Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Warszawa, 15 czerwca 2011 r. System emerytalno-rentowy służb mundurowych Aleksandra Wiktorow.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zakład Ubezpieczeń Społecznych Warszawa, 15 czerwca 2011 r. System emerytalno-rentowy służb mundurowych Aleksandra Wiktorow."— Zapis prezentacji:

1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Warszawa, 15 czerwca 2011 r. System emerytalno-rentowy służb mundurowych Aleksandra Wiktorow

2 2 Biuro Rady Gospodarczej 2 Całkowite wydatki emerytalno-rentowe na służby mundurowe są porównywalne do tych z KRUS, chociaż liczba świadczeniobiorców jest czterokrotnie niższa Średnia wysokość świadczenia PLN miesięcznie MundurowiKRUS 1,383 ZUS 7,500 Mundurowi 2,726 KRUSZUS 1,570 Mundurowi KRUS Liczba świadczenio- biorców tys. osób Roczne wydatki na świadczenia emerytalno-rentowe PLN mld, 2010 Źródło: MF, MON, MSWiA, GUS, KRUS, ZUS, obliczenia własne Dane dotyczące KRUS i służb mundurowych za 2010 r. Dotacje z budżetu Wpływy ze składek Transfery do OFE ZUS

3 3 Biuro Rady Gospodarczej 3 System emerytalno-rentowy służb mundurowych: Polska Emerytura 15 lat służby Brak minimalnego wieku uprawniającego do emerytury Wymiar emerytury 40% po 15 latach Wysokość emerytury Zakładając rozpoczęcie pracy w wieku 19 lat możliwość przejścia na emeryturę w wieku 34 lat (do stażu służby zalicza się okres nauki w wyższej szkole wojskowej, ,0- 90,0 29x Lata pracy Za każdy rok służby ponad 15 lat wymiar emerytury wzrasta o 2,6 %podstawy wymiaru; maksymalna emerytura – 75% podstawy wymiaru Podstawę wymiaru stanowi uposażenie z ostatniego miesiąca służby powiększonego odpowiednią o odpowiednią część 13 oraz inne dodatki Łączenie z pracą dozwolone, maksymalne obniżenie – 25% świadczenia Stopa zastąpienia Emerytura jako % ostatniego wynagrodzenia Źródło: Policja.pl, 2011 W przypadku osób, które uzyskają grupę inwalidzką, stopa zastąpienia świadczenia może wzrosnąć do 80% (MSWiA) oraz do 90% (MON)

4 4 Źródło: MSWiA, MON, CZSW, ZUS, ,570 2,850 2,800 2,640 3,444 2,579 3,879 Biuro Rady Gospodarczej 4 Średnia wielkość świadczeń (z rentami rodzinnymi) PLN Średnia stopa zastąpienia (z rentami rodzinnymi) Średnia długość stażu W służbach świadczenia są średnio dwa razy większe niż w ZUS BOR St. pożarna St. graniczna Policja Średni wiek obecnego świadczeniobiorcy 7,3 16,5 14,0 59,8 60,0 45,3 36,5 Osoby z orzeczoną grupą inwalidzką (bez rent rodzinnych) Procent świadczeń MON Służba więzienna ZUS

5 5 Biuro Rady Gospodarczej Średni staż pracy w momencie uzyskania świadczeń Średni wiek w momencie uzyskania świadczeń Świadczenia służb mundurowych Średni staż pracy oraz średni wiek w momencie uzyskania świadczenia jest niższy niż w ZUS Świadczenia z ZUS A B Źródło: MON, MSWiA, CZSW, ZUS, 2010 r.

6 6 Biuro Rady Gospodarczej 6 Podstawa wyliczania świadczenia emerytalnego – obecnie podstawą jest ostatni miesiąc Źródło: MSWiA, Komenda Główna PSP Średnia wysokość podstawy wymiaru, z którego wyliczane jest świadczenie emerytalne w 2010 r. ASPIRANT ASPIRANT SZTABOWY STARSZY ASPIRANT STARSZY OGNIOMISTRZ Średnia wysokość uposażenia dla osób o stażu powyżej 15 lat aktualnie w służbie powiększona o 1/12 nagrody rocznej

7 7 KIERUNKI REFORMY POWSZECHNEGO SYSTEMU EMERYTALNEGO Osiągnięcie minimalnego wieku emerytalnego jedynym warunkiem uzyskania prawa do emerytury (z wyjątkiem prawa do emerytury minimalnej) Na wysokość emerytury ma wpływ: - cały przebieg pracy zawodowej (emerytura zależy od sumy zgromadzonych składek) - przewidywane przeciętne dalsze trwania życia Ograniczenie wcześniejszych emerytur i wprowadzenie emerytur pomostowych o ograniczonym zakresie podmiotowym, finansowanych z dodatkowej składki i niższym wymiarze Dążenie do podwyższenia wieku emerytalnego Wpływ nowego systemu emerytalnego na wysokość emerytur: Drastyczne obniżenie stopy zastąpienia z 59% obecnie do około 30% w 2050 roku (kapitał początkowy łagodzi to obniżanie w najbliższych kilkunastu latach)

8 8 Propozycje zmian systemu emerytur mundurowych I wariant Zmiany tylko dla wstępujących do służby po wprowadzeniu reformy (po 2012 r. jeśli uda się uchwalić ustawy na jesieni 2011 r.) Podwyższenie stażu służby do lat Wprowadzenie wieku emerytalnego na poziomie lat Zwiększenie maksymalnej wysokości emerytury do 85% podstawy wymiaru II wariant Ewentualne ograniczenie podstawy wymiaru Zmiana zasad łączenia z pracą po zakończeniu służby III wariant Łagodne przechodzenie do systemu powszechnego dla osób krótko pozostających w służbie, z pełnym zachowaniem dotychczasowych praw nabytych (wysokości emerytury za dotychczasową służbę) IV wariant radykalny całkowite włączenie do systemu powszechnego dla wszystkich wstępujących do służby

9 9 Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 2011 W państwach, które zreformowały system emerytur mundurowych, długość służby w wojsku jest znacznie wyższa, niż w Polsce Pełną emeryturę w wys. 70% wynagrodzenia otrzymuje się po 30 latach służby i osiągnięciu wieku 61 lat Państwa, które przeprowadziły reformę emerytur mundurowych A Minimalna liczba lat do otrzymania emerytury dla osoby wstępującej do służby w wieku 20 lat Najniższa stopa zastąpienia Emerytura jako % ostatniego wynagrodzenia Komentarz 1) Obowiązuje minimalny wiek emerytalny, nie ma minimalnego stażu służby 40,0 22,8 50,0 72,0 65,0 Polska Czechy UK USA Niemcy 1 ) Szwecja 1) Można uzyskać wysoką stopę zastąpienia, jednak dopiero po długim okresie pracy Za każdy kolejny rok pracy stopa zastąpienia zwiększa się: o 6,2 pp.; o 2,5 pp.; 27 – o 1 pp. Aby przejść na emeryturę należy osiągnąć odpowiedni wiek i staż pracy Rozróżnienie ze względu na stopień wojskowy Każdy dodatkowy rok pracy zwiększa stopę zastąpienia o 1,42 pp. Możliwość uzyskania wysokiej stopy zastąpienia w relacji do krótkiego okresu pracy WOJSKO 9

10 10 Biuro Rady Gospodarczej 10 Przykład – wojsko w wybranych krajach: decydując się na długą pracę można liczyć na wysoką stopę zastąpienia Stopa zastąpienia wynosi % Najwcześniej można przejść na emeryturę po 20 latach służby W niektórych rodzajach wojsk należy dodatkowo osiągnąć wiek 60 lat Za każdy rok służby stopa zastąpienia zwiększa się o 2,5 pp. Stopa zastąpienia wynosi 74,95% Wiek emerytalny zależy od stopnia oraz rodzaju wojsk i wynosi od 57 do 61 lat Im wyższy stopień wojskowy, tym dłużej trzeba pracować Do podstawowej stopy zastąpienia wliczane są dodatki Jeżeli decydują się na pracę, muszą zawiesić emeryturę A Stopa zastąpienia wynosi 50% Minimalny okres służby wynosi 16 lat, maksymalny 34 Po odbyciu maksymalnego okresu pracy otrzymuje się dodatkowo świadczenie wysokości trzykrotnej rocznej pensji Aby zostać objętym świadczeniami należy przepracować minimum 2 lata w wojsku Źródło: MSZ, Ambasada RP w Berlinie, Waszyngtonie i Londynie, 2011 WOJSKO

11 11 Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 2011 W Polsce wiek emerytalny policjantów w stosunku do świadczeń, jakie otrzymują, jest bardzo niski B Polska Czechy USA 2 UK 1 Niemcy 1 Szwecja 1 20,0 50,0 45,0 58,5 65,0 40,0 Państwa, które przeprowadziły reformę emerytur mundurowych Biuro Rady Gospodarczej 11 1 Niemcy, Szwecja i UK mają systemy, gdzie obowiązuje wiek przejścia na emeryturę, a nie liczba lat służby; 2 USA różny staż w różnych stanach Najniższa stopa zastąpienia Emerytura jako % ostatniego wynagrodzenia Komentarz Pełną emeryturę w wys. 70% wynagrodzenia otrzymuje się po ukończeniu min. 30 lat służby i osiągnięciu wieku 61 lat Minimalny wiek emerytalny 50 lat, ale większość funkcjonariuszy przechodzi na emeryturę po 60 r. życia Za każdy kolejny rok pracy stopa zastapienia zwiększa się: o 3 pp.; o 2 pp.; 27 – o 1 pp. Aby przejść na emeryturę należy osiągnąć wiek 60 lat Wymogi różnią się w stanach, w niektórych należy pracować 20 lat i osiągnąć wiek 50 lat, w pozostałych 30 lat i wiek 60 lat Możliwość uzyskania wysokiej stopy zastąpienia w relacji do krótkiego okresu pracy POLICJA Minimalna liczba lat do otrzymania emerytury dla osoby wstępującej do służby w wieku 20 lat

12 12 Biuro Rady Gospodarczej 12 Przykład – Niemcy: policjanci po przejściu na emeryturę mogą pracować, jednak po przekroczeniu dochodu 400 EUR/m-c ich emerytura jest pomniejszana Wiek Wiek przejścia na emeryturę Stopa zastąpienia58,5-73,5% Wysokość emerytury Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę w wieku 50 lat, jednak stopa zastąpienia jest niższa Policjant nie może zostać na służbie dłużej niż 40 lat Staż pracy w cywilu liczony jest jak praca w policji Istnieje możliwość wydłużenia pracy maksymalnie do 68 rż. Obliczana jest na podstawie ostatniego wynagrodzenia bez dodatków Nie jest uzależniona od rodzaju wykonywanych zadań W przypadku odejścia na emeryturę w wieku 50 lat stopa zastąpienia wynosi 51% lata służby Za każdy rok służby więcej stopa zastąpienia wzrasta o 1,5 pp.; w skali 10 lat to 15 pp. Stopa zastąpienia Emerytura jako % ostatniego wynagrodzenia Źródło: MSZ, Ambasada RP w Berlinie, 2011 B

13 13 Biuro Rady Gospodarczej 13 Przykład – Szwecja: policjanci po przejściu na emeryturę mogą pracować jedynie wtedy, gdy zawieszą emeryturę Wiek przejścia na emeryturę Stopa zastąpienia65-67% Wysokość emerytury Policjant może przejść na emeryturę w wieku 61 lat niezależnie, jak długo przepracował na służbie Może dwukrotnie wnioskować o przedłużenie okresu pracy o rok – po ukończeniu 65 roku życia Wyliczana na podstawie ostatniego uposażenia W okresie lat stopa zastąpienia wynosi 65% Najwyższą pensję otrzymuje się w przypadku ukończenia 30 lat służby i osiągnięcia 65 r.ż. – wynosi 70% średniej z zarobków osiąganych w ciągu ostatnich 5 lat Przykład – UK: w odróżnieniu od innych państw policjant odchodzący na emeryturę dostaje dodatkowo jednorazowe świadczenie w wysokości czterokrotności rocznej emerytury 61-67Rok życia Na emeryturę można przejść po minimum 35 latach pracy Dodatkowo, wiek przejścia na emeryturę zależy od stopnia awansu 60-65Rok życia Źródło: MSZ, Ambasada RP w Sztokholmie, Ambasada RP w Londynie, 2011 B Stopa zastąpienia45-50%

14 14 Biuro Rady Gospodarczej 14 Przykłady – służby mundurowe w wybranych państwach Wszystkich obywateli obowiązują te same przepisy emerytalne Prawo do świadczeń nabywa się z chwilą ukończenia 65 roku życia Dodatkowym warunkiem jest konieczność opłacenia min. 240 składek (20 l.) Prawo do emerytury mundurowej nabywa się po przepracowaniu 20 lat Stopa zastąpienia wynosi wtedy 50%, za każdy dodatkowy rok pracy nalicza się 3%, jednak nie więcej niż 75% Wiek emerytalny uzależniony jest od stopnia służbowego Aby przejść na emeryturę należy spełnić warunek stażu pracy i wieku Maksymalna stopa zastąpienia wynosi 75% Nie istnieją szczegółowe uregulowania emerytalne dla funkcjonariuszy Wiek emerytalny wynosi 65 lat, w uzasadnionych przypadkach 60 Stopa zastąpienia wynosi 80% Wiek emerytalny funkcjonariuszy został określony na 65 lat Istnieje możliwość skorzystania z emerytury pomostowej Austria Białoruś Francja Holandia Hiszpania Źródło: analiza własna


Pobierz ppt "Zakład Ubezpieczeń Społecznych Warszawa, 15 czerwca 2011 r. System emerytalno-rentowy służb mundurowych Aleksandra Wiktorow."

Podobne prezentacje


Reklamy Google