Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Technicznych w Jastrowiu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Technicznych w Jastrowiu"— Zapis prezentacji:

1

2 Zespół Szkół Technicznych w Jastrowiu
Nazwa szkoły: Zespół Szkół Technicznych w Jastrowiu ID grupy: 97/4_p_g1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy Etyczna firma Semestr/rok szkolny: 2010/2011

3 Skład grupy Piotr Gadomski Ewa Gołębiowska Giuseppe Felicetti
Karolina Janczuk Mateusz Jóźwiak 6. Marcin Rutkowski 7. Patrycja Szkiłądź 8. Natalia Tokarska 9. Paulina Weltrowska 10. Natalia Zamojdzik

4 Etyka a moralność Etyka (z stgr. ἦθος ethos – "zwyczaj") – dział filozofii, zajmujący się badaniem moralności i tworzeniem systemów myślowych, z których można wyprowadzać zasady moralne. Etyka bywa też nazywana filozofią moralną. Zasady etyczne w odróżnieniu od moralnych są ogólnymi, filozoficznymi twierdzeniami, wynikającymi z danego światopoglądu – przyjętego systemu pojęciowego (w niektórych wypadkach również religijnego)

5 Moralność – zbiór zasad (norm), które określają co jest dobre, a co złe.
Zasady moralne przyjmują najczęściej formę zdań rozkazujących lub zakazujących, rzadziej oznajmujących. Przykładem zasady moralnej jest np. zakaz "nie zabijaj". Naruszenie tych zasad powoduje zwykle wewnętrzny konflikt psychiczny, zwany poczuciem winy.

6 Etyka biznesu Dziedzina zajmująca się zagadnieniami moralnymi (przekonania, normy, wartości, itp.) występującymi w biznesie. Społeczna odpowiedzialność biznesu (przedsiębiorstw) (z ang. CSR – Corporate Social Responsibility) Koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy

7 Rozwój etyki biznesu Etyka biznesu, jako dziedzina wiedzy, rozwinęła się dopiero w drugiej połowie XIX wieku. Istnieje kilka wydarzeń, które można uznać za jej narodziny. Prace uznawane za początek etyki biznesu: 1745r -Encyklika papieża Benedykta XIV Vix pervenit, poruszająca problem lichwy. 1891r. - Encyklika Rerum Novarum wydana przez papieża Leona XIII 1926 r. - wydanie w 1926 r. w Stanach Zjednoczonych książki The Fundamentals of Business Ethics

8 Rozwój etyki biznesu jako nauki
Lata sześćdziesiąte XX wieku W wyniku burzliwych wydarzeń (rewolta studencka we Francji i inne ruchy kontrkulturowe, głównie w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej, Marzec 1968 w Polsce) uwagę zwrócono na interesy społeczne. Zaczęły powstawać pierwsze organizacje konsumenckie, ekologiczne, mniejszościowe, feministyczne, itp. W literaturze dotyczącej etyki biznesu podejmowano głownie kwestie odpowiedzialności prawnej przedsiębiorstw.

9 Rozwój etyki biznesu jako nauki
Lata siedemdziesiąte XX wieku Etyka biznesu została wyodrębniona jako samodzielna dziedzina badawcza. Zaczęto organizować liczne konferencje, na których dyskutowano o wolności przedsiębiorstw i odpowiedzialności producentów. Zarówno organizacje konsumentów, związki zawodowe, jak i sami konsumenci i klienci głośno krytykowali nieetyczne działania firm, czy też brak przestrzegania określonych norm prawnych i moralnych, domagając się ostrych sankcji wobec takich firm.

10 Rozwój etyki biznesu jako nauki
Pierwsza połowa lat osiemdziesiątych Pojawia się pojęcie etyki menadżerskiej (USA, Kanada). Następuje rozpowszechnianie wiedzy o etyce biznesu, o czym świadczy pojawienie się nowych kierunków na uniwersytetach związanych z etyką biznesu, tworzenie specjalistycznych placówek badawczych, wydawanie podręczników i kompendiów wiedzy z tej dziedziny. Również w przedsiębiorstwach bardziej szczegółowo zaczęto interesować się tą tematyką, np. organizując kursy etyki biznesu, treningi zachowań etycznych itp.

11 Rozwój etyki biznesu jako nauki
Od drugiej połowy lat osiemdziesiątych do dziś Poprzez liczne badania porównawcze, międzykulturowe próbuje się ostatecznie usystematyzować miejsce etyki biznesu wśród innych dziedzin wiedzy oraz zbudować jej podstawy metodologiczne. W ostatnim 25-leciu powstały nowe organizacje międzynarodowe, np. European Business Ethics Network (EBEN) i profesjonalne instytucje.

12 Czy jest miejsce na etykę w biznesie?
W dobie kryzysu finansowego, coraz bardziej popularne stały się krótkoterminowe rozwiązania na zapobieganie i unikanie negatywnych skutków globalizacji rynków. Standardem jest ograniczanie kosztów zewnętrznych, wydłużenie terminów realizacji kontraktów oraz terminów płatności i regulacji zobowiązań. Firmy często prowadzą działania, które mają doraźnie zniwelować problemy, zapominając o długofalowych perspektywach zrównoważonego rozwoju. Walka na konkurencyjnym rynku bywa zacięta, więc dlaczego nie stosować etycznie wątpliwych rozwiązań, w sytuacji gdy dla konsumentów liczy się jedynie niska cena?

13 Dla wielu firm perspektywa krótkoterminowych zysków osiąganych dzięki przymykaniu oka na kwestie etyczne może być niezwykle kusząca. Jednak nieetyczne rozwiązania, które w najbliższym czasie mogą przynieść określone zyski, w przyszłości mogą generować niepomiernie większe koszty. Tę nową i eksponowaną pozycję etyki można wyjaśnić na wiele sposobów m.in. rosnącym zainteresowaniem opinii publicznej problemami standardów etycznych w biznesie, co jest skutkiem postępu w technologii komunikacji i poprawienia standardu życia.

14 Zwłaszcza ludzie młodzi są znacznie bardziej świadomi globalnych, społecznych i ekologicznych skutków działalności przedsiębiorstw i znacznie bardziej krytyczni wobec tych podmiotów, które uważają za współodpowiedzialne za taki stan rzeczy. Wielu z nich nie chcę pracować dla firm, które stosują nieetyczne rozwiązania. Z kolei przedsiębiorcy powinni pamiętać, że etyczne działanie firm to nie tylko krótkotrwałe projekty – to systematyczne i długotrwałe budowanie, a także wzmacnianie już istniejących standardów i schematów organizacyjnych.

15 Dobrze prosperująca, zrównoważona firma to taka, która stawia sobie za cel włączenie standardów etycznych do strategii we wszystkich jej przejawach oraz taka, która świadomie posługuje się nimi w swojej działalności biznesowej. Przykładami firm, które zyskały stosując takie rozwiązania są m.in. Kimberly- Clark, Unilever oraz Johnson & Johnson.

16 Obszary etyki biznesu Firma a pracownik Firma a konsument
Firma a inne firmy Firma a państwo Firma a środowisko

17 Firma a pracownicy

18 Zasady działania firmy wobec pracowników
Równe traktowanie w zatrudnieniu W myśl Kodeksu Pracy pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

19 Wszyscy chcemy być równo traktowani

20 nieetyczne Relacje firmy z pracownikami
Nepotyzm (łac. Nepos - wnuk, bratanek) – faworyzowanie członków rodziny przy obsadzaniu stanowisk i przydzielaniu godności. Kumoterstwo – wzajemne popieranie się ludzi związanych przynależnością do jakiejś grupy czy pokrewieństwem, zwykle dla osiągnięcia pozycji społecznej lub korzyści materialnych, nie opierające się na ocenie wartości tych osób, lecz na fakcie znajomości. Kumoterstwo jest pojęciem nieco szerszym niż nepotyzm, gdyż dotyczy nie tylko krewnych, ale znacznie częściej przyjaciół i znajomych

21 Dyskryminacja, czyli traktowanie kogoś gorzej niż innych w tej samej sytuacji.
Dyskryminować można ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

22 Dyskryminacja boli Spot reklamowy z kampanii Diskrimination gør ondt (Dyskryminacja boli) Duńskiego Instytutu na rzecz Praw Człowieka oraz Ministerstwa ds. Równości z początku 2008 roku.

23 Rodzaje dyskryminacji
Dyskryminacja bezpośrednia - ma miejsce, kiedy pracodawca traktuje któregoś z pracowników gorzej ze względu np. na płeć lub kolor skóry. Dyskryminacją bezpośrednią jest więc np. zatrudnianie tylko mężczyzn na kierowców). Dyskryminacja pośrednia - dyskryminacja pośrednia ma miejsce kiedy do pracy wprowadzane są warunki krzywdzące jedną grupę ludzi bardziej niż inną. Na przykład, wymaganie od pracowników tego aby byli ogoleni uniemożliwia zatrudnienie członkom pewnych ruchów religijnych.

24 Dyskryminacja ze względu na płeć
Jedną z form dyskryminacji ze względu na płeć jest molestowanie seksualne, czyli każde nieakceptowane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności lub poniżenie albo upokorzenie drugiej osoby. Molestowanie seksualne może wyrażać się w konkretnych czynach, słowach oraz w tworzeniu, bądź umożliwianiu powstawania nieprzyjemnej atmosfery o podtekście seksualnym.

25 Przykłady molestowania seksualnego
czynienie sugestii, domagania się lub proszenia o korzyści seksualne, flirtowanie, które może być obraźliwe, sprośne aluzje, czynienie propozycji. niestosowne uwagi na temat wieku, ubioru, uczesania czy też sytuacji rodzinnej, obelgi i zniewagi, opowiadanie niestosownych dowcipów, niestosowne spojrzenia, prezentacja treści o charakterze pornograficznym

26 Dyskryminacja ze względu na płeć
Wygłaszanie wszelkich generalizujących komentarzy i żartów opartych na stereotypach płci oraz ocenianie kobiet (i mężczyzn) przez pryzmat ich urody i publiczne komentarze na ten temat. Negatywne komentarze i złośliwości odnoszące się do specyfiki biologicznej kobiet lub mężczyzn i jej związków ze zdolnościami intelektualnymi. Dość przewrotną i często nieświadomą formą dyskryminacji jest krytykowanie mężczyzn przez porównywanie ich do kobiet i chwalenie kobiet przez porównywanie ich do mężczyzn. Dyskryminujący charakter mają także wypowiedzi marginalizujące, lekceważące czy wyśmiewające problem przemocy wobec kobiet, molestowania seksualnego bądź dyskryminacji ze względu na płeć.

27 Mobbing W rozumieniu Kodeksu pracy mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Istotnym jest fakt, iż osobą dopuszczającą się mobbingu nie musi być pracodawca, lecz może to być przełożony lub współpracownik.

28 Przejawy mobbingu

29 Izolowanie

30 Poniżanie

31 Ignorowanie

32 Zbytnie obciążenie pracą nie do wykonania

33 Zastraszanie

34 Ośmieszanie

35 Koszty mobbingu dla firmy
absencja chorobowa ofiar mobbingu, zmniejszenie efektywności i zaangażowania oraz efektywności u ofiar mobbingu, u których występuje niska lub całkowity brak motywacji do pracy pojawienie się syndromu wyuczonej bezradności, jak również częste popełnianie błędów, podejmowanie niewłaściwych decyzji oraz niedotrzymywanie terminów, co także wpływa na realizację celów jakie sobie stawia przedsiębiorstwo, naruszenie lub zmiana publicznego wizerunku firmy

36 zaburzenie relacji interpersonalnych ofiar mobbingu z klientami firmy
fluktuacja personelu i jej konsekwencje: koszty naboru nowych pracowników i przeszkolenie ich, koszty „czasowe” związane z koniecznością wprowadzenia do pracy i wdrożenia się do obowiązków nowo przyjętego personelu, niedotrzymywanie terminów, niższa jakość świadczonych usług, mniejsza efektywność, obniżenie jakości pracy oraz zaangażowania tych pracowników, którzy są obserwatorami działań mobbingowych, brak kreatywnych, ciekawych pomysłów, planów i projektów mających na celu rozwój przedsiębiorstwa i zwiększenia jego konkurencyjności na rynku

37 Koszty mobbingu dla ofiar i ich rodzin
Zaniżona samoocena Utrata zdrowia Zmiany w psychice Rozpad rodziny Izolowanie się od otoczenia

38 Społeczne koszty mobbingu
Koszty leczenia Koszty rehabilitacji Koszty wcześniejszego przejścia na emeryturę lub rentę chorobową

39 Nieetyczne zachowania związane z wynagrodzeniem
Zaleganie z wypłatą wynagrodzenia Nieuczciwe naliczenie wysokości wynagrodzenia Nieodprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne pracownika Zatrudnianie na tzw. umowy śmieciowe Nieprawidłowe naliczanie godzin ponadwymiarowych

40 Inne nieetyczne zachowania
Zmuszanie kobiet w ciąży do pracy w godzinach nadliczbowych i w godzinach nocnych Niezapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy

41 Kodeks etyki wobec pracowników
Równe traktowanie w zatrudnieniu wszystkich pracowników Szanowanie godności wszystkich pracowników Stwarzanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy Dbanie o warunki socjalne pracowników w miejscu pracy Stosowanie sprawiedliwych, przejrzystych i jasnych kryteriów oceniania pracowników i zapoznanie z nimi pracowników

42 Rzetelne naliczanie wynagrodzenia
Otoczenie szczególną opieką kobiet w ciąży Terminowe wypłacanie wynagrodzenia Terminowe i rzetelne przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Dbanie o właściwe stosunki międzyludzkie w pracy Niestosowanie mobbingu i przeciwdziałanie mobbingowi Stwarzanie pracownikom możliwości rozwoju zawodowego i awansu Niestosowanie tzw. umów śmieciowych

43 Firma a konsumenci

44 Etyczne zachowania wobec konsumentów
Sprzedaż produktów dobrej jakości i bezpiecznych dla zdrowia i życia konsumentów Przekazywanie rzetelnych informacji o produkcie Sprzedaż produktów z legalnych źródeł Szanowanie decyzji konsumenta co do wyboru produktu Informowanie konsumentów o sposobach użytkowania, konserwowania i przechowywania produktu

45 Równe traktowanie konsumentów bez względu na ich zamożność, wygląd, itp.
Taktowne i rzetelne przyjmowanie reklamacji Stosowanie etycznej reklamy, czyli reklamy, która: Nie wprowadza w błąd Nie dyskryminuje osób lub grup społecznych Nie rani uczuć innych osób Jest zgodna z prawem i dobrymi obyczajami Nie wykorzystuje łatwowierności dzieci i starszych osób

46 Wydawanie dowodu zakupu towaru

47 Nieuczciwe praktyki rynkowe
Zakazane jest stosowanie wobec konsumentów nieuczciwych praktyk rynkowych. Praktyka rynkowa stosowana przez przedsiębiorców jest nieuczciwa jeżeli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i w istotny sposób zniekształca lub może zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy dotyczącej produktu, w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciu Przeciętny konsument to osoba dostatecznie dobrze poinformowana, uważna i ostrożna .

48 Za nieuczciwą praktykę rynkową uznaje się praktykę rynkową wprowadzającą w błąd, agresywną praktykę rynkową oraz stosowanie sprzecznego z prawem kodeksu dobrych praktyk. Ponadto za nieuczciwą praktykę rynkową uznaje się prowadzenie działalności w formie systemu konsorcyjnego lub organizowanie grupy z udziałem konsumentów w celu finansowania zakupu w systemie konsorcyjnym

49 Przykłady nieetycznych zachowań
wobec konsumentów

50 Fałszowanie składu produktu
Inspekcja Handlowa sprawdziła 5,5 tysiąca partii produktów. Pod lupą znalazły się przetwory owocowe, mięso i nabiał. Okazało się, że 5.proc. produktów okazało się sfałszowane - wynika z raportu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ile masła w maśle?

51 Fałszowanie składu produktu
Kontrolerzy Inspekcji Handlowej przeczesali polskie sklepy. Sprawdzili, co tak naprawdę wkładamy do koszyków. Rezultat? Deser czekoladowy bez czekolady, czy ser żółty składający się tylko z roślinnych tłuszczów to tylko niektóre przykłady fałszowania produktów.

52 Nachalna sprzedaż Nieetycznym jest również zbytni nacisk na konsumenta, który może wywierać sprzedawca lub agent handlowy w celu zmuszenia go do zakupu produktu. Skutkiem takich działań jest to, że klient nie kupuje zaproponowanego produktu i przestaje ufać takiej firmie. Zazwyczaj, on zawiadamia zarząd takiej firmy o tym, że ze strony ich przedstawiciela był na nim wywierany nacisk.

53 Stosowanie nieetycznych reklam
W reklamie wody mineralnej Veroni Mineral Fit, w której gra Anna Przybylska jest ujęcie które narusza przepisy prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Chodzi dokładnie o fragment, kiedy aktorka czyta skład na etykiecie innej wody i mówi, że po spożyciu produktu z konserwantami można zacząć świecić.

54 Nieetyczna reklama Rada Reklamy oceniła, że reklama Fiata 500 jest sprzeczna z dobrymi obyczajami z uwagi na wykorzystanie ważnych wydarzeń - zwłaszcza tragicznych, np. Powstania Warszawskiego i śmierci Jana Pawła II, a także postaci i miejsc z historii Polski do celów komercyjnych. Nie pomogły tłumaczenia agencji reklamowej, według której wydarzenia historyczne przedstawione w spocie miały na celu pokazanie jak w ostatnich latach zmieniał się klimat polityczno-gospodarczy w Polsce.

55 Nieetyczne reklamy

56 Firma a inne firmy

57 nieuczciwa konkurencja
Wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa Wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług Zatajenie ryzyka związanego z używaniem towaru Nakłanianie do rozwiązanie lub niewykonania umowy Utrudnianie dostępu do rynku Nieuczciwa lub zakazana reklama Pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie towarów Kopiowanie towarów

58 Rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji o przedsiębiorstwie, produkcie, osobach kierujących tym przedsiębiorstwem Zmowy cenowe stosowane w celu wyeliminowania słabszych konkurentów  Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa  Przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną

59 Nieetyczne zachowania wobec dostawców i odbiorców
Zdradzanie informacji poufnych Zaleganie z płatnościami Niedotrzymywanie terminów realizacji umowy Fałszowanie składu produktu Ukrywanie faktu zastąpienia jakiegoś składnika innym (gorszym) Niewłaściwe oznakowanie produktu Stosowanie w składzie produktu nieujawnionych na opakowaniu dodatków

60 Rozcieńczanie produktu
Dodawanie do opakowania produktu bezużytecznych gratisów Stosowanie downsizingu, czyli zmniejszania zawartości opakowania bez zmniejszania wielkości samego opakowania Nadużywanie pozycji dominującej

61 Przykłady nieetycznych zachowań

62 Tworzenie karteli Prezes UOKiK uznała, że Polkomtel, Polska Telefonia Cyfrowa, PTK Centertel i P4 zawarli nielegalne porozumienie ograniczające konkurencję. Operatorzy uzgadniali sposób postępowania wobec hurtowego operatora telewizji mobilnej. Niedozwolone praktyki opóźniły rozwój nowych usług na polskim rynku. Urząd nakazał ich zaniechanie oraz nałożył kary pieniężne w łącznej wysokości ponad 113 mln zł na wszystkich uczestników kartelu.

63 Zmowy cenowe Ustalanie cen sprzedaży odzieży oraz sprzętu turystycznego - to praktyka, którą stosowało Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Konimpex- Plus w Koninie wraz ze swoimi jedenastoma partnerami handlowymi. Za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję Prezes UOKiK nałożyła na przedsiębiorców karę ponad 94 tys. zł.

64 Kodeks etyczny dla kontrahentów
Dostarczanie dobrych produktów Systematyczne poprawianie ich jakości Orientacja na teraźniejsze i przyszłe potrzeby klientów Wzorowe traktowanie klientów Niezawodna dostawa Nienaganny serwis Gwarantowanie dostawcom niezależności Informacja i porada dla klientów

65 Kodeks etyczny wobec konkurencji
Popieranie wolności gospodarczej Akceptacja liberalnego ładu gospodarczego Popieranie uczciwego współzawodnictwa Przestrzeganie prawa

66 Firma a państwo

67 Państwo – polityczna, suwerenna, terytorialna i obligatoryjna organizacja społeczeństwa. Organizuje i koordynuje prace dużych grup społecznych Etyczne państwo, to takie, w którym jasno i precyzyjnie określane są przepisy prawne, tworzone w oparciu o normy i wartości społeczne.

68 NIEETYCZNE RELACJE Z PAŃSTWEM
Korupcja ma miejsce wówczas gdy ktoś chce osiągnąć dla siebie jakiś cel i obiecuje, proponuje lub wręcza korzyść majątkową, osobistą lub inną osobie, która piastuje funkcje publiczne lub gospodarcze po to by cel ten uzyskać.

69 Z badania CBOS przeprowadzonego w 2010 roku wynika, że co 10 Polak wręcza łapówki. Blisko 90% z nas uważa natomiast, że Polska to skorumpowany kraj - podaje Wśród najczęściej wymienianych skorumpowanych zawodów znalazły się - poseł, senator, radny, pracownik służby zdrowia, urzędnik, pracownik sądu lub prokuratury, a także policjant i pracownik przedsiębiorstwa państwowego. Czyste ręce

70 Przejawy korupcji wykorzystywanie środków budżetowych i majątku publicznego do celów prywatnych lub osobistych korzyści, handel wpływami, np. poparcie w wyborach lub finansowanie partii politycznej w zamian za zdobycie wpływów, nieprawidłowości dot. zamówień publicznych, kontraktów, koncesji czy decyzji sądów,

71 uchylanie się przed obowiązkiem celnym, podatkowym itp.,
świadome, niezgodne z prawem dysponowanie środkami z budżetu państwa i majątkiem, który jest dobrem publicznym, faworyzowanie, nepotyzm, kumoterstwo.

72 Płatna protekcja – pośredniczenie w załatwieniu sprawy w zamian za korzyść majątkową lub obietnicę jej otrzymania, dzięki wpływom w instytucji państwowej lub samorządzie terytorialnym

73 Łapownictwo (inaczej: korupcja, przekupstwo) – w prawie polskim przestępstwo polegające na wręczaniu, braniu, lub żądaniu korzyści majątkowej lub osobistej. Łapownictwo klasyfikujemy na: łapownictwo bierne – polega na przyjmowaniu jako osoba pełniąca funkcję publiczną korzyści majątkowych, osobistych, lub ich obietnic. łapownictwo czynne – polega na udzieleniu osobie będącą funkcjonariuszem publicznym korzyści majątkowej, osobistej, lub jej obietnicy.

74 Korzyść majątkowa Korzyść majątkową stanowią rzeczy, świadczenia, prawa majątkowe (np. darowizna, zwolnienie z długu, zawarcie korzystnej umowy, wygranie przetargu). Są to dobra, których wartość można wyrazić w pieniądzach. Może więc nią być umowa np. pożyczka udzielona na korzystnych warunkach.

75 Lobbing w rozumieniu ustawy O DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ W PROCESIE STANOWIENIA PRAWA
1. Działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa. 2. Zarobkowa działalność lobbingowa prowadzona na rzecz osób trzecich w celu uwzględnienia w procesie stanowienia prawa interesów tych osób.

76 Lobbing w ujęciu marketingowym
Pewien zestaw technik wpływania na proces decyzyjny, które polegają na przekonywaniu przedstawicieli władz państwowych do określonych rozwiązań prawnych, administracyjnych czy problemowych.

77 Czarny lobbing - to zespół działań, których celem jest wywarcie wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa prowadzonych metodami niejawnymi lub nieoficjalnymi, np. poprzez przedstawianie fałszywych raportów i sfałszowanych analiz, często w oparciu o markę organizacji lub instytucji na pozór niezależnych.

78 Lobbing narodził się w Stanach Zjednoczonych pod koniec XIX w
Lobbing narodził się w Stanach Zjednoczonych pod koniec XIX w. Proces ten został w drodze praktyki i uregulowań prawnych przyjęty do systemu politycznego Stanów Zjednoczonych. (Termin “lobbysta” wywodzi się od nazwy korytarza przylegającego do Izby Kongresu, w którym interesanci czekali na rozmowę z Kongresmenami).

79 Oszustwa wobec zus zatrudnianie pracowników "na czarno"
deklarowanie zaniżonej wysokości faktycznego wynagrodzenia

80 Oszustwo podatkowe – umyślne uchylanie się od opodatkowania - przestępstwo popełniane wobec prawa w celu uniknięcia opodatkowania lub zmniejszenia jego wysokości.

81 „sposoby” na niepłacenie lub zmniejszenie podatku
Zawyżanie kosztów Zaniżanie przychodów Niefakturowane transakcje Kupno faktur

82 Przykłady oszustw podatkowych

83 Z danych Urzędu Kontroli Skarbowej w Łodzi wynika, że nasila się zjawisko tzw. pustych faktur. Przedsiębiorcy decydują się na kupowanie faktur potwierdzających transakcje, które nigdy nie miały miejsca, aby uniknąć płacenia podatków. Motywacja jest jedna: zapłacić jak najniższy podatek, bo im wyższe koszty działalności firmy, tym mniej płaci się.

84 Policjanci rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która kupowała olej przemysłowy, przerabiała go i sprzedawała jako pełnowartościowy olej napędowy. Szajka działała pod przykrywką zarejestrowanej firmy posiadającej koncesję na handel paliwami i usługi transportowe.

85 Przemyt i wyłudzenia podatku
W ramach przestępstw podatkowych największe szkody finansowe w budżecie państwa powodowane są poprzez przemyt do Polski towarów bez naliczania należnego podatku akcyzowego oraz wyłudzenia zwrotów podatku od towarów i usług.

86 Zaleganie z płatnościami
Najwięcej, bo 33,8 mld zł, przedsiębiorstwa są winne fiskusowi. Kolejne 21 mld zł wynoszą zaległości wobec ZUS. Prawie 4 mld zł firmy nie zapłaciły samorządom.

87 Zaległości płatnicze WOBEC ZUS I KRUS
Ponad 681,2 mln zł wyniosły zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a 46,8 mln zł wobec Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zobowiązania wobec KRUS wynoszą zaledwie 16 tys. zł. Takie dane można znaleźć w informacji opublikowanej wczoraj przez Ministerstwo Finansów.

88 Etyka wobec państwa Lojalna współpraca z instytucjami publicznymi
Stosowanie jedynie dozwolonych prawem kontaktów z organami władzy Wywiązywanie się z obowiązków publicznych Odpowiedzialność obywatelska

89 Firma a środowisko

90 Etyczne zachowania firmy wobec Środowiska naturalnego
korzystanie ze środowiska wyłącznie na podstawie i w granicach pozwoleń monitorowanie emisji pyłów i gazów do powietrza terminowe dokonywanie opłat za korzystanie ze środowiska racjonalne korzystanie z zasobów środowiska stosowanie kompensacji przyrodniczej przeciwdziałanie awariom przemysłowym

91 Redukcja negatywnego oddziaływania na środowisko
zmniejszenie zużycia wody i energii korzystanie z energii odnawialnej instalowanie filtrów na kominach stosowanie nowoczesnych technologii wytwarzania przyjaznych dla środowiska racjonalne i oszczędne gospodarowanie terenem zmniejszenie ilości odpadów

92 Nieetyczne zachowania wobec Środowiska
korzystanie ze środowiska bez zezwolenia zaniżanie opłat za korzystanie ze środowiska nielegalna produkcja i składowanie odpadów wywóz odpadów w miejsca niedozwolone nadmierna emisja gazów i pyłów

93 przekraczanie standardów emisyjnych
nieracjonalne zużycie wody, surowców, energii, ziemi dewastacja terenów uciążliwe zapachy

94 Instytucje i urzędy uprawnione do kontroli przestrzegania etyki biznesu
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Państwowa Inspekcja Pracy Inspekcja Handlowa Państwowa Inspekcja Sanitarna Inspekcja Ochrony Środowiska Centralne Biuro Antykorupcyjne Urzędy skarbowe

95 Przepisy regulujące etykę w biznesie
Dyrektywa UE 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych, Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowych (Dz U 2007, nr 171, poz. 1206) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U r. Nr 50, poz. 331 ze zm.) Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U r. Nr 153, poz ze zm.)

96 Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176, ze zm.) Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.Nr 22, poz. 271 ze zm.) Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U nr 4 poz. 25) Kodeks pracy Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708).

97 bibliografia wa-podatkowe.html _rynkowa

98

99 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ! Życzymy wszystkim samych etycznych relacji z firmami Wykonawcy projektu

100


Pobierz ppt "Zespół Szkół Technicznych w Jastrowiu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google