lipa, grab Typ siedliskowy lasu: LMw, LMśw,LMwyż, BMśw, BMw, BMwyż Warstwa krzewów umiarkowanie rozwinięta: gatunki drzewostanu, kruszyna, jarzębina Runo krzewinkowe lub trawiasto- zielne zdominowane przez gatunki dąbrów acidofilnych i gatunki borowe


Pobierz ppt "Siedliska przyrodnicze"

Podobne prezentacje


Reklamy Google