Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazialnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie ID grupy:97_13_P_G1 Opiekun: Anna Dolna Kompetencja: Przedsiębiorczość.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazialnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie ID grupy:97_13_P_G1 Opiekun: Anna Dolna Kompetencja: Przedsiębiorczość."— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazialnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie ID grupy:97_13_P_G1 Opiekun: Anna Dolna Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Etyczna firma Semestr/rok szkolny: 5/2011/2012

3 Grupa przedsiębiorczości
97_13_P_G1 Opiekun: Anna Dolna kursanci: Sonia Baczyńska Maria Borowiecka Milena Szyc Julita Słabolepsza Joanna Gumna Katarzyna Ceglarek Natalia Grośty Dominika Jarosz Angelika Stróżynska Malwina Radunz Marta Piątek Daria Nyklewicz

4 Nasza Grupa :

5 Naszą prezentację wykonaliśmy przy pomocy sprzętu otrzymany z projektu „As kompetencji”, który jest współfinansowany prze Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

6 Wybór Lidera Grupy : Liderem Grupy Została : - Julita Słabolepsza ;)

7 Podział Zadań : Grupa Organizacyjno - Zarządzająca – Marysia i Natalia. Grupa Badawcza ds. konsumentów i opinii publicznej – Milena i Daria Grupa ds. pracowników – Dominika i Angelika Grupa Badawcza ds. innych firm – Sonia i Joanna Grupa Badawcza ds. Władz Państwowych i Samorządowych – Malwina i Marta i Kasia .

8 Spis Treści : Cel Prezentacji Czym jest Etyka Wartości Etyczne
Etyczne Przedsiębiorstwo Kodeks etyki Zachowania etyczne i nieetyczne Etyka w relacjach pracownik –pracodawca Prawa pracownika Obowiązki pracownika Obowiązki pracodawcy Przykłady nieetycznych zachowań Przykłady działań etycznych Nieetyczne zachowania w biznesie Ustawodawstwa regulującego stosunki pomiędzy firmą, a otoczeniem Podsumowanie Bibliografia

9 Cel Prezentacji : „ Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca . Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto. „ W. Bartoszewski

10 Czym jest etyka ? Filozoficzna nauka o moralności, zajmująca się wyjaśnieniem i ustalaniem takich kategorii, jak dobro i zło, odpowiedzialność, sumienie, powinności oraz wytyczaniem zasad i norm moralnego postępowania. Dzieli się na aksjologię(teorię wartości) i deontologię (naukę o powinnościach).

11 Wartości Etyczne

12 Etyczne Przedsiębiorstwo :
Obszary problemowe przedsiębiorstwa Właściciele Współpraca Reklama Bezpieczna Praca Relacje przełożone – podwładne Konkurencja Kontrahenci Przyroda

13 Kodeks etyki To dokument opisujący wartości oraz zachowania, jakie uważa się za właściwe, wraz z wykazem sankcji związanych z nieprzestrzeganiem określonych w nim reguł.

14 Celem każdego kodeksu etycznego jest poprawa sprawności funkcjonowania danego przedsiębiorstwa. W ostatnich 15 latach w biznesie coraz mocniej widoczne są tendencje zmierzające do rzetelnych i uczciwych zachowań. Aby działalność całego przedsiębiorstwa była etyczna, nienaganne musi być postępowanie osób w nim zatrudnionych.

15 "Etyka w biznesie pełni funkcję podobną do kodeksu drogowego
"Etyka w biznesie pełni funkcję podobną do kodeksu drogowego. Nie wszyscy go przestrzegają, ale gdyby go nie było, na drogach zapanowałby chaos." Lech Jeziorny Etyka w biznesie zajmuje się oceną i tworzeniem standardów moralnych na potrzeby gospodarki. Koncentruje się na życiu zawodowym człowieka i nie dotyka bezpośrednio pozostałych sfer jego działalności. Zasadnicze kwestie, na których opiera się etyka biznesu, stanowią próbę odpowiedzi na trzy podstawowe pytania: „Czy podjęta decyzja jest słuszna?”, „Czy przyniesie ona korzyści, czy straty?” oraz „Czy postępowanie zgodnie z zasadami etyki jest opłacalne?”. Etyka w biznesie posługuje się następującymi pojęciami: sprawiedliwość, uczciwość, prawda oraz słuszność. Główne metody poznawcze w etyce to: obserwacje, testy, wywiady, ankiety i procesy lustracji. Ich zadaniem jest odkrywanie postaw i zachowań, jakimi ludzie kierują się w interesach i ich podejścia do kwestii etycznych, a następnie opisanie poczynionych obserwacji. Najważniejszą rolę w procesie badawczym odgrywa jednak analiza krytyczna. Sprawdza ona, czy ludzie, będący przedmiotem badań, wiedzą, które reguły są etyczne, a które nie i czy potrafią rozróżniać działania słuszne i niesłuszne

16 Zachowania Nieetyczne
Zachowania Etyczne Zachowania Nieetyczne

17 Etyka w relacjach pracownik -pracodawca
Każdy pracodawca zobowiązany jest do przestrzegania ogólnie przyjętego kanonu uniwersalnych norm i zasad, nazywanego zwyczajowo - etyką. Zgodnie z najważniejszymi wytycznymi wynikającymi z istniejących norm etycznych, pracodawca ma obowiązek bezwarunkowego przestrzegania praw człowieka. obywatela, jak również zmuszony jest do pielęgnowania godności określonego zawodu.

18 Prawa Pracownika Pracownik ma prawo do :
Terminowego otrzymywania wynagrodzenia co Najmniej raz w miesiącu w stałym, ustalonym z góry terminie Wypoczynku w dni wolne od pracy Płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze uzależnionym od stażu pracy Świadczeń socjalnych Równego traktowania w pracy z tytułu się wypełniania takich samych obowiązków Tworzenia organizacji mające na celu ochrony praw pracowników

19 Obowiązki Pracownika Sumienne i staranne wykonywanie pracy oraz stosowanie się do poleceń przełożonych które dotyczą pracy Przestrzeganie czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy Przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku Przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy a także przepisów przeciwpożarowych Dbanie o dobro zakładu pracy , ochrona jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogło by narazić pracodawcę na szkodę Przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego Pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani, też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy na rzecz podmiotu prowadzacego taką działalność

20 Obowiązki pracodawcy Poinformowanie pracowników podejmujących pracę o zakresie ich obowiązków , sposobie wykonywania pracy na przeznaczonym stanowisku Organizowanie pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy Osiąganie przez pracowników wysokiej wydajności i należytej jakości pracy Ułatwienie pracownikom podnoszenia kwalifikacji Przeciwdziałać w dyskryminacji w zatrudnianiu Terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenia Wydać świadectwo pracy Kształtowanie w zakładzie pracy współżycia społecznego Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz systematyczne prowadzenie szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

21 Przykłady nieetycznych zachowań w relacjach między pracownikiem a pracodawcą

22 Mobbing – systematycznie powtarzający się, długotrwałe wrogie zachowanie wobec jednej lub kilku osób, aby zniszczyć ich reputację i odporność psychiczną i wykluczyć z zespołu zawodowego lub grupy koleżeńskiej.

23 Mobbing Upokarzanie : -zniesławianie wyśmiewanie ignorowanie
dyskryminacja Pomniejszenie Kompetencji: Plotki Izolacja Krótkie terminy Upokarzające zdania Zastraszanie : Groźby Obraźliwe telefony Agresja Przemoc fizyczna

24 Obrona przed Mobbingiem :
Zawiadomienie przełożonych Uśmiech Szukanie pomocy i wsparcie Brak agresji Spokój Wykonywanie obowiązków bez zarzutów

25 Nieprzestrzeganie czasu pracy

26 Niewypłacanie wynagrodzeń

27 Nieudzielanie urlopów wypoczynkowych

28 Przykłady działań etycznych
Interesariusze Przejawy etycznych działań Właściciele Akcjonariusze Formułowanie niefinansowanych celów przedsiębiorstwa Informowanie o swojej polityce, osiągnięciach i perspektywach rozwoju Raporty o etycznych działaniach podawane do publicznej wiadomości Pracownicy Zapewnienie bezpieczeństwa pracy Wypłacanie godziwych wynagrodzeń Umożliwienie pracownikom swobodnego wyrażania opinii Klienci konsumenci Monitorowanie jakości produktów i usług Rzetelne przekazywanie informacji o firmie lub produkcie Odpowiadanie na uwagi, skargi , zażalenia Dostawcy Regulowanie zobowiązań wobec kontrahentów Przestrzeganie warunków zapisanych w umowach Niepodejmowanie współpracy z nieetycznymi dostawcami Przedsiębiorstwa konkurencyjne Uczciwe konkurowanie Wspieranie działań zwiększających zaufanie do wszystkich podmiotów działających na rynku Pozyskiwanie informacji dotyczących konkurencji na drodze legalnej Społeczność lokalna zaangażowanie w działalność charytatywną Wrażliwość i przestrzeganie lokalnych zwyczajów Zapewnienie korzystnych możliwości zatrudnienia i dobrych warunków pracy Społeczeństwo Ochrona środowiska naturalnego Poszanowanie i przestrzeganie przepisów prawa

29 Nieetyczne zachowania w biznesie
-nieuczciwa reklama -dumping – ustalanie cen towarów poniżej granicy opłacalności w celu wyeliminowania z rynku mniejszych firm -ukrywanie dochodów w celu niepłacenia podatków -„kreatywna księgowość” -oszukiwanie akcjonariuszy -oszukiwanie pracowników -dyskryminacja kobiet i mniejszości narodowych -zwalnianie pracowników bez wcześniejszego uprzedzenia -dbanie tylko o wyniki finansowe -lobbing (wpływanie przez przedsiębiorców na tworzenie prawa oraz decyzje władz centralnych i lokalnych) -sprzedawanie produktów o obniżonej jakości jako pełnowartościowych -fikcyjne obniżanie cen

30 Nie ma nieetycznego biznesu, są tylko nieetycznie prowadzone interesy
Nie ma nieetycznego biznesu, są tylko nieetycznie prowadzone interesy. Począwszy od lat siedemdziesiątych w Europie i w Ameryce, na skutek narastającej krytyki postępowania nieuczciwych przedsiębiorców, etyka biznesu, marketingu i zarządzania stały się przedmiotem nauki i praktycznych uregulowań.

31 Ustawodawstwa regulującego stosunki pomiędzy firmą, a otoczeniem
Ustawy: Ustawa z dnia 28 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej, Dz. U. nr 41, poz.324. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. z 2010 nr 220, poz.1447. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

32 Ponadto stosunki pomiędzy firmą, a otoczeniem regulują: a) W spółkach cywilnych - Kodeks cywilny. b) W pozostałych spółkach – Kodeks spółek handlowych. c) W spółdzielniach – Ustawa o spółdzielniach. d) W indywidualnej działalności gospodarczej – Ustawa o działalności gospodarczej. e) W przedsiębiorstwach państwowych – Ustawa o przedsiębiorstwach państwowych.

33 Podsumowanie W naszej prezentacji chcieliśmy pokazać różne zachowania etyczne i nieetyczne, oraz jak bronić się przed mobbingiem. Mamy nadzieję, że nasza prezentacja spodobała się. W wyniku przygotowania prezentacji dostrzegliśmy zachowania dobre i złe, które praktykuje się w firmach. Temat ten spowodował, że staliśmy się mądrzejsi, a w przyszłości bardziej ostrożni na zagadnienia związane z etyką. Dziękujemy Państwu za uwagę .

34 Przedsiębiorczość na czasie Katarzyna Garbacik , Magdalena Żmiejko
Bibliografia Przedsiębiorczość na czasie Katarzyna Garbacik , Magdalena Żmiejko Podstawy Przedsiębiorczości Barbara , Aleksandra Cichańska

35


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazialnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie ID grupy:97_13_P_G1 Opiekun: Anna Dolna Kompetencja: Przedsiębiorczość."

Podobne prezentacje


Reklamy Google