Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. 2 Z ESPÓŁ Z ARZĄDZANIA R YZYKIEM P ODATKOWYM Zarządzanie Ryzykiem Podatkowym Katarzyna Knapik Arkadiusz Patryas Regionalne Forum Biznesu Kraków, 18.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. 2 Z ESPÓŁ Z ARZĄDZANIA R YZYKIEM P ODATKOWYM Zarządzanie Ryzykiem Podatkowym Katarzyna Knapik Arkadiusz Patryas Regionalne Forum Biznesu Kraków, 18."— Zapis prezentacji:

1 1

2 2

3 Z ESPÓŁ Z ARZĄDZANIA R YZYKIEM P ODATKOWYM Zarządzanie Ryzykiem Podatkowym Katarzyna Knapik Arkadiusz Patryas Regionalne Forum Biznesu Kraków, 18 października 2005 r.

4 4 Ryzyko podatkowe - o co właściwie chodzi? n Każde zdarzenie, którego wystąpienie lub brak może mieć negatywny wpływ na realizację celów wyznaczonych w ramach polityki podatkowej firmy n Zarządzanie ryzykiem podatkowym istotnym elementem zarządzania ryzykiem w ogóle

5 5 Priorytety polityki podatkowej w Polsce Wyniki badań E&Y Polska: n Uniknięcie zaległości podatkowych i związanych z nimi obciążeń (55%) n Minimalizacja obciążeń podatkowych (30%) n Przestrzeganie giełdowych obowiązków sprawozdawczych (16%) n Unikanie odpowiedzialności karnej skarbowej (9%) n Ochrona reputacji firmy (9%) n Unikanie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych (4%)

6 6 Polityka podatkowa – czym naprawdę zajmują się dyrektorzy finansowi 27,8% Planowanie podatkowe 43,9% Rutynowa obsługa bieżąca 9,3% Finansowa sprawozdawczość podatkowa 4,3% Przekazywanie informacji nt ryzyka podatkowego 5,6% Identyfikacja/ zarządzanie ryzykiem podatkowym 9,2% Kontrole podatkowe

7 7 Istota polityki podatkowej firmy n Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za realizację polityki podatkowej n Ustalenie celów polityki podatkowej n Określenie priorytetów n Określenie profilu ryzyka podatkowego firmy n Określenie obszarów potencjalnej optymalizacji n Określenie źródeł ryzyka podatkowego n Zdefiniowanie narzędzi (sposobów) minimalizacji ryzyka podatkowego w firmie

8 8 Kiedy nie zarządzamy ryzykiem podatkowym… Powstanie zaległości podatkowych (odsetki karne, sankcje, utrata prawa do odliczenia podatku lub ulgi) Odpowiedzialność karna skarbowa Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych Naruszenie wymogów sprawozdawczości finansowej Skutki prawne Obniżona opłacalność transakcji/działalności Obniżona konkurencyjność oferowanych produktów Zwiększenie ogółu obciążeń podatkowych Zachwianie płynności finansowej firmy Pogorszenie wizerunku firmy Skutki biznesowe

9 9 Czynniki kształtujące ryzyko podatkowe Złożoność i niestabilność prawa podatkowego i jego interpretacji Odpowiedzialność karna skarbowa Sprawozdawczość finansowa Złożoność i niestabilność prawa podatkowego i jego interpretacji Odpowiedzialność karna skarbowa Sprawozdawczość finansowa Zwiększony nadzór regulacyjny (np: uregulowania SOX (SOA), projekt VIII Dyrektywy EU), Nacisk na ład korporacyjny (np.Kodeks Dobrych Praktyk) Rosnące oczekiwania udziałowców i instytucji finansowych w zakresie kontroli wewnętrznej Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych Zwiększony nadzór regulacyjny (np: uregulowania SOX (SOA), projekt VIII Dyrektywy EU), Nacisk na ład korporacyjny (np.Kodeks Dobrych Praktyk) Rosnące oczekiwania udziałowców i instytucji finansowych w zakresie kontroli wewnętrznej Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych Przed Enronem Po Enronie TRADYCYJNE NOWE

10 10 Źródła ryzyka podatkowego + Niestabilne prawo podatkowe Zmieniające się interpretacje prawa podatkowego i niestabilne orzecznictwo Fiskalizm organów skarbowych Zmiany w otoczeniu prawnym Zmienne uwarunkowania rynkowe Niestabilne prawo podatkowe Zmieniające się interpretacje prawa podatkowego i niestabilne orzecznictwo Fiskalizm organów skarbowych Zmiany w otoczeniu prawnym Zmienne uwarunkowania rynkowe Zewnętrzne Niewystarczająca wiedza pracowników Niewłaściwy podział obowiązków i zadań Brak jasnych i skutecznych wewnętrznych procedur podatkowych Brak wymiany informacji między działami merytorycznymi i finansowymi Braki w dokumentacji transakcji Brak zaangażowania działu podatkowego w przygotowanie transakcji Błędy w systemach informatycznych Niewykorzystany potencjał systemów informatycznych Niewystarczająca wiedza pracowników Niewłaściwy podział obowiązków i zadań Brak jasnych i skutecznych wewnętrznych procedur podatkowych Brak wymiany informacji między działami merytorycznymi i finansowymi Braki w dokumentacji transakcji Brak zaangażowania działu podatkowego w przygotowanie transakcji Błędy w systemach informatycznych Niewykorzystany potencjał systemów informatycznych Wewnętrzne

11 11 Ryzyko podatkowe – czy możemy się od niego ubezpieczyć? Zewnętrzne Wewnętrzne Niewielka możliwość minimalizacji Zarządzanie ryzykiem podatkowym

12 12 Wewnętrzne źródła ryzyka Źródła ryzyka wewnętrznego PERSONEL PROCEDURY WEWNĘTRZNE SYSTEMY INFORMATYCZNE

13 13 Źródła ryzyka wewnętrznego – systemy informatyczne system informatyczny nie jest dostosowany do wymogów polskiego prawa podatkowego – wiele możliwości systemu jest niewykorzystanych systemy podatkowe nie są modyfikowane zgodnie ze zmieniającymi się przepisami prawa i stanowiskiem władz podatkowych CZYNNIKI RYZYKA niewykorzystanie możliwości systemu informatycznego powoduje, że sporządzenie deklaracji podatkowych wymaga dodatkowego czasu i nakładu pracy w celu obliczenia i zsumowania danych podatkowych duża część obliczeń dla celów podatkowych jest sporządzana ręcznie co zwiększa ryzyko pomyłki SKUTKI raporty wygenerowane z systemów informatycznych nie mogą stanowić bezpośredniej podstawy do sporządzenia deklaracji podatkowych bez ich dalszej ręcznej modyfikacji

14 14 Rola systemów informatycznych w zarządzaniu ryzykiem podatkowym n Minimalizacja ryzyka powstawania błędów w toku wykonywania operacji księgowych n Oszczędność czasu i kosztów poprzez automatyzację przetwarzania danych n Możliwość wielokrotnego wykorzystania przetworzonych danych i uzyskanych wyników n Efektywne wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa n Przejrzystość sprawozdawczości i rachunkowości podatkowej oraz kontrola prawidłowości rozliczeń poprzez porównywanie informacji w dowolnych przekrojach i o zadanym stopniu szczegółowości n Zwiększenie kontroli podejmowania decyzji podatkowych

15 15 brak analizy skutków podatkowych zawieranych umów brak kontroli nad procesem podejmowania decyzji w kwestiach podatkowych struktura organizacyjna nie wspiera zarządzania ryzykiem podatkowym działy niepodatkowe nie posiadają jednoznacznych wytycznych dotyczących podatkowego traktowania przeprowadzanych transakcji decyzje podatkowe nie są podejmowane na podstawie argumentów minimalizującymi ryzyko podatkowe ani nie są weryfikowane pod tym względem dział podatkowy nie posiada ogólnego obrazu działalności gospodarczej i rozliczeń podatkowych nieprawidłowy przepływ dokumentacji podatkowej CZYNNIKI RYZYKA SKUTKI Źródła ryzyka wewnętrznego – procedury wewnętrzne

16 16 Rola procedur wewnętrznych w zarządzaniu ryzykiem podatkowym n Efektywne zarządzanie zobowiązaniami podatkowymi oraz zapewnienie przestrzegania prawa podatkowego i innych wymogów ustawowych poprzez: Þ Komunikację pomiędzy pionem finansowym i pozostałymi działami Þ Kontrolę podejmowanych decyzji podatkowych n Dobre procedury wewnętrzne dla każdego zdefiniowanego działania w procesie określają: Þ Co należy zrobić, jak to zrobić, kto ma to zrobić Þ Kiedy należy to zrobić, gdzie ma to być zrobione Þ Jakie procedury kontrolne należy zrealizować Þ W jaki sposób działania powinny być udokumentowane Þ Gdzie dokument ma być zarchiwizowany n Monitorowanie zmian i aktualizacja procedur (stały proces)

17 17 Źródła ryzyka wewnętrznego - personel brak planu szkoleń podatkowych i ich niedostosowanie do specyfiki działalności pracownicy działów niefinansowych nie są świadomi swojej roli w procesie rozliczeń podatkowych, a przez to nie zwracają wystarczającej uwagi na kwestie podatkowe pracownicy nie są na bieżąco informowani i szkoleni na temat zmian w przepisach podatkowych, przez co powstaje ryzyko popełniani błędu w zakresie rozliczeń typowych transakcji niejasny podział zadań i obowiązków w odniesieniu do poszczególnych działów mimo ich zaangażowania w proces rozliczeń podatkowych i raportowania (wystawianie faktur, negocjacje i podpisywanie umów, księgowania dla celów podatkowych) brak spójnego sposobu postępowania w kontaktach z władzami podatkowymi i celnymi oraz kontakty osób nieupoważnionych z urzędami CZYNNIKI RYZYKA SKUTKI

18 18 Rola personelu w procesie zarządzania ryzykiem podatkowym n Zarządzanie czynnikiem ludzkim obejmuje dwie grupy zagadnień: Þ precyzyjne określenie zakresu obowiązków i odpowiedzialności osób zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach (w tym spoza pionu finansowego) Þ właściwy dobór personelu i późniejsze świadome kierowanie procesem zdobywania i utrwalania wiedzy przez pracowników n Kluczowy element zarządzania ryzykiem podatkowym

19 19 Obszary zarządzania ryzykiem podatkowym Personel Procedury wewnętrzne Systemy informatyczne Zarządzanie ryzykiem podatkowym oznacza harmonię i sprawne współdziałanie procedur wewnętrznych, czynnika ludzkiego i systemów informatycznych.

20 20 Korzyści z zarządzania ryzykiem podatkowym n Zapewnienie zgodności z prawem podatkowym i innymi przepisami prawa n Zmniejszenie ryzyka błędu w zakresie sprawozdawczości podatkowej n Zachowanie równowagi pomiędzy technicznymi oraz operacyjnymi aspektami dotyczącymi zagadnień podatkowych n Wykrycie nowych możliwości obniżenia obciążeń podatkowych n Dostosowanie strategii podatkowej do strategii biznesowej Spółki n Zapewnienie efektywniejszej kontroli z punktu widzenia zarządu oraz udziałowców/akcjonariuszy n Zapewnienie możliwości pełniejszego oszacowania ryzyka związanego z nowymi przedsięwzięciami n Zachowanie najwyższych standardów

21 21 Dziękujemy za uwagę i prosimy o kontakt: Arkadiusz Patryas – Tax Director arkadiusz.patryas@pl.ey.com Tel. +32 760 77 41 Katarzyna Knapik – Tax Manager katarzyna.knapik@pl.ey.com Tel. +12 424 32 13


Pobierz ppt "1. 2 Z ESPÓŁ Z ARZĄDZANIA R YZYKIEM P ODATKOWYM Zarządzanie Ryzykiem Podatkowym Katarzyna Knapik Arkadiusz Patryas Regionalne Forum Biznesu Kraków, 18."

Podobne prezentacje


Reklamy Google