Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kryteria i zasady podziału środków publicznych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pomiędzy województwa w ramach wybranych działań

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kryteria i zasady podziału środków publicznych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pomiędzy województwa w ramach wybranych działań"— Zapis prezentacji:

1 Kryteria i zasady podziału środków publicznych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata pomiędzy województwa w ramach wybranych działań

2 Ustawa z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427). Art Minister właściwy do spraw rozwoju wsi może określić, w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii komitetu monitorującego, o którym mowa w art.77 rozporządzenia nr 1698/2005, podział środków programu w ramach określonych działań na poszczególne: 1) Województwa lub 2) lata realizacji programu - mając na względzie wysokość limitów określonych w programie, zapewnienie zrównoważonego wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w poszczególnych województwach oraz zarządzania i wdrażania programu zgodnie z art.75 ust. 1 rozporządzenia nr 1698/2005, w szczególności w zakresie zarządzania środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację programu.

3 Działania dzielone na koperty regionalne: oś 1 Ułatwienie startu młodym rolnikom Modernizacja gospodarstw rolnych Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa schemat I – Scalanie gruntów schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi oś 3 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Podstawowe usługi dla ludności Odnowa i rozwój wsi oś 4 Leader

4 Wskaźniki i wagi podziału środków PROW dla wybranych działań Wskaźniki podziału Liczba gospodar stw 15%*(2-4) ESU+(>4) ESU Powierzch nia użytków rolnych Liczba gospodar stw (2-4) ESU Pracujący w rolnictwie Powierzch nia ogólna km2 Ludność wiejska w gm. wiejskich, miejsko- wiejskich i ludność miast do 5 tys. Liczba gmin wiejskich, miejsko- wiejskich, miejskich do 5 tys. mieszkańców Liczba osób zamieszkujących w gm. wiejskich, gm. miejsko- wiejskich z wyłączeniem miast powyżej 20 tys. mieszkańców oraz gm. miejskich z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców Ułatwienie startu młodym rolnikom 80%20% Modernizacja gospodarstw rolnych 80%20% Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 50% Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 100% Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 33,33% Odnowa i rozwój wsi 33,33% Działania w ramach podejścia LEADER 100%

5 Dane wykorzystane do obliczeń (na podstawie danych GUS) województwo Powierzchnia użytków rolnych Liczba gospodarstw (2-4) ESU Liczba gospodarstw ESU>4 Pracujący w rolnictwie Powierzchni a ogólna km2 Ludność wiejska w gm. wiejskich, miejsko- wiejskich i ludność miast do 5 tys. Liczba gmin wiejskich, miejsko- wiejskich, miejskich do 5 tys. mieszkańców Liczba osób zamieszkujących w gm. wiejskich, gm. miejsko- wiejskich z wyłączeniem miast powyżej 20 tys. mieszkańców oraz gm. miejskich z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie RAZEM

6 Podział środków w % na województwa województwo Ułatwianie startu młodym rolnikom Modernizacja gospodarstw rolnych Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Odnowa i rozwój wsi Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw dolnośląskie4,38% 3,65%6,14% 5,83% kujawsko-pomorskie7,69% 4,68%5,71% 5,50% lubelskie11,28% 14,35%8,20% 7,69% lubuskie1,93% 1,51%3,54% 2,69% łódzkie9,01% 9,63%6,38% 6,06% małopolskie3,69% 8,67%7,77% 10,84% mazowieckie16,61% 16,00%12,13% 12,14% opolskie2,70% 2,16%3,15% 3,35% podkarpackie3,11% 7,28%6,83% 8,25% podlaskie7,88% 5,93%4,89% 3,37% pomorskie4,13% 2,82%5,14% 4,82% śląskie2,48% 3,01%5,33% 6,66% świętokrzyskie4,35% 7,46%4,29% 4,71% warmińsko-mazurskie4,88% 2,76%5,44% 4,00% wielkopolskie12,69% 8,30%9,75% 10,19% zachodniopomorskie3,19% 1,79%5,31% 3,90% razem100,00%

7 Podział środków na województwa w EURO województwo Ułatwianie startu młodym rolnikom Modernizacja gospodarstw rolnych Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Odnowa i rozwój wsi Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorst w Budżet działania w EURO , , , , , ,00 dolnośląskie , , , , , ,88 kujawsko-pomorskie , , , , , ,00 lubelskie , , , , , ,84 lubuskie , , , , , ,84 łódzkie , , , , , ,16 małopolskie , , , , , ,24 mazowieckie , , , , , ,04 opolskie , , , , , ,60 podkarpackie , , , , , ,00 podlaskie , , , , , ,32 pomorskie , , , , , ,52 śląskie , , , , , ,76 świętokrzyskie , , , , , ,56 warmińsko-mazurskie , , , , , ,00 wielkopolskie , , , , , ,84 zachodniopomorskie , , , , , ,40

8 Oś 4 Leader- podział środków proporcjonalnie do liczby potencjalnych beneficjentów Potencjalni beneficjenci Potencjalni beneficjenci w % 4.1 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju 4.21 Wdrażanie projektów współpracy 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Razem Budżet działania w EURO Polska ,00100,00% , , , ,00 dolnośląskie ,68% , , , ,66 kujawsko-pomorskie ,58% , , , ,06 lubelskie ,98% , , , ,10 lubuskie ,28% , , , ,35 łódzkie ,67% , , , ,39 małopolskie ,66% , , , ,81 mazowieckie ,64% , , , ,75 opolskie ,79% , , , ,98 podkarpackie ,70% , , , ,13 podlaskie ,33% , , , ,02 pomorskie ,78% , , , ,49 śląskie ,99% , , , ,02 świętokrzyskie ,66% , , , ,40 warmińsko-mazurskie ,38% , , , ,91 wielkopolskie ,46% , , , ,14 zachodniopomorskie ,42% , , , ,80

9 Podział środków przeznaczonych na realizację działaniaPoprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Schemat I Scalanie gruntów Wskaźniki podziału: Powierzchnia obiektów zgłoszonych do realizacji - Pk, gdzie k jest numerem kolejnego województwa od 1do 16. Wskaźnik zróżnicowania terenu - Trk, wynosi 1,12 (Trk = 1400/1250) dla województw lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego (charakteryzują się one dużą szachownicą gruntów, jak również szczególnie trudnymi warunkami topograficznymi) natomiast dla pozostałych województw wskaźnik ten wynosi 1,00.

10 Podział środków dla Schematu I Scalanie gruntów województwoudział procentowy środki na województwo w euro dolnośląskie8,68% ,00 kujawsko-pomorskie1,20% ,00 lubelskie22,35% ,00 lubuskie2,00% ,00 łódzkie4,49% ,00 małopolskie5,59% ,00 mazowieckie5,52% ,00 opolskie1,46% ,00 podkarpackie10,68% ,00 podlaskie7,00% ,00 pomorskie1,00% ,00 śląskie16,79% ,00 świętokrzyskie9,32% ,00 warmińsko-mazurskie1,35% ,00 wielkopolskie1,30% ,00 zachodniopomorskie1,27% ,00 Razem:100,00% ,00


Pobierz ppt "Kryteria i zasady podziału środków publicznych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pomiędzy województwa w ramach wybranych działań"

Podobne prezentacje


Reklamy Google