Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Zadania priorytetowe nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2008/2009 Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Zadania priorytetowe nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2008/2009 Kuratorium Oświaty w Gdańsku."— Zapis prezentacji:

1 1 Zadania priorytetowe nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2008/2009 Kuratorium Oświaty w Gdańsku

2 2 Priorytety Ministra Edukacji Narodowej 1.Skuteczność realizacji podstaw programowych w zakresie zagadnień związanych z nauczaniem i wychowaniem w kontekście praw człowieka. Rozpoznanie ma dotyczyć wszystkich typów szkół i placówek oświatowych. Celem działania jest upowszechnianie wiedzy na temat Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

3 3 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Priorytety Ministra Edukacji Narodowej 2.Powszechność i dostępność wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem powoływania i funkcjonowania innych (publicznych i niepublicznych) form wychowania przedszkolnego. Monitorowanie działań ma szczególnie rozpoznać zapewnienie dzieciom 5-letnim możliwości realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego

4 4 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Priorytety Ministra Edukacji Narodowej 3.Stan opieki świetlicowej w szkołach w kontekście wprowadzanego obniżenia wieku obowiązku szkolnego. Diagnoza ma objąć wszystkie szkoły podstawowe w celu oceny przygotowania szkół do zapewnienia opieki dzieciom sześcioletnim po przyjęciu ich do szkół.

5 5 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Priorytety Pomorskiego Kuratora Oświaty 1.Skuteczność nadzoru dyrektora szkoły lub placówki nad realizacją podstaw programowych kształcenia ogólnego i zawodowego. Monitorowanie działań dyrektora ma polegać na kontroli realizacji podstaw programowych przez nauczyciela w całym etapie kształcenia dla wszystkich uczniów szkoły.

6 6 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Priorytety Pomorskiego Kuratora Oświaty 2.Efektywność działań szkoły podejmowanych w zakresie poprawy wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych. Standardy wymagające poprawy w zakresie sprawdzianu to czytanie, pisanie. Standardy wymagań z zakresu egzaminu wymagają poprawy w następujących obszarach: - czytania i odbioru tekstów kultury; - tworzenia własnego tekstu; - wskazywania i opisywania faktów, związków i zależności przyczynowo-skutkowych i innych.

7 7 Działania podejmowane przez MEN w roku szkolnym 2008/2009 Kuratorium Oświaty w Gdańsku

8 8 Korzyści wynikające ze zmian w ustawie o systemie oświaty i ustawie Karta Nauczyciela 1.Podwyższenie płac nauczycieli na wszystkich stopniach awansu zawodowego. 2.Wprowadzenie mechanizmów kontroli nad wywiązywaniem się samorządów terytorialnych z obowiązku utrzymywania co najmniej średnich wynagrodzeń. – gdy średnia płaca okaże się niższa to samorząd terytorialny jest zobowiązany do wyrównania płac. 3.Ochrona małych szkół przed likwidacją. 4.Upowszechnienie obowiązku wychowania przedszkolnego – dla dzieci w wieku 5 lat. 5.Reforma programowa ukierunkowana na precyzyjny opis efektów kształcenia na każdym etapie edukacyjnym oraz autonomię szkół w tworzeniu efektywnego procesu kształcenia.

9 9 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Korzyści wynikające ze zmian w ustawie o systemie oświaty i ustawie Karta Nauczyciela 6.Działania kuratoriów nastawione na nadzór pedagogiczny i jakość kształcenia, a nie problemy biurokratyczne – rozdział zadań pomiędzy organy prowadzące a organy sprawujące nadzór pedagogiczny – rezygnacja z opiniowania przez kuratoria m. in. : - arkusza organizacyjnego - łączenia szkół oraz rozwiązywania zespołów; - sieci szkół, likwidacji szkół, likwidacji profili kształcenia lub zawodu. Każda uchwała JST podlega kontroli wojewody – czyli Kurator Oświaty powinien sprawdzić jej zgodność z prawem. 7.Powrót do zasad przeprowadzania konkursów na dyrektora szkoły do zasad obowiązujących do 2002 roku. 8.Ułatwienie zatrudniania do kształcenia zawodowego osób niebędących nauczycielami

10 10 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Propozycje nowych rozporządzeń MEN 1.Rozporządzenie o wypoczynku 2.Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli 3.Rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. – zmiany dotyczące egzaminu maturalnego. 4.Rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji 5.Rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

11 11 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Programy realizowane przez MEN 1.Program Rozwój edukacji na terenach wiejskich w latach 2008-2013 - z realizacją zadania pn. Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych, kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich 2.Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. Aktywacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych 3.Program Bezpieczna i przyjazna szkoła - monitoring wizyjny będzie realizowany w ramach tego programu – wycofanie programu Zero tolerancji dla …..

12 12 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Inne uwagi 1.NIK opublikowała informację o awansie zawodowym 2.Dyrektorzy szkół, którzy otrzymali sprzęt lub pomoce w ramach EFS mają być ambasadorami tych funduszy 3.Rozstrzygnięcie II-ej edycji Ogólnopolskiego Konkursu W Polsce bije serce świata (N. Davies) – a czy Twoje serce bije dla Polski? Komisja Konkursowa powołana przez Ministra Edukacji Narodowej po zapoznaniu się z pracami konkursowymi nadesłanymi na trzeci etap ogólnopolski oraz ich ocenie, wyłoniła zwycięzców w następujących kategoriach (literackiej, plastycznej oraz przedsięwzięć, inicjatyw, programów, scenariuszy imprez)

13 13 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Inne uwagi w kategorii literackiej Szkoła podstawowa: Nagroda III: Kamelia Łukasik – Szkoła Podstawowa nr 2 w Ustce Wyróżnienia: Jagoda Synak – Szkoła Podstawowa nr 2 w Ustce Gimnazjum: Wyróżnienia: Rami Al. Dahhan – Gimnazjum nr 2 w Chojnicach Dominika Janowczyk - Gimnazjum nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Słupsku Ministerstwo Edukacji Narodowej składa serdeczne podziękowania wszystkim Uczniom i Nauczycielom z całej Polski za wzięcie udziału w ww. konkursie.


Pobierz ppt "1 Zadania priorytetowe nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2008/2009 Kuratorium Oświaty w Gdańsku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google