Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Logistyczna obsługa ruchu turystycznego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Logistyczna obsługa ruchu turystycznego"— Zapis prezentacji:

1 Logistyczna obsługa ruchu turystycznego
Konwersatorium IV

2 Ktoś kiedyś powiedział…
„Logistyka nie jest wszystkim, lecz wszystko bez logistyki jest niczym”

3 Czym jest logistyka? Logistyka jest to proces zarządzania całym łańcuchem dostaw, który jest rozumiany jako działalność polegająca na przepływie produktów i usług od jego źródła, poprzez pośredników, aż do postaci, w której wytworzone produkty są konsumowane przez ostatecznego klienta. Istota logistyki sprowadza się więc do integrowania zarządzania z tradycyjnymi obszarami produkcji, finansów i marketingu.

4 System logistyczny To celowo zorganizowane i zintegrowane - w obrębie danego układu gospodarczego - przepływy materiałów i produktów oraz odpowiadających im informacji, umożliwiających optymalizację w zarządzaniu łańcuchami dostaw (m.in. poprzez automatyczną identyfikację towarów, symulację komputerową, controling, elektroniczną wymianę danych oraz kompleksowy rachunek kosztów) z uwzględnieniem wymogów ekologii. Systemy logistyczne są celowo zorganizowanymi i połączonymi elementami, do których należy m.in. zaopatrzenie, produkcja, transport, magazynowanie wraz z relacjami między nimi, których celem jest przepływ między strumieniami głównymi i pomocniczymi.

5 Rys. 1. Model łańcucha logistycznego w przedsiębiorstwie turystycznym.

6 Zarządzanie logistyczne
To logiczny ciąg działań składających się na proces kreowania całościowej koncepcji przedsięwzięć logistycznych w przedsiębiorstwie w układzie jego partnerów rynkowych oraz proces realizacji tej koncepcji w odpowiednio ukształtowanych formach organizacyjnych , przy wykorzystaniu właściwych instrumentów kierowania i kontroli. Nowoczesna zintegrowana koncepcja zarządzania logistycznego kładzie szczególny nacisk na tworzenie łańcuchów logistycznych o silnych i stabilnych powiązaniach w dłuższym czasie, wzajemnie korzystnych dla poszczególnych ogniw oraz zwiększających efektywność globalną całego układu. Do głównych zadań zarządzania logistycznego należą: formułowanie strategii, planowanie, sterownie i kontrola przepływów i magazynowania zapasów produkcji w toku, wyrobów gotowych i odpowiednich informacji.

7 Proces logistyczny Jest to proces dokonujący się w systemie logistycznym. Procesy takie są najczęściej realizowane przez specjalizujące się w usługach logistycznych przedsiębiorstwa logistyczne. Celem działań przedsiębiorstw zajmujących się usługami jest pokonanie bariery przestrzennej i czasowej. Dzięki procesom logistycznym przepływ dóbr i towarzyszących im informacji, łączący system wytworzenia i system ich użytkowania, zostaje wzbudzony i realizowany.

8 Logistyka jest zatem korelacją systemu logistycznego oraz zarządzania logistycznego procesów logistycznych zachodzących w związku z procesem produkcji usługi.

9 Logistyka usług a usługa logistyczna
Logistyka usług oznacza proces koordynacji wszystkich czynności niematerialnych, które muszą zostać przeprowadzone dla wykonania usługi w sposób efektywny pod względem kosztów i zgodny z wymaganiami klienta. Usługa logistyczna to zorganizowane przez firmę zewnętrzną transportowanie i magazynowanie produktów logistycznych wraz z pełną obsługą formalno- prawną, w tym celną.

10 Logistyczne aspekty obsługi klienta
Obsługa klienta do tego stopnia nadaje sens wszystkim działaniom i procesom logistycznym, że jest współcześnie nazywana logistyką klienta (ang. customer logistics). Kryteria, jakie powinna spełniać logistyczna obsługa tworzą zasady ją określające, na które składają się: terminowość, jakość, szybkość, niezawodność, adekwatność, elastyczność, serwisowość, gotowość, otwartość, rzetelność, ekologiczność, rytmiczność, standardowość, reakcyjność, formalizm oraz komfortowość dostawy.

11 Logistyczne aspekty obsługi klienta
Kompleksowy program obsługi klienta powinien zawierać trzy grupy elementów: przedtransakcyjne - związane z przygotowaniem organizacji do obsługi klienta; odgrywają ogromną rolę w kształtowaniu oczekiwań klienta, wpływając na kształtowanie wizerunku firmy w świadomości klienta, a także ogólne zadowolenie z szeroko rozumianej oferty; transakcyjne - dotyczą bezpośredniego kontaktu organizacji z kupującym, a ich prawidłowe wypełnienie w znacznym stopniu decyduje o zaspokojeniu potrzeb klienta poprzez oferowany produkt; potransakcyjne - pozwalają na przedłużenie kontaktu firmy z klientem.

12 Logistyczne aspekty obsługi klienta
Niezmiernie ważną pozycję w strukturze obsługi klienta zajmują jej koszty logistyczne. Koszty te składają się z trzech rodzajów. Są to: koszty dystrybucji fizycznej (np. koszty obsługi zamówień klientów, koszty utrzymania magazynów, koszty utrzymania i tworzenia zapasów, koszty transportu), koszty wyczerpania zapasów (oznaczają koszty w postaci utraty potencjalnych przychodów ze sprzedaży z powodu braku produktów, opóźnień w dostawach, zapasów nieodpowiedniej jakości, wycofywania zamówień oraz zmniejszenia przychodów ze sprzedaży z powodu utraty zaufania nabywców i pogorszenia reputacji firmy), koszty niesprawnej obsługi (straty wywołane nietrafną lokalizacją składów, nieracjonalnym wykorzystaniem środków transportu, kosztami dostaw awaryjnych, opóźnionych, a także niewykorzystaniem możliwości czerpania korzyści z tytułu innych lokat kapitału niż zapasy trudno zbywalne, nieprawidłowe wyposażenie techniczne magazynów, niepotrzebne punkty sprzedaży, niewykorzystane środki transportu).

13 Usługi logistyczne w obsłudze ruchu turystycznego
Obsługa ruchu turystycznego opiera się w swojej istocie na przemieszczaniu się w tych samych kanałach dystrybucyjnych i sprzedażowych nie tylko dóbr rzeczowych, usług oraz informacji, ale przede wszystkim turystów. System logistyczny w ramach obsługi ruchu turystycznego jest zróżnicowany tak samo, jak niejednorodna jest turystyka, rynek usług turystycznych, a przede wszystkim usługi turystyczne. Różnorodność przedsiębiorstw turystycznych powoduje, że usługi logistyczne mogą mieć odmienny charakter i pełnić odmienne funkcje w przypadku działalności przedsiębiorstw: hotelarskich, gastronomicznych, transportu turystycznego oraz biur podróży.

14 Usługi logistyczne w obsłudze ruchu turystycznego
Jednym z przejawów orientacji kosztowo-biznesowo- logistycznej w turystyce jest stosowanie w prowadzonej działalności gospodarczej outsourcingu, czyli wykonywanie pewnych czynności usługowych za pośrednictwem usług firm zewnętrznych.

15 Usługi logistyczne w obsłudze ruchu turystycznego
Do podstawowych korzyści wynikających z zastosowania Outsourcingu dla przedsiębiorstwa usługowego należą: redukcja i kontrola kosztów operacyjnych, zwiększenie koncentracji firmy na podstawowej działalności, zmniejszenie zatrudnienia, elastyczne warunki świadczenia usług na zewnątrz organizacji, poprawa jakości procesu produkcyjnego i świadczonych usług, uzyskanie dostępu do mocy produkcyjnej najlepszej jakości, zwolnienie własnych zasobów do innych celów, uzyskanie zasobów, którymi organizacja nie dysponuje, przyspieszenie pojawienia się korzyści wynikających z restrukturyzacji, uporanie się z funkcją trudną do wykonania lub niemożliwą do kontrolowania, pozyskanie kapitału, podział ryzyka, dopływ gotówki.

16 Organizacja logistyki w przedsiębiorstwie turystycznym
Dystrybucja produktu turystycznego (sprzedaż i realizacja) powinna zawierać w sobie wszelkie decyzje, procesy i działania mające na celu dostarczenie produktów finalnych nabywcom w jak najbardziej dla nich dogodnym miejscu i czasie. Powinna być ona w sposób płynny dostosowana do pozostałych elementów marketingu mix, wykorzystywanych w działaniu ogólnej strategii marketingowej, a więc promocji, personelu, cen oraz najważniejszego - produktu, a także do zmian zachodzących w otoczeniu rynkowym danego przedsiębiorstwa, w tym w otoczeniu logistycznym.

17 Organizacja logistyki w przedsiębiorstwie turystycznym
Przedsiębiorstwo powinno, uwzględniając powyższe wskazania, podjąć właściwe decyzje dotyczące: długości kanałów dystrybucji (bezpośrednie lub pośrednie). szerokości tych kanałów (jeden lub wielu pośredników). intensywności przepływu towarów lub usług przez kanał, rodzaju pośredników, sposobu powiązania uczestników kanału, własności kanałów, elementów systemu logistycznego oraz metod zarządzania logistycznego.

18 Organizacja logistyki w przedsiębiorstwie turystycznym
W przedsiębiorstwie turystycznym zarządzanie logistyczne jest możliwe i będzie spełniać swoje funkcje, gdy: jest wyodrębniona jednostka organizacyjna mająca w swojej kompetencji zagadnienia logistyczne, kierownicy działów liniowych, biorących udział w podstawowych procesach świadczenia usług turystycznych, działają zgodnie z założeniami logistyki, istnieje silna determinacja w łączeniu przedsiębiorstwa i kooperantów w jeden spójny łańcuch dostaw, z płynnym przekazywaniem zasobów oraz informacji, przy funkcji optymalizacji wszelkich rozwiązań.

19 Organizacja logistyki w przedsiębiorstwie turystycznym
W działalności usługowej przedsiębiorstwa hotelarskiego dystrybucja i sprzedaż tworzą jedność, będąc jednocześnie, obok działań promocyjnych, głównym elementem całościowego procesu komunikacji z otoczeniem. Efektywność dystrybucji jest wspomagana poprzez system rezerwacji, który jednocześnie działa jako system kontroli sprzedaży w celu zrównoważenia podaży i popytu. W działalności turystycznej jednym z najważniejszych elementów związanych ze sprzedażą usług i ich skuteczną logistyką jest właściwa lokalizacja.


Pobierz ppt "Logistyczna obsługa ruchu turystycznego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google