Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ADMINISTRACJA OBRONY NARODOWEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ADMINISTRACJA OBRONY NARODOWEJ"— Zapis prezentacji:

1 ADMINISTRACJA OBRONY NARODOWEJ
Slajd Nr 1 ADMINISTRACJA OBRONY NARODOWEJ CELE SZKOLENIOWE: Przedstawić definicje oraz znaczenie bezpieczeństwa państwa i obrony narodowej oraz warunki ich zapewnienia. Scharakteryzować istotę i elementy systemu bezpieczeństwa europejskiego; 2. Przybliżyć strategię Sojuszu Północnoatlantyckiego w kształtowaniu polityki bezpieczeństwa ; 3. Określić podstawowe cele polityki bezpieczeństwa; 4. Przedstawić gospodarcze podstawy bezpieczeństwa państwa.

2 ZAGADNIENIA SZKOLENIOWE:
Slajd Nr 2 ZAGADNIENIA SZKOLENIOWE: I. ISTOTA SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA. 1. Bezpieczeństwo państwa (obrona narodowa). 2. Polityka bezpieczeństwa narodowego. 3. Podstawowe cele polityki bezpieczeństwa. 4. System obronności RP. II. NATO W EUROPEJSKIM STSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA. 1. Pojęcie i istota systemu bezpieczeństwa europejskiego 2. Charakterystyka elementów systemu bezpieczeństwa europejskiego 3. Podstawy prawne działania NATO 4.Aktualna strategia Sojuszu Północnoatlantyckiego 5. Założenia polityki bezpieczeństwa NATO. III. OBRONA ANTYRAKIETOWA W RAMACJ NATO. 1.Charakterystyka systemu obrony antybalistycznej w ramach NBMD i ALTBMD.

3 W ujęciu strukturalnym ON to- W ujęciu funkcjonalnym ON to-
Slajd Nr 3 Bezpieczeństwo państwa – to stan umożliwiający normalny rozwój państwa - pomyślną realizację wszystkich jego celów - uzyskiwany zazwyczaj w wyniku zorganizowanej ochrony i obrony przed wszelkimi zagrożeniami militarnymi i nie militarnymi, zewnętrznym i wewnętrznymi, przy użyciu sił i środków pochodzących ze wszystkich dziedzin działalności państwa. System bezpieczeństwa to określona metoda postępowania i środki, jakimi posługują się państwa w stosunkach międzynarodowych, celem zapewnienia sobie możliwie trwałego poczucia bezpieczeństwa. System bezpieczeństwa w teorii i praktyce jest koncepcją bezpieczeństwa międzynarodowego. Jest to układ, który zapewnia wspólne bezpieczeństwo państw należących do danego systemu międzynarodowego. Obrona narodowa to suma wszystkich cywilnych i wojskowych przedsięwzięć państwa, które przesądzają o trwałości państwa jako instytucji politycznej (SUWERENNOŚCI, INTEGRALNOŚCI, TERYTORIALNEJ) oraz bezpieczeństwa całego narodu. W ujęciu strukturalnym ON to- W ujęciu funkcjonalnym ON to- Właściwości ON; NARODOWA, PAŃSTWOWA, CIĄGŁA, OGÓLNA. Zarządzanie bezpieczeństwem – to proces, mający na celu przede wszystkim zapobieganie zagrożeniom, ale również przygotowywanie kraju do efektywnej egzystencji w warunkach wszelkiego rodzaju kryzysów i wojny, a później efektywnej odbudowy.

4 ochroną suwerenności i niezawisłości Rzeczypospolitej;
Slajd Nr 4 Podstawowe cele polityki bezpieczeństwa naszego państwa są niezmiennie związane z: ochroną suwerenności i niezawisłości Rzeczypospolitej; utrzymaniem nienaruszalności granic i integralności terytorialnej; Polityka naszego państwa służy: zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli Polski; zapewnieniu praw człowieka i podstawowych wolności oraz demokratycznego porządku w kraju; stworzeniu niezakłóconych warunków do cywilizacyjnego i gospodarczego rozwoju Polski; wzrostu dobrobytu jej obywateli; ochronie dziedzictwa narodowego i tożsamości narodowej; realizacji zobowiązań sojuszniczych; promowaniu interesów państwa polskiego.

5 Slajd Nr 5 W procesie rozszerzenia NATO i Unii Europejskiej usuwane są ostatnie ślady jałtańskiego podziału Europy. Niektóre z graniczących z Polską państw dołączą niebawem do grona państw sojuszniczych, co korzystnie wpłynie na stabilizację regionalną. Konsekwentnie rozwijają się procesy transformacyjne w regionie. W ich rezultacie mogą powstawać niekiedy napięcia wewnątrzpolityczne, społeczne i etniczne w niektórych państwach europejskich, ale nie powinno to powodować głębszych negatywnych reperkusji dla systemu bezpieczeństwa. Niepokój budzą utrzymujące się ostatnie bastiony autorytaryzmu na obszarze euroatlantyckim. . Pojawiły się wszakże nowe wyzwania globalne. Są związane przede wszystkim z napięciami i niestabilnością wywoływanymi przez terroryzm międzynarodowy i proliferację broni masowego rażenia, a także nieprzewidywalną politykę reżimów autorytarnych i zjawisko "państw w stanie rozkładu", które w dużej mierze zaostrza groźbę terroryzmu międzynarodowego i rozprzestrzeniania broni masowego rażenia.

6 Slajd Nr 6 Najpoważniejsze niebezpieczeństwo wśród nowych zagrożeń dla systemu międzynarodowego i bezpieczeństwa poszczególnych państw, w tym Polski, stwarza zorganizowany terroryzm międzynarodowy, aczkolwiek stopień zagrożenia terroryzmem dla poszczególnych państw jest różny.

7 Slajd Nr 7 Zagrożeniem dla bezpieczeństwa naszego kraju jest zorganizowana przestępczość międzynarodowa, z uwagi na zarówno charakter jej działalności (przemyt broni, niebezpiecznych materiałów oraz ludzi, narkobiznes), jak i sposób działania (korupcja, pranie brudnych pieniędzy, destabilizacja systemu finansowego).

8 Slajd Nr 8 W ujęciu długofalowym stan bezpieczeństwa państwa zależy również od tego, jak radzimy sobie z wyzwaniami, których kompleksowy charakter wymaga przedsięwzięć wykraczających poza tradycyjne instrumenty i metody strategii bezpieczeństwa. Chodzi o niektóre problemy ekonomiczne, ekologiczne i demograficzne. Wyzwaniem dla Polski pozostaje zapewnienie takiego kształtu procesów modernizacyjnych, w tym struktury inwestycji zagranicznych, który zagwarantuje gospodarce stabilny, zrównoważony wzrost wzmocni nasze związki z ośrodkami postępu technologicznego i myśli naukowej w świecie. W naszym interesie leży zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania handlu światowego i objęcie standardami wolnego handlu naszych sąsiadów. Proces rozwoju technik informatycznych i komunikacyjnych, globalizacja rynków kapitałowych niosą ze sobą zagrożenia działań naruszających stabilność sytuacji finansowo-kapitałowej i gospodarczej. Państwo dbać będzie o stworzenie należytych warunków do sprawnego funkcjonowania kluczowych elementów infrastruktury gospodarczo-finansowej państwa.

9 SYSEM OBRONNY ODPOWIEDZIALNY JEST;
Slajd Nr 11 Zadaniem polityki i systemu obronnego państwa jest przeciwdziałanie polityczno militarnym zagrożeniom, w tym przede wszystkim: obrona terytorium Polski przed ewentualną agresją zbrojną oraz zapewnienie nienaruszalności granic; ochrona organów państwowych i instytucji publicznych oraz zapewnienie możliwości ich ciągłego funkcjonowania; ochrona ludności oraz zapewnienie jej warunków przetrwania w sytuacji kryzysu lub konfliktu. SYSEM OBRONNY ODPOWIEDZIALNY JEST; Wykrywanie zagrożeń, kierowanie przygotowaniami obronnymi w czasie pokoju, Reagowanie na zagrożenia kryzysowe, Obronę państwa i udział we wspólnej sojuszniczej obronie zgodnie z art..5 TP.

10 POJĘCIE I ISTOTA SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA EUROPEJSKIEGO.
Slajd Nr14 POJĘCIE I ISTOTA SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA EUROPEJSKIEGO. System to całokształt zasad organizacyjnych, ogół norm i metod obowiązujących lub zespół złożonych sposobów działania , wykonywania określonych czynności. Uwzględniając powyższą definicję przez system należy rozumieć określona metodę postępowania i środki, jakimi posługują się państwa w stosunkach międzynarodowych, celem zapewnienia sobie możliwego trwałego poczucia bezpieczeństwa. System bezpieczeństwa w teorii i praktyce jest koncepcją bezpieczeństwa międzynarodowego. Jest to układ, który zapewnia wspólne bezpieczeństwa państw należących do danego systemu bezpieczeństwa. Aby system bezpieczeństwa był skuteczny, jego uczestnicy powinni przyjąć kilka zasad; Utrzymania pokoju, Ograniczenie stosowania siły zbrojnej, Załatwianie sporów drogą pokojową; Przestrzeganie obowiązku łączenia sił przeciwko jakiemukolwiek państwu.

11 Slajd Nr 15 Na przestrzeni dwóch stuleci Europa czterokrotnie budowała system bezpieczeństwa. 1. W 1815r po raz pierwszy utworzono strukturę bezpieczeństwa na Kongresie Wiedeńskim. 2. W 1919r na konferencji pokojowej w Paryżu wprowadzono drugi raz nowy porządek, zwany systemem wersalskim-istotne w nim było założenie Ligi Narodów(art.10). 3. Trzeci system oparty był na porozumieniach w Jałcie i Poczdamie oraz na Organizacji Narodów Zjednoczonych. 4. W 1949r po raz czwarty utworzony został system bezpieczeństwa oparty na Sojuszu Północnoatlantyckim.

12 CHARAKTERYSTYKA ELEMENTÓW SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA EUROPEJSKIEGO
Slajd Nr 16 CHARAKTERYSTYKA ELEMENTÓW SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA EUROPEJSKIEGO Zasadniczymi elementami europejskiego systemu bezpieczeństwa są; Sojusz Północnoatlantycki (NATO); Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE); Unia Europejska (UE); Unia Zachodnioeuropejska (UZE); Rada Europy (RE); Wspólnota Niepodległych Państw (WNP) i jej główna siła Rosja.

13 System bezpieczeństwa będzie funkcjonował jeżeli;
Slajd Nr 17 System bezpieczeństwa będzie funkcjonował jeżeli; Państwa będą uwzględniać sprawy bezpieczeństwa nie tylko swoje, ale i innych. Stosunki miedzy państwami będą na zasadach partnerskich. Będzie rozwijać się współpraca we wszystkich dziedzinach. Zostanie wprowadzone stałe ograniczenie zbrojeń. Zostaną stworzone mechanizmy uniemożliwiające powstawaniu konfliktów i przeciwstawianie się sytuacja kryzysowym. Model systemu bezpieczeństwa europejskiego jest tworem amerykańskiej i zachodnioeuropejskiej myśli politycznej

14 Paneuropejski oparty o OBWE Atlantycki Zachodnioeuropejski
Slajd Nr 18 Według K.Malaka istnieją trzy zasadnicze filary systemu bezpieczeństwa europejskiego; Paneuropejski oparty o OBWE Atlantycki Zachodnioeuropejski W pierwszym filarze najważniejszą instytucją jest OBWE, która realizuje realizuje zadania w pięciu obszarach działania; Formułowania norm postępowania w stosunkach międzynarodowych, Formułowania norm postępowania w stosunkach zewnętrznych, Legitymizacji wspólnych operacji podejmowanych w interesie bezpieczeństwa ogólnoeuropejskiego, Promowania wartości mających służyć pokojowej współpracy i rozwojowi międzynarodowemu, Monitorowania przebiegu procesów pokojowych.

15 Utrzymaniu więzi transatlantyckich. Utrzymaniu skuteczności wojskowej.
Slajd Nr 19 Drugi filar systemu bezpieczeństwa modelu zachodniego opiera się na Sojuszu Północnoatlantyckim. Strategia NATO opiera się na; Utrzymaniu więzi transatlantyckich. Utrzymaniu skuteczności wojskowej. Zapobieganie konfliktom i zarządzanie kryzysowe. Partnerstwo, współpraca i dialog. Kontrola zbrojeń. Istotne znaczenie w systemie bezpieczeństwa stanowi współpraca NATO z Unią Europejską.

16 Osiągnięcie zrównoważonego i trwałego postępu gospodarczo-społecznego;
Slajd Nr 20 W trzecim filarze bezpieczeństwa europejskiego najważniejszą organizacją jest Unia Europejska. UE realizuje dwie zasadnicze funkcje zewnętrzną i wewnętrzną. Do zadań wewnętrznych których należy zaliczyć; Osiągnięcie zrównoważonego i trwałego postępu gospodarczo-społecznego; Potwierdzenie swojej tożsamości w skali międzynarodowej. Zadania zewnętrzne polegają na rozszerzeniu strefy stabilności na obszar Europy Środkowej i Wschodniej. Ważną działalnością UE jest polityka obronna w zakresie; Interwencji zbrojnej w sytuacjach kryzysowych i humanitarnych; Utrzymywania i przywracania pokoju. Inną wizję systemu bezpieczeństwa europejskiego ma Rosja, według której państwa powinny stworzyć międzynarodowe podstawy dla KBWE (OBWE). Wzmocnić jej mechanizm polityczno – wojskowy oraz utworzyć na podstawie KBWE dwie uzupełniające się struktury: wschodnią, w której główną rolę odgrywałaby Rosja i WNP, oraz zachodnia, z dominująca rolą NATO i UZE.

17 Niepodzielność bezpieczeństwa Kompleksowe podejście do bezpieczeństwa
Slajd Nr 21 System bezpieczeństwa modelu wschodniego charakteryzują następujące zasady: Niepodzielność bezpieczeństwa Kompleksowe podejście do bezpieczeństwa Wzajemne uzupełnianie się wysiłków państw i działających w sferze bezpieczeństwa struktur wielostronnych. Według takiej koncepcji Rosyjski system bezpieczeństwa powinien składać się z kompleksu struktur i mechanizmów obronnych mających na celu: umacnianie stabilności wojskowo politycznej w Europie, odstraszanie potencjalnych agresorów przed wywołaniem konfliktu, obronę środkami wojskowymi interesów, suwerenności, niepodległości i integralności.

18 PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA NATO
Slajd Nr 22 PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA NATO NATO jest międzynarodowym sojuszem polityczno wojskowym. Powstał na mocy podpisania Traktatu Północnoatlantyckiego w Waszyngtonie 4 kwietnia 1949 roku. Opiera się on na artykule 51 Karty Narodów Zjednoczonych, który potwierdza prawo każdego niepodzielnego państwa do samodzielnej i zbiorowej obrony. Zgodnie z ta zasadą, głównym celem NATO jest; zagwarantowanie, środkami politycznymi i militarnymi wolności i bezpieczeństwa wszystkim swoim członkom. Do NATO przystąpiło w wersji początkowej 12 państw. Natomiast w 1952 roku do Paktu przyłączyły się następujące kraje: Grecja i Turcja, w 1955 roku RFN, a w Hiszpania. Polska do NATO przystąpiła 12 marca 1999 roku (Węgry i Czechy). Razem do Sojuszu wchodzi 26 państw.

19 Wschodni wymiar polityki bezpieczeństwa NATO
Slajd Nr 23 Wschodni wymiar polityki bezpieczeństwa NATO Po zakończeniu „zimnej wojny” w NATO nastąpił kryzys. Twierdzono, ze organizacja ta po upadku Układu Warszawskiego nie jest przygotowana do nowej roli. Rosja zdając sobie z tego sprawę, wysuwała postulaty, ze przede wszystkim OBWE powinna zapewnić bezpieczeństwa na Starym Kontynencie. Koncepcja ta zmierzała do ograniczenia roli NATO. Uwzględniając powyższe uwarunkowania w 1994r w Brukseli odbył się szczyt NATO , na którym Sojusz potwierdził, że jest to organizacja otwarta dla członkostwa innych państw europejskich, gdyż jej rozszerzenie przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa północnoatlantyckiego. W 1997r na szczycie w Madrycie szefowie państw i rządów Sojuszu zaprosili Republikę Czech, Węgry i Polskę do rozpoczęcia rokowań w sprawie przystąpienia do NATO. Rozszerzenie Sojuszu było dla Rosji poważnym problemem politycznym i usiłowała; zablokować lub spowolnić proces rozszerzania NATO; tworzyć własny system bezpieczeństwa w ramach Wspólnoty Niepodległych Państw. Pomimo sprzeciwu w 1997r w Paryżu NATO i Rosja podpisały dokument: Akt stanowiący NATO- Rosja.

20 NATO w związku z procesem rozszerzenia;
Slajd Nr 24 Na mocy tego dokumentu powstała Stała Wspólna Rada NATO-Rosja, której zadaniem było zwiększenia zaufania. NATO w związku z procesem rozszerzenia; rozpoczyna prowadzenie rozmów z Ukrainą w wyniku których została podpisana Karta o szczególnym partnerstwie między NATO a Ukrainą (1997). W marcu 1999r do NATO przystępują pierwsze państwa należące do UW. W 2004r odbył się szczyt Paktu Północnoatlantyckiego w Stambule, na którym podjęto kroki w celu wzmocnienia dalszego Partnerstwa, zaangażowania w ważnych regionach Kaukazu i Azji Środkowej. W czerwcu 2004r w Stambule odbył się kolejny szczyt NATO na którym przyjęto kolejnych członków siedmiu państw.

21 PÓŁNOCNY WYMIAR POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA SOJUSZU PÓŁNOCNATLANTYCKIEGO
Slajd Nr 25 PÓŁNOCNY WYMIAR POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA SOJUSZU PÓŁNOCNATLANTYCKIEGO Północny wymiar polityki bezpieczeństwa NATO dotyczy państw skandynawskich (Szwecja, Norwegia, Dania. Finlandia i Islandia). Do NATO przystąpiły W 1949 roku Norwegia, Dania i Islandia. Polityka bezpieczeństwa Norwegii i Danii łączy uczestnictwo w strukturze wojskowej NATO z ograniczeniami dotyczącymi stacjonowania baz oraz broni jądrowej i obcych wojsk na swym terytorium w warunkach pokoju. Szwecja i Finlandia preferują politykę neutralności i w związku z tym nie przystąpiły do NATO- Jednak uczestniczą w programie Partnerstwo dla Pokoju.

22 POŁUDNIOWY WYMIAR POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA PAKTU PÓŁNOCNATLANTYCKIEGO
Slajd Nr 26 POŁUDNIOWY WYMIAR POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA PAKTU PÓŁNOCNATLANTYCKIEGO Istotnym znaczeniem w zakresie bezpieczeństwa euoratlantyckiego jest też bezpieczeństwa i stabilność państw Morza Śródziemnego. Dialog Śródziemnomorski rozpoczyna się od przyjętej 1994roku deklaracji szczytu państw i rządów Sojuszu w Brukseli na , której pozytywnie oceniono rezultaty procesu pokojowego. Na tej podstawie NATO rozpoczęło współprace z państwami tego rejonu: Egiptem, Izraelem, Jordanią, Maroko i Tunezją. Dialog ten polega na regularnych, dwustronnych dyskusjach politycznych, które wyjaśniają działalność Sojuszu w zakresie stabilizacji i bezpieczeństwa tego regionu. W lipcu 1997r na szczycie w Madrycie utworzono Śródziemnomorską Grupę Współpracy podległy Radzie Północnatlantyckiej.

23

24 WSPÓŁPRACA NATO Z INNYMI ORGANIZACJAMI ZAPEWNIAJACYMI BEZPIECZEŃSTWO
Slajd Nr 27 WSPÓŁPRACA NATO Z INNYMI ORGANIZACJAMI ZAPEWNIAJACYMI BEZPIECZEŃSTWO NATO W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA W EUROPIE I NA ŚWIECIE WŚPÓŁPRACUJE; ONZ, OBWE, UE, UZE, RE, WNP. ONZ powstała w 1954roku i skupia 51 państw. Podstawowe cele ONZ to; utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, rozwijanie przyjaznych stosunków miedzy narodami, rozwiązywanie, na drodze międzynarodowej współpracy. Na rzecz utrzymania bezpieczeństwa na podstawie mandatu ONZ albo zgodnie z art. 51Karty narodów Zjednoczonych może działać Sojusz Północnoatlantycki. Nie jest wykluczone, że NATO stanie się polityczno-militarnym elementem światowego systemu bezpieczeństwa w oparciu o system prawny ONZ. Wówczas w jego skład mogłyby wchodzić siły i środki USA, Kanady, UE, Japonii, a być może i innych państw, które zgłosiłyby akces w tych działaniach. Taka struktura spowodowałaby zwiększenie roli ONZ w zakresie bezpieczeństwa światowego.

25 KOLEJNĄ ORGANIZACJĄ, Z KTÓRĄ WSPÓŁPRACUJE NATO JEST OBWE
Slajd Nr 28 KOLEJNĄ ORGANIZACJĄ, Z KTÓRĄ WSPÓŁPRACUJE NATO JEST OBWE Celem działania jest poprawa stosunków międzynarodowych i zapewnienie warunków, w których państwa będą mogły żyć w pokoju, wolne od zagrożeń. Do głównych zadań realizowanych przez OBWE należy zaliczyć; proces nauczania i wychowania; problem ograniczenia i redukcji zbrojeń; wypracowanie odpowiednich ustaleń oraz ich kontroli. OBWE nie jest organizacją zdolna do szybkiej reakcji, ponieważ nie dysponuje własnymi siłami zbrojnymi, a ich powoływanie zależy od dobrej woli państw uczestniczących.

26 KOLEJNĄ ORGANIZACJĄ, WSPÓŁPRACUJĄCĄ Z NATO JEST UNIA EUROPEJSKA
Slajd Nr 29 KOLEJNĄ ORGANIZACJĄ, WSPÓŁPRACUJĄCĄ Z NATO JEST UNIA EUROPEJSKA UE skupia 25 państw europejskich, jej głównym zadaniem jest stworzenie wolnego rynku, wspólnej unii gospodarczej i finansowej oraz wspólnej polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa. Zasadniczymi celami UE w zakresie obronnym są; umacnianie bezpieczeństwa Unii oraz jej państw członkowskich; zachowanie pokoju i umacnianie bezpieczeństwa światowego; rozwijanie i umacnianie demokracji, rządów prawa oraz poszanowania praw człowieka.

27 Kolejnymi organizacjami, z którymi współpracuje NATO to UZE i RE.
Slajd Nr 30 UZE, RE Kolejnymi organizacjami, z którymi współpracuje NATO to UZE i RE. 1. UZE powstała w 1954r- obecnie należy do niej 10 państw. W działalności UZE istotne są ustalenia z Maastricht w których przyjmuje się, że organizacja ma następujące cele: dalej będzie rozwijać europejską współpracę polityczną, włączy politykę obronną do europejskiej polityki gospodarczej i polityki bezpieczeństwa, będzie realizowała decyzje w zakresie polityki obronnej, przez co powinna stać się częścią procesu rozwoju UE. UZE w stosunku do UE spełnia rolę integratora komponentu obronnego w zakresie polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa. 2. RE powstała w 1949r- obecnie skupia prawie wszystkie państwa Europy. RE zajmuje się głównie ochroną praw człowieka i demokracji, a także współpracą państw członkowskich w dziedzinie kultury.

28 NATO A WSPÓLNOTA NIEPODLEGŁYCH PAŃSTW
Cd. Slajd Nr 31 NATO A WSPÓLNOTA NIEPODLEGŁYCH PAŃSTW WNP powstała w 1991r na mocy tzw. Układu białowieskiego i skupiała trzy kraje: Rosję, Ukrainę i Białoruś. 21 grudnia 1991r podpisano protokół w Ałma Atcie na mocy którego przystąpiło do niej osiem republik dawnego ZSRR. W 1993r do WNP przystąpiła Gruzja. Celem WNP jest prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej państw uregulowane wspólnym Traktatem Taszkienckim z maja 1992r, stworzenie wspólnej przestrzeni gospodarczej, wspólnego systemu gospodarczego, jak również ochrona środowiska. WNP miała być zabezpieczeniem przed chaosem wynikającym z rozpadu ZSRR, z drugiej- wyjściem naprzeciw tendencji odbudowy imperium w nowej formule. Wspólnota jest tworem słabym, ulega dalszym zmianom, np. w 1994r pojawił się projekt przekształcenia jej w Unię Euroazjatycką. NATO współpracując z organizacjami zapewniającymi bezpieczeństwo na świecie musi dokonywać licznych transformacji.

29 BEZPIECZEŃSTWO POLSKI W STRUKTURACH NATO
Slajd Nr 32 BEZPIECZEŃSTWO POLSKI W STRUKTURACH NATO Na poziom bezpieczeństwa Polski oraz jej udział w europejskim systemie bezpieczeństwa wywiera wpływ jej geopolitycznego położenia, potencjał polityczny, gospodarczy, społeczny, militarny, a także sposoby rozwiązywania stojących przed krajem zadań. Po zmianach ustrojowych w 1989r wybrano model polityczny wzorowany na państwach Europy Zachodniej. Stworzenie europejskiego systemu bezpieczeństwa zbiorowego, było dążeniem państw Europy. Zgodnie z tym, istotnymi celami polskiej polityki było: integracja z Unią Europejską, członkostwo w NATO i UZE, ukształtowanie jak najlepszych stosunków z sąsiadami. Członkostwo w NATO zmieniło politykę zagraniczną Polski.

30 SYSTEM MISSILE DEFENCE (SYSTEM OBRONY ANTYBALISTYCZNEJ)
Slajd Nr 33 SYSTEM MISSILE DEFENCE (SYSTEM OBRONY ANTYBALISTYCZNEJ) SYSTEM MD PRZEZNACZONY JEST DO OBRONY ANTYBALISTYCZNEJ PRZED RAKIETAMI BALISYTCZNYMI KRÓTKIEGO, ŚREDNIEGO, POSREDNIEGO I MIĘDZYKONTYNENTALNEGO ZASIĘGU. SYSTEM MA CHRONIĆ PRZED RAKIETOWYM ATAKIEM ZE STRONY TAKICH PAŃSTW JAK: IRAN, KOREA PÓŁNOCNA, SYRIA, CHINY. POZA TERYTORIUM USA TARCZA ANTYRAKIETOWA BĘDZIE CHRONIĆ GRUPĘ 50 PAŃSTW. ELEMENTY SYSTEMU MD BĘDĄ SIĘ ZNAJDOWAŁY NA TERYTOTIUM PIĘTNASTU PAŃSTW. SYSTEM BĘDZIE SIĘ SKŁADAŁ; RADARY, SATELITY.RAKIETOWE STYSTEMY ANTYBALISTYCZNE. BAZA ANTYRAKIETOWA BĘDZIE CHRONIŁĄ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI RADAR GBR ZNAJDUJĄCY SIĘ W CZECHACH, W DRUGIEJ KOLEJNOŚCI TERYTORIUM USA A W TRZECIEJ EUROPE W TYM TAKŻE POLSKĘ. TARCZA ANTYRAKIETOWA W POLSCE BĘDZIE SIĘ SKŁADAĆ Z BAZY SYSTEMU GMD CZYLI NAZIEMNEGO SYSTEMU OBRONY ANTYBALISTYCZNEJ W ŚRODKOWEJ FAZIE LOTU, MAJĄCEJ NA POCZATKU 10 A DOCELOWO 20 ANTYRAKIET UMIESZCZONYCH W SILOSACH.

31 KORZYSCI WYNIKAJĄCE Z ROZMIESZCZENIA RAKIET
Slajd Nr 34 KORZYSCI WYNIKAJĄCE Z ROZMIESZCZENIA RAKIET WZROST BEZPIECZEŃSTWA POLSKI. ZWIĘKSZENIE MOŻLIWOŚCI OBRONNYCH PRZED ATAKAMI TERRORYSTYCZNYMI. WZROT PRESTIŻU POLSKI NA ARENIE MIĘDZNARODOWEJ. PRZECIWNICY UWAZAJĄ, ZE NASTĄPI WZROST ZAGROŻENIA ATAKAMI TERRORYSTYCZNYMI.


Pobierz ppt "ADMINISTRACJA OBRONY NARODOWEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google