Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Centra usług – podatkowe aspekty prowadzenia działalności Katarzyna Knapik, Taxpoint Kraków, 8 listopada 2007 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Centra usług – podatkowe aspekty prowadzenia działalności Katarzyna Knapik, Taxpoint Kraków, 8 listopada 2007 r."— Zapis prezentacji:

1 1 Centra usług – podatkowe aspekty prowadzenia działalności Katarzyna Knapik, Taxpoint Kraków, 8 listopada 2007 r.

2 2 Plan prezentacji Pomoc publiczna Þdotacje Þulgi w specjalnych strefach ekonomicznych Zarządzanie ryzykiem podatkowym Þceny transferowe Þprocedury

3 3 Pomoc publiczna

4 4 Mapa pomocy regionalnej – plan na lata 2007 - 2013 Maksymalne wsparcie Lokalizacja 30% mazowieckie 40% pomorskie zachodniopomorskie dolnośląskie wielkopolskie śląskie 50%reszta

5 5 Specjalne Strefy Ekonomiczne Zwolnienie z podatku CIT: nowe inwestycje – nawet do 70% nakładów inwestycyjnych (zakup gruntów, budynków, maszyn, oprogramowania) lub tworzenie miejsc pracy – nawet do 70% dwuletnich kosztów zatrudnienia pod uwagę brana jest wyższa z tych dwóch grup kosztów Warunki finansowania zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE prowadzenie działalności zgodnie z przepisami (np. konieczność wyodrębnienia jednostki funkcjonującej w strefie)

6 6 Rodzaje działalności usługowych na terenie SSE Usługi rachunkowości i kontroli ksiąg (PKWiU 74.12.1) Usługi w zakresie księgowości (PKWiU 74.12.2) Usługi centrów telefonicznych (PKWiU 74.86) Usługi informatyczne (PKWiU 72) Usługi w zakresie badań i analiz technicznych (PKWiU 74.3) Usługi badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKWiU 73.1) UWAGA – nie obejmuje: Usług doradztwa podatkowego i sporządzania deklaracji podatkowych Sprzedaży detalicznej pakietów oprogramowania

7 7 Program Operacyjny Kapitał Ludzki nCel główny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Þwzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej nCel szczegółowy – adekwatny dla przedsiębiorstw Þpoprawa zdolności adaptacyjnych pracowników przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce nZwiększone środki na kapitał ludzki w porównaniu z poprzednim okresem realizacji funduszy unijnych w Polsce Þ11,4 mld EUR – budżet PO KL w latach 2007-2013 Þ2,0 mld EUR – budżet Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich w latach 2004-2006

8 8 Podnoszenie zdolności adaptacyjnych pracowników nPrzykładowe szkolenia podlegające wsparciu w ramach PO KL: Þszkolenia zawodowe – w zakresie ogólnego podwyższenia lub zdobycia nowych kwalifikacji i umiejętności (np. związanych ze zmianami technologicznymi poprzez zastosowanie IT lub językowe) Þszkolenia kadry kierowniczej – w zakresie zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, zarządzania BHP, elastycznych form pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych Þstudia podyplomowe (w tym MBA) Þszkolenia e-learnigowe i mieszane Þdoradztwo związane ze szkoleniami (dla małych i średnich przedsiębiorców) Þszkolenia miękkie (np. ze zdolności przywódczych czy odporności na stres) Þszkolenia twarde (techniki sprzedaży, podstawy księgowości)

9 9 Zarządzanie ryzykiem podatkowym

10 10 Ryzyko podatkowe w centrum usług nRyzyko podatkowe - każde zdarzenie, którego wystąpienie lub brak może mieć negatywny wpływ na realizację celów wyznaczonych w ramach polityki podatkowej firmy nZarządzanie ryzykiem podatkowym: Þustalenie polityki podatkowej firmy oraz profilu ryzyka Þidentyfikacja źródeł ryzyk (zewnętrzne, wewnętrzne) Þidentyfikacja obszarów gdzie niezbędne są działania (procedury, ludzie, systemy informatyczne) Þwdrożenie sposobów minimalizacji ryzyka podatkowego

11 11 Źródła ryzyka podatkowego nZewnętrznie Þwielość i zmienność legislacji, fiskalizm, problemy interpretacyjne Þna ogół małe szanse wyeliminowania Þmożliwość zmniejszenia ryzyka w obszarze cen transferowych (umowy, dokumentacje cen transferowych, uprzednie porozumienia cenowe) nWewnętrzne Þniewłaściwa komunikacja, niejasny podział zadań, brak spisanych procedur, rotacja personelu, niedostosowane systemy informatyczne Þmożliwość zarządzania (właściwe procedury, szkolenia dla kadry, dostosowanie systemów informatycznych)

12 12 Uprzednie Porozumienia Cenowe nAdvance Pricing Agreements - APA nPrzedmiotem negocjacji nie jest cena transferowa lecz metoda i sposób jej ustalenia nAPA dotyczy transakcji Þdokonanych po złożeniu wniosku o zawarcie porozumienia Þktórych realizację rozpoczęto przed dniem złożenia wniosku nTermin obowiązywania decyzji w sprawie porozumienia nie może być dłuższy niż 5 lata (z możliwością przedłużenia na kolejne 5 lata)

13 13 Zalety APA nUstalenie z góry efektywnej biznesowo metody kalkulacji ceny zaakceptowanej przez organy podatkowe nPewność opodatkowania transakcji i obrotu gospodarczego nOgraniczenie ryzyka kosztownych i czasochłonnych sporów z organami podatkowymi i nieprzewidywalnych wyroków sądowych nOgraniczenie ryzyka zaległości podatkowych i odsetek od tych zaległości nWyeliminowanie ryzyka podwójnego opodatkowania w skali grupy nZabezpieczenie ryzyka odpowiedzialności osobistej dla osób odpowiedzialnych z tytułu przepisów Kodeksu Karnego Skarbowego

14 14 APA – kiedy występować nW odniesieniu do powtarzalnych transakcji dotyczących istotnej / podstawowej części działalności podatnika nW sytuacji znaczącej restrukturyzacji działalności i zmiany modelu rozliczeń w grupie nW przypadku rozpoczynania nowych znacznych inwestycji i nowej działalności, z którymi wiąże się przepływ towarów / usług / wartości niematerialnych i prawnych w grupie nW przypadku skomplikowanych struktur i metod rozliczeń w grupie oraz skomplikowanych transakcji (szczególnie dotyczących wartości niematerialnych i prawnych) o dużej wartości i strategicznym znaczeniu dla spółki

15 15 Dlaczego istotne są procedury podatkowe nCo może pójść źle? Þniejasny podział zadań pomiędzy centrum usług i klientem Þnieterminowy przepływ informacji i dokumentów Þbrak dokumentacji procesu podejmowania decyzji, brak konsultacji przed zawarciem umów Þbrak monitorowania zmian w przepisach i interpretacjach nJakie mogą być tego skutki? Þbrak kompletnego obrazu działalności gospodarczej i zrozumienia biznesu usługobiorcy Þpodejmowanie decyzji co do traktowania podatkowego w oparciu o niekompletne informacje Þzaległości podatkowe, ryzyko sankcji karnych skarbowych Þczasochłonność sporządzania korekt, nieefektywność podatkowa

16 16 Procedury podatkowe – jak tworzyć nPodział zadań pomiędzy centrum i grupę jako punkt wyjścia do stworzenia prawidłowych procedur Þobsługa bieżąca Þwewnętrzne funkcje kontrolne Þplanowanie podatkowe – w centrum lub w grupie Þwewnętrzne doradztwo podatkowe – w centrum lub w grupie nRola procedur Þzapewnienie komunikacji pomiędzy centrum usług i klientami Þwprowadzenie kontroli podejmowanych decyzji podatkowych Þzminimalizowanie ryzyka nałożenia sankcji karnych skarbowych

17 17 Procedury wewnętrzne – zawartość nPrawidłowe procedury określają: Þco należy zrobić Þjak to zrobić Þkto ma to zrobić Þkiedy należy to zrobić Þgdzie ma to być zrobione Þjakie procedury kontrolne należy zrealizować Þw jaki sposób działania powinny być udokumentowane Þgdzie dokument ma być zarchiwizowany nCzynnik ludzki jako nieodłączny element zarządzania ryzykiem Þokreślenie zakresu obowiązków pracowników centrum Þprowadzenie polityki szkoleniowej

18 18 Korzyści z zarządzania ryzykiem podatkowym w centrach usług nFaktyczna realizacja celów utworzenia centrum usług nZmniejszenie ryzyka błędu w zakresie sprawozdawczości dla celów podatkowych nZachowanie równowagi pomiędzy technicznymi oraz operacyjnymi aspektami dotyczącymi zagadnień podatkowych nWykrycie nowych możliwości obniżenia obciążeń podatkowych nDostosowanie strategii podatkowej do strategii biznesowej nZapewnienie efektywniejszej kontroli z punktu widzenia zarządu oraz udziałowców/akcjonariuszy nZapewnienie możliwości pełniejszego oszacowania ryzyka związanego z nowymi przedsięwzięciami nZachowanie najwyższych standardów

19 19 Kontakt: Katarzyna Knapik Partner, Taxpoint e-mail: katarzyna.knapik@taxpoint.plkatarzyna.knapik@taxpoint.pl tel.: +48 664 717 349 http://www.taxpoint.pl/


Pobierz ppt "1 Centra usług – podatkowe aspekty prowadzenia działalności Katarzyna Knapik, Taxpoint Kraków, 8 listopada 2007 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google