Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zadania priorytetowe nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2008/2009

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zadania priorytetowe nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2008/2009"— Zapis prezentacji:

1 Zadania priorytetowe nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2008/2009
Gdańsk Kuratorium Oświaty w Gdańsku Zadania priorytetowe nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2008/2009

2 Priorytety Ministra Edukacji Narodowej
Gdańsk Kuratorium Oświaty w Gdańsku Priorytety Ministra Edukacji Narodowej Skuteczność realizacji podstaw programowych w zakresie zagadnień związanych z nauczaniem i wychowaniem w kontekście praw człowieka. Rozpoznanie ma dotyczyć wszystkich typów szkół i placówek oświatowych. Celem działania jest upowszechnianie wiedzy na temat Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

3 Priorytety Ministra Edukacji Narodowej
Gdańsk Kuratorium Oświaty w Gdańsku Priorytety Ministra Edukacji Narodowej Powszechność i dostępność wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem powoływania i funkcjonowania innych (publicznych i niepublicznych) form wychowania przedszkolnego. Monitorowanie działań ma szczególnie rozpoznać zapewnienie dzieciom 5-letnim możliwości realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego

4 Priorytety Ministra Edukacji Narodowej
Gdańsk Kuratorium Oświaty w Gdańsku Priorytety Ministra Edukacji Narodowej Stan opieki świetlicowej w szkołach w kontekście wprowadzanego obniżenia wieku obowiązku szkolnego. Diagnoza ma objąć wszystkie szkoły podstawowe w celu oceny przygotowania szkół do zapewnienia opieki dzieciom sześcioletnim po przyjęciu ich do szkół.

5 Priorytety Pomorskiego Kuratora Oświaty
Gdańsk Kuratorium Oświaty w Gdańsku Priorytety Pomorskiego Kuratora Oświaty Skuteczność nadzoru dyrektora szkoły lub placówki nad realizacją podstaw programowych kształcenia ogólnego i zawodowego. Monitorowanie działań dyrektora ma polegać na kontroli realizacji podstaw programowych przez nauczyciela w całym etapie kształcenia dla wszystkich uczniów szkoły.

6 Priorytety Pomorskiego Kuratora Oświaty
Gdańsk Kuratorium Oświaty w Gdańsku Priorytety Pomorskiego Kuratora Oświaty Efektywność działań szkoły podejmowanych w zakresie poprawy wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych. Standardy wymagające poprawy w zakresie sprawdzianu to czytanie, pisanie. Standardy wymagań z zakresu egzaminu wymagają poprawy w następujących obszarach: - czytania i odbioru tekstów kultury; - tworzenia własnego tekstu; - wskazywania i opisywania faktów, związków i zależności przyczynowo-skutkowych i innych.

7 Działania podejmowane przez MEN
K O Gdańsk Kuratorium Oświaty w Gdańsku Działania podejmowane przez MEN w roku szkolnym 2008/2009

8 K O Gdańsk Kuratorium Oświaty w Gdańsku Korzyści wynikające ze zmian w ustawie o systemie oświaty i ustawie Karta Nauczyciela Podwyższenie płac nauczycieli na wszystkich stopniach awansu zawodowego. Wprowadzenie mechanizmów kontroli nad wywiązywaniem się samorządów terytorialnych z obowiązku utrzymywania co najmniej średnich wynagrodzeń. – gdy średnia płaca okaże się niższa to samorząd terytorialny jest zobowiązany do wyrównania płac. Ochrona małych szkół przed likwidacją. Upowszechnienie obowiązku wychowania przedszkolnego – dla dzieci w wieku 5 lat. Reforma programowa ukierunkowana na precyzyjny opis efektów kształcenia na każdym etapie edukacyjnym oraz autonomię szkół w tworzeniu efektywnego procesu kształcenia.

9 K O Gdańsk Kuratorium Oświaty w Gdańsku Korzyści wynikające ze zmian w ustawie o systemie oświaty i ustawie Karta Nauczyciela Działania kuratoriów nastawione na nadzór pedagogiczny i jakość kształcenia, a nie problemy biurokratyczne – rozdział zadań pomiędzy organy prowadzące a organy sprawujące nadzór pedagogiczny – rezygnacja z opiniowania przez kuratoria m. in. : arkusza organizacyjnego łączenia szkół oraz rozwiązywania zespołów; sieci szkół, likwidacji szkół, likwidacji profili kształcenia lub zawodu Każda uchwała JST podlega kontroli wojewody – czyli Kurator Oświaty powinien sprawdzić jej zgodność z prawem. Powrót do zasad przeprowadzania konkursów na dyrektora szkoły do zasad obowiązujących do 2002 roku. Ułatwienie zatrudniania do kształcenia zawodowego osób niebędących nauczycielami

10 Propozycje nowych rozporządzeń MEN
K O Gdańsk Kuratorium Oświaty w Gdańsku Propozycje nowych rozporządzeń MEN Rozporządzenie o wypoczynku Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli Rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. – zmiany dotyczące egzaminu maturalnego. Rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji Rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

11 Programy realizowane przez MEN
K O Gdańsk Kuratorium Oświaty w Gdańsku Programy realizowane przez MEN Program „Rozwój edukacji na terenach wiejskich w latach ” - z realizacją zadania pn. „Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych, kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich” Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. „Aktywacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” Program „Bezpieczna i przyjazna szkoła” monitoring wizyjny będzie realizowany w ramach tego programu – wycofanie programu „Zero tolerancji dla …..”

12 K O Inne uwagi NIK opublikowała informację o awansie zawodowym
Gdańsk Kuratorium Oświaty w Gdańsku Inne uwagi NIK opublikowała informację o awansie zawodowym Dyrektorzy szkół, którzy otrzymali sprzęt lub pomoce w ramach EFS mają być ambasadorami tych funduszy Rozstrzygnięcie II-ej edycji Ogólnopolskiego Konkursu „ W Polsce bije serce świata” (N. Davies) – a czy Twoje serce bije dla Polski? Komisja Konkursowa powołana przez Ministra Edukacji Narodowej po zapoznaniu się z pracami konkursowymi nadesłanymi na trzeci etap ogólnopolski oraz ich ocenie, wyłoniła zwycięzców w następujących kategoriach (literackiej, plastycznej oraz przedsięwzięć, inicjatyw, programów, scenariuszy imprez)

13 K O Inne uwagi w kategorii literackiej Szkoła podstawowa: Nagroda III:
Gdańsk Kuratorium Oświaty w Gdańsku Inne uwagi w kategorii literackiej Szkoła podstawowa: Nagroda III: Kamelia Łukasik – Szkoła Podstawowa nr 2 w Ustce Wyróżnienia: Jagoda Synak – Szkoła Podstawowa nr 2 w Ustce Gimnazjum: Rami Al. Dahhan – Gimnazjum nr 2 w Chojnicach Dominika Janowczyk - Gimnazjum nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Słupsku Ministerstwo Edukacji Narodowej składa serdeczne podziękowania wszystkim Uczniom i Nauczycielom z całej Polski za wzięcie udziału w ww. konkursie.


Pobierz ppt "Zadania priorytetowe nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2008/2009"

Podobne prezentacje


Reklamy Google