Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kryteria i zasady podziału środków publicznych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pomiędzy województwa w ramach wybranych działań

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kryteria i zasady podziału środków publicznych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pomiędzy województwa w ramach wybranych działań"— Zapis prezentacji:

1 Kryteria i zasady podziału środków publicznych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pomiędzy województwa w ramach wybranych działań

2 Ustawa z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427). Art.16.1. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi może określić, w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii komitetu monitorującego, o którym mowa w art.77 rozporządzenia nr 1698/2005, podział środków programu w ramach określonych działań na poszczególne: 1) Województwa lub 2) lata realizacji programu - mając na względzie wysokość limitów określonych w programie, zapewnienie zrównoważonego wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w poszczególnych województwach oraz zarządzania i wdrażania programu zgodnie z art.75 ust. 1 rozporządzenia nr 1698/2005, w szczególności w zakresie zarządzania środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację programu.

3 Działania dzielone na koperty regionalne: oś 1 Ułatwienie startu młodym rolnikom Modernizacja gospodarstw rolnych Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa schemat I – Scalanie gruntów schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi oś 3 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Podstawowe usługi dla ludności Odnowa i rozwój wsi oś 4 Leader

4 Wskaźniki i wagi podziału środków PROW 2007-2013 dla wybranych działań Wskaźniki podziału Liczba gospodar stw 15%*(2-4) ESU+(>4) ESU Powierzch nia użytków rolnych Liczba gospodar stw (2-4) ESU Pracujący w rolnictwie Powierzch nia ogólna km2 Ludność wiejska w gm. wiejskich, miejsko- wiejskich i ludność miast do 5 tys. Liczba gmin wiejskich, miejsko- wiejskich, miejskich do 5 tys. mieszkańców Liczba osób zamieszkujących w gm. wiejskich, gm. miejsko- wiejskich z wyłączeniem miast powyżej 20 tys. mieszkańców oraz gm. miejskich z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców Ułatwienie startu młodym rolnikom 80%20% Modernizacja gospodarstw rolnych 80%20% Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 50% Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 100% Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 33,33% Odnowa i rozwój wsi 33,33% Działania w ramach podejścia LEADER 100%

5 Dane wykorzystane do obliczeń (na podstawie danych GUS) województwo Powierzchnia użytków rolnych Liczba gospodarstw (2-4) ESU Liczba gospodarstw ESU>4 Pracujący w rolnictwie Powierzchni a ogólna km2 Ludność wiejska w gm. wiejskich, miejsko- wiejskich i ludność miast do 5 tys. Liczba gmin wiejskich, miejsko- wiejskich, miejskich do 5 tys. mieszkańców Liczba osób zamieszkujących w gm. wiejskich, gm. miejsko- wiejskich z wyłączeniem miast powyżej 20 tys. mieszkańców oraz gm. miejskich z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców 12345678 dolnośląskie 999 52511 52818 194 70 26819 947912 777 136 1 233 770 kujawsko-pomorskie 1 022 26211 15139 131 115 85717 972860 405 129 1 030 231 lubelskie 1 480 81345 24053 288 276 25425 1221 202 679 195 1 289 824 lubuskie 501 5615 4567 502 23 97413 988421 387 76 606 240 łódzkie 1 113 17129 58744 086 190 69518 219947 784 159 1 047 301 małopolskie 695 73725 18814 170 182 06615 1831 695 733 167 1 969 288 mazowieckie 2 035 81148 97382 195 318 26435 5571 900 603 282 2 149 814 opolskie 552 7505 82211 911 48 7409 412523 916 68 700 245 podkarpackie 789 34620 82210 367 155 43617 8461 291 663 143 1 422 521 podlaskie 1 094 70215 49339 126 136 90620 187528 078 106 614 558 pomorskie 779 3798 51618 806 57 08718 314754 945 104 882 824 śląskie 461 2337 99710 943 68 53212 3341 041 578 118 1 105 192 świętokrzyskie 584 76923 66819 511 142 52811 710737 520 97 861 213 warmińsko-mazurskie 1 101 1897 41921 187 62 48824 173625 248 101 808 425 wielkopolskie 1 720 24819 89364 117 204 92229 8271 593 925 209 1 932 654 zachodniopomorskie 1 024 7944 98511 399 39 14822 892610 999 103 816 237 RAZEM15 957 290291 738465 9332 093 165312 68315 649 2402 19318 470 337

6 Podział środków w % na województwa województwo Ułatwianie startu młodym rolnikom Modernizacja gospodarstw rolnych Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Odnowa i rozwój wsi Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw dolnośląskie4,38% 3,65%6,14% 5,83% kujawsko-pomorskie7,69% 4,68%5,71% 5,50% lubelskie11,28% 14,35%8,20% 7,69% lubuskie1,93% 1,51%3,54% 2,69% łódzkie9,01% 9,63%6,38% 6,06% małopolskie3,69% 8,67%7,77% 10,84% mazowieckie16,61% 16,00%12,13% 12,14% opolskie2,70% 2,16%3,15% 3,35% podkarpackie3,11% 7,28%6,83% 8,25% podlaskie7,88% 5,93%4,89% 3,37% pomorskie4,13% 2,82%5,14% 4,82% śląskie2,48% 3,01%5,33% 6,66% świętokrzyskie4,35% 7,46%4,29% 4,71% warmińsko-mazurskie4,88% 2,76%5,44% 4,00% wielkopolskie12,69% 8,30%9,75% 10,19% zachodniopomorskie3,19% 1,79%5,31% 3,90% razem100,00%

7 Podział środków na województwa w EURO województwo Ułatwianie startu młodym rolnikom Modernizacja gospodarstw rolnych Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Odnowa i rozwój wsi Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorst w Budżet działania w EURO420 000 000,001 779 932 000,00345 580 000,001 471 440 320,00589 580 000,001 023 583 600,00 dolnośląskie18 396 000,0077 961 021,6012 613 670,0090 346 435,6536 200 212,0059 674 923,88 kujawsko-pomorskie32 298 000,00136 876 770,8016 173 144,0084 019 242,2733 665 018,0056 297 098,00 lubelskie47 376 000,00200 776 329,6049 590 730,00120 658 106,2448 345 560,0078 713 578,84 lubuskie8 106 000,0034 352 687,605 218 258,0052 088 987,3320 871 132,0027 534 398,84 łódzkie37 842 000,00160 371 873,2033 279 354,0093 877 892,4237 615 204,0062 029 166,16 małopolskie15 498 000,0065 679 490,8029 961 786,00114 330 912,8645 810 366,00110 956 462,24 mazowieckie69 762 000,00295 646 705,2055 292 800,00178 485 710,8271 516 054,00124 263 049,04 opolskie11 340 000,0048 058 164,007 464 528,0046 350 370,0818 571 770,0034 290 050,60 podkarpackie13 062 000,0055 355 885,2025 158 224,00100 499 373,8640 268 314,0084 445 647,00 podlaskie33 096 000,00140 258 641,6020 492 894,0071 953 431,6528 830 462,0034 494 767,32 pomorskie17 346 000,0073 511 191,609 745 356,0075 632 032,4530 304 412,0049 336 729,52 śląskie10 416 000,0044 142 313,6010 401 958,0078 427 769,0631 424 614,0068 170 667,76 świętokrzyskie18 270 000,0077 427 042,0025 780 268,0063 124 789,7325 292 982,0048 210 787,56 warmińsko-mazurskie20 496 000,0086 860 681,609 538 008,0080 046 353,4132 073 152,0040 943 344,00 wielkopolskie53 298 000,00225 873 370,8028 683 140,00143 465 431,2057 484 050,00104 303 168,84 zachodniopomorskie13 398 000,0056 779 830,806 185 882,0078 133 480,9931 306 698,0039 919 760,40

8 Oś 4 Leader- podział środków proporcjonalnie do liczby potencjalnych beneficjentów Potencjalni beneficjenci Potencjalni beneficjenci w % 4.1 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju 4.21 Wdrażanie projektów współpracy 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Razem Budżet działania w EURO Polska18 470 337,00100,00%620 500 000,0015 000 000,00152 000 000,00787 500 000,00 dolnośląskie 1 233 7706,68%41 447 770,281 001 960,6010 153 200,7852 602 931,66 kujawsko-pomorskie 1 030 2315,58%34 609 998,48836 663,948 478 194,6343 924 857,06 lubelskie 1 289 8246,98%43 330 871,121 047 482,7810 614 492,2054 992 846,10 lubuskie 606 2403,28%20 366 272,69492 335,364 988 998,3125 847 606,35 łódzkie 1 047 3015,67%35 183 454,99850 526,718 618 670,6844 652 652,39 małopolskie 1 969 28810,66%66 157 060,591 599 284,3016 206 080,9283 962 425,81 mazowieckie 2 149 81411,64%72 221 724,321 745 891,8017 691 703,6291 659 319,75 opolskie 700 2453,79%23 524 314,82568 678,045 762 604,1129 855 596,98 podkarpackie 1 422 5217,70%47 788 748,011 155 247,7411 706 510,3960 650 506,13 podlaskie 614 5583,33%20 645 710,96499 090,515 057 450,5526 202 252,02 pomorskie 882 8244,78%29 657 947,88716 952,817 265 121,8037 640 022,49 śląskie 1 105 1925,99%37 128 268,75897 540,749 095 079,5347 120 889,02 świętokrzyskie 861 2134,66%28 931 939,17699 402,247 087 275,9936 718 617,40 warmińsko-mazurskie 808 4254,38%27 158 557,66656 532,426 652 861,8334 467 951,91 wielkopolskie 1 932 65410,46%64 926 363,121 569 533,3615 904 604,6682 400 501,14 zachodniopomorskie 816 2374,42%27 420 997,16662 876,646 717 149,9934 801 023,80

9 Podział środków przeznaczonych na realizację działaniaPoprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Schemat I Scalanie gruntów Wskaźniki podziału: Powierzchnia obiektów zgłoszonych do realizacji - Pk, gdzie k jest numerem kolejnego województwa od 1do 16. Wskaźnik zróżnicowania terenu - Trk, wynosi 1,12 (Trk = 1400/1250) dla województw lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego (charakteryzują się one dużą szachownicą gruntów, jak również szczególnie trudnymi warunkami topograficznymi) natomiast dla pozostałych województw wskaźnik ten wynosi 1,00.

10 Podział środków dla Schematu I Scalanie gruntów województwoudział procentowy środki na województwo w euro dolnośląskie8,68%13 888 000,00 kujawsko-pomorskie1,20%1 920 000,00 lubelskie22,35%35 760 000,00 lubuskie2,00%3 200 000,00 łódzkie4,49%7 184 000,00 małopolskie5,59%8 944 000,00 mazowieckie5,52%8 832 000,00 opolskie1,46%2 336 000,00 podkarpackie10,68%17 088 000,00 podlaskie7,00%11 200 000,00 pomorskie1,00%1 600 000,00 śląskie16,79%26 864 000,00 świętokrzyskie9,32%14 912 000,00 warmińsko-mazurskie1,35%2 160 000,00 wielkopolskie1,30%2 080 000,00 zachodniopomorskie1,27%2 032 000,00 Razem:100,00%160 000 000,00


Pobierz ppt "Kryteria i zasady podziału środków publicznych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pomiędzy województwa w ramach wybranych działań"

Podobne prezentacje


Reklamy Google