Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Reforma emerytalna służb mundurowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Reforma emerytalna służb mundurowych"— Zapis prezentacji:

1 Reforma emerytalna służb mundurowych
Wyniki prac podzespołów Stanowisko Rządu

2 Reforma emerytalna służb mundurowych - wyniki prac podzespołów
Zmiany obejmą funkcjonariuszy i żołnierzy wstępujących po raz pierwszy do służby od dnia 1 stycznia 2012 r. Funkcjonariusze/żołnierze pozostający w służbie przed 1 stycznia 2012 będą mogli przystąpić do nowego systemu emerytalnego Decyzja o wyborze nowego systemu emerytalnego będzie mogła nastąpić najpóźniej w dniu złożenia wniosku o przyznanie świadczenia emerytalnego Minimalny staż służby wymagany do nabycia prawa do emerytury – 20 lat, przy jednoczesnym spełnieniu warunku osiągnięcia wieku emerytalnego, z zastrzeżeniem, że spełnienie warunku osiągnięcia wieku emerytalnego nie dotyczyłby odejścia ze służby z przyczyn nie dotyczących funkcjonariusza/żołnierza (możliwość odejścia na zaopatrzenie emerytalne tylko przy osiągnięciu minimalnego stażu służby) Minimalny wiek emerytalny wymagany do nabycia prawa do emerytury - 50 lat Niewprowadzanie zmian w dotychczasowym systemie służby kontraktowej żołnierzy W celu zachęcenia żołnierzy i funkcjonariuszy do dłuższego pozostawania w służbie, proponuje się wprowadzenie we wszystkich służbach mundurowych zasady progresywnego wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat aż do maksymalnej wysokości 35 %

3 Reforma emerytalna służb mundurowych - wyniki prac podzespołów
(min.staż służby 20l., wiek 50l.) Wiek w chwili przyjęcia do służby 20 25 30 35 40 Staż służby w momencie nabycia prawa do emerytury/wiek (wiek obecnie) 30s/50w (35wo) +15 lat służby 25s/50w (40wo) +10 lat służby 20s/50w (45wo) +5 lat służby 20s/55w (50wo) 20s/60w (55wo) Wiek przy osiągnięciu wymiaru emerytury w wysokości 75 % /wiek (wiek obecnie) 50w (49wo) 55w (54wo) 60w (59wo) 65w (64wo) 70w (69wo) Wiek przy osiągnięciu wymiaru emerytury w wysokości 85 % (34 lata służby) 54 59 64 69 74

4 Reforma emerytalna służb mundurowych - wyniki prac podzespołów
OBECNIE PROPONOWANE Lata służby Wymiar świadczenia Progresja Różnica 15 40,00 0,0 - 16 42,60 2,6 17 45,20 18 47,80 19 50,40 20 53,00 45,00  - - 8,0 21 55,60 48,00  3 - 7,6 22 58,20 51,00 - 7,2 23 60,80 54,00 -6,8 24 63,40 57,00 -6,4 25 66,00 60,00 3 -6,0 26 68,60 63,00 -5,6 27 71,20 -5,2 28 73,80 69,00 -4,8 29 75,00 1,2 72,00 -3,0 30 31 78,00 +3,0 32 81,00 +6,0 33 84,00 +9,0 34 85,00 +10 35 + 10

5 Reforma emerytalna służb mundurowych - stanowisko Rządu
Zmiany obejmą funkcjonariuszy i żołnierzy wstępujących po raz pierwszy do służby od dnia 1 stycznia 2012 r.*** Funkcjonariusze/żołnierze pozostający w służbie przed 1 stycznia 2012 będą mogli przystąpić do nowego systemu emerytalnego Decyzja o wyborze nowego systemu emerytalnego będzie mogła nastąpić najpóźniej w dniu złożenia wniosku o przyznanie świadczenia emerytalnego Minimalny staż służby wymagany do nabycia prawa do emerytury – 25 lat, przy jednoczesnym spełnieniu warunku osiągnięcia wieku emerytalnego, z zastrzeżeniem, że spełnienie warunku osiągnięcia wieku emerytalnego nie dotyczyłby odejścia ze służby z przyczyn nie dotyczących funkcjonariusza/żołnierza (możliwość odejścia na zaopatrzenie emerytalne tylko przy osiągnięciu minimalnego stażu służby) Minimalny wiek emerytalny wymagany do nabycia prawa do emerytury - 55 lat Nie wprowadzanie zmian w dotychczasowym systemie służby kontraktowej żołnierzy *** za wyjątkiem likwidacji III grupy inwalidzkiej i braku możliwości łączenia renty z emeryturą – regulacja ta z chwilą wejścia w życie dotyczyłaby wszystkich funkcjonariuszy/żołnierzy także pozostających w służbie przed wejściem w życie proponowanych zmian. (możliwość zastosowania dotychczasowej regulacji dla funkcjonariuszy, którzy przed wejściem w życie proponowanych rozwiązań mieliby orzeczoną rentę – możliwość zastosowania formy przepisu przejściowego)

6 Reforma emerytalna służb mundurowych stanowisko Rządu
Wydatki na emerytury służb mundurowych MSWiA (w proc. PKB) – granice przedziałów odpowiadają różnym scenariuszom dot. wzrostu wynagrodzeń w poszczególnych latach służby (linia grubsza scenariusz podstawowy. Linia cieńsza analiza wrażliwości). Linie niebieskie – dyskutowane zmiany dotyczące wszystkich funkcjonariuszy oraz wprowadzenie dodatkowych regulacji dotyczących funkcjonariuszy rozpoczynających pracę po 1 stycznia 2012 roku tj. minimalnego stażu w wysokości 25 lat, minimalnego wieku w wysokości 55 lat oraz stopy zastąpienia na poziomie 53 do 80%.

7 Komentarz do wykresu Szacunki dotyczą wydatków na emerytury MSWiA.
Jako bazę dla obliczeń przyjęto scenariusz makroekonomiczny przygotowany przez MF na potrzeby uzasadnienia do  Ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych ( 37 ). Założono prawdopodobieństwo przejścia na emeryturę względem długości służby takie jak w latach  w przypadku wariantów przewidujących zmianę/wprowadzenie minimalnych wymogów dotyczących stażu i wieku oznacza, że osoba przechodzi na emeryturę z chwilą spełnienia minimalnych warunków. Ze względu na fakt, że w przypadku wprowadzenia wymogu minimalnego wieku emerytalnego/ wydłużenia minimalnego okresu służby, struktura stopni osób o większym stażu ulegnie zmianie przyjęto, że średnie uposażenie funkcjonariuszy o stażu poniżej 15 lat jest równe obecnej średniej dla wszystkich funkcjonariuszy, natomiast średnie uposażenie funkcjonariuszy dla każdego z lat stażu powyżej 15 lat będzie równe obecnej średniej dla funkcjonariuszy o stażu z przedziału między 15 a daną liczbą lat dla wyliczeń kosztów nowego systemu. Założono, że uposażenie każdego z funkcjonariuszy wzrasta zgodnie z indywidualną ścieżką wyliczoną na bazie obecnej struktury wynagrodzeń wg stażu pracy. Dodatkowo wynagrodzenie każdego z funkcjonariuszy podlega waloryzacji wskaźnikiem wzrostu realnego wynagrodzenia w gospodarce (wariant podstawowy - linia pogrubiona). Ponieważ założenie to ma silny wpływ na wyniki jako analizę wrażliwości przyjęto wariant, zgodnie z którym wzrost uposażenia jest coraz mniejszy w miarę wzrostu stażu służby, co jest wynikiem przyjęcia założenia, że podwyżki o charakterze uznaniowym otrzymują częściej osoby młode, natomiast wzrost wynagrodzeń osób starszych wynika głównie z waloryzacji kwoty bazowej (linia cieńsza) W obliczeniach uwzględniono zmianę zasad obliczania stażu emerytalnego dla funkcjonariuszy zatrudnionych po 1999 roku.

8 Propozycje zmian w systemie emerytalnym służb mundurowych – propozycje strony rządowej
Wiek przejścia na emeryturę Stopa zastąpienia Emerytura jako % ostatniego wynagrodzenia Wprowadzenie wieku minimalnego 55 lat. Podniesienie minimalnego stażu uprawniającego do emerytury z 15 lat do 25 lat. Dodatkowe zmiany wpływające na wysokość świadczenia Zniesienie możliwości zwiększenia emerytury z tytułu posiadania grupy inwalidzkiej (obecnie zwiększenie o 15% dla funkcjonariuszy z MSWiA – nie więcej niż do 80% stopy zastąpienia). Podstawą świadczenia ma być średnie uposażenie z ostatnich 12 miesięcy z dodatkami o charakterze stałym i nagrodą roczną. Utrzymanie obecnych regulacji łączenia pracy i emerytury przy przesunięciu wieku/stażu w którym można uzyskać pełne świadczenie. 25 30 35+ Lata służby Za każdy rok służby więcej stopa zastąpienia wzrasta o 2,6 p.p. w zakresie od 25 do 30 lat służby oraz o 2,8 p.p. w zakresie od 31 do 35 lat służby w wariancje pierwszym do maksymalnie 80%. Za każdy rok służby więcej stopa zastąpienia wzrasta o 2,2 p.p. w wariancie drugim do maksymalnie 75%.

9 Reforma emerytalna służb mundurowych - wyniki prac podzespołów
Podstawa wymiaru świadczenia Jak obecnie, z możliwością, na wniosek funkcjonariusza, ustalenia podstawy wymiary emerytury jako średniego należnego uposażenia z okresu kolejnych 12 miesięcy. Uposażenie to powinno być przeliczone na % wskaźnik średniego uposażenia w danej służbie w tym okresie i odpowiednio przeliczone na podstawę w dniu zwolnienia ze służby.

10 Reforma emerytalna służb mundurowych - stanowisko Rządu
Podstawa wymiaru świadczenia Średnie uposażenie należne funkcjonariuszowi lub żołnierzowi w okresie ostatnich 12 miesięcy przed odejściem na zaopatrzenie emerytalne, z możliwością, na wniosek funkcjonariusza, ustalenia podstawy wymiary emerytury jak średniego należnego uposażenia z okresu kolejnych 12 miesięcy. Uposażenie to powinno być przeliczone na % wskaźnik średniego uposażenia w danej służbie w tym okresie i odpowiednio przeliczone na podstawę w dniu zwolnienia ze służby.

11 Reforma emerytalna służb mundurowych - wyniki prac podzespołów
Zwiększenie podstawy wymiaru emerytury za służbę w warunkach szczególnych możliwe jedynie w ściśle określonych okolicznościach służba w warunkach szczególnych związanych z czynnikami ryzyka utraty zdrowia lub życia, determinowanymi czynnikami naturalnymi i technicznymi lub procesami technologicznymi, powinna być rekompensowana dodatkami specjalnymi dodatki przyznawane za służbę w warunkach szczególnych powinny być uwzględniane przy określaniu podstawy świadczenia emerytalnego, proporcjonalnie do czasu i wielkości ich otrzymywania. Warunkiem uwzględnienia dodatku w pełnej wysokości w podstawie wymiaru świadczenia emerytalnego jest otrzymywanie tego dodatku przez okres 10 lat. Otrzymywanie dodatku w okresie krótszym niż 10 lat – uwzględnia się w wymiarze 1/10 za każdy rok otrzymywania tych dodatków

12 Reforma emerytalna służb mundurowych - wyniki prac podzespołów
zwiększenia podstawy wymiaru emerytury, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o zaopatrzeniu żołnierzy zawodowych i w art. 15 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy… – w brzmieniu obowiązującym proponuje się zmniejszyć o 50 %. Natomiast zwiększenie podstawy wymiaru emerytury, o którym mowa w art. 15ust. 3 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych… i w art. 15ust. 2 pkt 3 i ust. 3 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy pozostawić na niezmienionym poziomie. podwyższenie emerytury na warunkach wskazanych wyżej o określone w ustawie wskaźniki procentowe nie może być wyższe niż 10%. Zwiększeniem podstawy wymiaru świadczenia emerytalnego, objęci byliby żołnierze i funkcjonariusze, którzy nabędą prawo do emerytury i zostaną zwolnieni ze służby z przyczyn nie dotyczących funkcjonariusza/żołnierza we wskazanych w określonych pragmatykach służbowych

13 Reforma emerytalna służb mundurowych - wyniki prac podzespołów
Brak ograniczenia wysokości wypłacanych świadczeń emerytalnych w przypadku łączenia emerytury i pracy

14 Reforma emerytalna służb mundurowych - wyniki prac podzespołów
Renty z tytułu niezdolności do służby Dwie grupy inwalidzkie niezdolny do służby niezdolny do służby ze znacznym ograniczeniem możliwości zarobkowania Renta inwalidzka okresowa stała (w zależności od trwałej lub okresowej niezdolności do służby) Zdanie odrębne zgłoszone przez przedstawicieli strony związkowej – utrzymanie III grupy inwalidzkiej

15 Reforma emerytalna służb mundurowych - wyniki prac podzespołów
Podstawa wymiaru renty inwalidzkiej w związku ze służbą - wersja przed modyfikacją dokonaną po prezentacji na tzw. dużym zespole Renta inwalidzka wynosić będzie 75% podstawy wymiaru w przypadku orzeczenia niezdolności do służby Maksymalny wymiar podstawy emerytury w przypadku orzeczenia niezdolności do służby ze znacznym ograniczeniem możliwości zarobkowania/ w propozycji zespołu / Przysługuje prawo wyboru świadczenia emerytura lub renta inwalidzka

16 Reforma emerytalna służb mundurowych - wyniki prac podzespołów
Podstawa wymiaru renty inwalidzkiej w związku ze służbą – wersja po modyfikacji Renta inwalidzka ulega zwiększeniu O 10 % podstawy wymiaru inwalidom niezdolnym do służby i inwalidom niezdolnym do służby z ograniczeniem możliwości zarobkowania w przypadku powstania inwalidztwa wskutek wypadku lub choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami i warunkami służby, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze nie więcej niż podstawa wymiaru emerytury Przysługuje prawo wyboru świadczenia emerytura lub renta inwalidzka rekomendacja podzespołów nr1 i 2, – brak możliwości łączenia emerytury i renty obejmujący przyjętych do służby po wejściu w życie nowych regulacji***

17 Reforma emerytalna służb mundurowych - wyniki prac podzespołów
Proponuje się rozdzielenie emerytur i rent Emeryt – bez ograniczeń możliwości zarobkowania Rencista- niezdolny do służby –bez ograniczeń możliwości zarobkowania - po uzyskaniu orzeczenia lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na zajmowanym stanowisku - stanowiska dla osób niepełnosprawnych / dodatkowo po uzyskaniu orzeczenia ze wskazaniami do zatrudnienia z powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności /

18 Reforma emerytalna służb mundurowych - wyniki prac podzespołów
Niezdolny do służby z ograniczeniem możliwości zarobkowania – funkcjonariusz który wskutek stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu całkowicie utracił zdolność do wykonywania czynności służbowych z ograniczeniem możliwości zarobkowania z powodu naruszenia sprawności organizmu Ograniczenie możliwości zarobkowania oznacza całkowitą niezdolność do pracy

19 Reforma emerytalna służb mundurowych - wyniki prac podzespołów
Niezdolny do służby – funkcjonariusz ,który wskutek stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu częściowo utracił zdolność do wykonywania czynności służbowych z ograniczeniem możliwości zarobkowania z powodu naruszenia sprawności organizmu O zdolności do pracy na określonym stanowisku decyduje lekarz uprawniony do badań profilaktycznych

20 Reforma emerytalna służb mundurowych - wyniki prac podzespołów
Renta inwalidzka a jednorazowe odszkodowanie Funkcjonariuszowi, emerytowi, renciście przysługuje prawo do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku lub choroby pozostającej w związku ze szczególnymi właściwościami i warunkami służby

21 Reforma emerytalna służb mundurowych - wyniki prac podzespołów
Renty rodzinne - pozostawienie bez zmian

22 Reforma emerytalna służb mundurowych - wyniki prac podzespołów
Przepisy przejściowe Renty inwalidzkie przyznane na stałe przed wejściem w życie ustawy pozostawić w dotychczasowym systemie zaopatrzenia

23 Reforma emerytalna służb mundurowych - wyniki prac podzespołów
Zmiana strukturalna komisji lekarskich dwustopniowy system orzecznictwa lekarskiego /rejonowe i okręgowe komisje lekarskie/ likwidacja CKL

24 Reforma emerytalna służb mundurowych - wyniki prac podzespołów
Niepełnosprawność a renta inwalidzka /niezdolność do służby z ograniczeniem możliwości zarobkowania/ Funkcjonariusz może stać się osobą niepełnosprawną jeśli jego stan fizyczny lub psychiczny, lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, lub ogranicza, lub uniemożliwia pełnienie funkcji społecznych, a szczególnie do wykonywania pracy zawodowej /wskazania do zatrudnienia/ Stopnie niepełnosprawności znaczny umiarkowany lekki

25 Reforma emerytalna służb mundurowych - wyniki prac podzespołów
Proces ucywilniania W ramach prac nad reformą emerytalną służb mundurowych prowadzone były prace nad określeniem kierunków dalszego ucywilniania służb mundurowych, czego efektem były rekomendacje podzespołu by m.in. kontynuowanie procesu odbywało się w sposób ewolucyjny, a wysokość środków finansowych powinna być zapisana w ustawach budżetowych oraz by proces nie odbywał się kosztem funkcjonariuszy.

26 uwaga zgłoszona przez stronę zw. zawodowych do rozpatrzenia
sprawa zmian w ustawie emerytalnej powinna być rozpatrywana łącznie z ustawą o modernizacji służb, a także – w świetle dyskusji na posiedzeniu grupy roboczej w dniu 12 maja – iż reforma emerytalna służb mundurowych następuje w ramach systemu zaopatrzeniowego

27 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Reforma emerytalna służb mundurowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google