Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bogdan Zatorski Podatki 2013, ograniczanie zatorów płatniczych - wyzwania dla przedsiębiorstw i biur rachunkowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bogdan Zatorski Podatki 2013, ograniczanie zatorów płatniczych - wyzwania dla przedsiębiorstw i biur rachunkowych."— Zapis prezentacji:

1 Bogdan Zatorski Podatki 2013, ograniczanie zatorów płatniczych - wyzwania dla przedsiębiorstw i biur rachunkowych

2 Wyzwania płynności finansowej Źródło: Raport KRD Portfel należności polskich przedsiębiorstw październik 2012 roku

3 Wyzwania płynności finansowej Źródło: Dane NBP

4 Metody zabezpieczania płynności Co robią wierzyciele? 1.Przypominają o należnościach 2.Nie realizują nowych zleceń, dopóki nie uzyskają zaległych płatności 3.Regularnie potwierdzają wysokość sald z Klientami 4.Zawsze podpisują protokół odbioru usług / towarów 5.Upewniają się, że fakturę odbiera upoważniona osoba 6.Sprawdzają kondycję finansową Klienta przed sprzedażą 7.Stosują inne metody np. factoring Źródło: Raport Bibby Bibby MSP Index 2012

5 Ograniczenie prawa do odliczenia w PIT i CIT Zgodnie z wymogami ustawy deregulacyjnej, w zakresie podatku dochodowego (PIT/CIT) np. Art. 15b. PDoP: 1.W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku), …. i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów. 2.Jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z dokumentów, o których mowa w ust. 1, dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie. 3.Zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, dokonuje się w miesiącu, w którym upływa termin określony w tych przepisach. 4.Jeżeli po dokonaniu zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, zobowiązanie zostanie uregulowane, podatnik w miesiącu, w którym uregulował zobowiązanie, zwiększa koszty uzyskania przychodów o kwotę dokonanego zmniejszenia.

6 Ograniczenie prawa do odliczenia w PIT i CIT Po zapłacie rozpoznanie KUPKoszty podatkowe Po 30 dniach od terminu płatności rozpoznanie NKUPKoszty podatkowe Do 30 dnia od terminu płatności rozpoznanie KUPKoszty podatkowe

7 Wzrasta rola informacji o rozrachunkach oraz automatyzacji czynności

8 Nowa ulga na złe długi w VAT Podatek należny – dotyczy sprzedawcy, któremu nie zapłacono 1.Było: Prawo do korekty po 180 dniach. Obowiązek informowania dłużnika, który musi być czynnym vatowcem, obowiązek informowania US … 2.Jest: Prawo do korekty po 150 dniach. Obowiązek informowania US (Szansa) Szybsza korekta, lepsza płynność (Szansa) Dłużnik nie dowie się kto na niego doniósł …

9 Nowa ulga na złe długi w VAT Podatek naliczony – dotyczy nabywcy, który nie zapłacił 1.Było: Po 180 daniach braku zapłaty i po otrzymaniu informacji od wierzyciela koryguję deklarację za okres, w którym dokonał odliczenia. 2.Jest: Po 150 daniach od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczanej kwoty podatku. 3.Jest: Jeżeli tego nie zrobi to po kontroli US 30% VAT z faktury utraci … (Zagrożenie) Krótszy termin (Zagrożenie) Bez ostrzeżenia od wierzyciela (Zagrożenia) Pewna kontrola …. z US

10 Prawdziwa metoda kasowa dla małych podatników Podatek VAT 1.Było: Dla małych podatników (do 1,2 mln ) zdeklarowanych kasowców, obowiązek podatkowy powstaje po zapłacie lub 90 dni od dostawy. Prawo do odliczenia VAT z tej faktury u nabywcy analogicznie. 2.Jest: Dla małych podatników (do 1,2 mln ) zdeklarowanych kasowców, obowiązek podatkowy powstaje po zapłacie. (Zagrożenie) Prawo do odliczenia tej faktury u nabywcy w dacie zapłaty

11 Mechanizmy kontroli biznesowej 1.W ślad za art. 233 ust. 1 Dyrektywy 2010/45/ UE : Każdy podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury. Można to zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług. 2.Od 1 stycznia 2013r. Rozp. MF fakturowe § 20a. : 1. Podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury. 2. Autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury można zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług.

12 Kontrola biznesowa - Wiarygodna ścieżka audytu Było to proces stworzony, wdrożony i aktualizowany przez osoby odpowiedzialne (zarządy, pracowników i właścicieli), w celu zapewnienia poprawnego działania finansów, rachunkowości i sprawozdawczości finansowej podmiotu oraz zagwarantowania, że wymogi prawne są przestrzegane.

13 Wiarygodna ścieżka audytu

14 Niezbędne warunki organizacyjne i techniczne dla ścieżki audytu Technika kontroli biznesowej System informatyczny wspiera procesy kontroli biznesowej Gromadzi informacje o powiązaniach dla ścieżki audytu Wyszukuje powiązania dla wybranego dokumentu Generuje gotowy raport / zestawienie Monitoruje płatności

15 Niezbędne warunki organizacyjne i techniczne dla ścieżki audytu

16 Niezbędne zmiany w oprogramowaniu 1.Monitorowanie płatności szczegółowa identyfikacja transakcji bieżąca informacja o przekroczeniach terminów płatności 2.Rozpoznanie NKUP ujęcie w podstawie opodatkowania wyliczanie zaliczek automatyczne korekty NKUP po zmianie statusu płatności 3.Dane do korekty VAT naliczonego po 150 dniach opóźnienia 4.Poprawna obsługa okresu podatkowego dla metody kasowej 5.Kontrola biznesowa raporty powiązań dla faktur papierowych i elektronicznych rozszerzenie na płatności

17 Organizacja wymiany informacji

18 1.Sprawne przekazywanie zaakceptowanych faktur 2.Ewidencja danych z faktur Rachunkowa Podatkowa Rozliczeń / rozrachunków 3.Wstępne rozpoznanie kosztów podatkowych 4.Realizacja płatności Wskazanie ze względu na terminy płatności Płatności za konkretne faktury 5.Ewidencja płatności Szczegółowe dane z WB 6.Weryfikacja kosztów podatkowych 7.Poprawne wyliczenie zaliczki CIT/PIT

19 Najważniejsze przepisy 1.Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce DzU 2012 poz. 1342. 2.Rozp. Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające Rozp. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług DzU 2012 poz. 1428. 3.Rozp. Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego DzU 2012 poz. 1451. 4.Rozp. Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające Rozp. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. DzU 2012 poz. 1485. 5.Rozp. Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej DzU 2012 poz. 1528. 6.Rozp. Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające Rozp. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług DzU 2012 poz. 1528

20 Dziękuję za uwagę ! bogdan.zatorski@sage.com http://blog.sage.com.pl/


Pobierz ppt "Bogdan Zatorski Podatki 2013, ograniczanie zatorów płatniczych - wyzwania dla przedsiębiorstw i biur rachunkowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google