Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rachunkowość Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami, rozrachunki publiczno-prawne, w tym z tytułu podatku VAT Robert Dyczkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rachunkowość Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami, rozrachunki publiczno-prawne, w tym z tytułu podatku VAT Robert Dyczkowski."— Zapis prezentacji:

1 rachunkowość Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami, rozrachunki publiczno-prawne, w tym z tytułu podatku VAT Robert Dyczkowski

2 Rozrachunki Ściśle określone strony
Wartość akceptowana przez obie strony Ściśle określony termin wymagalności Należności (odbiorcy) Zobowiązania (dostawcy) Początkowe ujęcie w wartości nominalnej Późniejsza wycena: Należności – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności (uwzględnienie odsetek, ale również odpisów aktualizujących wartość należności, tworzonych na należności nieściągalne, przeterminowane, czy kierowane na drogę sądową lub umorzone) Zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty (z uwzględnieniem odsetek) Skorygowana cena nabycia (instrumenty finansowe) Odsetki ustawowe: od 15 grudnia 2008 r.: 13%

3 Inwentaryzacja rozrachunków
Weryfikacja ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami (rozrachunki z pracownikami i publiczno-prawne) Potwierdzenia sald (rozrachunki z kontrahentami) UoR nie przewiduje „milczącego potwierdzenia sald” (14 dni na odpowiedź) Odpisy aktualizacyjne na należności przedawnione, umorzone, a także nieściągalne Z drugiej strony analogiczne zobowiązania odpisuje się na dobro pozostałych przychodów operacyjnych

4 Ewidencja rozrachunków z kontrahentami
„201” rozrachunki z odbiorcami „202” rozrachunki z dostawcami Na ww kontach poza standardowymi operacjami księguje się również: Bonifikaty i skonta (Skonto – procentowy upust, mający charakter rabatu przyznawanego nabywcy w sytuacji płatności gotówką) Zaliczki i kaucje gwarancyjne Weksle „300” rozliczenie zakupu

5 Rozrachunki z kontrahentami pozostałe aspekty
Należności przeterminowane i nieściągalne Art. 118 KC: termin przedawnienia: 10 lat, a w przypadku świadczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: 3 lata Nieściągalność powinna być potwierdzona postanowieniem właściwego organu egzekucyjnego (koszty uzyskania przychodu w rozumieniu UPDOP) Przedpłaty: Faktury zaliczkowe Kwota brutto (za pomocą przekształcenia należy wyliczyć kwotę netto i VAT)

6 Rozrachunki publiczno-prawne
Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek od towarów i usług Podatek akcyzowy Podatki lokalne (np. opłata targowa) Podatek od nieruchomości Składki ZUS Cło Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Kary i odsetki za zwłokę (od 20 stycznia 2011 r.: 12.5%) Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu są zaliczane do rozrachunków z tytułu dostaw i usług

7 Rozrachunki z tytułu VAT
VI Dyrektywa i Ustawa o VAT Zwolnienie podmiotowe: przychody poniżej PLN VAT należny i VAT naliczony (brak możliwości odliczenia w przypadku zwolnienia z VAT) Możliwość odliczenia tylko w przypadku kiedy zakup ma związek z działalnością opodatkowaną Proporcja VAT Zwrot VAT (terminy szczegółowo opisane w Ustawie)

8 Brak możliwości odliczenia VAT
Import usług, w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest pośrednio lub bezpośrednio na rzecz podmiotu mającego siedzibę w tzw. raju podatkowym Paliwo do samochodów osobowych Usługi hotelarskie i gastronomiczne Towary i usługi nabyte w drodze darowizny 60% wartości podatku naliczonego od zakupu samochodu osobowego (nie więcej niż PLN)

9 Ujęcie i ewidencja VAT Data powstania obowiązku podatkowego (co do zasady dzień wystawienia faktury) Rozliczenie do 25 dnia miesiąca następnego po dacie powstania obowiązku podatkowego Mozliwość odliczenia VAT miesiąc później (zazwyczaj związane fizycznym brakiem faktury) Konto „223” Rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tytułu VAT

10 Inne rozrachunki publiczno-prawne
Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych (pracownicy) Zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych (spółka) Podatek od nieruchomości PFRON – dla jednostek zatrudniających powyżej 25 osób (wysokość zależy od procenta osób niepełnosprawnych zatrudnionych w firmie) Akcyza Produkty energetyczne (dla celów napędowych lub grzewczych) Energia elektryczna Napoje alkoholowe Wyroby tytoniowe Stawki akcyzy: Kwota na jednostkę wyrobu (paliwo, alkohol, energia) Procent maksymalnej ceny detalicznej (wyroby tytoniowe) Procent ceny wyrobu (wyroby „niezharmonizowane”)


Pobierz ppt "Rachunkowość Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami, rozrachunki publiczno-prawne, w tym z tytułu podatku VAT Robert Dyczkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google